TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 19 април 2021 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Заповеди на Кмета на община Търговище за 2018 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2018 година


Заповед З-O-61/21.12.2018 г. за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ I-„за търговско-административно обслужване и банка” и РУП в обхват на УПИ III-„за административно и делово обслужване” (проектен) и УПИ IV-„за търговско-административно обслужване и банка” в кв. 125, гр. Търговище.

Публикувана на 31.12.2018


Заповед З-O-60/14.12.2018 г. за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за кв. 53, кв. Въбел, град Търговище.

Публикувана на 31.12.2018


Заповед З-О-58/06.12.208 г. за одобряване на ПУП - План за застрояване за поземлени имоти по плана на с. Лиляк

Публикувана на 7 декември 2018 г.


Заповед № З-Д-60/27.11.2018 г. - за разрешаване изработването на Проект за: изменение на ПУП – План за регулация за УПИ II-1143, УПИ III-1147, УПИ IV-1148, УПИ ХV-1145 и УПИ ХVI-1144, кв.76, гр.Търговище; изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ III-1147 в кв.76 и РУП за УПИ II-1143 и УПИ III-1147 в кв.76, гр.Търговище

Изтегляне


Препис от заповед З-01-881/26.11.2018 година за провеждане на Коледен и Новогодишен базар и схеми

Публикувана на 27.11.2018 година


Заповед З-О-52/30.10.2018 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VIII-„за обществено обслужващи дейности”, УПИ Х-223 и УПИ III-„за комплексно жилищно застрояване” и ПУП – План за застрояване за УПИ VIII-„за жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище

Публикувана на 2 ноември 2018 г.


Препис от заповед З-01-748/25.102018 г. за определяне на услуги по сметосъбиране, сметоизвозване за 2019 година

Публикувана на 25 октомври 2018 г.


 Заповед З-О-51/19.10.2018 г. за одобряване на  Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват на УПИ I и УПИ II268 в кв. 97, гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти с идентификатори 73626.506.698 и 73626.506.508. Площта на УПИ I след изменението е 246 кв.м. Публикувана на 25 октомври 2018 година


Заповед З-01-731/17.10.2018 г. за превантивни действия с цел намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на Община Търговище

Публикувана на 19 октомври 2018 г.


Заповед З-О-50/16.10.2018 г. за одобряване на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура - за външно електрозахранване към действащия ПУП – ПРЗ за УПИ XXXI – „за жилищно застрояване” в кв. 193 (ПИ №73626.511.409), гр. Търговище

Публикувана на 19 октомври 2018 г.


Заповед З-О-49/16.10.2018 г.  за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ II1130, УПИ III1136, УПИ IV1131,1132 и УПИ VII1135 в кв. 77, гр. Търговище. Публикувана на 19 октомври 2018 г.


Заповед З-О-48 за одобряване на  проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ III3706, УПИ V3708, УПИ VI3709, УПИ VII3710, УПИ XII3717, УПИ XIII3718 и УПИ XIV3719 в кв. 183, гр. Търговище

Пубикувана на 3 октомври 2018 година


Заповед З-О-46/ 01.10.2018 г. за одобряване на  Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват на УПИ III36, УПИ IV36 и УПИ V36 в кв. 7, кв. Бряг, гр. Търговище

Пубикувана на 1 октомври 2018 година


Заповед З-О- 45/20.09.2018 г. одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват на УПИ ХLI-„за производствени и складови дейности” и УПИ V-„за площадка за третиране на отпадъци от опаковки” в кв. 20, Промишлена зона, гр.Търговище

Публикувана на 26 септември 2018


Заповед З-О-44/13.09.2018 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VI104, УПИ X100, УПИ XI99 и УПИ XII97, 98 в кв. 203, гр. Търговище

Публикувана на 18 септември 2018 година


Заповед № З-Д-51/31.08.2018 г. - за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII3137–„за транспортно предприятие” в кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище. Публикувана на 05 септември 2018 година

Заповед З-О-43/27.08.2018 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване и на Работен устройствен план в обхват на УПИ XII-3717, УПИ XIII-3718 и УПИ XIV-3719 в кв. 183, гр. Търговище Публикувана на 4 септември 2018 година


