TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 30 ноември 2020 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Решения на Общински съвет 2020 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2020 година


Протокол № 15 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 29.10.2020 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Приложения

 

Препис от решение

Приложения

1.                 

РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 и Приложение № 2.

2.                 

РЕШЕНИЕ № 2

 

3.                 

РЕШЕНИЕ № 3

 

4.                 

РЕШЕНИЕ № 4

Приложения № 1а, № 6г и № 8.

5.                 

РЕШЕНИЕ № 5

 

6.                 

РЕШЕНИЕ № 6

 

7.                 

РЕШЕНИЕ № 7

Скица № 15-932089 от 09.10.2020 г.

8.                 

РЕШЕНИЕ № 8

Скица № СК-ТСУ-395/ 23.06.2020 г.

9.                 

РЕШЕНИЕ № 9

Скица № 15-826506-10.09.2020 г. на имот № 73626.169.951; Скица № 15-826521-10.09.2020 г. на имот № 73626.169.952; Становище на директора на ОДБХ Търговище относно настаняването на пчелин в поземлени имоти № 73626.169.951 и № 73626.169.951 по кадастралната карта на гр. Търговище, с вх. № 24-00-1175/19.08.2020 г.

10.              

РЕШЕНИЕ № 10

Скици №№ 15-738851 от 14.08.2020 г., 15-738853 от 14.08.2020 г., 15-914393 от 05.10.2020 г., 15-738879 от 14.08.2020 г., 15-738883 от 14.08.2020 г. и 15-738843 от 14.08.2020 г.

11.              

РЕШЕНИЕ № 11

Скица № СК-ТСУ-1131/06.11.2019 г.

12.              

РЕШЕНИЕ № 12

Скица № СК-ТСУ-630/31.08.2020 г.

13.              

РЕШЕНИЕ № 13

 

14.              

РЕШЕНИЕ № 14

 

15.              

РЕШЕНИЕ № 15

Скица за разполагане на информационно-указателна табела

16.              

РЕШЕНИЕ № 16

Скица за разполагане на информационно-указателна табела.

17.              

РЕШЕНИЕ № 17

Скица за разполагане на рекламна табела

18.              

РЕШЕНИЕ № 18

Предложение и Задание за изработване на ПУП – ПЗ. 56

19.              

РЕШЕНИЕ № 19

Доклад от директора на III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище с Вх. № 67-00-330/24.09.2020 г.; Докладна записка от директора на Обединено училище „Христо Ботев“ с. Макариополско, общ. Търговище с Вх. № 67-00-335/01.10.2020 г.; Препис от Решение № 11 по Протокол № 11 от 30.07.2020 г. на Общински съвет Търговище

20.              

РЕШЕНИЕ № 20

Справка за изразходваните средства за командировки

21.              

РЕШЕНИЕ № 21

Списък с одобрените кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище

22.              

РЕШЕНИЕ № 22

Предложение за изменение на ОУПО Търговище, задание по чл. 125 от ЗУТ.

Протоколът, преписите от решенията и приложенията към тях са публикувани на 05.11.2020 г.


Приложения

ПО ТОЧКА № 1: Решение № 337 и № 338 от 27.09.2020 г. на Общинска избирателна комисия Търговище. 

Протоколът и приложенията  към него са публикувани на 07.10.2020 г.


Протокол № 13 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 24.09.2020 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Преписи от решения и приложения към тях

 

Препис от решение

Приложения

1.                 

РЕШЕНИЕ № 1

 

2.                 

РЕШЕНИЕ № 2

Наредба за условията и реда за използване на спортни обекти-общинска собственост на територията на Община Търговище

3.                 

РЕШЕНИЕ № 3

Меморандум за сътрудничество между Община Търговище и „Национална компания индустриални зони” ЕАД

4.                 

РЕШЕНИЕ № 4

 

5.                 

РЕШЕНИЕ № 5

Годишни отчети и протоколи от проверки – 60 листа

6.                 

РЕШЕНИЕ № 6

Заявление вх. № 94-00-1726/26.06.2020г.; Договор Д-01-279/05.11.2013г.; Констативен протокол № 05-04-44/11.09.2019г.

7.                 

РЕШЕНИЕ № 7

Скица № СК-ТСУ-590/18.08.2020 г.

8.                 

РЕШЕНИЕ № 8

Скица № СК-ТСУ-268/ 28.04.2020 г.; АЧОС № 3794/29.04.2020 г.

9.                 

РЕШЕНИЕ № 9

Скица № 15-652817/ 22.07.2020 г. на СГКК.

10.              

