TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Четвъртък, 13 август 2020 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Заповеди на Кмета на община Търговище за 2020 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2020 година


Препис от заповед З-01-533/06.08.2020 г. за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия ниско напрежение през общински поземлени имоти 73626.508.89 и 73626.508.88, УПИ I, кв. 311, кв. Запад 2 гр. Търговище

Публикувана на 06.08.2020 г.


Препис от заповед З-01-532/06.08.2020 г. за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия ниско напрежение през общински поземлен имот с идентификатор 73626.506.745 в кв. 95, гр. Търговище

Публикувана на 06.08.2020 г.


Заповед № З-О-27/31.07.2020 г. - за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 00215.39.11, с.Алваново, общ. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ.

Публикувана на 05.08.2020 г.

Заповед

Записка

 ПУП


Заповед № З-О-26/23.07.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ ХII, кв. 62, с. Буйново, община Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ

Публикувана на 28.07.2020 г.

Заповед

Записка

 План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-24/23.07.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ V - „за Складова дейност”, УПИ XXIII - „за Мебелно производство”, УПИ XXIV- „за Мебелно производство”, УПИ XXIX – „за Складова дейност”, УПИ VI- „за Хранително-вкусова промишленост”, УПИ XL – „за Мебелно производство”, кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувана на 28.07.2020 г.

Заповед

Записка

 План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-23/21.07.2020 г. - за одобряване на Проект на План-схема за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4KV за многофамилна жилищна сграда, чрез КЛ НН от нов кабелен шкаф ШК-4,1 пред ПИ № 73626.509.618 електрозахранен от съществуваща КЛНН от ТП БКС до ТЕПО в ПИ № 73626.509.618 до нов кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ № 73626.509.617 да ново електромерно табло ТЕПО, гр. Търговище, ул. „Л. Каравелов” № 44, кв. 120, УПИ VI-171”

Публикувана на 24.07.2020 г.

Заповед

Записка

 План схема


 Препис от заповед З-О-25/23.07.2020 г. за одобряване на специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура (сградно водопроводно отклонение) към действащия ПУП – ПРЗ за УПИ XIХ-179 в кв. 19А с. Стража, община Търговище

Публикувана на 24.07.2020 г.


Заповед № З-О-22/13.07.2020 г. - за одобряване на Проект на План-схема за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4KV за жилищна сграда, чрез КЛ НН от ТП „Вихрен” до нов кабелен шкаф ШК-7 пред ПИ № 73626.508.470 (УПИ VII, кв. 317), гр. Търговище и от ШК-7 до 3 броя електромерни табла ТЕПО в ПИ № 73626.508.470”

Публикувана на 20.07.2020

Заповед

Записка План схема


Заповед № З-О-21/06.07.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ I-687, УПИ II-688 и УПИ IХ-695 в кв. 164 и Работен устройствен план за УПИ I-687, УПИ II-688, кв. 164, гр. Търговище

Публикувана на 09.07.2020

Заповед

Записка

ПУП и РУП

 План за застрояване


Заповед № З-О-20/06.07.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ II-общ., УПИ III-94а и УПИ IV-94a в кв. 5, с. Алваново, общ. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ за обект: „Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI, кв. 5, с. Алваново, община Търговище”

Публикувана на 09.07.2020

Заповед

Записка

ПУП


Препис от Заповед З-О-19/24.06.2020 г. за одобряване Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в кв.183, гр. Търговище

Публикувана на 30.06.2020


Препис от Заповед З-Д-31/18.06.2020 г. за разрешаване изработването на  Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII в кв. 194, гр. Търговище

Публикувана на 22.06.2020 г.


 Препис от Заповед З-Д-30/18.06.2020 г. за разрешаване изработването на  Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ XIV184-„за жилищно застрояване” и УПИ ХV184-„за мебелно производство” в кв. 21, с. Здравец, община Търговище

Публикувана на 22.06.2020 г.


Заповед № З-О-16/08.06.2020 г. - за одобряване на План-схема към ПУП, за външно електрозахранване на „Работилница за авторемонтни и автобояджийски услуги и магазин”, УПИ LII, кв. 20, Промишлена зона, гр. Търговище.

Публикувана на 12.06.2020 г.

Заповед

Записка

План-схема


Заповед № З-Д-28/08.06.2020 г. – за изменение на Заповед № З-Д-6/29.01.2020 г. на Кмета на община Търговище

Публикувана на 11.06.2020 г.

Заповед


Препис от Заповед З-О-18/10.06.2020 за одобряване на  Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот 73626.179.192

 Публикувана на 11.06.2020 г.


Препис от заповед З-О-17/09.06.2020 за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват на УПИ ХII-200 и УПИ XIII-200 в кв. 21, кв. Въбел, гр. Търговище.

