TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 19 април 2021 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Заповеди на Кмета на община Търговище за 2015 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2015 година


Заповед З-01-1441/23.12.2015 г. на Кмета на община Търговище за контрол върху използване на пиротехнически средства


Заповед З-01-1437/23.12.2015 година на Кмета на община Търговище за работното време на Центъра за административно обслужване на 30 декември 2015 година


Заповед № 3-0-67/24.11.2015 г./- ЧИ на ПУП- план за застрояване, за поземлен имот № 73626.38.365 по Кадастралната карта на гр.Търговище.

  Заповед

  План за застрояване

  Схема към ПУП-ПЗ на техническите проводи за присъединяване на ПИ №73626.38.365 към мрежите на техническата инфраструктура


Заповед № З- 01-1234/29.10.2015 г. – Актуализация на специализирана план-схема на водопроводната мрежа, към действащия подробен устройствен план на гр. Търговище.

Заповед

План схема

Регистър засегнати имоти


Заповед № 3-0-62/30.10.2015 г./- ЧИ на ПУП- План за регулация на с.Пролаз, общ.Търговище в обхват на УПИ V,II и I в кв.1 и Проект на план за застрояване на с.Пролаз, общ.Търговище, в обхват на УПИ VIII и УПИ IХ в кв.1

  Заповед

  План за регулация

  План за застрояване


Заповед №3-0-58/01.10.2015 г./- Одобряване на проект на ПУП-План за застрояване, и специализирана план-схема към ПУП -за ПИ №73626.323.37(извън регулация), гр.Търговище

  Заповед

  План-схема на техническата инфраструктура към ПУП -Транспортно-комуникационна схема

  План-схема на техническата инфраструктура към ПУП -Ел.схема и ВиК схема

  План за застрояване


Заповед № З-О- 57 /24.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на с.Дралфа, общ.Търговище, в обхват на: УПИ VI-151, VII-153, VIII-153, IX-152 в кв. 23.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП


Заповед № З-О- 52 / 04.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ VII – „за Транспортно предприятие” в кв. 14.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О- 51 / 04.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Търговище, в обхват на УПИ VI – „за комплексно жилищно застрояване”, и УПИ VII в кв. 82.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-50 / 04.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план –план за застрояване, и специализирана план-схема към ПУП, за елементи на техническата инфраструктура на кв. Въбел, гр. Търговище, в обхват на УПИ Х – „за производствени, търговски и складови дейности”, IV – „за безиностанция и обществено обслужване”, IХ - „за обществено обслужване” в кв. 7.

Заповед

План за застрояване

План-схема


Заповед № З-О- 49 / 04.09.2015 г. – Частично изменение на подробен устройствен план – регулация на с. Здравец, общ. Търговище, в обхват на: УПИ VI-135, VII-133, VIII-131 в кв. 14.

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-47/21.08.2015 г./ -  ЧИ на ПУП -  План за регулация и застрояване на  с.Съединение, общ.Търговище,в обхват на УПИ III-85, УПИ V и УПИ VII в кв.16

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О- 46 / 21.08.2015 г. – ПУП – план за застрояване, и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура, за ПИ №№ 000107, 000108 по КВС, за землището на с. Васил Левски, общ. Търговище

Заповед

План за застрояване

План-схема


Заповед З-ОП-62 от 13 август 2015 г. на Кмета на община Търговище за определяне на изпълнител на дейността товарене, транспортиране и разтоварване на 296 плътни кубически метра дърва за огрев и технологична дървесина от временен горски склад в горски територии, собственост на Община Търговище по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти на територията на община Търговище.


Заповед № 3-0-45/12.08.2015 г./ -  ЧИ на ПУП -  ПР на  с.Александрово, общ.Търговище в обхват на УПИ ХI-47, ХII и ХIII в кв.10

Заповед

План за регулация


 Заповед З-01-917/11.08.2015 година на Кмета на община Търговище за обявяване на кметства на територията на община Търговище


Заповед № З-О- 44 / 06.08.2015 г. – ПУП – план за застрояване, и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура, за ПИ №73626.156.276, по КК за землището на гр. Търговище.