РЕШЕНИЕ № 10

АЧОС № 2948/01.09.2004 г.

11.              

РЕШЕНИЕ № 11

Подробна схема за местоположението на павилиона

12.              

РЕШЕНИЕ № 12

Предложение и Задание за изработване на ПУП – ПЗ

13.              

РЕШЕНИЕ № 13

Списък на спортните обекти – общинска собственост, обект на управление и разпореждане.

14.              

РЕШЕНИЕ № 14

 

15.              

РЕШЕНИЕ № 15

Заповед с № РД-06-132/31.08.2020 г. на Началника на РУО-Търговище; Препис от Решение № 10 по Протокол № 12/21.08.2020 г.

16.              

РЕШЕНИЕ № 16

Доклад от директора на ДГ № 11 „Звънче“, ведно със съгласувателни писма от директорите на приемащите институции.

 Протоколът, преписите от решенията и приложенията към тях са публикувани на 01.10.2020 г.


Протокол № 12 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 21.08.2020 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Преписи от решения и приложения към тях

 

Препис от решение

Приложения

1.                 

РЕШЕНИЕ № 1

№ 1: Приложение № 1 и Приложение № 2

2.                 

РЕШЕНИЕ № 2

 

3.                 

РЕШЕНИЕ № 3

Приложение № 1 - Изпълнение на приходите по бюджета на община Търговище към 31.12.2019 г.; Приложение № 2 - Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета на община Търговище към 31.12.2019 г.; Приложение № 3 - Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета на община Търговище към 31.12.2019 г.; Приложение № 4 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ към 31.12.2019 г.; Приложение № 5 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС към 31.12.2019 г.; Приложение № 6 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА към 31.12.2019 г.; Приложение № 7 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Търговище към 31.12.2019 г.; Приложение № 8 - Образец Приложение № 14 към писмо с изх. № ФО-1/16.01.2020 г. на МФ; Приложение № 9 - Актуализирани приходи по бюджета на oбщина Търговище към 31.12.2019 г.; Приложение № 10 - Актуализирани разходи по бюджета на oбщина Търговище към 31.12.2019 г.; Приложение № 11 - Протокол от проведено публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на oбщина Търговище за 2019 година и на сметките за средства от Европейския съюз

4.                 

РЕШЕНИЕ № 4

 

5.                 

РЕШЕНИЕ № 5

Задание по чл. 125 от ЗУТ и предложение за изработване на ПУП

6.                 

РЕШЕНИЕ № 6

Задание по чл. 125 от ЗУТ и предложение за изработване на ПУП

7.                 

РЕШЕНИЕ № 7

Задания по чл. 125 от ЗУТ и предложение за изработване на ПУП

8.                 

РЕШЕНИЕ № 8

Предложение и Задание за изработване на ПУП – ПЗ

9.                 

РЕШЕНИЕ № 9

 

10.              

РЕШЕНИЕ № 10

Мотивирано искане с вх. № 67-00-269/17.07.2020 г. от директора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драгановец, общ. Търговище

11.              

РЕШЕНИЕ № 11

Предложение за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ VII, кв. 21 кв. Запад 3, гр. Търговище

12.              

РЕШЕНИЕ № 12

Покана за участие в ОС; Доклад за оценка на площта определена за учредяване право на безсрочен сервитут попадаща в горски имот с идентификатор № 53223.22.257, землище на с. Овчарово, общ. Търговище, обл. Търговище; Доклад за оценка на площта определена за учредяване право на безсрочен сервитут попадаща в горски имот с идентификатор № 73701.5.6, землище на с. Търновца, общ. Търговище, обл. Търговище

 Протоколът, преписите от решенията и приложенията към тях са публикувани на 28.08.2020 г.


Преписи от решения и приложения към тях

 

Препис от решение

Приложения

1.                 

РЕШЕНИЕ № 1

 

2.                 

РЕШЕНИЕ № 2

 

3.                 

РЕШЕНИЕ № 3

Скица за местоположението на билборда

4.                 

РЕШЕНИЕ № 4

Задание по чл. 125 от ЗУТ и предложение за изработване на ПУП

5.                 

РЕШЕНИЕ № 5

Предложение и Задание за изработване на ПУП – ПП

6.                 

РЕШЕНИЕ № 6

 

7.                 

РЕШЕНИЕ № 7

ПУП - парцеларен план

8.                 

РЕШЕНИЕ № 8

 

9.                 

