TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 06 април 2020 / ПРОЕКТИ ПО
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ-ОПРЧР – проект „Патронажна грижа в община Търговище“
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 

 

 

Списък  на одобрените кандидат потребители за ползване  на здравно-социалните услуги по проект № BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище"

Публикуван на 09.10.2019 г.


Списък на лицата, допуснати до провеждане на интервю/събеседване по предоставянето на здравно-социални услуги в община Търговище по проект №BG05M9OP001-2.040-0083-С01  "Патронажна грижа в община Tърговище"

Публикуван на 12.09.2019 г.


Община Търговище ще предоставя патронажна грижа на 118 възрастни и хора с увреждания

 

Днес, 21.08.2019 г., в Община Търговище се проведе начална пресконференция по Проект №BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. В нея участваха ръководителят на проекта Христалина Халачева, координаторът на проекта Меглена Цанкова и счетоводителят Емел Исуфова.

Основна цел на проекта да се подобри качеството на живот на възрастни хора и лица с увреждания в община Търговище, чрез предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. От патронажната грижа ще могат да се възползват лица на възраст над 65 години; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

Услугата ще се предоставя на 118 потребители в общината от специално нает и обучен за целта персонал. Той ще се състои от 17 души – домашни помощници, медицински сестри, социални работници, рехабилитатори и психолог. Те ще извършват посещения в домовете на потребителите и ще оказват съдействие при извършване на ежедневни дейности, психологическа подкрепа, консултиране, медицински услуги и придружаване на потребителите до различни институции. Към всеки потребител ще се прилага индивидуален подход, в зависимост от конкретното състояние или заболяване. 

Услугите ще бъдат предоставяни в съответствие с разработена от Министерство на здравеопазването програма /методика/ за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество.

 

Договорът, подписан от кмета на община Търговище и Министерството на труда и социалната политика, е по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Срокът на изпълнение е 15 месеца, считано от 01.07.2019 г. до 01.10.2020 г. Общата стойност на договора е 313 797.92 лева, от които 266 728.23 лв. европейско и 47 069.69 лв. национално съфинансиране.

 

Проект ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0083-C01,

Финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


 


На 21.08.2019 г., от 11.00 часа в зала 28 на Община Търговище ще се проведе начална пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2", по ОП РЧР 2014-2020. Общата стойност на проекта е 313 797.92  лева, от които 266 728.23 лв. европейско и 47 069.69 лв. национално съфинансиране.

Основните дейности по проекта и очакваните резултати ще бъдат представени от Христалина Халачева, ръководител на проекта и секретар на Община Търговище;  Меглена Цанкова, координатор на проекта и Емел Исуфова, счетоводител на проекта.

Целта на проекта е да подобри качеството на живот на възрастни и хора с увреждания, които имат затруднения със самообслужването и излизането от домовете си, чрез предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите.За допълнителна информация:

Меглена Цанкова, координатор на проекта

Тел.: 0882 100 607

e-mail: cankova.m@targovishte.bg

 

Проект ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0083-C01,

Финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


 

 

Община Търговище обявява процедура по подбор на персонал по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в Община Търговище  по проект №BG05M9OP001-2.040-0083-С01 "Патронажна грижа в община Търговище"

 Заявление и декларация по процедурата - изтегли


 Община Търговище обявява процедура по набиране и подбор на потребители за ползване на почасови здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Патронажна грижа в община Търговище”

Необходими документи - изтегли


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com