Заповед

План за застрояване

План-схема


Заповед № 3-0-41/31.07.2015 г./- ЧИ на ПУП- План за регулация и застрояване на кв."Запад-3", гр.Търговище, в обхват на УПИ I, II, III, V, VI и VII, в кв.13.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-40/31.07.2015 г./ -  ЧИ на ПУП -  План за регулация  на гр.Търговище, в обхват на УПИ VII,  в кв.190

Заповед

План за регулация


 Заповед З-01-874/30.07.2015 година на Кмета на община Търговище за откриване на процедура за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев


Заповед З-01-871/29.07.2015 година на Главен архитект на Община Търговище за отмяна на Разрешение Р-ПС-59/25.05.2015 г. за ползване на ПИ 73626.508.181 по кадастралната карта на гр. Търговище като площадка за съхранение и продажба на дърва за огрев, собственост на Айдън Алиосманов


Заповед № 3-0-38/15.07.2015 г. -  ЧИ на ПУП -  План за регулация  на промишлена зона, гр.Търговище, в обхват на УПИ XIX  и УПИ XХXI в кв.9

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-37/25.06.2015 г. - Изменение на кадастрален план на с.Миладиновци, общ.Търговище

Заповед

Скица


Заповед № 3-0-36/25.06.2015 г. - Изменение на кадастрален план на с.Търновца, общ.Търговище.

Заповед

Скица


Заповед № З-О-33 / 25.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПР на с. Кралево, общ. Търговище, в обхват на УПИ I, II-263, III- 262, IV-261, V-260, VI-254, VII-253, VIII-252 и IX-252 в кв. 22, и ЧИ на ПУП-ПЗ на с. Кралево, общ.Търговище, в обхват на УПИ VI-254, VII-253 в кв. 22.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-35 / 25.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПРЗ на гр. Търговище, в обхват на УПИ III в кв. 32

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-34 / 25.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПРЗ на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ LV – „за дървообработващо производство” и LIX – „за завод за електроника и автоматика” в кв. 4 и част от улица с о.т.305-306-307.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-32 /17.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПРЗ на с. Руец, общ. Търговище, в обхват на УПИ VII-371, VIII-372 в кв. 55.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-31 / 15.06.2015 г. – ЧИ на ПУП-ПРЗ на Промишлена зона, гр. Търговище, в обхват на УПИ VI – „за пункт за изкупуване на животни”, УПИ ХVI – „за Лека, хранително-вкусова промишленост” в кв. 24.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-19 / 07.04.2015 г. - ПУП-ПЗ на с. Момино, общ. Търговище, в обхват на УПИ II-91, III-92, VI-99, XII-97, XI-98 в кв. 22.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

Разрешение за строеж


Заповед № З-О-29 / 27.05.2015 г. - ПУП-ПРЗ на гр. Търговище, в обхват на УПИ I, II, X в кв. 122, и РУП на гр. Търговище, в обхват на УПИ I, II, X в кв. 122 и УПИ ХI в кв. 121

Заповед

Обяснителна записка

РУП кв. 122

РУП силуети

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-30 / 27.05.2015 г. - ПУП-ПР на гр. Търговище в обхват на ул. «Батак» в участъка на о.т. 162а - 163а.

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-26 / 13.05.2015 г. - ПУП-ПР на с. Голямо Ново, общ. Търговище за УПИ ХIV-294 и ХV-251 в кв. 30.

Заповед

План за регулация

Разрешение за строеж


Заповед № З-О-25 / 13.05.2015 г. - ПУП-ПРЗ на с. Вардун, общ. Търговище за УПИ IV- 424, IX- 422 и Х- 423 в кв. 35.