РЕШЕНИЕ № 9

Списък на предложените за средищни детски градини или част от тях в други населени места от община Търговище за учебната 2020/2021 г., изготвен на основание на прогнозни данни от директорите на детските градини към месец юли 2020 г.; Списък на предложените за средищни училища от община Търговище за учебната 2020/2021 г., изготвен на основание на прогнозни данни от директорите на училищата към месец юли 2020 г.

10.              

РЕШЕНИЕ № 10

 

11.              

РЕШЕНИЕ № 11

 

12.              

РЕШЕНИЕ № 12

Маршрутно разписание на автобусна линия „Търговище-Стража” –делнично разписание; Маршрутно разписание на автобусна линия „Търговище-Стража” –празнично разписание; Маршрутно разписание на автобусна линия „Търговище-Лиляк” –делнично разписание; Маршрутно разписание на автобусна линия „Търговище-Лиляк” –празнично разписание

13.              

РЕШЕНИЕ № 13

Годишен доклад за извършените читалищни дейности и изразходвани бюджетни средства от читалищата на територията на община Търговище за 2019 г.

 

14.              

РЕШЕНИЕ № 14

 

15.              

РЕШЕНИЕ № 15

 

16.              

РЕШЕНИЕ № 16

 

 Протоколът, преписите от решенията и приложенията към тях са публикувани на 04.08.2020 г.


 Преписи от решения и приложения към тях

 

Препис от решение

Приложения

1.                 

РЕШЕНИЕ № 1

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет –Търговище за периода м. Декември 2019 г.- м. Май 2020 г.

2.                 

РЕШЕНИЕ № 2

Мотиви към проект на нова Наредба за рекламно-информационните елементи и рекламна дейност на територията на община Търговище; Наредба за рекламно-информационните елементи и рекламна дейност на територията на община Търговище.

3.                 

РЕШЕНИЕ № 3

 

4.                 

РЕШЕНИЕ № 4

Предложение за именуване на зала за гимнастика на името на Христо Колев; Биографични данни

5.                 

РЕШЕНИЕ № 5

 

6.                 

РЕШЕНИЕ № 6

Скица № СК-ТСУ-44/20.01.2020 г.

 

7.                 

РЕШЕНИЕ № 7

 

8.                 

РЕШЕНИЕ № 8

Схема за разполагане на преместваем обект

9.                 

РЕШЕНИЕ № 9

Писмо № 08-00-196/18.06.2020 г.- покана за участие в ОС; Отчети на магнитен носител.

10.              

РЕШЕНИЕ № 10

 

11.              

РЕШЕНИЕ № 11

Извадка от предложение за изменение на плана

12.              

РЕШЕНИЕ № 12

Специализирана план-схема

13.              

РЕШЕНИЕ № 13

ПУП - парцеларен план

14.              

РЕШЕНИЕ № 14

Задание по чл. 125 от ЗУТ и предложение за изработване на ПУП

15.              

РЕШЕНИЕ № 15

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ

16.              

РЕШЕНИЕ № 16

 

17.              

ПО ТОЧКА  № 17

Отчет за дейността на Общински съвет Търговище и на неговите комисии за периода ноември 2019 г. – май 2020 г.

18.              

РЕШЕНИЕ № 17

 

  Протоколът, преписите от решенията и приложенията към тях са публикувани на 30.06.2020 г.


Протокол № 9 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 08.06.2020 г. от 11.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Преписи от решения и приложения към тях

 

Препис от решение

Приложения

1.                

РЕШЕНИЕ № 1

Споразумемние за партньорство

Протоколът, преписите от решенията и приложенията към тях са публикувани на 08.06.2020 г.


Протокол № 8 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 28.05.2020 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Преписи от решения и приложения към тях

 

Препис от решение

Приложения

1.                 

РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 7.1; Заповед № 3-01-276/16.04.2020 г.

2.                 

РЕШЕНИЕ № 2

Мотиви за приемане на наредбата; Калкулация на цената

3.                 

РЕШЕНИЕ № 3

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Търговище

4.                 

РЕШЕНИЕ № 4

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осъществяване на търговската дейност на територията на Община Търговище

5.                 

РЕШЕНИЕ № 5

 

6.                 

РЕШЕНИЕ № 6

Актове за публична общинска собственост - 3 бр.

7.                 

РЕШЕНИЕ № 7

Скица № СК-ТСУ-1045/09.10.2019 г.

8.                 

РЕШЕНИЕ № 8

Годишен доклад (на магнитен носител)

9.                 

РЕШЕНИЕ № 9

 

10.              

РЕШЕНИЕ № 10

 

11.              

РЕШЕНИЕ № 11

Схема за разполагане на преместваем обект

12.              

