TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 30 ноември 2020 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Решения на Общинския Съвет 2017 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2017 година

Протокол № 31 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 21 декември 2017 година от 13.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет –гр.Търговище за периода м. Юни - м.Ноември 2017г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Копие от искане с вх. № 24-00-1457/06.12.2017 г. от директора на ОД „Земеделие”; Диск с 51 броя електронни регистри на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване от споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017 – 2018 година за землищата на Община Търговище

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Решение №10 по протокол №27/28.09.2017 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Удостоверение за идентичност на имена на Силвия Костадинова

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Писмо с Вх. № 04-620/20.11.2017 г. от Министъра на образованието и науката; Писмо с Вх. № 04-00-652/04.12.2017 г. от Министъра на образованието и науката;  Решение  № 13 по Протокол № 14 от 27.10.2016 г. на Общински съвет-Търговище

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Решение № 10 по Протокол № 26 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Търговище; Решение № 11 по Протокол № 28 от 26.10.2017 г. на Общински съвет – Търговище; ЗаповедРД09-1038/29.07.2016 г. на министъра на образованието и науката; Писмо с Изх. № 9107-313/15.12.2017 г. от МОН. 

 


Протокол № 30  от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 8 декември 2017 година от 10.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


Протокол № 29 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 30 ноември 2017 година от 09.00 часа в зала "ХристоСамсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 12

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 10

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Препис от Решение №5 по Протокол №23/31.05.2017 г. на Общински съвет Търговище

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Търговище и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Мотиви, Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ОП"Детско и ученическо хранене" гр.Търговище; Приложение № 1, Приложение № 2

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

8 бр.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Отчет за 2016 г. по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Търговище за периода 2015- 2020 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Доклад за управление (отчет за извършените дейности при управление на горски територии, собственост на Община Търговище, за едногодишен период) за 2016 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Търговище за 2018 г. /Приложение № 1/; Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад от горски територии,  собственост на Община Търговище за 2018 г. /Приложение № 2/; Годишен финансов план за ползване на дървесина и недървесни горски продукти през 2017 година от горски територии – собственост на Община Търговище /Приложение № 3/


Протокол № 28 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 26 октомври 2017 година от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложения № 8, № 1а, № 6 г

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложения № 1

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

ПУП - парцеларен план; ПУП - парцеларен план, одобрен с Решение №15 по протокол №23/31.05.2017 г. на Общински съвет - Търговище

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

ПУП-ПП

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Предложение за ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Акт за частна общинска собственост № 1170/13.03.2012 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Писмо от министъра на земеделието, храните и горите с вх. № 04-00-322/10.07.2017 г.; Акт № 4588 за публична държавна собственост от 10.03.2016 г.; Акт № 4589 за публична държавна собственост от 10.03.2016 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Докладна записка с вх. № 67-00-277/09.10.2017 г.; Докладна записка с вх. № 67-00-278/09.10.2017 г.; Решение № 10 по Протокол № 26/31.08.2017 г. на Общински съвет-Търговище


Протокол № 27 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 28 септември 2017 година от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 7

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Скица № СК-ТСУ-655/ 26.07.2017 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

ПУП - Парцеларен план.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Писмо с изх. № 2324/11.09.2017 г. от Началника на РУО-Търговище


ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1

Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложения 22 бр

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Проект на ПУП – Парцеларен план

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Скица № СК-ТСУ-502/ 13.06.2017 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Специализирана план-схема

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Докладна записка с вх. № 67-00-187/31.07.2017 г. от директора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драгановец

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Решение № 6 по Протокол № 13 от 23.09.2008 г.  на Общински съвет Търговище; Решение № 21 по Протокол № 20 от 27.03.2009 г. на Общински съвет  Търговище; Решение № 19 по Протокол № 12 от 31.08.2016 г. на Общински съвет Търговище; Заповед № РД-14-166/21.06.2017 г. на министъра на образованието и науката; Заповед № РД-14-186/27.06.2017 г. на министъра на образованието и науката;;Заповед № РД09-1038/29.07.2016 г. на министъра на образованието и науката         

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Препис от Решение  № 5 по Протокол 56/23.09.2015 г.