Заповед

План за регулация

План за застрояване

Разрешение за строеж


Заповед № З-О-27 / 15.05.2015 г. - ПУП-ПР на кв. Въбел, гр. Търговище, в обхват на УПИ II и УПИ III – „СБА - технически център”, в кв. 7.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед № З-О- 23/ 12.05.2015 г. – ЧИ на ПУП – ПР на гр.Търговище за УПИ IV, V и VIII в кв. 144, План за застрояване за УПИ VIII в кв.144, Работен устройствен план за УПИ VII, VIII и IX в кв. 144.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

Разрешение за строеж

РУП


Заповед № З-О- 24/ 12.05.2015 г. – ЧИ на ПУП- ­П­Р на гр. Търговище, в обхват на УПИ VI и VIII в кв. 159.

Заповед

ПУП


Заповед № З-О-14/06.04.2015 г. –ПУП- ­П­З за ПИ №73626.117.516 (извън регулация) по КК на гр. Търговище, м. „Войнишка градина”

Заповед

Разрешение за строеж

Регистър ПУП

План схема

Обяснителна записка

План за застрояване


Заповед № З-О- 21/ 28.04.2015 г. – ЧИ на ПУП- ­П­Р на с. Дралфа, общ. Търговище в обхват на УПИ VI – „за кооперативен пазар” в кв. 43.

Заповед

ПУП


Заповед № З-О-15/07.04.2015 г. – ЧИ на ПУП- ­П­РЗ на с. Цветница, общ. Търговище в обхват на УПИ IV-130 и V-130 в кв. 24а.

Заповед


Заповед № З-О- 13/06.04.2015 г. – ЧИ на ПУП- ­П­Р на с. Бистра, общ. Търговище в обхват на УПИ I-38 и II-38 в кв. 5

Заповед


Заповед № 3-0-17/07.04.2015 г. - ЧИ на ПУП - ПР на гр.Търговище, в обхват на УПИ XXI в кв.199 /новообразуват се два нови УПИ XXII и УПИ XXIII в кв.199/

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-16/07.04.2015 г. - ЧИ на ПУП - ПР на гр.Търговище,кв.Запад 3, в обхват на УПИ IV и II в кв.9

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-20/08.04.2015 г. -  ЧИ на ПУП -  ПЗ на гр.Търговище, в обхват на УПИ I, II, III и XX в кв.183

Заповед

План за застрояване


Заповед № З-О- 10/18.03.2015 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ I – „за комплексно жилищно застрояване, търговия, транспорт, зала, полуподземни гаражи” в кв. 8.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-6/04.03.2015 г. - Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ VI – „за пазар и административна сграда”, XVIII, XIX – „за кооперативен пазар” в кв. 61

Заповед

План за регулация

План за застрояване

ПУП ПР- Модел

ПУП ПЗ - Модел


Заповед № 3-0-7/05.03.2015 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПР на  с.Момино, общ.Търговище в обхват на УПИ VI-89 и VII-90 в кв.23

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-8/05.03.2015 година./- за изготвен проект на ПУП- ПЗ в обхват на ПИ № 028018, масив № 28, местност "Дервиш Балкан" в землище с.Стража, общ.Т-ще.

Заповед

План за застрояване

План-схема на техническата инфраструктура


Заповед № 3-0-5/25.02.2015 година./ -  Изменение на кадастрален план на  с.Стража, общ.Търговище.

Заповед

Скица


Заповед № 3-0-4/24.02.2015 година./ -  ЧИ на ПУП -  ПР на  гр.Търговище в обхват на УПИ XXXI  в кв.20 /същия  отпада и се образуват нови два: УПИ LI и УПИ LII/

Заповед

План за регулация


 Заповед № З-О-2/02.02.2015 г. - ПУП- ­П­З, план-схеми към ПУП за ПИ № 036017 по КВС за землището на с. Търновца, общ.Търговище.

Заповед

План за застрояване

Трасировъчен план

Схема на външно ел. захранване

Схема ВиК


Заповед № З-О-1/08.01.2015 г. - ЧИ на ПУП- ­П­З на гр. Търговище, в обхват на УПИ I в кв. 121.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

Разрешение за строеж

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com