TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 30 ноември 2020 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Решения на Общинския съвет 2018 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2018 година

 

Протокол  № 45 от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 18 декемврии 2018 година от 13.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 

 

1.                

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет –Търговище за периода м. Юни 2018г.- м.Ноември 2018г.
Приложения

2.                

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Предложение за изменение на ОУПО Търговище, задание по чл. 125 от ЗУТ, скици от СГКК – гр. Търговище.

Приложение

3.                

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ.

4.                

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Парцеларен план.

5.                

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Механизъм за разпределение на средствата за субсидии за вътрешноградски пътнически превози по утвърдени транспортни схеми в община Търговище.

6.                

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Търговище

7.                

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Копие от писмо с вх. № 26-00-1053/13.12.2018 г. от инж.Явор Миланов – Управител на „В и К” ООД - Търговище

 


 

Протокол  № 44 от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 29 ноември 2018 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 и Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 10 „План-сметка за 2018 г. на Общинско предприятие „БКС-Търговище“ от 01.11.2018 г.; Приложение № 9 „План-сметка за 2018 г. на Общинско предприятие „Флора” гр.Търговище от 01.11.2018 г.;Приложение № 1 към Решение №3 от Протокол №33 от 22.02.2018 г. „План-сметка за 2018 г. на Общинско предприятие „Детско и ученическо хранене” гр.Търговище от 01.11.2018 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Проект на Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище
Приложения

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на община Търговище и приложения към нея; Мотиви за приемане на Наредбата.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Допълнително споразумение №1 към Договор №АВиК-011/(90)/22.04.2016  г.; Покана и проекторешения.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Писмо с изх. №АВиК-01-4/02.11.2018г. – покана за свикване на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на 04.12. 2018г.; Писмо с изх. № АВиК-01-04-3/13.11.2018г. от Председателя на Асоциацията по ВиК Търговище г-н Митко Стайков за включване на допълнителни точки в дневният ред на извънредното общо събрание на Асоциацията по ВиК на 04.12. 2018г., CD с бизнес-плана и Анекса към споразумението. /на ел. носител/

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Отчет за 2017 г. по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Търговище за периода 2015- 2020 г.”

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

АПОС № 3030/29.09.2004 г.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица № СК-ТСУ-1191/13.11.2018 г.; Скица № СК-ТСУ-1137/23.10.2018 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Скица № СК-ТСУ-1186/08.11.2018 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

АЧОС № 991/09.08.2011 г.; Скица на ПИ № 73626.504.195

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 20

Решение № 4 по Протокол № 6 от 26.01.2012 г. на Общински съвет Търговище; Решение № 1 по Протокол № 22 от 22.05.2017 г. на Общински съвет Търговище

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 21

АОС № 2586/09.02.2004 г.

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 22

Регистър на засегнатите имоти

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 23

Задание за изработване на ПУП – ПП и Обща ситуация - скица с предложение.

16.              

ПО РЕШЕНИЕ № 24

Годишен план за ползване на дървесина на Община Търговище за 2019 г. /Приложение № 1/; Ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии, собственост на Община Търговище, в сила от 01.01.2019 г. /Приложение № 2/; Годишен финансов план за ползване на дървесина и недървесни горски продукти през 2019 година от горски територии – собственост на Община Търговище, стопанисвани от ТП „ДГС Търговище”, съгласно Договор за управление на горски територии от 29.03.2016 г. /Приложение № 3

17.              

ПО РЕШЕНИЕ № 25

Приложение № 1. Обезпеченост с пасища, мери и ливади по населени места – годишен план за паша; Приложение № 2. Разпределение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади, общинска собственост-площи и пазарна оценка за всеки имот; Приложение № 3. Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд; Приложение № 4. Списъци на животновъдите, притежаващи и отглеждащи пасищни животни на територията на Община Търговище, които ще ползват общински пасища, мери и ливади през 2019 г.

18.              

ПО РЕШЕНИЕ № 26

Общинска транспортна схема/Приложение 1 и Приложение 2

19.              

ПО РЕШЕНИЕ № 27

Решение № 14 по Протокол № 2 от 26.11.2015 г. на Общински съвет Търговище.

20.              