Заповед З-О-42/27.08.2018 г за одобряване на проект за изменение на ПУП, кв. 3, с. Стража

Заповед З-О-41/24.08.2018 г за одобряване на проект за изменение на ПУП, кв. 157, Търговище

Публикувани на 29 август 2018 година


 Заповед З-О-38/08.08,2018 г. за одобрение на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в кв. 72, Търговище Заповед З-О-35/01.08,2018 г. за одобрение на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ ХХI и УПИ ХХII в кв. 160, гр. Търговище


Заповед № 3-0-36 / 01.08.2018 г.
Община Търговище съобщава, че със Заповед № З-О-36 / 01.08.2018 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за застрояване и на Работен устройствен план за УПИ XIII-3285, 3286 в кв. 61, гр.Търговище.

Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване и изменение на План за застрояване

Работен устройствен план

Силуети


Препис на Заповед № З-Д-45/23.07.2018 г. - за разрешаване изработването на Kомплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Санитарно-хигиенен и битов блок към съществуваща „Кланица с транжорна“ в УПИ VII -„за кланица и колбасарски цех“, кв. 24, Промишлена зона, гр. Търговище“.

Препис


Препис на Заповед № З-Д-44/16.07.2018 г. - за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП - ПРЗ в обхват на УПИ II-1130, УПИ III-1136, УПИ IV-1131,1132 и УПИ VII-1135 в кв. 77, гр. Търговище.

Препис


Заповед № З-О-34/25.07.2018. – Одобряване на ПУП –план за застрояване за ПИ № 73626.533.9 по КК на кв.Въбел,гр.Търговище

Заповед

ПУП ПЗ


Заповед № З-Д-41/22.06.2018 г. - за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ II-268, кв. 97, гр. Търговище, част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, публикувана на 26.06.2018

Заповед


Заповед З-Д-34/01.06.2018

Заповед З-Д-33/01.06.2018

Заповед З-Д-32/30.05.2018

Заповед З-Д-31/30.05.2018

Заповед З-Д-30/30.05.2018

Заповед З-Д-29/29.05.2018

Заповед З-Д-28/21.05.2018

Заповед З-Д-27/17.05.2018

Заповед З-Д-26/17.05.2018


Заповед З-О-27/04.06.2018

Заповед

Обяснителна записка

Обяснителна записка схема

Схема

Регистър на засегнатите имоти

План за застрояване


Заповед З-О-26/04.06.2018

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед З-О-25/04.06.2018

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед З-О-24/01.06.2018

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

Заповед З-0- 29 / 07.06.2018

Препис на заповед З-Д-26/17.05.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПР за УПИ I в квартал 75 гр. Търговище

Препис на заповед З-Д-27/17.05.2018г. за разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XVIII в квартал 53 кв. Въбел

Препис на заповед З-Д-28/21.05.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за поземлен имот №73626.533.9 гр. Търговище

Препис на заповед З-Д-29/29.05.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ I и II в квартал 7 с. Осен община Търговище

Препис на заповед З-Д-30/30.05.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ VI в квартал 36 кв. Въбел

Препис на заповед З-Д-31/30.05.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПР за УПИ V и IX в квартал 57 с. Руец

Препис на заповед З-Д-32/30.05.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ III и V в квартал 4 с. Разбойна

Препис на заповед З-Д-33/01.06.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПР за УПИ III, IV и V в квартал 7 кв. Бряг

Препис на заповед З-Д-34/01.06.2018г. за разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ X, IX и XI в квартал 3 с. Стража

Препис на заповед З-О-24/01.06.2018г. за одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ I в квартал 41 с. Здравец

Препис на заповед З-О-25/04.06.2018г. за одобряване на ПУП - ПР за УПИ I, II, III и IV в кв. 39, ПУП - ПЗ за УПИ V в квартал 39 с. Здравец

Препис на заповед З-О-26/04.06.2018г. за одобряване на ПУП - ПР за УПИ I и II в кв. 40, ПУП - ПЗ за УПИ III в квартал 40 с. Здравец

Препис на заповед З-О-27/04.06.2018г. за одобряване на ПУП - ПЗ за поземлен имот № 73626.526.1014 в землището на гр. Търговище

 


