TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 19 април 2021 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Заповеди на Кмета на община Търговище за 2020 г.
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 2020 година


Препис от заповед РД-З-5/04.01.2021 г. за публично обсъждане на проектобюджета на Община Търговище

Публикувана на 04.01.2021 г.


Препис от заповед З-01-979/09.12.2020 г. за привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на болестта Инфлуенца по птиците

Публикувана на 10.12.2020 г.


Заповед № З-О-57/26.11.2020 г. - за одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват на поземлени имоти с идентификатори 73626.163.501 и 73626.163.502, м-ст „Драка”, в землището на гр. Търговище

Публикувана на 03.12.2020 г.

Заповед

Записка

 ПУП


Заповед № З-О-56/26.11.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за застрояване в обхват на УПИ I-64,211 и УПИ III-65, кв. 10, с. Момино, община Търговище

Публикувана на 03.12.2020 г.

Заповед

Записка

 ПУП


Заповед № З-О-55/25.11.2020 г. - за одобряване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ ХIV-135, кв. 20, с. Ловец, общ. Търговище

Публикувана на 03.12.2020 г.

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване


Препис от заповед З-Д-73/25.11.2020 г. за изменение на Заповед № З-Д-50/18.09.2020 г. на Кмета на община Търговище за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Еднофамилна жилищна сграда с височина до 9 м в УПИ Х, кв. 90, гр. Търговище

Публикувана на 27.11.2020 г.


Препис от заповед З-01-945/26.11.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Търговище считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

 Публикувана на 26.11.2020 г.


Заповед № З-О-53/19.11.2020 г. - за одобряване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ VI-241 и УПИ VIII-242 в кв. 40, с. Преселец, общ. Търговище

Публикувана на 24.11.2020 г.

Заповед

Записка

ПУП


Заповед № З-О-54/19.11.2020 г. - за одобряване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ VII - „за РКС, поща и озеленяване”, кв. 6, с. Бистра, община Търговищ.

Публикувана на 24.11.2020 г.

Заповед

Записка

ПУП


Препис от Заповед З-01-712/28.09.2020 г. за принудително преместване на лек автомобил с регистрационен номер T 6258 АТ

Публикувана на 23.11.2020 г.


Препис от Заповед З-01-638/03.09.2020 г. за принудително преместване на лек автомобил с регистрационен номер T 2240 TH

Публикувана на 23.11.2020 г.


Препис от заповед З-01-908/17.11.2020 г. за одобряване на изменение на кадастралния план на с. Лиляк, община Търговище

Публикувана на 18.11.2020 г.


Препис от заповед З-О-52/13.11.2020 г. за одобряване на на Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв. 35, с. Голямо Ново, община Търговище

Публикувана на 18.11.2020 г.


Заповед № З-О-51/09.11.2020 г. - за одобряване на План-схема за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4KV за многофамилна жилищна сграда (ВКЕЗ) от съществуващ РК-8, захранен ТП „Конфекция 12” до нов ШК-4 и табло ТЕПО пред УПИ I -„за жилищно застрояване”, кв.75 по плана на гр. Търговище”

Публикувана на 16.11.2020 г.

Заповед

Записка

План схема


Заповед № З-О-49/06.11.2020 г. - за одобряване на План-схема за елементи на технич. инфраструктура за обект:„Захранващи кабелни линии за обект:„Търговски комплекс“, УПИ VII - „за обществено-обслужващи дейности, обекти за хранене, търговски услуги, административни обекти и др.“, кв. 21, кв. „Запад-3”, ПИ 73626.508.184, гр. Търговище”

Публикувана на 16.11.2020 г.

Заповед

Записка

План схема


Заповед № З-О-48/06.11.2020 г. - за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.526.1080, м-ст „Разбойна”, в землището на гр. Търговище

Публикувана на 16.11.2020 г.

Заповед

Записка

ПУП


Препис от Заповед З-О-46/30.10.2020 г. за одобряване проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване в кв. 14 на с. Александрово, община Търговище

Публикувана на 04.11.2020 г.


Заповед № З-О-44/28.10.2020 г. - за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 39390.222.19 в землището на с. Кралево, община Търговище

Публикувана на 01.11.2020 г.

Заповед

Записка

ПУП


Заповед № З-О-43/28.10.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ ХXIII-274 и УПИ XXV-276, кв. 19, с. Здравец, общ. Търговище

Публикувана на 01.11.2020 г.