ПО РЕШЕНИЕ № 28

Решение № 18 по Протокол № 11/ 28.07.2016 г. на Общински съвет Търговищ

21.              

ПО РЕШЕНИЕ № 29

Решение № 19 по Протокол № 11/ 28.07.2016 г. на Общински съвет Търговище

22.              

ПО РЕШЕНИЕ № 31

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище; Мотиви за приемане на Наредбата.


Протокол № 43 от проведена сесия н Общински съвет Търговище на 30.10.2018 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО ТОЧКА  № 1

Приложение № 1; Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение №8, №1а, №6г

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Покана извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД Търговище

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище; Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище (Приет на заседание на Общински съвет Търговище с Решение №1 по Протокол №2 от 26.11.2015 г., в сила от датата на приемането му)

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Търговище

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица № СК-ТСУ-975/29.08.2018 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Ситуационна скица за частта от имот № 51024.8.87 от кадастралната карта на землището на с. Надарево, общ. Търговище, която се предоставя за настаняване на постоянен пчелин; Становище на директора на ДГС Търговище относно настаняването на пчелин в имот № 51024.8.87 по кадастралната карта на с. Надарево, общ. Търговище, с вх. № 26-00-762/19.09.2018 г.; Становище от директора на ОДБХ Търговище относно настаняването на пчелин в имот № 51024.8.87 по кадастралната карта на с. Надарево, общ. Търговище, с вх. № 24-00-1744/10.10.2018 г.


Протокол № 42 от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 27.09.2018 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение №1 – Изпълнение на приходите по бюджета на Община Търговище към 31.12.2017 г.; Приложение №2 – Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета на Община Търговище към 31.12.2017 г.; Приложение №3 – Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2017 г.; Приложение №4 – Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС – КСФ към 31.12.2017 г.; Приложение №5 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС – ДЕС към 31.12.2017 г.; Приложение №6 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС – РА към 31.12.2017 г.; Приложение №7 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2017 г.; Приложение №8 - Образец Приложение №17 към писмо с изх.№ ФО-1/2018 г. на МФ; Приложение №9 - Актуализирани приходи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2017 година; Приложение №10 - Актуализирани разходи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2017 година; Приложение №11 – Протокол от проведено публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2017 година и на сметките за средства от Европейския съюз

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Скици - 16 бр. и актове за общинска собственост - 16 бр

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Скица № СК-ТСУ-763/ 19.07.2018 г

5. ПО РЕШЕНИЕ № 6  Скица № СК-ТСУ-346/03.04.2018 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № СК-ТСУ-346/03.04.2018 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Заявление с вх. № 94-00-1878/21.06.2018 г. от Данаил Дамянов Желев.; Извадка от кадастралната карта и регистъра на имотите на землището на с. Цветница, общ. Търговище.; Становище от директора на ОДБХ Търговище относно настаняването на пчелин в имот № 30.23 по кадастралната карта на с. Цветница, общ. Търговище, с вх. № 24-00-1230/16.07.2018 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Писмо с изх. № РД21-746/12.09.2018 г. от Началника на РУО-Търговище и Заповед № РД06-319/05.09.2018 г.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Препис от Решение №5 по Протокол №23/31.05.2017 г. на Общински съвет Търговище., Решение №4 по Протокол №29/30.11.2017г.

10.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД;  Образец на Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ; Образец на Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИПротокол № 41 от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 30.08.2018 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 и Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 10 „План-сметка за 2018 г. на Общинско предприятие „БКС-Търговище”; Приложение № 7.3 „Справка за числеността на персонала, разходите за работни заплати и осигурителни вноски за делегирани от държавата дейности – дофинансирани с приходи с общински характер по бюджета на Община Търговище за 2018 г.“

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Годишни отчети – 9 листа

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Приложение №1 „Процедурата за избор на финансова или кредитна институция“; Приложение №2 „Заповед №З-01-559 от 14.08.2018 г. на Кмета на Община Търговище“; Приложение № 3 „Протокол №1 от 14.08.2018 г. на комисията“; Приложение № 4 „Протокол №2 от 16.08.2018 г. за проведените преговори“; Приложение № 5 „Проектодоговорът за банков кредит“; Приложение № 6 „Проектодоговорът за учредяване на особен залог върху вземания“

