TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Сряда, 21 април 2021 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Заповеди на Кмета на община Търговище за 2017 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2017 година

Препис от заповед З-01-1106/29.12.2017 година на Кмета на община Търговище подготовка на договори за наем за ползване на имотите – полски пътища за стопанската 2017 – 2018 година


 

Заповед № З-0-68/22.12.2017 г.

Заповед

План за регулация

Обяснителна записка план за регулация

План за застрояване

Обяснителна записка план за застрояване


Заповед З-01-1100/21.12.2017 г. на кмета на община Търговище за засилване на контролът по спазване на изричната забрана за ползване на пиротехническите изделия в периода 23.12.2017 г. до 08.01.2018 г.


Заповед № З-0-65/19.12.2017 г.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-0-64/13.12.2017 г.

Заповед

Скица


Заповед № З-0-63/07.12.2017 г.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед З-01-1003/06.12.2017 г. на Кмета на община Търговище за организация на Коледния и Новогодишен базар - изтегли

Схема № 1 на разположение

Схема № 2 на разположение

Публикувани на 7 декември 2017 г.


Заповед № З-0-62/06.12.2017 г.

Заповед

План за регулация и План за застрояване


Заповед № З-0-61/06.12.2017 г.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-0-60/04.12.2017 г.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-0-59/04.12.2017 г.

Заповед

Обяснителна записка, План за регулация


Заповед № З-0-57/28.11.2017 г.

Заповед

Обяснителна записка, ПУП, План за регулация. План за застрояване

Разрешение за строеж


Заповед № З-0-58/30.11.2017 г.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-0-56/16.11.2017 г.

Заповед

Изменение на ПУП


Заповед № 3-0-55 / 08.11.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № З-О-55 / 08.11.2017 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване в обхват на УПИ Х1141 в кв. 77, гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж №РС-01-123/08.11.2017 г. за обект: „Пристройка за разширение на магазин” в УПИ Х1141 в кв. 77, ПИ 73626.506.598, ул. „Братя Миладинови”, № 22А, гр. Търговище.

Заповед

Обявление

Обяснителна записка

План за застрояване

Разрешение за строеж


Препис от заповед № З-01-911/28.11.2016 г. за предприемане на мерки по предотвратяване възникването на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците и заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/

 Препис от заповед № З-01-875 02.11. 2017 г. за предприемане на мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците /грип/

Публикувани на 2 ноември 2017 година


Заповед на кмета № 3-0-51/30.10.2017г.

Заповед

План за застрояване

Публикувана на 31.10.2017 година


Препис от заповед З-01-863/31.10.2017 година на Кмета на община Търговище за мерки за пожарна безопасност през есенно-зимния сезон

Публикувана на 31 октомври 2017 година


Заповед на кмета № 3-0-50/25.10.2017г.

Заповед

Скица с изх. № СК-ТСУ-1003/25.10.2017г.


Препис от заповед З-01-827 за определяне на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2018 година

Публикувана на 25 октомври 2017 година


О Б Я В Л Е Н И Е
№ З-0-48 / 19.10.2017 г.
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, че със Заповед №З-О-48/19.10.2017 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХI-356 в кв. 43, с. Буховци, общинаТърговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж №РС-01-108/19.10.2017 г. за обект: „Складова база за инвентар и селскостопанска продукция” в УПИ XI-356, кв. 43, с. Буховци, община Търговище.
Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска администрация / Заповеди на кмета, към Заповед № 3-O-48 /19.10.2017 г.
В 14 - дневен срок от съобщението Заповедта може да бъде обжалвана по реда на чл.215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Търговище пред Търговищки Административен Съд.
Началник отдел ТСУ:
(инж. Т. Керемидчиева)