Заповед

ПУП


Заповед № З-О-42/28.10.2020 г. - за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 55201.400.84 (горска територия) в землището на с. Пайдушко, общ. Търговище

Публикувана на 01.11.2020 г.

Заповед

Записка

ПУП


Препис от заповед З-О-45/29.10.2020 г.  за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ XXVII в кв. 194, гр. Търговище, с който за УПИ ХХVII-„за жилищно застрояване” в кв. 194, гр. Търговище

Публикувана на 30.10.2020 г.


Препис от Заповед Ns 3-01-635/03.09.2020 r. На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 167, ал.2, т.З, във връзка с чл 143 ал.7 и ал.8 от Закона за движение по пътищата, чл.16, ал.1, т.2, § 1, т.1,т.2 от Допълнителните разпоредби от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства и чл 27 ал 1 т 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Търговище и констативен протокол за неизпълнение на предписанията за преместване на ИУМПС от 28.07.2020г.


Препис от Заповед З-01-779/16.10.2020 г. за учредяване в полза на „Месокомбинат Русе“ АД, ЕИК 110507889, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул. „Тутракан“ № 5, възмездно право на прокарване на трасе за обект: „Разширение и реконструкция на кланица с транжорна в УПИ VII – „за кланица и колбасарски цех“ в кв. 24, Промишлена зона, гр. Търговище.

Публикувана на 16.10.2020 г.


Препис от Заповед З-01-772/14.10.2020 г. за преустановяване посещенията в пенсионерските клубове на територията на общината за периода от 15.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

Публикувана на 14.10.2020 г.


Препис от Заповед З-01-764/12.10.2020 г. за определяне на на услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци

Публикувана на 12.10.2020 г.


Препис от Заповед З-01-761/08.10.2020 г. за учредяване на възмездно право на прокарване на трасе на сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение от УПИ XXXV, кв. 20, ПИ 73626.504.363 (собственост на Възложителя), през ПИ 73626.504.34 – публична общинска собственост, улица с осови точки 270 – 271, до уличните водоснабдяване и канализация.

Публикувана на 08.10.2020 г.


Препис от Заповед З-01-757/08.10.2020 г. за принудително преместване на лек автомобил с регистрационен номер BD 626

Публикувана на 08.10.2020 г.


Заповед № З-О-41/24.09.2020 г. - за одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ I-3261, УПИ II-3260, УПИ III-3259 и УПИ XII-3262 в кв. 69 и Работен устройствен план за УПИ XIII, УПИ XIV (новообразувани) и УПИ III-3259 в кв.69, гр. Търговище

Публикувана на 07.10.2020 г.

Заповед

Записка

 ПУП

 РУП


Препис от заповед З-О-40/15.09.2020 г. за одобряване на Проект за изменение на Плана за регулация в обхват на УПИ ХI, XII, XIII, XIV и УПИ ХV в кв. 85, гр. Търговище

Публикувана на 17.09.2020 г.


Препис от Заповед З-О-39/14.09.2020 г. за за одобряване на проект за изменение на  План за регулация УПИ XIV  в кв. 44, кв. Въбел, гр. Търговище 

Публикувана на 16.09.2020 г.


Заповед № З-О-38/11.09.2020 г. - за одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ II - „за Сгради със смесено предназначение и за обслужващи дейности” (ПИ № 73626.508.160), кв. 2 и част от улица с о.т. 10-11 (ПИ №73626.508.361), кв. „Запад 3”, гр. Търговище, и Комуникационно-транспортен план на пътните връзки.

Публикувана на 16.09.2020 г.

Заповед

Записка

 ПУП

 КТП


 Препис от заповед З-01- 667/14.09.2020 г. за учредяване възмездно право на прокарване на трасе за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия НН от електромерно табло 2Т+Ч на БКТП „Войнишка градина“ до ел. табло ТАП за ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 73626.117.539, м. „Войнишка градина“, гр. Търговище“, през ПИ 73626.117.18 – публична общинска собственост (селскостопански, ведомствен, горски път)

Публикувана на 14.09.2020 г.


Заповед № З-О-36/04.09.2020 г. - за одобряване на изменение на ПУП – План за регулация в обхват на УПИ IV-3696,3697, УПИ V-3700, УПИ VIII-3699, УПИ Х-3698 и улица с о.т. 422–540-542 в кв. 130, гр.Търговище

Публикувана на 10.09.2020 г.

