TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 19 април 2021 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Заповеди на Кмета на община Търговище за 2016 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2016 година


 

Препис от заповед З-01-1024/29.12.2016 г. за публичното обсъждане на бюджета


 

Заповед № 3-0-49 от 16.12.2016 г.
 

Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-49 от 16.12.2016 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за  частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III-„за оранжерия“, в кв.85, Стопански двор, с.Макариополско, община Търговище и специализирана план-схема за външно електрозахранване в обхват на УПИ III в кв.85, УПИ VII -„за трафопост“ в кв.84 и част от улица с о.т.281-282 по плана на Стопански двор, с.Макариополско, които са част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж №РС-01-103 от 16.12.2016 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

План- схема за ел. захранване

Разрешение за строеж

 


Заповед № 3-0-48/16.12.2016 г. - Проект за ЧИ на ПУП-План за регулация, в обхват на УПИ II-142, УПИ III-146 и УПИ IV-147 в кв.21 по плана на с.Овчарово, общ.Търговище.

Заповед

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед № 3-0-47/15.12.2016 г. - Проект за ЧИ на ПУП-ПР, в обхват на УПИ I-3610 и УПИ II-3594 в кв.140, гр.Търговище, и изменение на ПЗ за УПИ I-3610 в кв.140, гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация и план за застрояване


Заповед № З-O-44/07.12.2016 г.

 

Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-O-44/07.12.2016 г. на Кмета на Община Търговище, е одобренo Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ VIII - „за обществено-обслужващи дейности”, УПИ Х223, УПИ III – „за комплексно жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-102/07.12.2016 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

Обявление

Разрешение за строеж

План за регулация

План за застрояване


Заповед З-01-950/08.12.2016 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 13 от Наредбата за  осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище и  чл. 23 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници - изтегли цялата заповед

 

Схема Коледен базар 1

Схема Коледен базар 2


 

Заповед З-01-914/30.11.2016 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и  чл.9, ал.1 от Наредбата за организация и безопасност на движението в Община Търговище и Решение №2 по Протокол №7/04.10.2016 г. от заседание на Комисията по транспорт и безопасност на движението при Община Търговище – изтегли цялата заповед


Заповед № 3-0-42/30.11.2016 г. - Проект за ЧИ на подробен устройствен план - план за регулация на кв.Въбел, гр.Търговище в обхват на УПИ IХ-40 и УПИ VIII-40 в кв.6

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед З-01-991/28.11.2016 г. за предприемане на мерки по предотвратяване възникването на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците и заболяването африканска чума по свинете и решения по Протокол 2/24.11.2016 г. от заседание на Общинска епизоотична комисия


Заповед № 3-0-40/28.11.2016 г. - Проект за ЧИ на ПУП - ПР и ПЗ на кв.Бряг, гр.Търговище, в обхват на УПИ III-321, УПИ IV-315 и УПИ V, кв.37 по плана на кв.Бряг, гр.Търговище

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация  и План за застрояване


Заповед № 3-0-39/16.11.2016г. -Проект за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ на гр.Търговище в обхват на УПИ XLII-3053,УПИ XLIII-3053,УПИ XLIV-3053 и УПИ IХ-3053 в кв.4 и улица с о.т.298-299-300 в кв.4

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация - 1-ва част

План за регулация - 2-ра част

План за застрояване - 1-ва част

План за застрояване - 2-ра част


Заповед № З-О-35/11.11.2016г. – Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-O-35/ 11.11.2016 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ I – „за градина, музеен кът, читалня и клуб” в кв. 10 по плана на с. Осен, община Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-90/ 11.11.2016 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Разрешение за строеж

План за регулация

План за застрояване


Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-O-36/ 11.11.2016 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №73626.520.11 (с начин на трайно ползване: за стопански двор) по KK за землището на гр.Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-92/ 11.11.2016 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

Разрешително за строеж

ПУП- План за застрояване


Заповед № 3-0-37/15.11.2016 г/-Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ на гр.Търговище в обхват на УПИ XII-3606 в кв.140 и РУП в обхват на УПИ IX-3603,УПИ ХI-3605 и УПИ ХII-3606 в кв.140

Заповед

Обявление

Обяснителна записка

План за застрояване

Работен устройствен план

РУП- силует от изток


Заповед № 3-0-34/07.11.2016 г./-Проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ VII-199, УПИ VIII-200 и УПИ Х  в кв.111 по плана на гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-33/07.11.2016 г./-Проект за ЧИ на ПУП-ПЗ на гр.Търговище в обхват на УПИ XI-3558 в кв.135 и РУП в обхват на УПИ XI-3558, УПИ Х-3557 и УПИ IХ-3556 в кв.135.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

Работен устройствен план

Силует от изток и силует от юг

Силует по ул.Славейков и Силует от север


Заповед № 3-0-32/28.10.2016 г./-Проект за Частично изменение на ПУП- План за регулация , в обхват на УПИ XXVIII в  кв.20 по плана на Промишлена зона, гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед З-01-768/17.10.2016 г.  за ефективно функциониране на инфраструктурата на Община Търговище през есенно-зимния периодЗаповед № 3-0-30/11.10.2016 г./-Проект за Частично изменение на ПУП- План за регулация и застрояване на Промишлена зона, гр.Търговище, за УПИ XLI и УПИ XXXVII в  кв.9