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

Разрешително за строеж


О Б Я В Л Е Н И Е
№ОБ-ТСУ-38/09.10.2017 г.
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, че със заповед № З-О-47/04.10.2017 г. е одобрен проект Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация в обхват УПИ XIV3993 и УПИ XVII3996 в кв. 193, гр. Търговище, с който вътрешната регулационна граница между урегулирани поземлени имоти УПИ XIV3993 и УПИ XVII3996 в кв. 193 се поставя в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти №73626.511.335 и №73626.511.333.
Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска администрация / Заповеди на кмета, към Заповед № 3-O-47 /04.10.2017 г.
Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването й по реда на АПК чрез Община Търговище пред Административен съд Търговище

Обяснителна записка

ПУП – план за регулация


 Заповед на кмета № 3-0-45/26.09.2017г.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП – план за застрояване

Схема на електрозахранване

Схема на водопровод


Заповед на кмета № 3-0-44/26.09.2017г.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП - план за регулация

ПУП – план за застрояване


Заповед на кмета № 3-0-43/20.09.2017г.

Заповед

ПУП - план за регулация

ПУП – план за застрояване


Заповед № 3-0-41/25.08.2017г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, че със Заповед №З-О-40/24.08.2017 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот XVI3091-„за търговско-складова база” в кв. 9, Промишлена зона, гр.Търговище.

Заповед

План за застрояване


Заповед № 3-0-41/25.08.2017г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, че със Заповед №З-О-41/25.08.2017 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот II-„за мандра” в кв. 5, Промишлена зона, гр.Търговище.

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-38/28.07.2017г. за изменение на ПУП на с. Макариополско

Заповед


Заповед № 3-0-36 от 21.07.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-36 от 21.07.2017 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ XIII-„за производствени и складови дейности“, УПИ XV-„за производствени и складови дейности“, УПИ XVI-„за производствени и складови дейности и УПИ XII-„за специален терен“, в кв.319, кв. „Запад-2“, гр. Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

План-схема на техническата инфраструктура


Заповед № 3-0-35 от 18.07.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-35 от 18.07.2017 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ I-„за обществено обслужване“ в кв. 109, гр. Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № 3-0-34 от 14.07.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-34 от 14.07.2017 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване и специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот № 73626.176.992 (проектен), образуван от ПИ № 73626.176.278 и ПИ № 73626.176.605 по кадастралната карта за землището на гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 73626.176.992 (проектен), образуван от ПИ 73626.176.278 и ПИ 73626.176.605 землище гр. Търговище

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН - СХЕМА ЗА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНРАСТРУКТУРА - водопровод за ПИ 73626.176.992 (проектен) м. Драка, землище Търговище


Заповед № 3-0-33 от 11.07.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-33 от 11.07.2017 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ Х и УПИ ХI в кв. 72 по плана на гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-67 от 11.07.2017 г. на Главния архитект на Община Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

Опорен план

План за регулация и План застрояване


Заповед № 3-0-28 от 14.06.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-28 от 14.06.2017 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект на подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване за поземлен имот № 000065 (проектен), който е част от ПИ № 000064 по Картата на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Ловец, община Търговище и Комуникационно–транспортен план за пътна връзка с път TGV 1166 „Ловец–Острец“.

Заповед

Обяснителна записка

Обяснителна записка - част Комуникационно - транспортен план

План за застрояване

част Пътна - Комуникационно - транспортен план - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО


Заповед № З-О-32/30.06.2017. – Специализирана план-схема за външно електрозахранване към действащия ПУП – ПРЗ за УПИ I3788,3789, кв. 166, ПИ № 73626.511.373, гр. Търговище и Частична схема за изместване на мрежа НН

Заповед

План схема

План схема изместване


З-01-434/23.06.2017 г. за определяне площите, за които през стопанската 2017/2018 г. следва да се осигури пространствена изолация за производство на хибридни семена от слънчоглед по землища и масиви /землища гр. Търговище, кв. Бряг, Васил Левски, Острец и Надарево/ – изтегли цялата заповед

Публикувана на 30 юни 2017 г.


З-01-432/23.06.2017 г. за определяне площите, за които през стопанската 2017/2018 г. следва да се осигури пространствена изолация за производство на хибридни семена от слънчоглед по землища и масиви /землища Алваново, Пробуда и Съединение/ – изтегли цялата заповед

Публикувана на 30 юни 2017 г.


