TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 13 юли 2020 / БЮДЖЕТ-Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2016 година
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на  бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на  Община Търговище  за 2016 г.

 На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Заповед № З-01-626/23.08.2017 г., кметът на община Търговище и председателят на Общински съвет Търговище канят жителите на община Търговище, представители на бизнеса, НПО и цялата  общественост на обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Търговище за 2016 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 31.08.2017 година, четвъртък, от 16.00 часа в зала № 74 на Община Търговище.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на Община Търговище www.targovishte.bg.          

Хатидже Алиева

Председател  на Общински съвет - Търговище

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.                

Доклад  за изпълнението на бюджета на Община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и на останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичните финанси  за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016

2.                

Приложение 1 – Изпълнение на приходите по бюджета на Община Търговище за 2016 година

3.                

Приложение 2 - изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета на Община Търговище към  31.12. 2016 година

4.                

Приложение 3 - изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета на Община Търговище  към 31.12.2016 година

5.                

Отчет за средства от европейски съюз на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд

6.                

Отчет за средства от Европейски Съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция (РА) към ДФ Змеделие

7.                

Разчет за финансиране на капиталовите разходи

8.

Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2016 година на община  ТЪРГОВИЩЕ


Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2016г. , съгласно т.74.1.  от ДДС № 9/23.12.2016 г. на Министерство на финансите, Дирекция "Държавно съкровище"

Писмо от председателя на Сметната палата, Одитен доклад и одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Търговище за 2016 г. Изтегли
Обяснителна записка към ГФО на Община Tърговище за 2016 г. за прилагане на счетоводната политика, състоянието и изменението на основните активи и пасиви Изтегли
Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Община Търговище към 31.12.2016 г. Изтегли
Баланс на Община Tърговище към 31 декември 2016 г.  в лева Изтегли
Сборен баланс и сборен отчет на Община Търговище за приходите и разходите в хиляди лв Изтегли
Заверен отчет Б-3 за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2016 г. Изтегли
Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДЕС Изтегли
Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-КСФ Изтегли
Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-РА Изтегли
Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДМП Изтегли
Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК Б-3 с код 33 Изтегли

 

 
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com