TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 19 април 2021 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Заповеди на Кмета на община Търговище за 2014 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2014 година


Заповед № 3-0-51/04.11.2014 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПРЗ на  гр.Търговище в обхват на УПИ IX  и  X в кв.47

Заповед

План за застрояване


Заповед № 3-0-50/04.11.2014 година./ -  ЧИ на ПУП -  План за регулация на  с.Стража, общ.Търговище в обхват на УПИ IV-227 и V-221 в кв.13

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-49/04.11.2014 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПРЗ на  с.Александрово, общ.Търговище в обхват на УПИ IV и V в кв.7

Заповед

Опорен план

План за регулация


Заповед № 3-0-48/04.11.2014 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПРЗ на  гр.Търговище и РУП в обхват на УПИ IV, V, VI в кв.114

Заповед

План за регулация

План за застрояване

РУП 1

РУП 2


Заповед № 3-0-45/10.10.2014 година./ - Изменение на кадастрален план на с.Пресяк, общ.Търговище

Заповед

Скица


Заповед № 3-0-46/17.10.2014 година./ - ЧИ на ПУП - ПРЗ на кв.Запад -2, гр.Търговище,в усл.на чл.150, ал.2 от ЗУТ в обхват на УПИ V в кв.315

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-44/29.09.2014 г. - ПУП- ­ПП за трасе на техническата инфраструктура – горски път, за ПИ № 000135 (дървопроизводствена площ) по КВС на с. Момино, общ. Търговище.

Заповед

Парцеларен план

Парцеларен план


Заповед № З-О-41/29.08.2014 г. - ЧИ на ПУП- ­ПР на кв. Въбел, гр. Търговище, в обхват на УПИ Х и ХI в кв. 5.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП


Заповед № З-О-39/29.08.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПР на кв. Въбел, гр. Търговище, в обхват на УПИ I и II в кв. 53.

Заповед


Заповед № З-О-40/29.08.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПР на гр.Търговище в обхват на УПИ XXII, XXIII, XXIV в кв. 85.

Заповед


Заповед № 3-0-37/06.08.2014 година./ - ЧИ на ПУП, в усл. на чл.150, ал.2 от ЗУТ -  ПРЗ на с.Буховци, общ.Търговище, в обхват на УПИ IV-454, V-455, VI- 455, VII-455, XV-456, XVI- 456, XX-458, XXI-458  в кв.50.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-36/06.08.2014 година./ - ЧИ на ПУП, в усл. на чл.150, ал.2 от ЗУТ -  ПРЗ на с.Кръшно, общ.Търговище, в обхват на УПИ V  в кв.39.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-35/01.08.2014 година. - ЧИ на ПУП - ПРЗ на с.Давидово,общ.Търговище, в обхват на УПИ VIII-176, IХ-176 в кв.34.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-33/01.08.2014 година. - ЧИ на ПУП - ПР на с.Вардун,общ..Търговище, в обхват на УПИ ХII-280, ХХI-281, ХХIII-294, ХХIV-280 в кв.11.

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-32/28.07.2014 година

Заповед

РУП - 1

РУП - 2

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-31/21.07.2014 година

Заповед

Парцеларен план - 1

Парцеларен план - 2

Парцеларен план - 3

План за застрояване - 1

План за застрояване - 2


Заповед №3-0-27/29.05.2014 г.

Заповед

План за застрояване

РУП


Заповед №3-0-22/19.05.2014 г.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед №3-0-25/19.05.2014 г.

Заповед

План за регулация


Заповед №3-0-24/19.05.2014 г.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-21 /14.05.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПР на кв. Въбел, гр.Търговище в обхват на УПИ IX, X в кв. 58.

Заповед

План за регупация


Заповед №3-01-342/05.05.2014 г за образуване на подвижна избирателна секция

Заповед


Заповед №3-0-20/14.04.2014 г

Заповед

План за регупация


Заповед №3-0-14/14.04.2014 г

Заповед

План за регупация

План за застрояване


Заповед №3-0-12/14.04.2014 г.

Заповед

План за регупация


Заповед № З-О-13 / 14.04.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПР в обхват на УПИ VII, VIII, IX, X в кв. 164, гр. Търговище.

Заповед

План за регупация


Заповед № З-О-16 / 14.04.2014 г. – ЧИ на ПУП- ­ПРЗ, и РУП в обхват на УПИ V, VI, VII в кв. 167, гр. Търговище.

Заповед

План за регупация

План за застрояване

РУП


Заповед № З-О-15 / 14.04.2014 г. – ЧИ на ПУП- план за застрояване на, и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура, за ПИ № 73626.117.536 (извън регулация) по КК, за землището на гр.Търговище.

Заповед

Обяснотелна записка

Регистър на засегнатите имоти

Разрешение за строеж

План- схема

План за застрояване


Заповед № З-О-11 / 14.04.2014 г. – ЧИ на ПУП- план за застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ V в кв. 95.

Заповед

План за застрояване 

Заповед № З-О-9 / 31.03.2014 г. – ЧИ на ПУП- план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ ХV – „за комплексно жилищно застрояване, подземни гаражи, комплекс за търговия, услуги и обществено хранене” в кв. 192.

Заповед

План за застрояване


Заповед № З-О-7 / 12.03.2014 г. - ПУП-ПРЗ, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, в обхват на УПИ I - „за хранително вкусова промишленост”, II - „за химическо производство”, IV - „за пречиствателна станция”, VI - „за производство на строителни материали, конструкции и изделия” в кв.14, по плана на Промишлена зона, гр. Търговище.

Заповед

План за регулация

План за застрояване

Разрешително за строеж


Заповед № З-О-8 / 12.03.2014 г. - ПУП-ПРЗ, кв. Въбел, гр. Търговище в обхват на УПИ VI в кв. 58.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-6 / 27.02.2014 г. - ПУП-ПР на кв. «Запад2», гр. Търговище, в обхват на кв. 319, поземлени имоти №№ 73626.508.139, 73626.508.141, 73626.508.142, 73626.508.144, 73626.508.145, 73626.508.148, 73626.508.149, 73626.508.150.

Заповед

План за регулация

Заповед № З-О-5 / 27.02.2014 г. - ПУП-ПРЗ, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, в обхват на УПИ XLIV, XLV, XLVI -„за производствени и складови дейности” в кв. 20 по плана на Промишлена зона, гр. Търговище.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-4 / 24.02.2014 г. - ПУП-ПР на гр. Търговище в обхват на УПИ IV, V, VI, XI, XII в кв. 203

Заповед

ПУП-ПР


З - 01 - 68/30.01.2014 г. за забрана пашата на селскостопански животни за следните горски територии по землища на община Търговище - изтегли заповедта


 

З-О-2 / 15.01.2014 г. 

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 73626.200.322 (горска територия) по КК на гр. Търговище, без да се променя предназначението на имота.

Заповед

План за застрояване

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com