TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Петък, 27 ноември 2020 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1. Т.2 и Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ за 2019 година
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1. Т.2  и Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Декларация
по чл. 35, ал. 1, т. 2

Част I. Имущество

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Част II. Интереси

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

 

 

 

Входящ номер

Дата

Входящ номер

дата

изтегли

Входящ номер

дата

изтегли

Христалина Халачева

Секретар на Община Търговище

1

10.04.2019г.

1

10.04.2019 г.

изтегли

 

 

 

Меглена Цанкова

Гл.експерт

 2

12.04.2019г.

2

12.04.2019г.

изтегли

 

 

 

Павлина Иванова

Н-к отдел „ДАО“

 3

16.04.2019г.

3

16.04.2019г.

изтегли

 

 

 

Иван Бонев

Мл.експерт

 4

18.04.2019г.

18.04.2019г.

изтегли

 

 

 

Халиме Ахмедова

Директор на дирекция

 5

18.04.2019г.

 5

18.04.2019г.

изтегли

 

 

 

Добромира Миланова

Ст.експерт

 6

19.04.2019г.

 6

19.04.2019г.

изтегли

 

 

 

Гюлджихан Ахмедова

Ст.специалист

 7

30.04.2019г.

30.04.2019г.

изтегли

 

 

 

Богомил Богданов

Ст.инспектор

8

02.05.2019г.

 8

02.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Галина Дочева

Гл.експерт

 9

03.05.2019г.

 9

03.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Румяна Савов

Гл.експерт

 10

03.05.2019г.

 10

03.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Румен Георгиев

Гл.специалист

 11

03.05.2019г.

 11

03.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Любомир Желязков

Ст.юрисконсулт

 12

03.05.2019г.

 12

03.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Фериде Чакър

Гл.експерт

 13

03.05.2019г.

 13

03.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Еленка Александрова

Техн.сътрудник

 14

03.05.2019г.

 14

03.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Несрин Черкезова

Специалист

 15

03.05.2019г.

 15

03.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Деница Йорданова

Юрисконсулт

 16

07.05.2019г.

 16

07.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Добромира Миланова

Ст.експерт

 17

07.05.2019г.

 17

07.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Фикрие Мехмед

Специалист

 18

07.05.2019г.

 18

07.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Иван Грозев

Гл.експерт

 19

07.05.2019г.

 19

07.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Станислав Станчев

Ст.специалист

 20

07.05.2019г.

 20

07.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Иван Божков

Гл.експерт

 21

07.05.2019г.

 21

07.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Красимир Манасиев

Ст.инспектор

 22

07.05.2019г.

 22

07.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Даниела Петрова

Гл.специалист

 23

07.05.2019г.

 23

07.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Станислава Йорданова

Нач.отдел МДТ

 24

07.05.2019г.

 24

07.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Сафка Василева

Гл.специалист

 25

08.05.2019г.

 25

08.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Антоанета Стоянова

Касиер

 26

08.05.2019г.

 26

08.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Златка Георгиева

Ст.специалист

 27

08.05.2019г.

 27

08.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Димитър Колев

Гл.експерт

 28

08.05.2019г.

 28

08.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Мариана Пеева

Ст.експерт

 29

09.05.2019г.

 29

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Галина Георгиева

Гл.експерт

 30

09.05.2019г.

 30

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Петинка Кирова

Ст.експерт

 31

09.05.2019г.

 31

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Даниела Миткова

Директор ДГ №6

 32

09.05.2019г.

 32

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Недялко Неделчев

Директор ОП  БКС

 33

09.05.2019г.

 33

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Красимира Петрова

Специалист

 34

09.05.2019г.

 34

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Симеонка Симеонова

Ст.счетоводител

35 

09.05.2019г.

35 

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Весела Коларова

Юрисконсулт

 36

09.05.2019г.

 36

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Янка Николова

Гл.експерт

 37

09.05.2019г.

 37

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Тодорка Карамфилова

Ст.счетоводител

 38

09.05.2019г.

 38

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Здравко Владимиров

Специалист

 39

09.05.2019г.

 39

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Маргарита Маринова

Ст.специалист

 40

09.05.2019г.

 40

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Христина Чаушева

Гл.специалист

 41

09.05.2019г.

