TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 19 април 2021 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Заповеди на Кмета на община Търговище за 2019 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2019 година


Заповед № З-О-75/23.12.2019 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват на УПИ VIII, УПИ ХIV и УПИ XV в кв. 117, гр.Търговище и ПУП – План за застрояване за УПИ VIII, кв.117, гр. Търговище, които са част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 77, ул. „Копривщица” № 12, гр. Търговище”

Заповед

Обяснителна записка

ПУП

Опорен план


Заповед № З-О-74/18.12.2019 г. - за одобряване на Проект на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 23546.22.33 в землището на с. Дралфа, община Търговище, като ПУП включва и проектни трасета за необходимите елементи на техническа инфраструктура към ПИ №23546.22.33 – водопровод и електропровод

Публикувана на 31.12.2019 г.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП техническа инфраструктура

ПУП план застрояване


Заповед № З-О-73/18.12.2019 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване и Работен устройствен план за УПИ IX - „за лека хранително-вкусова промишленост” и УПИ X - „за търговско-складова база”, кв. 24, Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувана на 31.12.2019 г.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП

РУП


Заповед № З-О-72/18.12.2019 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват на УПИ II и УПИ IV в кв. 77, гр.Търговище и ПУП – План за застрояване за УПИ ХIII (проектен) в кв. 77, гр. Търговище, които са част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Жилищна сграда в УПИ XIII (проектен) в кв. 77, ул. „Неофит Рилски” №2, гр.Търговище”

Публикувана на 31.12.2019 г.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП


Заповед № З-О-71/13.12.2019 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП– План за регулация и застрояване в обхват УПИ X-352 и УПИ XI-347 –„за жилищно застрояване”, кв. 26, с. Стража, общ. Търговище.

Публикувана на 19.12.2019 г.

Заповед

Обяснителна записка

ПУП


Заповед № З-О-70/13.12.2019 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП– План за регулация и застрояване в обхват на УПИ II-„за Химическо производство” и УПИ III - „Шивашко производство”, кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище.

Публикувана на 19.12.2019 г.

Заповед

Обяснителна записка

Обяснителна записка план за регулация

План за регулация

План за застрояване


Заповед З-О-69/12.12.2019 г. за за одобряване на Проект за изменение на ПУП– План за регулация в кв. 113 гр. Търговище

Публикувана на 13.12.2019 г.


Заповед № З-О-66/03.12.2019 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП– План за регулация и застрояване в обхват на УПИ IХ-1736, УПИ Х-1735, УПИ II-1744, УПИ III-1743, УПИ IV-1742 и УПИ VIII-1737, всички „за жилищно застрояване” в кв. 26, гр. Търговище

Заповед

Обяснителна записка

ПУП


Заповед № З-О-68/03.12.2019 г. - за одобряване на изменение на кадастрален план на с. Кралево

Публикувана на 04.12.2019 г.


Заповед № З-О-67/03.12.2019 г. - за одобряване на изменение на кадастрален план на с. Руец

Публикувана на 04.12.2019 г.


Заповед № З-О-64/25.11.2019 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП– План за регулация в обхват на УПИ I - „за Читалище”, УПИ II - „за Озеленяване” в кв. 15, улица с осови точки 33-34-35, с. Ловец, община Търговище

Заповед

Обяснителна записка

Квадратури

План за регулация


Заповед № З-О-65/25.11.2019 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП– План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II - „за обществено обслужване и озеленяване”, кв. 2 по плана на кв.„Запад-3”, гр. Търговище и Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за изместване на съществуващи електропроводи

Заповед

Обяснителна записка ПУП

Обяснителна записка план-схема

План за регулация

План за застрояване

План-схема


Заповед № З-О-63/22.11.2019 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация в обхват на УПИ VII-4352, УПИ VIII-1951 и УПИ XII-1952 –„за жилищно застрояване”, кв. 17, гр. Търговище, публикувана на 26.11.2019 г.

