TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Петък, 27 ноември 2020 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1. Т.2 и Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ за 2018 година
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1. Т.2  и Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Декларация 
по чл. 35, ал. 1, т. 2

Част I. Имущество

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Част II. Интереси

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

 

 

 

Входящ номер

Дата

Входящ номер

дата

изтегли

Входящ номер

дата

изтегли

Здравко Ангелов Владимиров

специалист

1

10.05.2018

 1

11.05.2018

изтегли

 

 

 

Станислава Върбанова Йорданова

началник отдел

2

10.05.2018

 2

11.05.2018

 изтегли

 

 

 

Даниела Иванова Петрова

главен специалист

3

10.05.2018

 3

11.05.2018

  изтегли

 

 

 

Маргарита Димитрова Маринова

старши специалист

4

10.05.2018

 4

11.05.2018

  изтегли

 

 

 

Веска Христова Василева

главен специалист

5

10.05.2018

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Илиянка Иванова Динева

касиер

6

10.05.2018

 6

11.05.2018

  изтегли

 

 

 

Мерал Лютфиева Мехмедова

специалист

7

10.05.2018

 7

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Димитър Николаев Колев

главен експерт

 8

10.05.2018

 8

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Магдалена Борисова Цвяткова

специалист

 9

11.05.2018

 9

11.05.2018

  изтегли

 

 

 

Тодорка Василева Карамфилова

старши счетоводител

 10

11.05.2018

 10

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Симеонка Александрова Симеонова

старши счетоводител

 11

11.05.2018

 11

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Галина Росенова Траянова

главен експерт

 12

11.05.2018

 12

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Любомир Ангелов Любомиров

старши експерт

 13

14.05.2018

13 

14.05.2018

  изтегли

 

 

 

Халиме Хюсеинова Ахмедова

директор дирекция

 14

14.05.2018

 14

14.05.2018

  изтегли

 

 

 

Сание Кадирова Мустафова

младши експерт

 15

14.05.2018

 15

29.05.2018

  изтегли

 

 

 

Виолета Тодорова Пенчева

специалист

 16

14.05.2018

 16

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Душка Тотева Иванова

главен експерт

 17

15.05.2018

 17

15.05.2018

  изтегли

 

 

 

Фикрие Бахидинова Мехмед

специалист

 18

15.05.2018

 18

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Станислав Станчев Станчев

старши специалист

 19

15.05.2018

 19

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Румянка Стефанова Ганева

старши специалист

 20

15.05.2018

 20

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Георги Василев Георгиев

старши експерт 

 21

17.05.2018

 21

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Анатоли Стоянов Александров

старши експерт

 22

23.05.2018

 22

23.05.2018

  изтегли

 

 

 

Димитър Пеев Средков

началник отдел

 23

25.05.2018

 23

28.05.2018

  изтегли

 

 

 

Илияна Драганова Стойнева

домакин склад

 24

28.05.2018

 24

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Десислава Бойкова Мирева

старши юрисконсулт

 25

29.05.2018

 25

29.05.2018

  изтегли

 

 

 

Любомир Денчев Желязков

старши юрисконсулт

 26

29.05.2018

 26

29.05.2018

  изтегли

 

 

 

Татяна Димитрова Илиева

главен експерт

 27

29.05.2018

 27

29.05.2018

  изтегли

 

 

 

Полина Владимировна Василева

главен експерт

 28

29.05.2018

 28

29.05.2018

  изтегли

 

 

 

Богомил Милков Богданов

старши инспектор

 29

29.05.2018

 29

29.05.2018

  изтегли

 

 

 

Стоян Смиленов Стоянов

кмет на кметство

 30

29.05.2018

 30

 

  изтегли

 

 

 

Борянка Господинова Стойчева

кмет на кметство

 31

30.05.2018

 31

 

  изтегли

 

 

 

Янка Христова Илиева

старши специалист

 32

30.05.2018

 32

 

  изтегли

 

 

 

Екатерина Иванова Кумпелова

старши специалист

 33

30.05.2018

 33

 

  изтегли

 

 

 

Иван Христов Грозев

главен експерт

 34

30.05.2018

 34

30.05.2018

  изтегли

 

 

 

Иван Диянов Бонев

младши експерт

 35

30.05.2018

 35

30.05.2018

  изтегли

 

 

 

Цветелина Кирилова Герова

младши експерт

 36

30.05.2018

 36

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Силвия Иванова Доманова

старши експерт

 37

30.05.2018

 37

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Мариана Вацова Ботева

старши счетоводител

 38

01.06.2018

 38

01.06.2018

  изтегли

 

 

 

Кубрат Илков Чавдаров

старши експерт

 39

01.06.2018

 39

01.06.2018

  изтегли

 

 

 

Билял Махмудов Чолаков

младши експерт

 40

01.06.2018

 40

01.06.2018

  изтегли

 

 

 