 Препис от заповед № З-01-361/29.05.2018 г. за задействане на сиренната система със сигнала „Въздушна опасност" на 2 юни 2018 г. от 12.00 до 12.02 часа ( 2 минути)

Публикувана на 30 май 2018 година


Препис от заповед № З-01-313 от 08.05.2018 г. за забрана на къпането във всички водни обекти на територията на общината, освен в разрешените по реда на чл.4 и чл.5 от Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи

Публикувана на 30 май 2018 година


 Препис от заповед № З-01-358/28.05.2018 г. за обявяване на етап на развитие на есенните житни култури на територията на Община Търговище „Восъчна зрялост” и пожароопасен сезон от 01.06.2018 г. до 31.10.2018 г.

Публикувана на 28 май 2018 година


Препис от заповед З-Д-25/16.05.2018 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП в кв. 183 гр. Търговище и скица

Публикувани на 21 май 2018 година


Препис от заповед З-Д-24/09.05.2018 година за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в кв. 84, град Търговище

Публикувана на 10 май 2018 година


Препис от Заповед № З-01-321/ 09.05.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за земеделски земи

Публикувана на 10 май 2018 година


Публикувана на 3 май 2018 година

 
 
Публикувана на 30 април 2018 година

 
Публикувана  на 24.04.2018 г.

 
Публикувана на 19.04.2018 година

 
Публикувани на 19.04.2018 година

 
 
Публикувани на 13 април 2018 г.

 
Публикувани на 10 април 2018 година

 
 
Публикувани на 23 март 2018 година

 
 
Публикувани на 23 март 2018 година

 
 
Публикувана на 20.03.2018 година

 
 
Публикувана на 20.03.2018 година

 
Публикувани на 12 март 2018 година

 
Препис от Заповед № З-Д-13/23.02.2018 г. за изменение на Заповед № З-Д-09/07.02.2018г., за допускане изработването на проект за изменение на ПУП в кв.72, гр. Търговище
Публикуванa на 2 март 2018 година

Преписи от Заповеди № З-Д-11/21.02.2018 г. и № З-Д-12/21.02.2018 г. за допускане изработването на проект за изменение на ПУП в кв.40, кв.39 по плана на с. Здравец, общ. Търговище
 
 
Публикувани на 2 март 2018 година

 
Публикуван на 2 март 2018 година

 
Публикувани на 1 март 2018 година

 
 
Публикувани на 28 февруари 2018 година

 
 
Публикувани на 27 февруари 2018 година

 
 
Публикувана на 26 февруари 2018 година

 

 

Публикувани на 26 февруари 2018 г.


 

Публикувани на 19 февруари 2018 г.


Препис от заповед З-Д-9/07.02.2018 г. за допускане на проект за изменение на ПУП в кв. 72 по плана на гр. Търговище и скица

Публикувани на 15 февруари 2018 г.


Препис от заповед З-Д-8/07.02.2018 г. за допускане на проект за изменение на ПУП в кв. 157 по плана на гр. Търговище и скица

Публикувани на 15 февруари 2018 г.


Публикувани на 15 февруари 2018 г.


Публикувани на 15 февруари 2018 г.


 

Публикувани на 15 февруари 2018 г.


Препис от заповед № З-01-85 от 07.02.2018 г. на Кмета на община Търговище за забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии, държавна собственост

Публикувана на 7 февруари 2018 година


Препис от заповед З-01-42/23.01.2018 г. на Кмета на община Търговище за организация на традиционния базар за мартеници

Публикувана на 23 януари 2018 година


Препис от Заповед  №  З-01-37/23.01.2018 г. на кмета на община Търговище за забрана пашата на селскостопански животни за следните горски територии по землища на община Търговище

Публикувана на 23 януари 2018 година


Препис от заповед З-01-18/10.01.2018 г. на Кмета на община Търговище за обявяване на конкурс "Търговище днЕС"

Регламент за конкурс "Търговище днЕС"

Публикувани на 11 януари 2018 година


Препис от заповед З-01-1/02.01.2018 г. на Кмета на община Търговище за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2018 година

Приложения към проекто-бюджета на Община Търговище за 2018 година

Проект на приходи по бюджета на община Търговище за 2018 година

Проект на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище през 2018 година

Разходи по държавни функции по проекто-бюджет 2018 година  на Община Търговище

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com