РЕШЕНИЕ № 12

 

13.              

РЕШЕНИЕ № 13

 

14.              

РЕШЕНИЕ № 14

 

15.              

РЕШЕНИЕ № 15

Задание по чл. 125 от ЗУТ и предложение за изработване на ПУП.

16.              

РЕШЕНИЕ № 16

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ

17.              

РЕШЕНИЕ № 17

Задания по чл. 125 от ЗУТ и предложения за изработване на ПУП-ПЗ.

18.              

РЕШЕНИЕ № 18

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ

19.              

РЕШЕНИЕ № 19

Предложение и Задание за изработване на ПУП – ПП

20.              

РЕШЕНИЕ №  20

Доклад от директора на ДГ № 6 „Пролет“ със писма за съгласуване от  директорите на приемащите детски градини

21.              

РЕШЕНИЕ № 21

Доклад с Вх. № 67-00-320/22.11.2019 г. и Докладна записка с Вх. № 67-00-195/30.04.2020 г. от директора на II ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Търговище; Препис от Решение № 18 по Протокол № 54 от 31.07.2019 г. на Общински съвет Търговище

22.              

РЕШЕНИЕ № 22

 

23.              

РЕШЕНИЕ № 23

 

24.              

РЕШЕНИЕ № 24

Списък с одобрените кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище

 

 Протоколът, преписите от решенията и приложенията към тях са публикувани на 02.06.2020 г.


Протокол № 7 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 30.04.2020 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Преписи от решения и приложения към тях

 

Препис от решение

Приложения

1.                 

РЕШЕНИЕ № 1

Кратки биографични данни на проф. Никола Маринов Абаджиев

2.                 

РЕШЕНИЕ № 2

Кратки биографични данни на проф. Васил Вълев Василев

3.                 

РЕШЕНИЕ № 3

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище за 2020 г., съгласуван от Началника на Регионално управление на образованието Търговище

4.                 

РЕШЕНИЕ № 4

 

5.                 

РЕШЕНИЕ № 5

Справка за изразходваните средства за командировки

6.                 

РЕШЕНИЕ № 6

 

7.                 

РЕШЕНИЕ № 7

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД; Годишен доклад за дейността; Годишен финансов отчет

8.                 

РЕШЕНИЕ № 8

Извадка от Приложение № 2 прието с Решение № 10 по Протокол № 4 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Търговище

9.                 

РЕШЕНИЕ № 9

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ

10.              

РЕШЕНИЕ № 10

Декларация до Министъра на околната среда и водите

 Протоколът, преписите от решенията и приложенията към тях са публикувани на 04.05.2020 г.


Протокол № 6 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 31.03.2020 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Преписи от решения и приложения към тях

 

Препис от решение

Приложения

1.                 

РЕШЕНИЕ № 1

 

2.                 

РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 8, № 1а, № 6г.

3.                 

РЕШЕНИЕ № 3

Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

4.                 

РЕШЕНИЕ № 4

 

5.                 

РЕШЕНИЕ № 5

Приложение № 1 - Правилник за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”.

6.                 

РЕШЕНИЕ № 6

 

7.                 

РЕШЕНИЕ № 7

Отчет за 2019 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Търговище за периода 2015- 2020 г.”.

8.                 

РЕШЕНИЕ № 8

Годишен отчетен доклад за 2019 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г.

9.                 

РЕШЕНИЕ № 9

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Търговище  през 2019 г.; Общинска програма за развитие на туризма на община Търговище - 2020 г

10.              

РЕШЕНИЕ № 10

Извадка от технически проект.

11.              

РЕШЕНИЕ № 11

Извадка от предложение за изменение на плана.

12.              

РЕШЕНИЕ № 12

 

13.              

РЕШЕНИЕ № 13

Задание и предложение за изработване на ПУП.

14.              

РЕШЕНИЕ № 14

Задание по чл. 125 от ЗУТ и предложение за изработване на ПУП.

15.              

РЕШЕНИЕ № 15

 

16.              

РЕШЕНИЕ № 16

Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. на Община Търговище

17.              

РЕШЕНИЕ № 17

 

18.              

РЕШЕНИЕ № 18

 

19.              

РЕШЕНИЕ № 19

 

20.              

РЕШЕНИЕ № 20

Споразумение между кандидат и партньор/и; Акт за частна общинска собственост № 2296/23.05.2003 г.

  Протоколът, преписите от решенията и приложенията към тях са публикувани на 06.04.2020 г.


Протокол № 5 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 28.02.2020 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Преписи от решения и приложения към тях

 

Препис от решение

Приложения

1.                 

РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 и  Приложение № 2

2.                 

РЕШЕНИЕ № 2

Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище

3.                 

РЕШЕНИЕ № 3

Писмо с изх. №АВиК-01-2/20.01.2020г. – покана за свикване на редовно  общо събрание на Асоциацията по ВиК на 28.02. 2020г.; Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК Търговище за 2019г. в изпълнение на чл. 198в. ал. 4. т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК.; Отчет за изпълнението на бюджета и обяснителна записка на Асоциация по ВиК Tърговище за 2019 г. в съответствие с чл. 9. ал. 2 от ПОДАВИК.; CD – План за опазване на околната среда, план за управление на отпадъците, план за управление на утайките,материали за предстоящото редовно заседание

4.                 

РЕШЕНИЕ № 4

 

5.                 

РЕШЕНИЕ № 5

Проект на решение на кмета на Община Търговище за откриване на процедура за определяне на концесионер.; Обявление за откриване на процедурата.; Документация на концесията.; Обосновка на концесията.; Справка за съгласувателни становища по чл. 58, ал. 3 от Закона за концесиите

6.                 

РЕШЕНИЕ № 6

 

7.                 

РЕШЕНИЕ № 7

Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2022 година - 34 (тридесет и четири) страници

8.                 

РЕШЕНИЕ № 8

 

9.                 

РЕШЕНИЕ № 9

 

10.              

РЕШЕНИЕ № 10

Скица № 15-46277 от 20.01.2020 г.

11.              

РЕШЕНИЕ № 11

ПУП - парцеларен план

12.              

РЕШЕНИЕ № 12

 

13.              

РЕШЕНИЕ № 13

 

14.              

РЕШЕНИЕ № 14

Годишен план за ползване на дървесина на Община Търговище за 2020 г. (Приложение № 1).;

Ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии, собственост на Община Търговище (Приложение № 2).;

Годишен финансов план за ползване на дървесина и недървесни горски продукти през 2020 година от горски територии – собственост на Община Търговище, стопанисвани от ТП „ДГС Търговище”, съгласно Договор № 9/21.01.2020 г. (наш № Д-01-22/21.01.2020 г.) за управление на горски територии (Приложение № 3).;

График за провеждане на процедура за добив на дървесина от горски територии, собственост на Община Търговище (Приложение № 4).

15.              

РЕШЕНИЕ № 15

Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище за 2020 г.

16.              

РЕШЕНИЕ № 16

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Търговище през 2019 г.

17.              

РЕШЕНИЕ № 17

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Търговище за 2020 г.

18.              

ПО ТОЧКА № 18

Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „АДАПТ“ ЕООД; Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „АДАПТ“ ЕООД

19.              

ПО ТОЧКА № 19

Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „БКС-ТЪРГОВИЩЕ“ ЕООД; Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „БКС-ТЪРГОВИЩЕ“ ЕООД

20.              

ПО ТОЧКА № 20

Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „ЗНАМЕ“ ЕООД; Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „ЗНАМЕ“ ЕООД.

21.              

ПО ТОЧКА № 21

Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД; Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Протоколът, преписите от решенията и приложенията към тях са публикувани на 06.03.2020 г.


Протокол № 4 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 30.01.2020 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО ТОЧК А № 1

Програма за управление за периода 2019-2023 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 г. – 2023 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

План за действие за общинските концесии в Община Търговище за  2020 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9, 10, 11, 12, 13 и 14

6.                 

ПО ТОЧК А № 6

Отчет за изпълнение на програмата за управление през мандата 2015 -2019 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скици - 17 бр.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Задание и скица с предложение за изработване на план-схема.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Приложение № 1. Обезпеченост с пасища и ливади по населени места – годишен план за паша.; Приложение № 2. Разпределение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади, общинска собственост-площи и пазарна оценка за всеки имот.; Приложение № 3. Правила за ползване на пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд.; Приложение № 4. Списъци на животновъдите, притежаващи и отглеждащи пасищни животни на територията на Община Търговище, които ще ползват общински пасища, мери и ливади през 2020 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Доклад за управление на горски територии собственост на Община Търговище за 2019 г. от Директора на ТП „ДГС Търговище” с вх. № 53-00-30/10.01.2020 г.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Общински годишен план за младежта за 2020 г. на Община Търговище.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Копие на Решение № 20 по Протокол № 5 от 26.02.2016 г. на Общински съвет – Търговище

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 20

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център гр. Търговище за 2019 година.

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 21

Справка за изразходваните средства за командировки

Протоколът и приложенията към него са публикувани на 05.02.2020 г.


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com