Заповед

ПУП


Заповед З-01-816/21.10.2019 г. за определяне на услуги по сметосъбиране

Публикувана на 21.10.2019 г.


Заповед З-О-61/07.10.2019 за за одобряване на Проект за изменение – План за регулация в кв. 58, кв. Въбел, гр. Търговище

Публикувана на 11.10.2019 г.


Заповед № З-О-62/10.10.2019 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ XXXV–„за складова база” в кв. 20, Промишлена зона, гр. Търговище.

Публикувана на 11.10.2019 г.

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-60/01.10.2019 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за застрояване и РУП, който е част от комплексен проект за инвестиц. инициатива, в усл. на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, за УПИ УПИ VI – „за складова и производствена дейност”, УПИ VII – „за кланица и колбасарски цех” и УПИ VIII - „за лека и хранително-вкусова промишленост” в кв.24, Промишлена зона, гр. Търговище.

Публикувана на 09.10.2019 г.

Заповед

Записка

РУП1

РУП2

План за застрояване


Заповед № З-О-59/01.10.2019 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за в обхват на УПИ V3641, УПИ VI3638 и УПИ VIII3640 - „за жилищно застрояване” в кв. 141, гр. Търговище и Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за външно електрозахранване

Публикувана на 09.10.2019 г.

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед З-О-58/26.09.2019 г. за одобряване на изменение на кадастралния план на с. Пресиян

Публикувана на 30.09.2019 г.


Заповед З-01-664/02.09.2019 г. за принудително преместване на лек автомобил с регистрационен номер Т 9912 ХТ

Публикувана на 26.09.2019 г.


Заповед № З-О-57/20.09.2019 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ X – „за гаражи” в кв. 1 на кв. „Запад-3”, гр. Търговище

Публикувана на 25.09.2019 г.

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-52/10.09.2019 г. - за одобряване на изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ IX-„за Производствена и складова база”, УПИ XI и УПИ XVIII-„за Техническа инфраструктура” в кв. 51, с. Голямо Ново, община Търговище

Публикувана на 13.05.2019 г.

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване


Заповед З-О-56/11.09.2019 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване в кв. 4, с. Разбойна, община Търговище

 Публикувана на 12.09.2019 г.


Заповед З-О-55/10.09.2019 г. за одобряване на проект за изменение на Плана за регулация и застрояване в кв. 83, гр. Търговище

Публикувана на 10.09.2019 г.


Заповед З-О-54/10.09.2019 г. за одобряване на проект за изменение на Плана за регулация и застрояване в кв. 19, с. Кръшно

Публикувана на 10.09.2019 г.


Заповед З-О-53/10.09.2019 г. за одобряване на проект за изменение на Плана за регулация и застрояване в кв. 13, с. Ралица

Публикувана на 10.09.2019 г.


Заповед З-О-51/04.09.2019 г. за одобряване на проект за изменение на План за регулация в кв. 1, с. Пролаз.

Публикувана на 09.09.2019 г.


Заповед № З-Д-41/30.08.2019 г. - за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП - План за регулация в обхват на УПИ I - „за Читалище”, УПИ II - „за Озеленяване” в кв. 15, улица с осови точки 33-34-35, с. Ловец, общ. Търговище

Публикувана на 04.09.2019 г.

Заповед


Заповед № З-Д-42/30.08.2019 г. - за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ V-102, УПИ VI-105, УПИ X-105 и УПИ XI-103–„за жилищно застрояване”, кв. 13, с. Васил Левски, общ. Търговище

Публикувана на 04.09.2019 г.

Заповед


Заповед З-О-50/30.08.2019 за одобряване на проект за изменение на Плана за регулация в кв. 3, с. Здравец.

Публикувана на 04.09.2019 г.


Заповед № З-О-49/30.08.2019 г. - за одобряване на проект за изменение на Плана за регулация в кв. 19А, с. Стража.

Публикувана на 02.09.2019 г.


Заповед № З-О-48/30.08.2019 г. - за одобряване на проект за изменение на ПУП в кв. 8 с. Певец.