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-29/21.09.2016 г./-Проект за Частично изменение на подробен устройствен план- План за застрояване на гр.Търговище, за УПИ V-3254,3255 ( имот 156), в  кв.70.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване


Заповед № 3-0-28/15.09.2016 г./-Проект за Частично изменение на подробен устройствен план-План за регулация на с.Баячево,общ.Търговище,в обхват на УПИ II и УПИ VI, кв.36

Заповед

План за регулация


Заповед № З-О-23/17.08.2016г. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ VIII и УПИ XI в кв. 122 по плана на гр. Търговище.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед №З-ОП-37 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост


Заповед №3-0-22/05.08.2016 г.- Специализирана план-схема за елементи на техн.инфраструктура(ел.захранване) към ПУП-ПРЗ на промишлена зона, гр.Търговище за УПИ VIII,кв.21

Заповед

Обяснителна записка

Регистър на засегнатите имоти

Специализирана план-схема на техническата инфраструктура


Заповед № 3-ОП-36/1.08.2016 година за откриване процедура за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на 293 плътни куб. м дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище

Документи - изтегли

 


Заповед № 3-0-21/22.07.2016 година/ - Проект за частично изменение на ПУП-План за регулация на кв.Запад 2 , гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Заповед №З-ОП-30/7.07.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения - частна общинска собственост


Заповед № 3-0-20/24.06.2016 година/

Заповед

План за регулация

План за застрояване

Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура-ел.захранване на обект - Базова станция N 4504 на Теленор


З А П О В Е Д № З-01-427/ 21.06.2016 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и Писмо изх. № АО-02-2423/13.06.2016 г. на директора на ОД „Земеделие”, за настъпил етап „восъчна зрялост” в развитието на посевите от житни култури изтегли цялата заповед


 Заповед №3-ОП-26 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост

 


 Заповед №З-ОП-25/8.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост


Заповед № З-ОП-24 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на следните земеделски земи с начин на трайно ползване „пасище, мера”, собственост на Община Търговище


   ЗАПОВЕД № З-01-36626.05.2016 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и в изпълнение на Решение № 211/31.05.1993 година на Министерски съвет на Република България, за честване 2 юни - деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, съгласно разпоредбите на чл.34 от „Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност" и Заповед на Областния управител на Област Търговище с цел организирано и безпрепятствено провеждане на тренировката на 02.06.2016 година – изтегли цялата заповед


ЗАПОВЕД № З-01- 365/26.05.2016 г. 

   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.31, ал.2, т.2 и т.11 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище и чл.11, т.1 и т.3 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (обн. ДВ, бр.26 от 30.03.1993 г.) и постъпило писмо с вх. № 32-00-156/17.05.2016 г. на Директора на РИОСВ- гр. Шумен - изтегли цялата заповед


Заповед № 3-0-18/18.05.2016 година

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-17/11.05.2016 година-Проект за частично изменение на РУП в обхват на УПИ  I, II  и  III от кв.151 по плана на гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

РУП


Заповед №3-0-16/05.05.2016 година-Проект за частично изменение на ПУП-План за регулация в обхват на УПИ XXV и XXVI в кв.9 по плана на Промишлена зона, гр.Търговище.

Заповед

План за регулация


Заповед № 3-0-15/08.04.2016 година-Проект за частично изменение на ПУП - План за регулация в обхват на УПИ VI в кв.42  по плана на гр.Търговище.

Заповед

Обяснитела записка

План за регулация

 


Заповед № 3-0-14/07.04.2016 година-Проект за частично изменение на ПУП-План за регулация на с.Руец, общ.Търговище,в обхват на УПИ ХVII-55 в кв.18

Заповед

Обяснитела записка

План за регулация


Заповед № 3-0-7/23.03.2016 година-Проект за частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на с.Макариополско, общ.Търговище,в обхват на УПИ I в кв.51

Заповед

Обяснитела записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-6/18.03.2016 година - Проект за изменение на ПУП- План за регулация  на  с.Буховци, общ.Търговище,в обхват на УПИ ХI-356, ХII-488 и XIII-356 в кв.43

Заповед

Обяснитела записка

План за регулация


Препис от заповед З-01-141/22.02.2016 година за възлагане на функции на Валентин Велчев, заместник-кмет на Община Търговище

Препис от заповед З-01-142/22.02.2016 година за възлагане на функции на инж. Митко Панайотов, заместник-кмет на Община Търговище


Заповед за провеждане на традиционния базар за мартеници в  Търговище  - изтеглиизтегли 


Заповед З ОП - 4 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на следните земеделски земи с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, собственост на Община Търговище


Заповед 3-01-41/18.01.2016 г. на кмета на община Търговище за обявяване на 19 януари 2016 година за неучебен ден


Заповед З-01-40/17.01.2016 г. на кмета на община Търговище за обявяване на 18 януари 2016 година за неучебен ден


Заповед З-01-10/06.01.2016 г. на кмета на община Търговище за спиране на движение на училищни автобуси и обявяване на неучебен ден в села

 
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com