Заповед № 3-0-31 от 29.06.2017 г.

ЧИ на ПУП-ПР на с. Стража в обхват на УПИ II-263, УПИ III-263, УПИ XXIV-270 и УПИ XXV-263 от кв. 27

Заповед

ПУП


Заповед № 3-0-30 от 27.06.2017 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № 3-0-30 от 27.06.2017 г. на Кмета на Община Търговище, е одобрен Проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация в обхват на УПИ VI-3637 и УПИ VII-3626 в кв. 133, гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, с което регулационната граница между урегулираните поземлени имоти се поставя в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти с идентификатори № 73626.507.379 и № 73626.507.380

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация- част 1

План за регулация- част 2

Разрешение за строеж


Препис от Заповед № З-01-406/14.06.2017 г. за  настъпил етап „восъчна зрялост” в развитието на посевите от житни култури  - изтегли цялата заповед

Публикувана на 14 юни 2017


Препис от заповед № З-ОП-60/ 13.06.2017 г. за определяне на  ЕТ „ТОРО – ПЕТЬО БОРИСОВ”,  за изпълнител на дейността „товарене, транспортиране и разтоварване на 371 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населени места и други обекти на територията на Община Търговище” – изтегли цялата заповед

Публикувана на 14 юни 2017


Заповед № З-О-26/02.06.2017. – Изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ V-105 в кв. 203, гр.Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

Разрешение за строеж


Заповед № 3-01-363 / 30.05.2017

Заповед


Заповед № З-О-25/26.05.2017. – Одобряване на ПУП –план за застрояване за ПИ № 73626.157.991 по КК за землището на гр. Търговище (местност „Серсем”)

Заповед

План за застрояване


Заповед № З-О-23/23.05.2017. – Одобряване на ПУП –план за застрояване и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот № 73626.517.7 по кадастралната карта за землището на гр. Търговище (Стопански двор, кв. Въбел)

Заповед

ПУП

Ел. план-схема

План-схема- водопровод


Заповед № З-О-22/25.04.2017. – ЧИ на ПУП –план за регулация и застрояване и Работен устройствен план в обхват на УПИ VI4195, УПИ VII4196 и УПИ VIII4197 в кв. 182, гр. Търговище

Заповед

РУП

РУП силуети

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-20/11.04.2017. – ЧИ на ПУП –план за регулация и застрояване за УПИ ХIII-406 и УПИ ХIV-406 в кв. 40, с. Надарево, общ.Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ

Заповед

ПУП

План за регулация

План за застрояване

Разрешение за строеж


Заповед № 3-0-19/11.04.2017 г. - Проект за ЧИ на ПУП-План за регулация, в обхват на УПИ III-3203, IV-3204, V-3205 и VI-за детска ясла в кв. 65, гр. Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация


Препис от заповед З-01-225/06.04.2017 г. за осигуряване на пойарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии в община Търговище


Заповед № З-О-17 от 27.03.2017 г. на Кмета на Община Търговище за одобряване на изменение на план на новообразуваните имоти за територията по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, находяща се в местността  „Насуф Пунар“ в землището на с. Стража, общ. Търговище,  с който се заличават 17 броя имоти с №№ 035033, 035034, 035036, 035037, 035038, 035039, 035040, 035041, 035042, 035043, 035044, 035045, 035048, 035049, 035050, 035051, 035052 и се образуват 8 броя нови имота с №№ 035054, 035055, 035056, 035057, 035058, 035060, 035062 и 035064. До всички новообразувани имоти се предвиждат новопроектирани пътища 035059, 035061, 035063.

