TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Четвъртък, 29 октомври 2020 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ОПХИОМП – проект „Топъл обяд
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

До 31 октомври 2020 г. се удължава срокът на целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“. Поради епидемичната обстановка в страната се очаква след тази дата услугата да бъде продължена до края на годината.

 

Благодарение на програмата 200 най-уязвими от пандемията Ковид-19 хора от община Търговище получават храна в домовете си.

За да оказва подкрепата, община Търговище ще получи още 24 360 лв. от държавния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане. Така общият размер на безвъзмездните средства по проекта до момента става 73 080 лв.

 

От началото на месец май 2020 г. ежедневна помощ получават възрастни над 65 г. без никакви доходи или с такива под линията на бедност, както и хора с увреждания, които не могат да осигурят сами потребностите си от храна. Безплатният обяд включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Доставя се до дома на потребителите в работни дни. Хората получават и съдействие за закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост и лекарства (с техни средства или с пари, извън проекта).

 

Публикувано на 08.09.2020 г.


     Храната, която се доставя до дома им от Общинско предприятия "Детско и училищно хранене " е здравословна и разнообразна. Тя включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично - десерт. Топлият обяд се приготвя при стриктно спазване на санитарно-хигиенните условия и се доставя индивидуално пакетиран, при съблюдаването на всички противоепидемични мерки. Към момента капацитетът на услугата е запълнен, но кандидат потребителите могат да заявят желание за включване на тел. 0601/68 625

  Публикувано на 30.07.2020 г.           


           Община Търговище  удължава срока на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“. Проектът, който стартира на 4 май 2020 г. , ще продължи до 24 юли 2020 г.,  вместо до 19 юни. Проекта се финансира от Агенция за социално подпомагане. В нея са обхванати 200 уязвими потребители.

                Храната, която се доставя до дома им от Общинско предприятия "Детско и училищно хранене " е здравословна и разнообразна. Тя включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично - десерт. Топлият обяд се приготвя при стриктно спазване на санитарно-хигиенните условия и се доставя индивидуално пакетиран, при съблюдаването на всички противоепидемични мерки.

 

Публикувано на 12.06.2020 г.


 

Община Търговище ще предоставя хранителна помощ на 200 крайно нуждаещи се лица по целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г." финансирана от Агенция за социално подпомагане с договор № ФС-01-0381/14.04.2020 г. за периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г.

               Целта на програмата е да намали броя на живеещите в бедност хора чрез приготвяне и доставка на топъл обяд до дома. Тя е в подкрепа на най-уязвимите граждани, които поради бедност, продължителна социална изолация и условията на извънредна ситуация, заради ограничаване разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят прехраната си.

От 04 май хранителна помощ ще получават хора, попадащи в следните три категории:

  • Лица с ниски доходи, които са под линията на бедност за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица и възрастни над 65 години, които са без доходи или с доход под линията на бедност за страната, живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

              Желаещите да бъдат включени в програмата, не е нужно да подават заявление. Достатъчно е да заявят това на следните телефони: 060168625. Подборът на потребителите ще бъде извършен от специално назначена от Кмета на Община Търговище експертна комисия и според посочените изисквания за допустимост. Комисията ще извърши и проверка за липса на двойно финансиране - не се допуска потребители да получават еднаква подкрепа по едно и също време от различни източници.

             Програмата предвижда и оказване на съпътстваща подкрепа, изразяваща се в снабдяване на потребителите с необходими лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с техни лични средства или със средства от друг произход, различен от програмата.

            Приготвянето на топъл обяд ще се извършва от Общинско предприятия "Детско и училищно хранене ", след което ще се пакетира в съдове за еднократна употреба и ще се превозва в специализирани превозни средства директно до домовете на нуждаещите се.

            Проектът „Целево подпомагане с топъл обяд в община Търговище“ е част от цялостната социална политика на Община Търговище. Ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на топъл обяд в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 

 Публикувано на 29.04.2020 г.


 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2019“

BG05FMOP001-3.002

 

Съобщение

 

 Във връзка с изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0149-C07 – „Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Търговище прекратява набирането на заявления-декларации от кандидат-потребители на социалната услуга считано от 22.07.2019 г. Това се налага поради факта, че наближава крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта, а именно до 31.12.2019 г. Капацитетът на проекта от 2800 потребители е запълнен, и има голям брой резерви, чакащи за услугата. При необходимост от набиране на нови потребители за запълване на капацитет или за резерви ще се обяви нов прием с определен срок.

 

ЕМИНЕ ЯКУБОВА

Зам.кмет на Община Търговище

и Ръководител проект

Съобщението е публикувано на 16.07.2019 г.


На 6 март 2018 год. (вторник) Община Търговище започва предоставянето на храна – безплатен обяд на 2800 потребители, от целевата група по Проект „Осигуряване на топъл обяд в гр.Търговище и малките населени места”, по Договор с номер BG05FMOP001-3.002-0149-C04, по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2016-2020 г.

Пунктовете в град Търговище са следните:

ПК "Дръзновение" (Запад 1, бл. 28), ПК "Г. С. Раковски" (ул. Раковски 52), ПК "Паисий" (ул. Паисий 2), ПК "Стефан Караджа" (ул. Стефан Караджа 34), ПК "Никола Симов" (ул. Цар Симеон 21), ПК „Еделвайс” (кв. Малчо Малчев, ул. Радомир),

ПК „Васил Левски” (ул.Велико Търново 2).

Списъците с имената на одобрените и неодобрените лица са на официалния сайт на Община Търговище, секция Актуално и на Проекти / Топъл обяд.

В пунктовете в града ще бъдат поставени списъци на лицата попадащи в основни и допълнителни списъци. 

За селата в общината списъците са по определените места за предоставяне на храната. 

 С П И С Ъ К  за потребителите на обществена трапезария – град  Търговище

 

публикуван на 2 март 2018 година


 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2019“

BG05FMOP001-3.002

Списък на определените целеви групи за ползване на социалната услуга "Обществена трапезария" по проект "Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места" към декември 2017 година

Публикуван на 15 декември 2017 година


 

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2019“

BG05FMOP001-3.002

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

„Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места”

Проектът се реализира по „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за храни и/или основно материално подпомагане”, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Търговище развива в подкрепа на лица и семейства, обект на месечно подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни лица – изтегли цялото Обявление

Приложение 2

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com