 41

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Сание Мустафова

Мл.експерт

 42

09.05.2019г.

 42

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Илияна Стойнева

Нач.склад

 43

09.05.2019г.

 43

09.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Борислав Филипов

Мл.експерт

 44

10.05.2019г.

44 

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Румянка Ганева

Ст.специалист

 45

10.05.2019г.

 45

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Теодора Христова

Гл.експерт

 46

10.05.2019г.

 46

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Пенка Илиева

Гл.специалист

 47

10.05.2019г.

 47

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Магдалена Цвяткова

Специалист

 48

10.05.2019г.

 48

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Мариана Ботева

Ст.счетоводител

 48

10.05.2019г.

 49

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Цветелина Герова

Мл.експерт

 50

10.05.2019г.

 50

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Златка Иванова

Ст.счетоводител

 51

10.05.2019г.

 51

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Веска Василева

Гл.специалист

 52

10.05.2019г.

 52

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Афизе Мехмедова

Мл.експерт

 53

10.05.2019г.

 53

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Любомир Любомиров

Ст.експерт

 54

10.05.2019г.

 54

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Свилена Георгиева

Специалист

 55

10.05.2019г.

 55

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Весела Христова

Мл.експерт

 56

10.05.2019г.

 56

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Венета Иванова

Ст.специалист

 57

10.05.2019г.

 57

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Миглена Стефанова

Ст.специалист

 58

10.05.2019г.

 58

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Халиме Мехмедова

Специалист

 59

10.05.2019г.

59 

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Силвия Георгиева

Нач.отдел ГРАО

 60

10.05.2019г.

 60

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Ирина Иванова

Ст.специалист

 61

10.05.2019г.

 61

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Николета Александрова

Ст.специалист

 62

10.05.2019г.

 62

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Добринка Иванова

Ст.счетоводител

 63

10.05.2019г.

 63

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Татяна Илиева

Гл.експерт

 64

10.05.2019г.

 64

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Лена Богоева

Ст.счетоводител

 65

10.05.2019г.

 65

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Наташа Ангелова-Атанасова

Ст.счетоводител

 66

10.05.2019г.

 66

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Снежана Аврамова

Мл.експерт

 67

10.05.2019г.

 67

10.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Галина Траянова

Гл.експерт

 68

13.05.2019г.

 68

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Тодор Тодоров

Нач.отдел ПНО

 69

13.05.2019г.

 69

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Асен Чакъров

Директор Флора

 70

13.05.2019г.

70 

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Гюрсел Хасанов

Директор ДУХ

 71

13.05.2019г.

 71

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Йоана Славева

Ст.експерт

 72

13.05.2019г.

 72

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Билял Чолаков

Ст.експерт

 73

13.05.2019г.

 73

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Йорданка Йорданова

Директор ДГ №3

 74

13.05.2019г.

 74

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Нели Николова

Ст.юрисконсулт

 75

13.05.2019г.

 75

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Иван Иванов

Гл.експерт

 76

13.05.2019г.

 76

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Милка Николова

Директор ОДЗ Пчелица

 77

13.05.2019г.

 77

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Анатоли Александров

Ст.експерт

 78

13.05.2019г.

 78

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Цветелина Василева

Ст.експерт

 79

13.05.2019г.

 79

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Силвия Доманова

Ст.експерт

 80

13.05.2019г.

 80

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Душка Иванова

Гл.експерт

 81

13.05.2019г.

 81

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Камелия Караджова

Гл.експерт

 82

13.05.2019г.

 82

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Виолета Пенчева

Специалист

 83

13.05.2019г.

 83

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Цонка Ботева

Директор ДГ „1-ви юни“

 84

13.05.2019г.

 84

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Деница Петкова

Специалист

 85

13.05.2019г.

 85

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Димо Димов

Директор дирекция „УТ“

 86

13.05.2019г.

 86

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Рена Стефанова

Специалист

 87

13.05.2019г.

 87

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Павлина Захариева

Специалист

 88

13.05.2019г.

 88

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Петя Райкова

Ст.специалист

 89

13.05.2019г.

 89

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Ивалина Златева-Петкова

Специалист

 90

13.05.2019г.

 90

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Емел Исуфова

Финансов  контрольор

 91

13.05.2019г.