Публикувана на 11.06.2020 г.


Заповед № З-О-15/02.06.2020 г. - за одобряване на Специализирана план-схема за външно кабелно електрозахранване на многофамилна жилищна сграда в УПИ Х, ПИ № 73626.506.759, кв. 95 към действащия Подробен устройствен план

Публикувана на 02.06.2020 г.

Заповед

Записка

План-схема


Препис от заповед З-01-338/27.05.2020 г. за честване на 2 юни - Денят на Ботев и загиналите за свободата на България и провеждане на тренировка с реално задействане на сиренната система

Публикувана на 01.06.2020 г.


Заповед № З-О-14/22.05.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ I-362 и УПИ II-363, кв. 33, с. Стража, общ. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ за обект: „Едноетажна жилищна сграда в УПИ I-362, кв. 33, с.Стража, общ. Търговище”

Публикувана на 29.05.2020 г.

Заповед

Записка

 ПУП


Препис от заповед З-01-337/22.05.2020 за възобновяване работата на общинските детски ясли и градини, считано от 01.06.2020 г.

Публикувана на 22.05.2020


Препис от Заповед З-01-333/20.05.2020 г. за определяне на комисия по организацията и контрола на водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи на територията на община Търговище

Публикувана на 20.05.2020 г. 


Препис от Заповед З-01-324/15.05.2020 г. за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяването и гасето на пожари в горските територии в община Търговище

Публикувана на 20.05.2020 г. 


Заповед № З-О-13/14.05.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ II, УПИ III-153 и УПИ IV-154, кв. 19, с. Стража, община Търговище

Публикувана на 18.05.2020 г.

Заповед

 ПУП


Заповед № З-О-12/14.05.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ III-„за жилищно застрояване, търговия и гаражи“, кв. 22, кв. „Запад-3“, гр. Търговище

Публикувана на 18.05.2020 г.

Заповед

 ПУП


Заповед № З-О-11/04.05.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ III-98, УПИ IV-98, УПИ V-99, УПИ XV-98 и УПИ XVI-98, кв. 42, с. Стража, община Търговище

Публикувана на 07.05.2020 г.

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване


Препис от заповед З-01-291/27.04.2020 г. за посещение на градски паркове и градини

Публикувана на 27.04.2020 г.


Препис от заповед  З-01-272/13.04.2020 г. за преустановяване функционирането на кооперативните пазари за периода от 17 до 19 април 2020 г.

 Публикувана на 15.04.2020 г.


Заповед № З-О-10/09.03.2020 г. - за одобряване на Специализирана план-схема за обект: „Изграждане на подземни тръбни отклонения и оптичен кабел от съществуващи шахти, към многоетажни жилищни сгради в град Търговище, община Търговище – Етап 1 – кв. 170” към действащия ПУП за кв. 170, гр. Търговище.

Публикувана на 14.04.2020 г.

Заповед

План-схема


Заповед № З-О-9/09.03.2020 г. - за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 06882.1.25  (горска територия) в землището на с. Буйново, общ. Търговище.

Публикувана на 14.04.2020 г.

Заповед

ПУП


Препис от заповед  З-01-260/13.04.2020 г. за преустановяване функционирането на кооперативните пазари

Публикувана на 13.04.2020 г.


Препис от заповед З-01-251/07.04.2020 г. за безопасно функциониране на кооперативните и фермерски пазари на територията на община Търговище

Публикувана на 07.04.2020 г.


Препис от заповед З-Д-15/27.03.2020 г. за допускане проект на изменение на ПУП в кв. 35, с. Голямо Ново, община Търговище

Публикувана на 30.03.2020 г.


Препис от заповед З-Д-14/27.03.2020 г. за допускане проект на изменение на ПУП в кв. 5, с. Алваново, община Търговище

Публикувана на 30.03.2020 г.


Препис от заповед З-Д-13/27.03.2020 г. за допускане проект на изменение на ПУП за ПИ 73626.117.999 в местност "Войнишка градина"

Публикувана на 30.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-232/27.03.2020 г. за предварително изпълнение на заповеди, касаещи мерки против разпространението на COVID-19

Публикувана на 27.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-228/26.03.2020 г.. за   изменение на Заповед № З-01-215/16.03.2020 г.

Публикувана на 27.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-227/26.03.2020 г.. за отмяна на Заповед №З-01-219/23.03.2020 г. и изменение на Заповед № З-01-196/16.03.2020 г., Заповед № №З–01-203/18.03.2020 г., Заповед №З–01-205/19.03.2020 г., като се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г.

Публикувана на 27.03.2020 г.