Заповед

Записка

 ПУП


Препис от З-О-35/04.09.2020 г. за одобряване на проект за специализирана план-схема в кв.24, Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувана на 09.09.2020 г.


Заповед № З-О-34/02.09.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ ХIV-81, кв.13, с. Давидово, общ. Търговище

Публикувана на 03.09.2020 г.

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване


Препис от заповед З-01-613/01.09.2020 г. за учредяване  в полза на „ПЕТРОТРАНС“ ЕООД гр.Варна, ЕИК 102879060, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 5, възмездно право на прокарване на трасе на сградно канализационно отклонение от УПИ II-за бензиностанция и газстанция, кв. 60, ПИ 73626.502.407 (собственост на Възложителя), през ПИ 73626.502.410 – публична общинска собственост (за движение и транспорт) до ПИ 73626.501.321 – публична общинска собственост (за движение и транспорт)

Публикувана на 01.09.2020 г.


Заповед № З-О-33/26.08.2020 г. - за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 38501.102.22, с.Копрец, общ. Търговище, който е част от компл. проект за инвестиц. инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ

Публикувана на 31.08.2020 г.

Заповед

Записка

ПУП


Заповед № З-О-31/21.08.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ ХIII, кв. 62, с. Буйново, общ. Търговище, който е част от компл. проект за инвестиц. инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ

Публикувана на 24.08.2020 г.

Заповед

Записка

ПУП


Заповед № З-О-30/21.08.2020 г. - за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 00215.39.8, с.Алваново, общ. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ

Публикувана на 24.08.2020 г.

Заповед

Записка

ПУП


Препис от Заповед З-01-579/21.08.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията.

 Публикувана на 24.08.2020 г.


Препис от Заповед З-01-483/21.07.2020 г. за принудително преместване на лек автомобил с регистрационен номер Т 1126 КТ

 Публикувана на 19.08.2020 г.


 Публикувана на 19.08.2020 г.


Препис от заповед  №З-Д-39/17.08.2020 г. на Кмета на Община Търговище за разрешение изработването на:

1.Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ LXХVII3053-„за производствени и складови дейности” (седемдесет и седми), УПИ X4649-„за металообработване” (десети) и улица с осови точки 299а-300а-300б (част от поземлен имот № 73626.504.772) в кв.4, Промишлена зона на гр. Търговище.

 2.Проект на План за застрояване за новообразуван УПИ LXXХI-„за  производствени и складови дейности” (осемдесет и първи) в кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувана на 18.08.2020 г.


Препис от заповед  З-Д-38/17.08.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I-„за хранително-вкусова промишленост” в кв. 16, Промишлена зона, гр.Търговище

Публикувана на 18.08.2020 г.


Препис от заповед З-01-564/17.08.2020 г. за учредяване в полза на „СКАТ ТЕЛЕКОМ” ООД гр. Попово, ЕИК 125569409, възмездно право на прокарване на трасета и сервитут на подземни тръбни отклонения и оптичен кабел от съществуващи шахти към многоетажни жилищни сгради в гр. Търговище, Община Търговище – Етап 2.

Публикувана на 18.08.2020 г.


Препис от заповед З-01-561/17.08.2020 г. за  провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на следните земеделски земи с начин на трайно ползване „пасище”, „пасище с храсти” и „ерозирала ливада”, собственост на Община Търговище, за индивидуално ползване.

Публикувана на 18.08.2020 г.


Препис от заповед З-01-533/06.08.2020 г. за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия ниско напрежение през общински поземлени имоти 73626.508.89 и 73626.508.88, УПИ I, кв. 311, кв. Запад 2 гр. Търговище

Публикувана на 06.08.2020 г.


Препис от заповед З-01-532/06.08.2020 г. за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия ниско напрежение през общински поземлен имот с идентификатор 73626.506.745 в кв. 95, гр. Търговище

Публикувана на 06.08.2020 г.


Заповед № З-О-27/31.07.2020 г. - за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 00215.39.11, с.Алваново, общ. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ.

Публикувана на 05.08.2020 г.

Заповед

Записка

 ПУП


Заповед № З-О-26/23.07.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ ХII, кв. 62, с. Буйново, община Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ

Публикувана на 28.07.2020 г.

