TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 30 ноември 2020 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Решения на Общинския съвет 2019 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

Решения на Общинския съвет 2019 г.

Протокол № 3 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 13.12.2019 г. от 10.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет –Търговище за периода м. Юни 2019г.- м. Ноември 2019 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Отчет за 2018 г. по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Търговище за периода 2015- 2020 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Скици №№ 15-797618 от 31.10.2018 г., 15-780138 от 26.08.2019 г. и 15-773200 от 23.08.2019 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Скица № 15-813526/05.09.2019 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Акт за частна общинска собственост № 2165 от 27.11.2002 г.; Скица № СК-ТСУ-531/30.05.2019 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица № 15-891759/02.10.2019 г.; Извадка от ПУП на гр. Търговище

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Скица № СК-ТСУ-992/20.09.2019 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № СК-ТСУ-992/20.09.2019 г.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скица № СК-ТСУ-1019/02.10.2019 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Задание по чл. 125 от ЗУТ и предложение за изработване на ПУП.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Задание по чл. 125 от ЗУТ и предложение за изработване на ПУП.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Копие от искане с вх. № 24-00-1959/29.11.2019 г. от директора на ОД „Земеделие”.; Регистри на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване от споразуменията по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година, за землищата в Община Търговище

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Решение № 17 по Протокол № 24 от 30.05.2013 г. на Общински съвет Търговище.; Решение № 5 по Протокол № 43 от 07.11.2014 г. на Общински съвет Търговище

 Протоколът и приложенията към него са публикувани на 17.12.2019 г.


 

 Протокол № 2 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 29.11.2019 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Търговище

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище; Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище; Калкулация за определяне на цената

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Писмо с изх. №АВиК-01-3-27 от 11.11.2019г. – покана за свикване на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на 12.12.2019г.; Изменен проект за Бизнес план за развитието и дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторния период 2017-2021г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Документи от процедурата за определяне на външни членове на одитния комитет

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Предложение и Задание за изработване на ПУП – ПП

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Предложение и Задание за изработване на ПУП – ПП

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Писмо с вх. № 15-00-40/13.11.2019 г. от НАПОС-РБ

Протоколът и приложенията към него са публикувани на 02.12.2019 г.


Протокол № 1 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 08.11.2019 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протоколът е публикуван на 13.11.2019 г.


Протокол № 57 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 16.10.2019 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО ТОЧКА  № 1

Приложение № 1 и Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 и Приложение № 2

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Справка за изразходваните средства за командировки

 Протоколът и приложенията към него са публикувани на 16.10.2019 г.


  Протокол № 56 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 26.09.2019 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 8, № 1а, № 6г

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Писмо с изх. №АВиК-01-3-15 от 10.09.2019г. – покана за свикване на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на 11.10. 2019г.; Проект за бюджет за 2020г. на АВиК Търговище; Писмена обосновка на проекта за бюджет за 2020г. на АВиК Търговище.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Годишни отчети – 7 листа

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

АЧОС № 1282/21.05.2012 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

АЧОС № 967/11.07.2011 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Схема за разполагане на преместваемите обекти

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

ПУП - парцеларен план

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Специализираната план-схема

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Заповед с № РД-06-153/09.09.2019 г. от Началника на РУО-Търговище; Препис от Решение № 21 по Протокол № 55 от 29.08.2019 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Искане от Общинска служба по земеделие гр. Търговище с вх. № 65-00-974/27.08.2019 г.; Решение № 133/16.04.2004 г. на Търговищкия окръжен съд.; Извадка от кадастралната карта на гр. Търговище за имот № 73626.16.7.; Извадка от кадастралната карта на гр. Търговище за имот № 73626.48.5.; Извадка от кадастралната карта на гр. Търговище за имот № 73626.82.43.

 

 Протоколът и приложенията към него са публикувани на 30.09.2019 г.