Протокол № 25 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 27 юли 2017 година от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Предложение – становище на доц. д-р Александър Сарафов; Географски речник на България; Отворено писмо от доц. д-р Александър Сарафов; подписка на Инициативен комитет от географи – регионалисти, историци, краеведи, граждани

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

ОУП на Община Търговище – част 1 към Графичните материали на Плана (намалено копие);

ОУП на Община Търговище – част 2 към Графичните материали на Плана (намалено копие).

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Икономическа обосновка за приемане на такса в размер от 1.00 лв., за присъствен ден в  заведенията намиращи се на територията на селата; Бюджет 2017 – делегирана държавна дейност; Бюджет 2017 г. – делегирана местна дейност

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Справка за състоянието на язовирите

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Акт за частна общинска собственост № 3250/06.12.2004 г.; Докладна записка с вх. № 10-00-108/25.05.2017 г. от Илия Георгиев – кмет на село Съединение;  Предложение за изменение на подробен устройствен план за УПИ V в кв. 15, село Съединение, община Търговище

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

ПУП - Парцеларен план

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Специализирана план-схема

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.

Годишен план за действие по стратегията за 2018 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Списък на средищните детски градини или част от тях в други населени места за учебната 2017-2018 г., изготвен на основание на прогнозни данни от директорите на детските градини към 14.07.2017 г.;

Списък на средищните училища за учебната 2017-2018 г., изготвен на основание на прогнозни данни от директорите на училищата към 14.07.2017г

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Търговище за 2017 г., съгласуван от Началника на Регионално управление на образованието Търговище

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Докладна записка с вх. № 67-00-155/12.06.2017 г.; Решение № 21 по Протокол № 20/ 27.03.2009 г. на Общински съвет-Търговище; Писмо с вх. № 04-00-220/17.05.2017 г. на МОН. 


Протокол № 24 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 29 юни 2017 година от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет –Търговище за периода м. Декември 2016г.- м. Май 2017г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Приложения представени на магнитен носител

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Търговище 2017-2018 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Писмо с Вх. № 04-00-220/17.05.2017 г. на Главен секретар на МОН; Докладна записка с Вх. № 67-00-147/02.06.2017 г.; Решение № 6 по Протокол № 13/23.09.2008 г. на Общински съвет-Търговище


Протокол № 23 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 31 май 2017 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 и Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 1 - Правилник за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност” 

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Доклад за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Общински план за развитие  на община Търговище 2014-2020 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Мотиви към проект на Наредба за управление на общинските пътища на Община Търговище публикувани на 11.04.2017г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Годишен доклад -74 листа

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД за 2016 г.

Финансов отчет за дейността на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД за 2016 г

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

ПУП - парцеларен план

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

ПУП - парцеларен план

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Снимков материал; Идейно решение; Списък с членове на инициативния комитет.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Запис на химна


Протокол № 22  от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 22 май 2017 година от 15.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЕ

По Решение № 2 - Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в община Търговище през 2017 година


Протокол № 21 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 14 май 2017 година от 11.30 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


Протокол № 20 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 27 април 2017 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложения № 8, № 1а, № 6 г

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 7.2   

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Заверен годишен финансов отчет за 2016г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица № СК-ТСУ-1303/19.12.2016 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № Ф00242/19.08.2013 г. на имот № 000007 в землището на с. Певец, общ. Търговище; Скица-проект № Ф00538/14.03.2017 г. на имот № 000014 в землището на с. Певец, общ. Търговище; Скица-проект № Ф00539/14.03.2017 г. на имот № 000015 в землището на с. Певец, общ. Търговище

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Общинска програма за закрила на детето 2017 г. на Община Търговище

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Проект на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Търговище

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Годишен доклад за извършените читалищни дейности и изразходвани бюджетни средства от читалищата на територията на община Търговище за 2016 г.