Несрин Хюсеинова Черкезова

специалист

 41

01.06.2018

 41

01.06.2018

  изтегли

 

 

 

Фериде Мехмед Чакър

главен експерт

 42

04.06.2018

 42

04.06.2018

  изтегли

 

 

 

Христалина Йосифова Халачева

секретар

 43

04.06.2018

 43

04.06.2018

  изтегли

 

 

 

Яна Михайлова Кръстева

главен експерт

 44

04.06.2018

 44

04.06.2018

  изтегли

 

 

 

Красимир Вичков Манасиев

старши инспектор

 45

04.06.2018

 45

04.06.2018

  изтегли

 

 

 

Меглена Петрова Цанкова

главен експерт

 46

04.06.2018

 46

04.06.2018

  изтегли

 

 

 

Йоана Галинова Славева

младши експерт

 47

04.06.2018

 47

04.06.2018

  изтегли

 

 

 

Христина Николова Чаушева

главен специалист

 48

04.06.2018

 48

04.06.2018

  изтегли

 

 

 

Наташа Петрова Ангелова-Атанасова

старши счетоводител

 49

04.06.2018

 49

04.06.2018

  изтегли

 

 

 

Златка Радкова Иванова

старши счетоводител

 50

04.06.2018

 50

05.06.2018

  изтегли

 

 

 

Антоанета Георгиева Стоянова

касиер

 51

04.06.2018

 51

05.06.2018

  изтегли

 

 

 

Златка Йорданова Георгиева

старши специалист

 52

04.06.2018

 52

05.06.2018

  изтегли

 

 

 

Красимира Христова Петрова

специалист

 53

05.06.2018

 53

05.06.2018

  изтегли

 

 

 

Деница Илчева Йорданова

юрисконсулт

 54

05.06.2018

 54

05.06.2018

  изтегли

 

 

 

Емел Алиева Исуфова

финансов контрольор

 55

05.06.2018

 55

05.06.2018

  изтегли

 

 

 

Еленка Станчева Александрова

техн.сътрудник - секретар

 56

05.06.2018

 56

05.06.2018

  изтегли

 

 

 

Кирил Спасов Керев

главен експерт

 57

05.06.2018

 57

05.06.2018

  изтегли

 

 

 

Петинка Георгиева Кирова

старши експерт 

 58

05.06.2018

 58

05.06.2018

  изтегли

 

 

 

Катина Данчева Надкова

главен експерт

 59

05.06.2018

 59

05.06.2018

  изтегли

 

 

 

Афизе Ахмед Мехмедова

младши експерт

 60

05.06.2018

 60

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Валентина Албенова Малинова

специалист

 61

06.06.2018

 61

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Лена Димитрова Богоева

старши счетоводител

 62

06.06.2018

 62

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Косьо Стоянов Костов

директор дирекция

 63

06.06.2018

 63

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Павлина Стоянова Захариева

специалист

 64

06.06.2018

 64

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Петя Кънчева Райкова

старши специалист

 65

06.06.2018

 65

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Румен Григоров Георгиев

главен специалист

 66

06.06.2018

 66

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Румяна Вичева Савова

главен експерт

 67

06.06.2018

 67

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Галина Пеева Дочева

главен експерт

 68

06.06.2018

 68

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Галина Петрова Георгиева

техн.сътрудник - секретар

 69

06.06.2018

 69

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Лилия Иванова Ненова

старши експерт 

 70

06.06.2018

 70

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Силвия Маргаритова Георгиева

началник отдел

 71

06.06.2018

 71

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Халиме Хюсеинова Мехмедова

специалист

 72

06.06.2018

 72

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Ирина Марева Иванова

старши специалист

 73

06.06.2018

 73

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Весела Радева Христова

младши експерт

 74

06.06.2018

 74

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Свилена Христова Георгиева

специалист

 75

06.06.2018

 75

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Венета Росенова Иванова

старши специалист

 76

06.06.2018

 76

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Миглена Петрова Стефанова

старши специалист

 77

06.06.2018

 77

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Николета Денчева Александрова

старши специалист

 78

06.06.2018

 78

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Снежана Христова Аврамова

младши експерт

 79

06.06.2018

 79

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Теодора Ангелова Христова

главен експерт

 80

06.06.2018

 80

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Татяна Анатолиевна Керемидчиева

началник отдел

 81

06.06.2018

 81

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Цветанка Иванова Павлова

главен експерт

 82

06.06.2018

 82

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Добромира Георгиева Миланова