Протокол № 55 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 29.08.2019 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложение №1 – Изпълнение на приходите по бюджета на Община Търговище към 31.12.2018 г.; Приложение №2 – Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета на Община Търговище към 31.12.2018 г.; Приложение №3 – Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2018 г.; Приложение №4 – Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС – КСФ към 31.12.2018 г.; Приложение №5 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС – ДЕС към 31.12.2018 г.; Приложение №6 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС – РА към 31.12.2018 г.; Приложение №7 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2018 г.; Приложение №8 - Образец Приложение №17 към писмо с изх.№ ФО-1/2018 г. на МФ; Приложение №9 - Актуализирани приходи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2018 година; Приложение №10 - Актуализирани разходи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2018 година; Приложение №11 – Протокол от проведено публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2018 година и на сметките за средства от Европейския съюз

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скица № 15-730786/10.10.2018 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица № СК-ТСУ-683/03.07.2019 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Скица № 15-797596/31.10.2018 г.; Скица № 15-674408/25.07.2019 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Скица № СК-ТСУ-538/03.06.2019 г. и
скица № СК-ТСУ-539/03.06.2019 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

АЧОС № 2701/10.08.2016 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Схема за разполагане на преместваем обект

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Схема за разполагане на преместваем обект

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Схема за разполагане на павилион

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Скица № 15-726224/09.08.2019 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Изменение на ОУП на община Търговище за ПИ № 39390.222.10 и ПИ № 39390.222.14 в землището на с. Кралево – графична част

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Задание по чл. 125 от ЗУТ и предложение за изработване на ПУП

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 20

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище за 2019 г., съгласуван от Началника на Регионално управление на образованието Търговище

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 21

Докладна записка с вх. № 67-00-207/19.07.2019 г. от директора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драгановец, общ. Търговище

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 24

Писмо №26-00-433/19.08.2019г.- покана за участие в ОС

Протоколът и приложенията към него са публикувани на 2 септември 2019 година


Протокол № 54 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 31.07.2019 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 и Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация и безопасност на движението в Община Търговище; Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация и безопасност на движението в Община Търговище

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица на имота

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Скица № 15-576866/27.06.2019 г.; Извадка от ПУП на гр. Търговище

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Скица № СК-ТСУ-381/09.04.2019 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

 Скица № СК-ТСУ-381/09.04.2019 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Скица с предложение за изменение на ПУП-ПР и задание по чл. 125 от ЗУТ

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Мотиви, относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище 2019-2020 г.; Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище 2019-2020 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Копие от Докладна записка с Рег. индекс 29-00-368/05.07.2019 г. на Милка Николова - директор на ДГ „Пчелица“ гр. Търговище

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Списък на средищните детски градини или част от тях в други населени места за учебната 2019-2020 г., изготвен на основание на прогнозни данни от директорите на детските градини към месец юли 2019 г.; Списък на средищните училища за учебната 2019-2020 г., изготвен на основание на прогнозни данни от директорите на училищата към месец юли 2019 г

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Докладна записка с Вх. № 67-00-180/09.07.2019 г. от директора на ІІ ОУ ”Н. Й. Вапцаров” гр. Търговище, Докладна записка с Вх. № 67-00-183/09.07.2019 г. от директора на ІІІ ОУ ” П. Р. Славейков” гр. Търговище, Докладна записка с Вх. № 67-00-181/09.07.2019 г. от директора на ІV ОУ ”Иван Вазов” гр. Търговище и Докладна записка с Вх. № 67-00-176/08.07.2019 г., от директора на Обединено училище ”Христо Ботев” с. Макариополско, общ. Търговище

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Общинска програма за борба с наркотиците 2019-2023 год.; Списък на членовете на Общински съвет по наркотични вещества- Търговище

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 21

Справка за изразходваните средства за командировки

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 23

скица с предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ.

16.              

ПО РЕШЕНИЕ № 24

скица с предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ.

17.              

ПО РЕШЕНИЕ № 25

скица с предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ.

Протоколът и приложенията към него са публикувани на 01.08.2019 г.


