TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Неделя, 31 май 2020 / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Решения на Общински съвет 2020 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2020 година


Протокол № 7 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 30.04.2020 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Преписи от решения и приложения към тях

 

Препис от решение

Приложения

1.                 

РЕШЕНИЕ № 1

Кратки биографични данни на проф. Никола Маринов Абаджиев

2.                 

РЕШЕНИЕ № 2

Кратки биографични данни на проф. Васил Вълев Василев

3.                 

РЕШЕНИЕ № 3

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище за 2020 г., съгласуван от Началника на Регионално управление на образованието Търговище

4.                 

РЕШЕНИЕ № 4

 

5.                 

РЕШЕНИЕ № 5

Справка за изразходваните средства за командировки

6.                 

РЕШЕНИЕ № 6

 

7.                 

РЕШЕНИЕ № 7

Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД; Годишен доклад за дейността; Годишен финансов отчет

8.                 

РЕШЕНИЕ № 8

Извадка от Приложение № 2 прието с Решение № 10 по Протокол № 4 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Търговище

9.                 

РЕШЕНИЕ № 9

Предложение за изработване на ПУП, задание по чл. 125 от ЗУТ

10.              

РЕШЕНИЕ № 10

Декларация до Министъра на околната среда и водите

 Протоколът, преписите от решенията и приложенията към тях са публикувани на 04.05.2020 г.


Протокол № 6 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 31.03.2020 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Преписи от решения и приложения към тях

 

Препис от решение

Приложения

1.                 

РЕШЕНИЕ № 1

 

2.                 

РЕШЕНИЕ № 2

Приложение № 8, № 1а, № 6г.

3.                 

РЕШЕНИЕ № 3

Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище

4.                 

РЕШЕНИЕ № 4

 

5.                 

РЕШЕНИЕ № 5

Приложение № 1 - Правилник за устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”.

6.                 

РЕШЕНИЕ № 6

 

7.                 

РЕШЕНИЕ № 7

Отчет за 2019 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Търговище за периода 2015- 2020 г.”.

8.                 

РЕШЕНИЕ № 8

Годишен отчетен доклад за 2019 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г.

9.                 

РЕШЕНИЕ № 9

Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Търговище  през 2019 г.; Общинска програма за развитие на туризма на община Търговище - 2020 г

10.              

РЕШЕНИЕ № 10

Извадка от технически проект.

11.              

РЕШЕНИЕ № 11

Извадка от предложение за изменение на плана.

12.              

РЕШЕНИЕ № 12

 

13.              

РЕШЕНИЕ № 13

Задание и предложение за изработване на ПУП.

14.              

РЕШЕНИЕ № 14

Задание по чл. 125 от ЗУТ и предложение за изработване на ПУП.

15.              

РЕШЕНИЕ № 15

 

16.              

РЕШЕНИЕ № 16

Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. на Община Търговище

17.              

РЕШЕНИЕ № 17

 

18.              

РЕШЕНИЕ № 18

 

19.              

РЕШЕНИЕ № 19

 

20.              

РЕШЕНИЕ № 20

Споразумение между кандидат и партньор/и; Акт за частна общинска собственост № 2296/23.05.2003 г.

  Протоколът, преписите от решенията и приложенията към тях са публикувани на 06.04.2020 г.


Протокол № 5 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 28.02.2020 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Преписи от решения и приложения към тях

 

Препис от решение

Приложения

1.                 

РЕШЕНИЕ № 1

Приложение № 1 и  Приложение № 2

2.                 

РЕШЕНИЕ № 2

Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище

3.                 

РЕШЕНИЕ № 3

Писмо с изх. №АВиК-01-2/20.01.2020г. – покана за свикване на редовно  общо събрание на Асоциацията по ВиК на 28.02. 2020г.; Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК Търговище за 2019г. в изпълнение на чл. 198в. ал. 4. т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК.; Отчет за изпълнението на бюджета и обяснителна записка на Асоциация по ВиК Tърговище за 2019 г. в съответствие с чл. 9. ал. 2 от ПОДАВИК.; CD – План за опазване на околната среда, план за управление на отпадъците, план за управление на утайките,материали за предстоящото редовно заседание

4.                 

РЕШЕНИЕ № 4

 

5.                 