Публикувана на 02.09.2019 г.


Заповед № З-О-47/28.08.2019 г. - за одобряване на Специализирана план-схема за външно електрозахранване към действащия Подробен устройствен план за УПИ ХI4049 - „за жилищно застрояване”, кв. 195, гр.Търговище.

Публикувана на 30.08.2019 г.

Заповед

План схема


Заповед З-01-658/28.08.2019 г. за преместване на ИУМПС, паркирано на ул. Хан Кубрат, гр. Търговище

Публикувана на 28.08.2019 г.


Заповед З-01-657/28.08.2019 г. за преместване на ИУМПС, паркирано на ул. Антим 1-ви, гр. Търговище

Публикувана на 28.08.2019 г.


Заповед З-Д-40/16.08.2019 г. за разрешаване на проект за изменение на ПУП в кв. 121, град Търговище

 

Публикувана на 27.08.2019 г.


Заповед № З-О-45/08.08.2019 г. - за одобряване на План-схема за подземна оптична кабелна мрежа към действащия Подробен устройствен план за УПИ III-„за Комплексно жилищно застрояване, трафопост”, кв.176, ПИ №73626.510.305, гр. Търговище

Заповед

План схема


Заповед № З-О-44/08.08.2019 г. - за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот №23546.31.57 (горска територия) в землището на с. Дралфа, община Търговище

Заповед

ПУП


Заповед № З-О-43/08.08.2019 г. - за одобряване на План-схема за подземна оптична кабелна мрежа към действащия Подробен устройствен план за УПИ ХIV-„за Комплексно жилищно застрояване, търговия, гаражи, сладкарски цех” в кв.100, ПИ № 73626.507.229, гр. Търговище

Заповед

План схема


Заповед № З-О-42/08.08.2019 г. - за одобряване на План-схема за подземна оптична кабелна мрежа към действащия Подробен устройствен план за УПИ I-„за жилищно застрояване” в кв.144, ПИ №73626.507.510, гр.Търговище

Заповед

План схема


Заповед № З-Д-37/02.08.2019 г. - за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ II-„за Химическо производство” (ПИ №73626.504.269) и УПИ III-„Шивашко производство” в кв.14, Промишлена зона, гр.Търговище

Заповед


Заповед З-Д-39/02.08.2019 г. за разрешаване на проект за изменение на ПУП в кв. 24, град Търговище

Публикувана на 09.08.2019 г.


Заповед З-Д-38/02.08.2019 г. за разрешаване на проект за изменение на ПУП в кв. 24, град Търговище

Публикувана на 09.08.2019 г.


Заповед З-Д-33/31.07.2019 г. за разрешаване на проект за изменение на ПУП в кв. 26, град Търговище

Публикувана на 09.08.2019 г.


Заповед З-Д-32/31.07.2019 г. за разрешаване на проект за изменение на ПУП в кв. 4, град Търговище

Публикувана на 09.08.2019 г.


Заповед З-Д-36/02.08.2019 г. за разрешаване на проект за изменение на ПУП в кв. 10, с.Момино, община Търговище

Публикувана на 05.08.2019 г.


Заповед № З-О-40/01.08.2019 г. - за одобряване на План-схема за подземна оптична кабелна мрежа към действащия Подробен устройствен план за УПИ ХVII-„за Комплексно жилищно застрояване, трафопост, клуб, млечна кухня” в кв. 83, гр. Търговище

Заповед

Обяснителна записка

План схема


Заповед № З-О-39/31.07.2019 г. - за одобряване на План-схема за подземна оптична кабелна мрежа към действащия Подробен устройствен план за УПИ VI-„за Жилищно строителство и магазини”, кв.6 на кв. „Запад-1”, ПИ №73626.508.53, гр. Търговище

Заповед

Обяснителна записка

План схема


Заповед З-О-41/01.08.2019 г. за одобряване на проект за изменение на План за регулация в кв. 84, гр. Търговище

Публикувана на 02.08.2019 г.