Заповед

Записка

 План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-24/23.07.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ V - „за Складова дейност”, УПИ XXIII - „за Мебелно производство”, УПИ XXIV- „за Мебелно производство”, УПИ XXIX – „за Складова дейност”, УПИ VI- „за Хранително-вкусова промишленост”, УПИ XL – „за Мебелно производство”, кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувана на 28.07.2020 г.

Заповед

Записка

 План за регулация

План за застрояване


Заповед № З-О-23/21.07.2020 г. - за одобряване на Проект на План-схема за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4KV за многофамилна жилищна сграда, чрез КЛ НН от нов кабелен шкаф ШК-4,1 пред ПИ № 73626.509.618 електрозахранен от съществуваща КЛНН от ТП БКС до ТЕПО в ПИ № 73626.509.618 до нов кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ № 73626.509.617 да ново електромерно табло ТЕПО, гр. Търговище, ул. „Л. Каравелов” № 44, кв. 120, УПИ VI-171”

Публикувана на 24.07.2020 г.

Заповед

Записка

 План схема


 Препис от заповед З-О-25/23.07.2020 г. за одобряване на специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура (сградно водопроводно отклонение) към действащия ПУП – ПРЗ за УПИ XIХ-179 в кв. 19А с. Стража, община Търговище

Публикувана на 24.07.2020 г.


Заповед № З-О-22/13.07.2020 г. - за одобряване на Проект на План-схема за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4KV за жилищна сграда, чрез КЛ НН от ТП „Вихрен” до нов кабелен шкаф ШК-7 пред ПИ № 73626.508.470 (УПИ VII, кв. 317), гр. Търговище и от ШК-7 до 3 броя електромерни табла ТЕПО в ПИ № 73626.508.470”

Публикувана на 20.07.2020

Заповед

Записка План схема


Заповед № З-О-21/06.07.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ I-687, УПИ II-688 и УПИ IХ-695 в кв. 164 и Работен устройствен план за УПИ I-687, УПИ II-688, кв. 164, гр. Търговище

Публикувана на 09.07.2020

Заповед

Записка

ПУП и РУП

 План за застрояване


Заповед № З-О-20/06.07.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ II-общ., УПИ III-94а и УПИ IV-94a в кв. 5, с. Алваново, общ. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ за обект: „Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI, кв. 5, с. Алваново, община Търговище”

Публикувана на 09.07.2020

Заповед

Записка

ПУП


Препис от Заповед З-О-19/24.06.2020 г. за одобряване Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в кв.183, гр. Търговище

Публикувана на 30.06.2020


Препис от Заповед З-Д-31/18.06.2020 г. за разрешаване изработването на  Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII в кв. 194, гр. Търговище

Публикувана на 22.06.2020 г.


 Препис от Заповед З-Д-30/18.06.2020 г. за разрешаване изработването на  Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ XIV184-„за жилищно застрояване” и УПИ ХV184-„за мебелно производство” в кв. 21, с. Здравец, община Търговище

Публикувана на 22.06.2020 г.


Заповед № З-О-16/08.06.2020 г. - за одобряване на План-схема към ПУП, за външно електрозахранване на „Работилница за авторемонтни и автобояджийски услуги и магазин”, УПИ LII, кв. 20, Промишлена зона, гр. Търговище.

Публикувана на 12.06.2020 г.

Заповед

Записка

План-схема


Заповед № З-Д-28/08.06.2020 г. – за изменение на Заповед № З-Д-6/29.01.2020 г. на Кмета на община Търговище

Публикувана на 11.06.2020 г.

Заповед


Препис от Заповед З-О-18/10.06.2020 за одобряване на  Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот 73626.179.192

 Публикувана на 11.06.2020 г.


Препис от заповед З-О-17/09.06.2020 за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват на УПИ ХII-200 и УПИ XIII-200 в кв. 21, кв. Въбел, гр. Търговище.

Публикувана на 11.06.2020 г.


Заповед № З-О-15/02.06.2020 г. - за одобряване на Специализирана план-схема за външно кабелно електрозахранване на многофамилна жилищна сграда в УПИ Х, ПИ № 73626.506.759, кв. 95 към действащия Подробен устройствен план

Публикувана на 02.06.2020 г.

Заповед

Записка

План-схема


Препис от заповед З-01-338/27.05.2020 г. за честване на 2 юни - Денят на Ботев и загиналите за свободата на България и провеждане на тренировка с реално задействане на сиренната система

Публикувана на 01.06.2020 г.