Протокол № 53 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 26.06.2019 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет –Търговище за периода м. Декември 2018г.- м. Май 2019 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Скица № СК-ТСУ/ 27.11.2008 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

АЧОС № 3045/21.02.2018 г. и скица № 15-389682-03.05.2019 г.; АЧОС № 3046/21.02.2018 г. и скица № 15-389684-03.05.2019 г.; АЧОС № 3047/21.02.2018 г. и скица № 15-389687-03.05.2019 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Удостоверение № 051/09.12.2003 г. на Министерство на правосъдието

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Решение № 280/20.05.2019 г. на Министерски съвет, Договор № № Д-01-154/14.06.2019 г.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

4 броя Договори за учредено право на строеж

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Предварителен проект на Специализираната план-схема, задание по чл. 125 от ЗУТ.

Протоколът и приложенията към него са публикувани на 01.07.2019 г.


Протокол № 52 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 30.05.2019 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУT

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУT

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Предварителен проект на Специализираната план-схема, задание по чл. 125 от ЗУТ

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Задание по чл. 125 от ЗУТ, скица-мотивирано предложение за изработване на ПУП-ПЗ, скица от ДГТ на ТП –ДЛС „Черни лом”, гр. Попово

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

ПУП – ПП

Протоколът и приложенията към него са публикувани на 30.05.2019 г.


Протокол № 51 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 21.05.2019 г. на от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД; Годишен доклад за дейността; Годишен финансов отчет

Протоколът и приложенията към него са публикувани на 21.05.2019 г.


Протокол № 50 от проведено тържествено заседание на Общински съвет Търговище на 14.05.2019 г. от 10.30 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


Протокол № 49 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 23.04.2019 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Предложение с вх. № 26-00-266/22.04.2019 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 6

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложение № 7.1

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Проект на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Търговище, изградени по проект „Изграждане на социални жилища на територията на гр. Търговище" по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Петиция за именуване на улица в гр. Търговище на Пеньо Атанасов Колев – (Пеньо Бомбето); Историческа справка за живота и дейността на Пеньо Атанасов Колев – (Пеньо Бомбето); Скица.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Общински план за защита при бедствия

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Доклад с вх.№ 67-00-93/04.04.2019 г.; АПОС № 212/04.06.2018 г.; АПОС № 213/04.06.2018 г.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Схема за разполагане на преместваем обект – СК-ТСУ-254/14.03.2019 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Схема за разполагане на преместваем обект – СК-ТСУ-253/14.03.2019 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Годишен доклад

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Критерии за администриране, класиране и управление за предоставяне на средства в размер на 25000 лв. от Община Търговище на ФК „Светкавица“ за 2019г.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Заявление с вх. № 67-00-84/20.03.2019 г. от директора на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище с приложения - заповед и договор; Полица № BG/02/119001019222 - застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ от 08.04.2019 г.; Приходна квитанция от 19.03.2019 г. за платен данък МПС

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

Годишен доклад за извършените читалищни дейности и изразходвани бюджетни средства от читалищата на територията на община Търговище за 2018 г.

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 23

Покана с вх. № 26-00-264/22.04.2019 г. за редовно Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД Търговище

 Протоколът и приложенията са публикувани на 25.04.2019 г.


Протокол № 48 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 27.03.2019 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Кратки биографични данни за Ставрофорен иконом Славчо Иванов Проданов.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Приложение №8, №1а, №6г

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Годишен отчетен доклад за 2018 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Отчет за 2018 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище за периода 2015- 2020 г.”

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

МОТИВИ към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, приета с Решение № 5 по Протокол № 21 от 26.02.2013 г. на Общински съвет Търговище; Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище; ИСКАНЕ за присъждане на стипендия/финансово стимулиране на дете/младеж с изявени дарби от община Търговище (Приложение № 1 към чл. 16, т. 1).