Препис от Заповед З-01-225/25.03.2020 г. за маршрутно разписание на градски транспорт

Публикувана на 26.03.2020 г.


 Препис от Заповед З-01-219/23.03.2020 г.  - длъжностните лица по гражданско състояние и кметовете на населените места на територията на община Търговище да не извършват адресна регистрация понастоящ адрес.

Публикувана на 23.03.2020 г.


 

Заповед № З-О-6/11.02.2020 г. - за одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ III - „за Общинско предприятие и озеленяване” в кв. 10, кв. „Запад-3”, гр. Търговище

Публикувана на 23.03.2020 г.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Препис от ЗАПОВЕД № З - 01 – 215/21.03.2020 г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка.

Публикувано на 21.03.2020 г.


Препис от ЗАПОВЕД № З - 01 – 208/20.03.2020 г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка.

Публикувано на 20.03.2020 г.


Публикувана на 19.03.2020 г.

Препис от ЗАПОВЕД № З - 01 – 203/18.03.2020 г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка.

Публикувано на 19.03.2020 г.


 Препис от ЗАПОВЕД № З - 01 – 201/18.03.2020 г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка.

Публикувано на 18.03.2020 г.


Препис от заповед № З-01-196/16.03.2020 г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка.

Публикувано на 17.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-188/13.03.2020 г. следните противоепидемични мерки на територията на община Търговище до 29.03.2020 г.

Публикувана на 13.03.2019 г.


Препис от заповед З-01-181/08.03.2020 г. за противоепидемични мерки във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България.

Публикувана на 12.03.2020 г.


Препис от заповед З-О-8/09.03.2020 г. за одобряване на Проект за изменение на ПУП - план за регулация в кв. 26 на с. овчарово, община Търговище.

Публикувана на 11.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-162/08.03.2020 г. за преустановяване на публични мероприятия във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България.

Публикувана на 08.03.2020 г.


Заповед № З-01-147/26.02.2020 г. - за изменение на Заповед № З-О-2/04.02.2020 г.

Публикувана на 04.03.2020 г.

Заповед З-01-147

Заповед З-О-2

План


Заповед З-Д-7/19.02.2020 г. за разрешаване на проект за изменение на ПУП - План за регулация в кв. 319, кв. Запад 2, гр. Търговище

Публикувана на 19.02.2020 г.


Заповед № З-О-7/12.02.2020 г. - за одобряване на Специализирана план-схема за улична канализация в участъка на улица с осови точки 324-322-321 (ПИ №73626.504.168), Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувана на 16.02.2020 г.

Заповед

Записка

План-схема


Заповед № З-О-5/07.02.2020 г. - за одобряване на План-схема за обект:„Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (ВКЕЗ) от ТНН на ТП „Сава Геренов” до нов ШК-4 и табло ТЕПО пред УПИ I (ПИ № 73626.506.698), кв. 367-б по плана гр. Търговище, общ.Търговище, обл. Търговище”

Публикувана на 10.02.2020 г.

Заповед

Записка

План-схема


Заповед № З-О-4/07.02.2020 г. - за одобряване на План-схема за обект:„Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (ВКЕЗ) от ТНН на ТП „Конфекция 12” до нов ШК-4 и табло ТЕПО пред УПИ ХIII – „за жилищно строителство”, кв. 58 по плана гр.Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище”

Публикувана на 10.02.2020 г.

Заповед

План-схема


Заповед № З-О-3/07.02.2020 г. - за одобряване на План-схема за обект:„Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (ВКЕЗ) от ТП „Камчия” до нов ШК-4 и табла ТЕПО пред УПИ ХХI – „за жилищно застрояване” (ПИ № 73626.507.734), кв. 183 по плана гр.Търговище, общ.Търговище, обл. Търговище”.

Публикувана на 10.02.2020 г.

Заповед

План-схема


Заповед № З-О-2/04.02.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ XXXIX - „за Търговско и комплексно обществено обслужване”, кв. 20, Промишлена зона, гр. Търговище, План-схема за елементи на техническата инфраструктура за изместване на съществуващи водопровод Ø 200Е, дъждовен колектор Ø 1000Б и битов колектор Ø500Б, както и Комуникационно-транспортен план на пътните връзки.

Публикувана на 06.02.2020 г.

Заповед

Записка

План-схема

КТП сигнализация

Изменение ПУП План за регулация

Изменение ПУП План за застрояване


Препис от заповед З-01-40/17.01.2020 г. за организация за провеждане на традиционния базар за продажба на мартеници

Публикувана на 21.01.2020 г.


Препис от заповед З-01-1/03.01.2020 г. за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2020 г.

Публикувана на 03.01.2020 г.


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com