Заповед З-Д-35/01.08.2019 г. за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в кв. 77, ул. Неофит Рилски 2, гр. Търговище

Публикувана на 01.08.2019 г.


Заповед З-01-462/25.06.2019 г. за учредяване право на преминаване през имоти в местност "Юкя"

Публикувана на 01.08.2019 г.


Заповед З-О-38/19.07.2019 г.  за одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация, в кв. 2, гр. Търговище

Публикувана на 22.07.2019 г.


 

Заповед З-О-37/17.07.2019 г.  за одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация, в кв. 2, гр. Търговище

Публикувана на 19.07.2019 г.


Заповед № З-Д-29/14.06.2019 г. - за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ IХ-143, кв.24, с.Стража, община Търговище

Заповед


Заповед № З-О-35/ 25.06.2019 г.

Заповед

План за регулация

Обяснителна записка план за регулация

План за застрояване

Обяснителна записка план за застрояване

Схема техническа инфраструктура

Обяснителна записка схема техническа инфраструктура

Регистри

Публикувана на 27 юни 2019 г.


Заповед № З-О-34/ 20.06.2019 г.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

План за застрояване 2

Публикувана на 27 юни 2019 г.


Заповед № З-ОП-57/ 20.06.2019 г. за определяне на изпълнител на дейността „товарене, транспортиране и разтоварване на 317 плътни куб. м дърва за огрев, от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище

Публикувана на 21 юни 2019 г.


 

З-0-32/05.06.2019 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и след като разгледах административна преписка, образувана по повод постъпило заявление с вх. №ТСУ 94-00­868/18.04.2019 г. за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план -План за регулация в обхват на УПИ Ш19, УПИ IVi9, УПИ ГХ24 и УПИ Х25 в кв. 4, с. Руец, община Търговище, установих следното:

 

Публикувана на10.06.2019 г.


З-01-383/30.05.2019 г. за забрана бране на липов цвят

Публикувана на 31.05.2019 г.


Заповед З-О-30/30.05.2019 г. за одобряване на ПУП - План за застрояване в кв.197, Търговище

Публикувана на 30.05.2019 г.


Заповед З-О-29/27.05.2019 г. за одобряване на ПУП - План за застрояване за ПИ 73626.181.3 в местност "Драка", Търговище

Публикувана на 30.05.2019 г.


Заповед З-О-28/27.05.2019 г. за одобряване на ПУП - План за регулация в кв. 32, Търговище

Публикувана на 30.05.2019 г.


Заповед З-О-27/22.05.2019 г. за одобряване на ПУП - ПР в кв. 70, Търговище

Публикувана на 30.05.2019 г.


Заповед З-О-26/22.05.2019 г. за одобряване на ПУП - План за застрояване на ПИ № 73701.8.6 по плана на с. Търновца, община Търговище

Публикувана на 23.05.2019 г.


З-О-25/21.05.2019 г. за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ №39390.53.319 по кадастрална карта за неурбанизираната територия в землището на с. Кралево, община Търговище

Публикувана на 22.05.2019 г.


Заповед З-О-24/08.05.2019 г. за одобряване изменение на кадастралния план на с. Подгорица

Публикувана на 09.05.2019 г.


Заповед З-О-23/05.04.2019 г. за одобряване на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот №73626.157.973 по кадастрална карта за землището на гр. Търговище

Публикувана на 08.04.2019 г.


З-О-22/05.04.2019 г. за одобряване на Проект за изменение на ПУП – ПР в обхват на УПИ XI-„за СБА-Технически център” и УПИ ХII-„за СБА-Технически център” в кв. 7, кв. Въбел, гр.Търговище

Публикувана на 08.04.2019 г.


 Заповед З-О-20/29.03.2019 г. за одобряване на  проект за изменение на Подробен устройствен план в кв. 47, с.Руец

 Публикувана на 01.04..2019 г. 


Заповед З-О-19/29.03.2019 г. за одобряване на  проект за изменение на Подробен устройствен план в кв. 113, гр. Търговище

 Публикувана на 01.04..2019 г.