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

АЧОС № 3086/07.06.2018 г.; АЧОС № 3087/07.06.2018 г.; АЧОС № 3089/07.06.2018 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ, опорен план.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.; Годишен план за действие по стратегията за 2019 г.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Препис от Решение № 12 по Протокол № 38/28.06.2018 г. на Общински съвет Търговище

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Докладна записка с вх. № 67-00-183/16.07.2018 г. от директора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драгановец, общ. Търговище


 П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 40 от проведена сесия Общински съвет Търговище на 27.07.2018 год. от 09.00 ч. в Зала “Христо Самсаров”  на Община Търговище.   

    Приложения - изтегли


П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 39 от проведена извънредна сесия на Общински съвет Търговище на 12.07.2018 год. от 09.00 ч. в зала “Христо Самсаров”  на Община Търговище.

 Приложение по Решение №1 - изтегли


Протокол №38 от проведена сесия на Общинския съвет в Търговище на 28 юни 2018 година, от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 

1. ПО  РЕШЕНИЕ №1  Приложение - План - сметка на ОП "БКС - Търговище" към 01.06.2018 г.
2. ПО РЕШЕНИЕ № 2  Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Търговище за периода декември 2017 г. - май 2018 г.
3. ПО РЕШЕНИЕ №3  Приложение - Акт №505 за общинска собственост
4. ПО РЕШЕНИЕ №5  Приложение - скица № СК - ТСУ - 468/ 4.05.2018 г.
5. ПО РЕШЕНИЕ №6  Приложение - Акт № 3006 за общинска собственост
6. ПО РЕШЕНИЕ №8  Приложение - Скица за поземлен имот №15-290863-10.05.2018 г.
7. ПО РЕШЕНИЕ №9  Приложение - Заявление по чл. 125 на ЗУТ
8.  ПО РЕШЕНИЕ №10  Приложение - Обяснителна записка
9.  ПО РЕШЕНИЕ №12  Приложение

 


Протокол № 37  от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 30 май 2018 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ
 

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 1 и Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложение № 7.1 и № 12

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Протокол за намерение за насърчаване на приятелски и търговски обмен между Търговище и Хъби; Проект на Споразумение за побратимяване и сътрудничество между Община Търговище, Република България и град Хъби, Провинция Хънан, Китайската народна Република

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Приложение № 1 - Правилник за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност” е неразделна част от настоящото решение

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № 15-112973 от 22.02.2018 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

АПОС № 1623 от 07.08.2001 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № СК-ТСУ-266/ 13.03.2018 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица с предложение за изменение на ПУП-ПП, задание по чл. 125 от ЗУТ

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Препис от Решение № 7 по Протокол № 27 от 28.09.2017 г. на Общински съвет Търговище; Доклад с Вх. № 29-00-174 от 11.04.2018 г. от Даниела Райкова – директор на ДГ № 7 „Снежанка”

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Докладна записка с вх. № 67-00-95/27.03.2018 г. от директора на ОУ „Христо Ботев“  с. Макариополско, общ. Търговище

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Общинска транспортна схема
/Приложение 1 и Приложение 2/

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3; Приложение № 4.


Протокол №36 от проведена тържествена сесия на Общински съвет - Търговище на 14 май 2018 година, от 10. 00 часа в зала "Христо Самсаров" в Община Търговище


 Протокол № 35  от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 26 април 2018 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложения № 1, № 2, № 3, № 7.2 и № 12

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД за 2017 г.; Финансов отчет за дейността на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД за 2017 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № СК-ТСУ-369/10.04.2018 г. за разполагане на съществуващ павилион – общинска собственост

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Снимка на разположение на рекламния билбордобщинска собственост.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

АОС № 2993 от 28.11.2017 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Доклад за управление на горски територии, собственост на Община Търговище, за 2017 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Годишен доклад за извършените читалищни дейности и изразходвани бюджетни средства от читалищата на територията на община Търговище за 2017 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Предложение с Вх. № 67-00-89/21.03.2018 г. от директора на ОУ „Христо Ботев“ с. Макариополско до кмета на Община Търговище; Писмо за подкрепа до кмета на Община Търговище

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Търговище за 2018 г., съгласуван от Началника на Регионално управление на образованието – Търговище

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Цялостна схема за Централна градска част с отразени зони за разполагане на групи и отделни преместваеми обекти и съоръжения обозначени със съответната сигнатура според съответния тип.