Заповед № З-О-14/22.05.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ I-362 и УПИ II-363, кв. 33, с. Стража, общ. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ за обект: „Едноетажна жилищна сграда в УПИ I-362, кв. 33, с.Стража, общ. Търговище”

Публикувана на 29.05.2020 г.

Заповед

Записка

 ПУП


Препис от заповед З-01-337/22.05.2020 за възобновяване работата на общинските детски ясли и градини, считано от 01.06.2020 г.

Публикувана на 22.05.2020


Препис от Заповед З-01-333/20.05.2020 г. за определяне на комисия по организацията и контрола на водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи на територията на община Търговище

Публикувана на 20.05.2020 г. 


Препис от Заповед З-01-324/15.05.2020 г. за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяването и гасето на пожари в горските територии в община Търговище

Публикувана на 20.05.2020 г. 


Заповед № З-О-13/14.05.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ II, УПИ III-153 и УПИ IV-154, кв. 19, с. Стража, община Търговище

Публикувана на 18.05.2020 г.

Заповед

 ПУП


Заповед № З-О-12/14.05.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ III-„за жилищно застрояване, търговия и гаражи“, кв. 22, кв. „Запад-3“, гр. Търговище

Публикувана на 18.05.2020 г.

Заповед

 ПУП


Заповед № З-О-11/04.05.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ III-98, УПИ IV-98, УПИ V-99, УПИ XV-98 и УПИ XVI-98, кв. 42, с. Стража, община Търговище

Публикувана на 07.05.2020 г.

Заповед

Записка

План за регулация

План за застрояване


Препис от заповед З-01-291/27.04.2020 г. за посещение на градски паркове и градини

Публикувана на 27.04.2020 г.


Препис от заповед  З-01-272/13.04.2020 г. за преустановяване функционирането на кооперативните пазари за периода от 17 до 19 април 2020 г.

 Публикувана на 15.04.2020 г.


Заповед № З-О-10/09.03.2020 г. - за одобряване на Специализирана план-схема за обект: „Изграждане на подземни тръбни отклонения и оптичен кабел от съществуващи шахти, към многоетажни жилищни сгради в град Търговище, община Търговище – Етап 1 – кв. 170” към действащия ПУП за кв. 170, гр. Търговище.

Публикувана на 14.04.2020 г.

Заповед

План-схема


Заповед № З-О-9/09.03.2020 г. - за одобряване на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 06882.1.25  (горска територия) в землището на с. Буйново, общ. Търговище.

Публикувана на 14.04.2020 г.

Заповед

ПУП


Препис от заповед  З-01-260/13.04.2020 г. за преустановяване функционирането на кооперативните пазари

Публикувана на 13.04.2020 г.


Препис от заповед З-01-251/07.04.2020 г. за безопасно функциониране на кооперативните и фермерски пазари на територията на община Търговище

Публикувана на 07.04.2020 г.


Препис от заповед З-Д-15/27.03.2020 г. за допускане проект на изменение на ПУП в кв. 35, с. Голямо Ново, община Търговище

Публикувана на 30.03.2020 г.


Препис от заповед З-Д-14/27.03.2020 г. за допускане проект на изменение на ПУП в кв. 5, с. Алваново, община Търговище

Публикувана на 30.03.2020 г.


Препис от заповед З-Д-13/27.03.2020 г. за допускане проект на изменение на ПУП за ПИ 73626.117.999 в местност "Войнишка градина"

Публикувана на 30.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-232/27.03.2020 г. за предварително изпълнение на заповеди, касаещи мерки против разпространението на COVID-19

Публикувана на 27.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-228/26.03.2020 г.. за   изменение на Заповед № З-01-215/16.03.2020 г.

Публикувана на 27.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-227/26.03.2020 г.. за отмяна на Заповед №З-01-219/23.03.2020 г. и изменение на Заповед № З-01-196/16.03.2020 г., Заповед № №З–01-203/18.03.2020 г., Заповед №З–01-205/19.03.2020 г., като се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г.

Публикувана на 27.03.2020 г.


Препис от Заповед З-01-225/25.03.2020 г. за маршрутно разписание на градски транспорт

Публикувана на 26.03.2020 г.


 Препис от Заповед З-01-219/23.03.2020 г.  - длъжностните лица по гражданско състояние и кметовете на населените места на територията на община Търговище да не извършват адресна регистрация понастоящ адрес.