 Заповед З-О-18/28.03.2019 г. за одобряване на  проект за изменение на Подробен устройствен план в кв. 76, гр. Търговище

 Публикувана на 29.03.2019 г.


Заповед З-О-17/27.03.2019 г. за одобряване на  проект за изменение на Подробен устройствен план в кв. 317, гр. Търговище

Публикувана на 29.03.2019 г.

Заповед З-О-16/26.03.2019 г. за одобряване на  проект за изменение на Подробен устройствен план в кв. 176, гр. Търговище

 Публикувана на 28.03.2019


Заповед З-О-15/26.03.2019 г. за одобряване на  проект за изменение на Подробен устройствен план в кв. 95, гр. Търговище

 Публикувана на 27.03.2019


Заповед З-О-14/26.03.2019 г. за одобряване на  проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ I-„за училищен двор” в кв. 20, с. Съединение, община Търговище

Публикувана на 27.03.2019


Заповед № 3-Д-16/20.03.2019 г. - за разрешаване изработването на Проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ IV-316 в кв. 19, с. Кръшно, общ. Търговище, публикувана на 26.03.2019

Изтегляне


З-О-11/14.03.2019 г. за одобряване на  Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват на УПИ I162 и УПИ VIII162 в кв. 36, с. Пробуда, община Търговище

Публикувана на 20.03.2019 г.


Заповед З-О-12/ 15.03.2019 г. за одобряване изменение  на кадастралния план на с. Кралево

публикувана на 19.03.2019 г.


Препис от Заповед  №   З-01-126 от 27.02.2019г. на кмета на община Търговище за забрана пашата на селскостопански животни за следните горски територии по землища на община Търговище

Публикувана на 27 февруари 2019


Заповед З-01-72/04.02. за организация на традиционен базар на мартеници

Публикувана на 12.02.2019 г.

Заповед З-О-9/30.01.2019 за одобряване на Проект за изменение на План за регулация в кв. 75 на гр. Търговище

Публикувана на 30.01.2019 г.


Заповед З-О-8/29.01.2019 г за одобраване на Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51024.29.12 по кадастрална карта за неурбанизираната територия в землището на с. Надарево, община Търговище

Публикувана на 30.01.2019 г.


Заповед З-01-39/24.01.2019 г. за организация на традиционен базар за продажба на мартеници

Схеми за разполагане на традиционния базар

Публикувани на 24.01.2019


Заповед З-01-7/23.01.2019 г. за одобряване на проекти за изменение на ПУП

Публикувана на 24.01.2019 г.


Заповед З-О-6/22.01.2019 г. за одобряване на ПУП - план за заствояване за ПИ 73626.517.1 по плана на гр. Търговище

Публикувана на 24.01.2019


  Заповед З-О-5/22.01.2019 г. за одобряване на  проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват на УПИ I27 и УПИ XIV28 в кв. 2, с. Алваново, община Търговище

Публикувана на 23.01.2019 г.


Заповед З-01-32/18.01.2019 г. за забрана на пашата на селскостопански животни за следните горски територии по землища на община Търговище

Публикувана на 18.01.2019 г.


Заповед № З-01-3/11.01.2019 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ XXII-„за обработка на стъкло“, УПИ XLVI-„за вторични суровини с преработка на вторични пластмаси“ и част от УПИ XXI4665-„за строително производство“ в кв. 9 на Промишлена зона, гр. Търговище, и План за застрояване в обхват на УПИ XLVII-„за обработка на стъкло“ (проектен), УПИ XX-„за складова база“ и УПИ XLVIII-„за строително производство“ (проектен), кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище.

Публикувана на 15.01.2019 г.


Заповед З-О-2/ 08.01.2018 за одобряване на   Проект за изменение на ПУП - План за регулация, с който от УПИ II563 в кв. 64 се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ XIII563  и УПИ XIV563  в кв. 64, а УПИ II563 в кв. 64 се заличава,  в с. Макариополско

Публикувана на 9 януари 2019 година

 
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com