 91

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Кремена Йорданова

Гл.експерт

 92

13.05.2019г.

 92

13.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Серхат Исмаилов

Мл.експерт

 93

14.05.2019г.

 93

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Румяна Атанасова

Директор ДГ №5

 94

14.05.2019г.

 94

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Полина Радославова

Гл.експерт

 95

14.05.2019г.

 95

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Илияна Динева

Касиер

 96

14.05.2019г.

 96

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Мерал Мехмедова

Специалист

 97

14.05.2019г.

 97

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Даниела Димитрова

Директор ДГ №9

 98

14.05.2019г.

 98

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Десислава Кръстева

Ст.юрисконсулт

 99

14.05.2019г.

 99

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Красимир Славов

Гл.специалист

 100

14.05.2019г.

 100

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Михаил Михайлов

Директор ОП  „СОД“

 101

14.05.2019г.

 101

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Леман Адем

Д-р ОМ“Соц.патронаж“

 102

14.05.2019г.

 102

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Драгомир Димов

Ст.експерт

 103

14.05.2019г.

 103

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Севдалина Михова

Директор ДГ №8

 104

14.05.2019г.

 104

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Милена Стоянова

Ст.счетоводител

 105

14.05.2019г.

 105

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Миглена Сотирова

Директор КЗСУ

 106

14.05.2019г.

 106

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Косьо Костов

Директор дирекция

 107

14.05.2019г.

 107

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Татяна Петрова

Секретар МКБРПМН

 108

14.05.2019г.

 108

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Диана Маринова

Директор ЦНСТ

 109

14.05.2019г.

 109

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Диана Маринова

Директор ЦНСТ

 110

14.05.2019г.

 110

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Георги Георгиев

Старши експерт

 111

14.05.2019г.

 111

14.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Иванка Атанасова

Гл.експерт

 112

15.05.2019г.

 112

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Фатме Тахирова

Директор ДГ с.Руец

 113

15.05.2019г.

 113

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Станислава Солакова

Гл.експерт

 114

15.05.2019г.

 114

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Пламен Стефанов

Гл.специалист

 115

15.05.2019г.

 115

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Йоана Стефанова

Ст.експерт

 116

15.05.2019г.

 116

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Лилия Ненова

Ст.експерт

 117

15.05.2019г.

 117

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Миролюб Георгиев

Директор ОП „Обреди“

 118

15.05.2019г.

 118

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Васил Василев

Гл.специалист

 119

15.05.2019г.

 119

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Румяна Неделчева

Ръководител  „Вътрешен одит“

 120

15.05.2019г.

 120

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Деница Илиева

Ст.експерт

 121

15.05.2019г.

 121

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Анна Панова

Нач.отдел

 122

15.05.2019г.

 122

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Валентин Стоянов

Гл.специалист

 123

15.05.2019г.

 123

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Севдалина Михова

ДГ №8 „Слънце“

 124

15.05.2019г.

 124

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Даниела Райкова

ДГ №7 „Снежанка“

 125

15.05.2019г.

 125

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Марина Дойчева

Гл.експерт

 126

15.05.2019г.

 126

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Цветанка Павлова

Гл.експерт

 127

15.05.2019г.

 127

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Даниела Григорова

Нач.отдел

 128

15.05.2019г.

 128

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Михаил Миланов

Мл.експерт

 129

15.05.2019г.

 129

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Тодорка Николова

Мл.експерт

 130

15.05.2019г.

 130

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Димитринка Атанасова

Директор ДГ №11

 131

15.05.2019г.

 131

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Татяна Керемедчиева

Нач.отдел

 132

15.05.2019г.

 132

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Валентинка Радева

Директор ЦПЛР  СДК

 133

15.05.2019г.

 133

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Светослав Стоянов

Мл.експерт

 134

15.05.2019г.

 134

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Катина Надкова

Гл.експерт

 135

15.05.2019г.

 135

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Ивелина Атанасова

Директор ДГ №2

 136

15.05.2019г.

 136

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Галя Борисова

Директор ДГ №1

 137

15.05.2019г.

 137

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

Димитър Средков

Главен експерт

 138

15.05.2019г.

 138

15.05.2019г.

изтегли

 

 

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com