  Протокол № 34 от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 30 март 2018 година от 13.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

ПУП – ПП

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

№8, №1а, №6г

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Годишен отчетен доклад за 2017 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за 2014 – 2020 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Отчет за 2017 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище за периода 2015- 2020 г.”

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Решение  №16 по Протокол №32/31.01.2018г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Годишен доклад - 83 листа

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скица № 15-82398/09.02.2018 г

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Скица № 15-82401/09.02.2018 г. и скица № 15-82404/09.02.2018 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Скица № 15-82409 от 09.02.2018 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица № 15-82415/09.02.2018 г. и скица № 15-82417/09.02.2018 г.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Скица № 15-127900/28.02.2018 г.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

схема на съществуващ павилион – общинска собственост

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Скица № СК-ТСУ-263/13.03.2018 г.

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 20

АОС № 416/01.07.2008 г.; Скица № СК-ТСУ-262/13.03.2018 г.

16.              

ПО РЕШЕНИЕ № 22

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ.

17.              

ПО РЕШЕНИЕ № 23

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ.

18.              

ПО РЕШЕНИЕ № 24

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.;
Годишен план за действие по стратегията за 2019 г.

19.              

ПО РЕШЕНИЕ № 27

Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище; Мотиви за приемане на Системата

20.              

ПО РЕШЕНИЕ № 28

Общинска програма за закрила на детето 2018 г. на Община Търговище

21.              

ПО РЕШЕНИЕ № 29

Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Търговище за 2018г. 

22.              

ПО РЕШЕНИЕ № 34

Схема № 15-75426 oт 07.02.2018 г. и схема № 15-75467/07.02.2018 г., удостоверяващи местонахождението на обектите.


Протокол № 33 от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 22 февруари 2018 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Кратки биографични данни на Радослав Иванов Черкезов; Предложение - подписка с вх. № 99-00-179/31.05.2017 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Кратки биографични данни на проф. Николай Димитров Овчаров

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложения № 1, № 2, № 3, № 7.2 и № 12 са  неразделна част от настоящото решение

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Обреди“ и структура

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Писмо № АВиК – 011 от 05.02.2018г. – включване на допълнителна точка  в дневния ред  на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище, насрочено за 27.02.2018г.; Подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ООД Търговище за 2018г.; Становище от инж.Мара Величкова – експерт ВиК при АВиК- Търговище

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № 15-55036/ 30.01.2018 г.; Скица № 15-55044/ 30.01.2018 г.; Извадка от ПУП на кв. Въбел

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица № СК-ТСУ-1159/ 14.12.2017 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие  на туризма на територията на община Търговище  през 2017 г.; Програма за развитие на туризма  на територията на община Търговище  през 2018 г.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Търговище през 2017 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Търговище за 2018 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище за 2018 г.


Протокол № 32 от проведена сесия на Общински съвет Търговище на 31 януари 2018 година от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2018 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 и 16

3.                 

ПО ТОЧКА № 3

Отчет за изпълнение на програмата за управление през мандата 2015-2019 г., за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Търговище, Мотиви и Предложение към мотивите

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Приложение 1 План за действие за общинските концесии за 2018 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.; Годишен план за действие по стратегията за 2018 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Обезпеченост с пасища, мери и ливади по населени места – годишен план за паша

Разпределение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади, общинска собственост-площи и пазарна оценка за всеки имот

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд

Списъци на животновъдите, притежаващи и отглеждащи пасищни животни на територията на Община Търговище, които ще ползват общински пасища, мери и ливади през 2017 г

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Приложение № 2 Ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии, собственост на Община Търговище

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център гр. Търговище за 2017 година

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Общински годишен план за младежта за 2018 г. на Община Търговище.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Писмо № АВиК – 011 от 25.01.2018г. – покана за свикване на Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Търговище и проекто-бюджет за 2018г.; Писмо № АВиК – 011 от 19.01.2018г. - Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Търговище за 2017г.

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com