Заповед

Обяснителна записка

Проект за изменение на план на новообразуваните имоти

Регистър към проекта за изменение на плана на новообразуваните имоти


Препис от заповед З-01-177/15.03.2017 г. за изменение в графика на дейностите по прием на училищата в гр. Търговище


Заповед № З-О-16/10.03.2017.-Изменение на кадастралния план на с. Стража

Заповед

Скица


Заповед № З-О-12/24.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПР за УПИ III109, УПИ XV109 и УПИ IХ108 в кв. 15 по плана на с. Буховци, общ. Търговище

Заповед

План за регулация


Препис от заповед З-01-139/28.02.2017 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делигираните държавни дейности във функция "Образование" - детски градини

Препис от заповед З-01-138/28.02.2017 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делигираните държавни дейности във функция "Образование" - училища


Препис от заповед З-01-140/28.02.2017 г. за утвърждаване график на дейностите за прием на деца от първи клас


 Заповед № З-О-13/24.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПЗ за УПИ III-3539, кв. 107, гр. Търговище

Заповед

 Записка

Опорен план

План за застрояване


Заповед № З-О-14 от 24.02.2017 г. на Кмета на Община Търговище за одобряване на частично изменение на подробен устройствен план за УПИ I, квартал 22, с. Мировец – план за регулация и план за застрояване

Заповед

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-11/22.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ V-215, УПИ VI-216, УПИ VII-217 в кв. 110 в гр. Търговище и част от уширение на улица с о.т. 358-385 (ул. „Митрополит Андрей”, ПИ № 73626.509.480), гр.Търговище и РУП за  УПИ IV-213, УПИ V-215 и УПИ VI-216 в кв.110, гр. Търговище

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване

РУП

РУП разрези

РУП силуети


Заповед № З-О-10/16.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ III184 и УПИ IV185, кв. 44, с. Ралица, общ. Търговище, които са част от комплексен проект за ИИ ( чл. 150, ал. 2 от ЗУТ) и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-9/16.02.2017 г. на Главния архитект на Община Търговище

Заповед

Записка

Разрешение за строеж

План за регулация и застрояване


Заповед № З-О-8/14.02.2017. –ЧИ на ПУП – ПРЗ в обхват на УПИ XX – „за складова база” и УПИ XXI – „за складова база” в кв. 5, Пром. зона, гр.Търговище, които са част от комплексен проект за ИИ ( чл. 150, ал. 2 от ЗУТ) и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-7/14.02.2017 г. на Главния архитект на Община Търговище

Заповед

Записка

Разрешение за строеж

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-7/14.02.2017. –ПУП – план за застрояване за ПИ № 04159.100.2 и ПИ № 04159.100.3 по КК в землището на с. Бистра, община Търговище и план-схема за елементи на техническата инфраструктура за ПИ № 04159.100.2, които са част от комплексен проект за ИИ ( чл. 150, ал. 2 от ЗУТ) и е издадено Разрешение за строеж № РС-01-8/14.02.2017 г. на Главния архитект на Община Търговище

Заповед

 

Записка

 

Разрешение за строителство

 

План схема

 

План за застрояване

 


Заповед № З-О-9 от 16.02.2017 г. на Кмета на Община Търговище за одобряване на частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ X и УПИ XVI в кв. 83, гр. Търговище

Заповед

План за регулация


Препис от заповед З-01-81/06.02./2017 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии - изтегли цялата заповед

Препис от заповед З-01-79/06.02.2017 за за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд през стопанската   2016 – 2017 г. на ползватели – изтегли цялата заповед


Заповед № З-О- 4/30.01.2017. – Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ IV178, УПИ V178, УПИ VI177 и УПИ VII181 в кв. 14, с.Васил Левски, общ. Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Препис от Заповед З-01-45/01.02.2017 г. на кмета на Община Търговище за традиционния базар за продажба  на мартеници - изтегли цялата заповед


Заповед № З-О-3/25.01.2017. – Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ XXIV-584, кв. 152, гр. Търговище.

Обяснителна записка

План за застрояване


Препис от заповед З-01-44/25.01/2017 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии - изтегли цялата заповед


Препис от заповед З-01-34/18.01.2017 г. за oбезопасяване на откритите водни площи на територията на община Търговище през зимния период

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com