  Протокол № 19 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 31 март 2017 година от 13.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 и Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Годишен отчетен доклад за 2016 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Отчет за 2016 г. по изпълнение на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище за периода 2015- 2020 г.”

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, приета с Решение № 5 по Протокол № 21 от 26.02.2013 г. на Общински съвет Търговище; Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище; Приложение № 1 към чл. 16, т. 1 от Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище – ИСКАНЕ за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

3 бр.на магнитен носител, както следва: Програма,за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение; Сравнителен анализ за дейността на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД за 2016-2015 г.; Сравнителен анализ за дейността на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД за 2015-2014 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица № СК-ТСУ-174/22.02.2016 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Скица № К01263/10.06.2016 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Заявление с вх. № 53-00-247/24.02.2017 г.; Схема за разполагане на преместваем обект – „Стъклен кафе-павилион”.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 20

Искане от Общинска служба по земеделие гр. Търговище с  вх. № 65-00-263/10.03.2017 г.; Решение № 672/12.12.2006 г. на Търговищки районен съд;  Скица проект № Ф00713/14.12.2016 г. за делба на имот № 005003 в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище; Скица проект № Ф00714/14.12.2016 г. на новообразуван имот № 005009 в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 21

Препис от Решение №14 по Протокол №10/30.06.2016 г.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 22

Препис от Решение №14 по Протокол №17/26.01.2017 г.

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 26

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Търговище през 2017 г.


Протокол № 18 от проведен заседание на Общински съвет Търговище на 28 февруари 2017 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

 14 бр.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Копие на писмо с вх. № 37-00-5/16.01.2017 г. от Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите; Копие на АОС № 3071 от 20.10.2004 г. за частна общинска собственост

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Скица № 15-8049/10.01.2017 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Скица № 15-8355/10.01.2017 г

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Скица № 15-8046/10.01.2017 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Приложение № 1. Обезпеченост с пасища, мери и ливади по населени места – годишен план за паша;

Приложение № 2. Предложение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади, общинска собственост-площи и пазарна оценка за всеки имот;

Приложение № 3. Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд;

Приложение № 4. Списъци на животновъдите, притежаващи и отглеждащи пасищни животни на територията на Община Търговище, които ще ползват общински пасища, мери и ливади през 2017 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие  на туризма на територията на община Търговище през 2016 г.; Програма за развитие на туризма  на територията на община Търговище  през 2017 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Система от правила и критерии за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Търговище през 2016 г.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище за 2017 г.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Проект на Допълнително споразумение към договор за концесия на язовир – публична общинска собственост


Протокол № 17 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 26 януари 2017 г.  от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Тъговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.  

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2017 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15

3.                 

ПО ТОЧКА № 3

Отчет за изпълнение на Програмата за управление през мандат 2015-2019 г., за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.

4.

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Акт за публична общинска собственост № 2153/19.11.2002 г.;  Докладна записка с вх. № 10-00-404/14.10.2016 г. от Стоян Смиленов – кметски наместник на село Мировец; Предложение за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ I, кв. 22, село Мировец

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № СК-ТСУ-1174/ 11.11.2016 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица, задание по чл. 125 от ЗУТ.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.; Годишен план за действие по стратегията за 2016 г. – 2017 г.; Годишен план за действие по стратегията за 2018 г.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Докладна от Миглена Сотирова – Директор на Комплекс за здравно – социални услуги.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Препис от Решение №15 по Протокол №9/31.05.2016 г.; Предложение от д-р Елена Маринова – председател на „Търговищко дружество за психично здраве“

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Препис от Решение №14 по Протокол №10/30.06.2016 г.; Предложение с Вх. № 29-00-10/09.01.2017 г. от Групова практика за специализирана медицинска помощ „Психично здраве“ – гр. Търговище

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Предложение от „Алфамед Хоспис“ ООД

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества за 2016 година; Общинска програма за борба с наркотиците 2017-2018 год.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Общински годишен план за младежта за 2017 г. на Община Търговище

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com