Публикувана на 23.03.2020 г.


 

Заповед № З-О-6/11.02.2020 г. - за одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ III - „за Общинско предприятие и озеленяване” в кв. 10, кв. „Запад-3”, гр. Търговище

Публикувана на 23.03.2020 г.

Заповед

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


Препис от ЗАПОВЕД № З - 01 – 215/21.03.2020 г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка.

Публикувано на 21.03.2020 г.


Препис от ЗАПОВЕД № З - 01 – 208/20.03.2020 г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка.

Публикувано на 20.03.2020 г.


Публикувана на 19.03.2020 г.

Препис от ЗАПОВЕД № З - 01 – 203/18.03.2020 г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка.

Публикувано на 19.03.2020 г.


 Препис от ЗАПОВЕД № З - 01 – 201/18.03.2020 г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка.

Публикувано на 18.03.2020 г.


Препис от заповед № З-01-196/16.03.2020 г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка.

Публикувано на 17.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-188/13.03.2020 г. следните противоепидемични мерки на територията на община Търговище до 29.03.2020 г.

Публикувана на 13.03.2019 г.


Препис от заповед З-01-181/08.03.2020 г. за противоепидемични мерки във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България.

Публикувана на 12.03.2020 г.


Препис от заповед З-О-8/09.03.2020 г. за одобряване на Проект за изменение на ПУП - план за регулация в кв. 26 на с. овчарово, община Търговище.

Публикувана на 11.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-162/08.03.2020 г. за преустановяване на публични мероприятия във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България.

Публикувана на 08.03.2020 г.


Заповед № З-01-147/26.02.2020 г. - за изменение на Заповед № З-О-2/04.02.2020 г.

Публикувана на 04.03.2020 г.

Заповед З-01-147

Заповед З-О-2

План


Заповед З-Д-7/19.02.2020 г. за разрешаване на проект за изменение на ПУП - План за регулация в кв. 319, кв. Запад 2, гр. Търговище

Публикувана на 19.02.2020 г.


Заповед № З-О-7/12.02.2020 г. - за одобряване на Специализирана план-схема за улична канализация в участъка на улица с осови точки 324-322-321 (ПИ №73626.504.168), Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувана на 16.02.2020 г.

Заповед

Записка

План-схема


Заповед № З-О-5/07.02.2020 г. - за одобряване на План-схема за обект:„Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (ВКЕЗ) от ТНН на ТП „Сава Геренов” до нов ШК-4 и табло ТЕПО пред УПИ I (ПИ № 73626.506.698), кв. 367-б по плана гр. Търговище, общ.Търговище, обл. Търговище”

Публикувана на 10.02.2020 г.

Заповед

Записка

План-схема


Заповед № З-О-4/07.02.2020 г. - за одобряване на План-схема за обект:„Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (ВКЕЗ) от ТНН на ТП „Конфекция 12” до нов ШК-4 и табло ТЕПО пред УПИ ХIII – „за жилищно строителство”, кв. 58 по плана гр.Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище”

Публикувана на 10.02.2020 г.

Заповед

План-схема


Заповед № З-О-3/07.02.2020 г. - за одобряване на План-схема за обект:„Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (ВКЕЗ) от ТП „Камчия” до нов ШК-4 и табла ТЕПО пред УПИ ХХI – „за жилищно застрояване” (ПИ № 73626.507.734), кв. 183 по плана гр.Търговище, общ.Търговище, обл. Търговище”.

Публикувана на 10.02.2020 г.

Заповед

План-схема


Заповед № З-О-2/04.02.2020 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ XXXIX - „за Търговско и комплексно обществено обслужване”, кв. 20, Промишлена зона, гр. Търговище, План-схема за елементи на техническата инфраструктура за изместване на съществуващи водопровод Ø 200Е, дъждовен колектор Ø 1000Б и битов колектор Ø500Б, както и Комуникационно-транспортен план на пътните връзки.

Публикувана на 06.02.2020 г.

Заповед

Записка

План-схема

КТП сигнализация

Изменение ПУП План за регулация

Изменение ПУП План за застрояване


Препис от заповед З-01-40/17.01.2020 г. за организация за провеждане на традиционния базар за продажба на мартеници

Публикувана на 21.01.2020 г.


Препис от заповед З-01-1/03.01.2020 г. за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2020 г.

Публикувана на 03.01.2020 г.


 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com