РЕШЕНИЕ № 5

Проект на решение на кмета на Община Търговище за откриване на процедура за определяне на концесионер.; Обявление за откриване на процедурата.; Документация на концесията.; Обосновка на концесията.; Справка за съгласувателни становища по чл. 58, ал. 3 от Закона за концесиите

6.                 

РЕШЕНИЕ № 6

 

7.                 

РЕШЕНИЕ № 7

Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2022 година - 34 (тридесет и четири) страници

8.                 

РЕШЕНИЕ № 8

 

9.                 

РЕШЕНИЕ № 9

 

10.              

РЕШЕНИЕ № 10

Скица № 15-46277 от 20.01.2020 г.

11.              

РЕШЕНИЕ № 11

ПУП - парцеларен план

12.              

РЕШЕНИЕ № 12

 

13.              

РЕШЕНИЕ № 13

 

14.              

РЕШЕНИЕ № 14

Годишен план за ползване на дървесина на Община Търговище за 2020 г. (Приложение № 1).;

Ценоразпис за продажба на дървесина от горски територии, собственост на Община Търговище (Приложение № 2).;

Годишен финансов план за ползване на дървесина и недървесни горски продукти през 2020 година от горски територии – собственост на Община Търговище, стопанисвани от ТП „ДГС Търговище”, съгласно Договор № 9/21.01.2020 г. (наш № Д-01-22/21.01.2020 г.) за управление на горски територии (Приложение № 3).;

График за провеждане на процедура за добив на дървесина от горски територии, собственост на Община Търговище (Приложение № 4).

15.              

РЕШЕНИЕ № 15

Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище за 2020 г.

16.              

РЕШЕНИЕ № 16

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Търговище през 2019 г.

17.              

РЕШЕНИЕ № 17

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Търговище за 2020 г.

18.              

ПО ТОЧКА № 18

Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „АДАПТ“ ЕООД; Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „АДАПТ“ ЕООД

19.              

ПО ТОЧКА № 19

Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „БКС-ТЪРГОВИЩЕ“ ЕООД; Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „БКС-ТЪРГОВИЩЕ“ ЕООД

20.              

ПО ТОЧКА № 20

Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „ЗНАМЕ“ ЕООД; Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „ЗНАМЕ“ ЕООД.

21.              

ПО ТОЧКА № 21

Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД; Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Протоколът, преписите от решенията и приложенията към тях са публикувани на 06.03.2020 г.


Протокол № 4 от проведено заседание на Общински съвет Търговище на 30.01.2020 г. от 09.00 часа в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                 

ПО ТОЧК А № 1

Програма за управление за периода 2019-2023 г.

2.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 1

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 г. – 2023 г.

3.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 2

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г.

4.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 3

План за действие за общинските концесии в Община Търговище за  2020 г.

5.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 4

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9, 10, 11, 12, 13 и 14

6.                 

ПО ТОЧК А № 6

Отчет за изпълнение на програмата за управление през мандата 2015 -2019 г.

7.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 5

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г

8.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 7

Скици - 17 бр.

9.                 

ПО РЕШЕНИЕ № 9

Задание и скица с предложение за изработване на план-схема.

10.              

ПО РЕШЕНИЕ № 10

Приложение № 1. Обезпеченост с пасища и ливади по населени места – годишен план за паша.; Приложение № 2. Разпределение за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади, общинска собственост-площи и пазарна оценка за всеки имот.; Приложение № 3. Правила за ползване на пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд.; Приложение № 4. Списъци на животновъдите, притежаващи и отглеждащи пасищни животни на територията на Община Търговище, които ще ползват общински пасища, мери и ливади през 2020 г.

11.              

ПО РЕШЕНИЕ № 11

Доклад за управление на горски територии собственост на Община Търговище за 2019 г. от Директора на ТП „ДГС Търговище” с вх. № 53-00-30/10.01.2020 г.

12.              

ПО РЕШЕНИЕ № 12

Общински годишен план за младежта за 2020 г. на Община Търговище.

13.              

ПО РЕШЕНИЕ № 16

Копие на Решение № 20 по Протокол № 5 от 26.02.2016 г. на Общински съвет – Търговище

14.              

ПО РЕШЕНИЕ № 20

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център гр. Търговище за 2019 година.

15.              

ПО РЕШЕНИЕ № 21

Справка за изразходваните средства за командировки

Протоколът и приложенията към него са публикувани на 05.02.2020 г.


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com