TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Сряда, 25 ноември 2020 / БЮДЖЕТ-Бюджет на Община Търговище за 2014 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №1 ПО  ПРОТОКОЛ 34/13.02.2014 Г.

РЕШЕНИЕ №1 ПО  ПРОТОКОЛ 34/13.02.2014 Г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 Г.

ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 ГОДИНА
Приложение 2 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2013 ГОДИНА ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 ГОДИНА
Приложение 3 РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Приложение 4 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ФУНКЦИИ – държавни дейности, местни дейности и дофинансиране
Приложение 5 ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Приложение 6 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Приложение 7 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ С ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ ЗА 2014 Г. И ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2013 Г. ПО ПАРАГРАФ 40 ОТ ЕБК
Приложение 8.1 СПРАВКА ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2014 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ ЗА 2014 Г. ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ  ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 Г.
Приложение 8.2 ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА  ЗА 2014 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ  ЗА 2014 Г. ЗА  МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 Г. 
Приложение 8.3 СПРАВКА ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2014 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИЗАПЛАТИ ЗА 2014 Г. ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА  ДЕЙНОСТИ - ДОФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР
Приложение 9 ПЛАН - СМЕТКА ЗА 2014 ГОДИНА на Общинско предприятие "Социални и охранителни дейности"  гр.Търговище от 01.01.2014 година
Приложение 10 ПЛАН -  СМЕТКА ЗА 2014 ГОДИНА на Общинско предприятие „Флора”
Приложение 11 СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 50 ОТ ПМС № 3/15.01.2014 г. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 50 ОТ ПМС № 3/15.01.2014 г. НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

СПРАВКА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ЛИЦАТА ОТ ОМ „СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” – МЕСТНА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 50 ОТ ПМС № 3/15.01.2014 г. ИМАЩИ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ  ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕ ДО МЕСТОРАБОТА  И ОБРАТНО
Списък  на лицата от група „Култура” мероприятие „Оркестри и Ансамбли” при Община Търговище, имащи право на транспортни разходи  от  гр.Омуртаг до гр.Търговище и обратно през 2014 година , на основание чл.50  от ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на държавния  бюджет на Р България за 2014 година
Приложение 12 С П Р А В К А за просрочените вземания на Община Търговище към 31.12.2013г.
Приложение 13 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС
Приложение 14 ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г.
Приложение 15 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 5% РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ, ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ФО № 1/28.01.2014 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Приложение 16 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2014-2016 Г.

 Приемане на бюджета на Община Търговище за 2014 година

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com