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Приложение № 1 - Правилник за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

АЧОС № 479/26.02.2009 г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Регистър на засегнатите имоти

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г. (на магнитен носител); Годишен план за действие по стратегията за 2019 г. - (на магнитен носител); Годишен план за действие по стратегията за 2020 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Общинска програма за закрила на детето 2019 г. на Община Търговище.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Докладна записка с вх. № 67-00-55/21.02.2019 г. от директора на Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище; Полица № BG/08/518002668056 - Комбинирана автомобилна застраховка „Автогрижа“; Приходна квитанция от 01.03.2019 г. за платен данък МПС; Вносна бележка от 01.03.2019 г. за платена такса за спиране от движение (прекратяване регистрацията) на МПС

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 17

Схема за разполагане на преместваем обект

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 18

ПУП - Парцеларен план, задание по чл. 125 от ЗУТ

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 19

Искане от Началника на Общинска служба по земеделие гр. Търговище с вх. № 24-00-236/12.02.2019 г.; Решение № ДР/25 от 16.06.2007 г. на Общинска служба по земеделие и гори гр. Търговище за определяне правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи; Извадка от Кадастралната карта на с. Вардун, общ. Търговище.

Протоколът и приложенията към него са публикувани на 28.03.2019 г. 


 Протокол № 47  от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 28.02.2019 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 и Приложение № 2

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Материали за редовното заседание на АВиК на 12.03.2019 г. – 6 броя

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Покана за извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД Търговище; Проекторешения

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Скица с предложение за изработване на ПУП - План за застрояване; Задание по чл. 125 от ЗУТ

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Писмо с вх. № 26-00-61/24.01.2019 г. от Директора на ТП „ДГС Търговище”; Ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии, собственост на Община Търговище, приложен към писмо с вх. № 26-00-61/24.01.2019 г. от Директора на ТП „ДГС Търговище”.

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Искане от Началника на Общинска служба по земеделие гр. Търговище с вх. № 24-00-44/10.01.2019 г.; Решение № ДАВ/151 от 15.05.2007 г. на Общинска служба по земеделие и гори гр. Търговище за определяне правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи; Извадка от Кадастралната карта на с. Здравец, общ. Търговище

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие  на туризма на територията на община Търговище  през 2018 г.; Програма за развитие на туризма  на територията на община Търговище  през 2019 г

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Писмо с вх. № 26-00-61/24.01.2019 г. от Директора на ТП „ДГС Търговище”; Доклад за управление на горски територии, собственост на Община Търговище, за 2018 г., приложен към писмо с вх. № 26-00-61/24.01.2019 г. от Директора на ТП „ДГС Търговище”

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 13

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Търговище за 2019 г.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическа дейност на територията на община Търговище за 2019-2020г.; Отчет на програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на територията на община Търговище за 2018г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Търговище през 2018 г.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище за 2019 г.

 Протоколът и приложенията към него са публикувани на 01.03.2019 г.


 Протокол № 46  от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 31.01.2019 г. от 9.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2019 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9, 10, 11, 12, 13 и 14

3.                 

ПО ТОЧКА  № 5

Отчет за изпълнение на програмата за управление през мандата 2015-2019 г. за периода 01.01.2018 -31.12.2018 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 6

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Търговище; Мотиви; Предложение към проекта на Наредбата и мотивите към нея

6.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

План за действие за общинските концесии в Община Търговище за 2019 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 8

Таблица с отчет на инвестиционната програма на „ВиК” ООД гр.Търговище за 2018г.

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Копие от искане с вх. № 24-00-40/09.01.2019 г. от директора на ОД „Земеделие”; Регистри на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване от споразуменията по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година, за землищата в община Търговище

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Искане от Началника на Общинска служба по земеделие гр. Търговище с вх. № 65-00-1484/12.12.2018 г.; Решение № ТРС от 20.08.1998 г. на Общинска служба по земеделие и гори гр. Търговище.; Извадка от Кадастралната карта на гр. Търговище.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 14

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества за 2018 година; Списък на членовете на Общински съвет по наркотични вещества гр. Търговище

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 15

Приложение № 1 Заявление за участие в класиране за прием в първи клас; Приложение № 2 Срокове за кандидатстване, класиране и записване за прием в първи клас; Приложение № 3 Заявление за записване в първи клас

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Общински годишен план за младежта за 2019 г. на Община Търговище.

 Публикувани на 04.02.2019 г.

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com