старши експерт

 83

06.06.2018

 83

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Красимира Стойчева Стойчева

техн.сътрудник - секретар

 84

06.06.2018

 84

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Михаил Менков Миланов

младши експерт

 85

06.06.2018

 85

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Драгомир Илиев Димов

старши експерт 

 86

06.06.2018

 86

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Иван Веселинов Божков

главен експерт

 87

06.06.2018

 87

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Нели Христова Николова

старши юрисконсулт

 88

06.06.2018

 88

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Димо Иванов Димов 

директор на дирекция

 89

06.06.2018

 89

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Рена Маринчева Стефанова

специалист

 90

06.06.2018

 90

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Добринка Неделчева Иванова

старши счетоводител

 91

06.06.2018

 91

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Борислав Йорданов Филипов

младши експерт

 92

06.06.2018

 92

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Милка Маринова Николова

директор

 93

06.06.2018

 93

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Даниела Лазарова Димитрова

директор

 94

07.06.2018

 94

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Пламен Петров Стефанов

главен специалист

 95

07.06.2018

 95

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Полина Асенова Радославова

главен експерт

 96

07.06.2018

 96

06.06.2018

  изтегли

 

 

 

Сафка Йоникиева Василева

главен специалист

 97

07.06.2018

 97

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Ивелина Николова Златева

специалист

 98

07.06.2018

 98

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Серхат Юсуфов Исмаилов

младши експерт

 99

07.06.2018

 99

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Кремена Станчева Йорданова

главен експерт

 100

07.06.2018

 100

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Михаил Емилов Михайлов

директор

 101

07.06.2018

 101

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Станислава Пламенова Солакова

главен експерт

 102

07.06.2018

 102

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Галина Миленова Георгиева

началник отдел

 103

07.06.2018

 103

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Асен Димитров Чакъров

директор

 104

07.06.2018

 104

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Десислава Колева Кръстева

старши юрисконсулт

 105

07.06.2018

 105

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Миглена Милкова Сотирова

директор

 106

07.06.2018

 106

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Златка Радкова Иванова

старши счетоводител

 107

07.06.2018

 107

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Леман Фикрет Адем

директор

 108

07.06.2018

 108

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Светослава Русева Атанасова

главен експерт

 109

07.06.2018

 109

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Димитринка Иванова Атанасова

директор

 110

07.06.2018

 110

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Румяна Йорданова Неделчева

Ръководител ВО

 111

07.06.2018

 111

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Даниела Крумова Григорова

началник отдел

 112

07.06.2018

 112

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Марина Христова Дойчева

главен експерт

 113

07.06.2018

 113

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Мариана Сотирова Тодорова

главен експерт

 114

07.06.2018

 114

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Тодор Костадинов Тодоров

началник отдел

 115

07.06.2018

 115

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Валентинка Стефанова Радева

директор

 116

07.06.2018

 116

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Радка Стойнова Петрова

директор

 117

07.06.2018

 117

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Тодорка Христова Николова

младши експерт

 118

07.06.2018

 118

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Цонка Маринова Ботева

директор

 119

07.06.2018

 119

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Севдалина Минчева Михова

директор

 120

07.06.2018

 120

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Анна Сотирова Панова

началник отдел

 121

08.06.2018

 121

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Павлина Георгиева Иванова

началник отдел

 122

08.06.2018

 122

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Мироюб Андонов Георгиев

директор

 123

08.06.2018

 123

07.06.2018

  изтегли

 

 

 

Васил Тотев Василев

главен специалист

 124

08.06.2018

 124

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Десислава Станиславова Спасова

старши експерт

 125

08.06.2018

 125

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Валентин Костов Стоянов

главен специалист

 126

08.06.2018

 126

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Татяна Йорданова Петрова

секретар МКБППМН

 127

08.06.2018

 127

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Тихомир Ганчев Николов

младши експерт

 128

08.06.2018

 128

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Милена Ненчева Стоянова

старши счетоводител

 129

08.06.2018

 129

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Даниела Иванова Петрова

главен специалист

 130

08.06.2018

 130

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Гюлджихан Бедриева Ахмедова

старши специалист

 131

08.06.2018

 131

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Цветелина Стефанова Василева

старши експерт

 132

08.06.2018

 132

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Даниела Якимова Марчева

директор

 133

08.06.2018

 133

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Гюрсел Хасанов Хасанов

директор

 134

08.06.2018

 134

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Магдалена Николова Жечева

директор

 135

08.06.2018

 135

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Светлана Маринова Янкова

директор

 136

08.06.2018

 136

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Росица Николова Куцарова

директор

 137

08.06.2018

 137

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Дияна Николова Маринова

директор

 138

08.06.2018

 138

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Иванка Костадинова Ботева

директор

 139

08.06.2018

 139

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Йорданка Лилова Йорданова

директор

 140

08.06.2018

 140

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Ивелина Петрова Атанасова

директор

 141

08.06.2018

 141

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Даниела Иванова Миткова

директор

 142

08.06.2018

 142

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Фатме Мустафова Тахирова

директор

 143

08.06.2018

 143

08.06.2018

  изтегли

 

 

 

Недялко Драганов Неделчев

директор

 144

11.06.2018

 144

11.06.2018

  изтегли

 

 

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com