TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 13 юли 2020 / БЮДЖЕТ-Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2017 година
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2017  година

 Заповед З-01-551/09.08.2018 г. за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2017  година на 28 август 2018 година, от 17.00 часа в заседателна зала № 74 на Община Търговище

 ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение 1

Изпълнение на приходите по бюджета към 31.12.2017 г.

Изтегли

Приложение 2

Изпълнение на разходи по дейности и функции по бюджет към 31.12.2017 г. на Община Търговище

Изтегли

Приложение 3

Изпълнение на разходи по параграфи и подпараграфи по бюджет към 31.12.2017 г. на Община Търговище

Изтегли

Приложение 4

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз -  КСФ

Изтегли

Приложение 5

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз -  ДЕС

Изтегли

Приложение 6

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз -  РА

Изтегли

Приложение 7

Разчет за финансиране на   капиталовите разходи през 2018 г. на Община Търговище

Изтегли

Приложение 8

Годишен отчет по чл. 140, ал. 1 от закона за публичните финанси за периода от 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Изтегли

Приложение 9

Актуализирани приходи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2017 г.

Изтегли

Приложение 10

Актуализирани разходи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2017 г.

Изтегли

Публикувани на 15 август 2018 година


Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2017 г. съгласно т.74.1. от ДДС 7/22.12.2017 г. на МФ, Дирекция „Държавно съкровище“.

Писмо и одитен доклад на председателят на  Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Търговище

Изтегли
 Обяснителна записка към ГФО на Община Tърговище за 2017 г. за прилагане на счетоводната политика, състоянието и изменението на основните активи и пасиви Изтегли
 Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Община Търговище към 31.12.2016 г. Изтегли
 Баланс на Община Tърговище към 31 декември 2017 г.  в лева Изтегли
 Сборен баланс и сборен отчет на Община Търговище за приходите и разходите в хиляди лв Изтегли
 Заверен отчет Б-3 за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2017 г. Изтегли
 Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДЕС Изтегли
 Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-КСФ Изтегли
 Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-РА Изтегли
 Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДМП Изтегли
 Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК Б-3 с код 33 Изтегли
 Отчет по т. 1.3 от Заповед ЗМФ-1338 2015 Изтегли

 

 
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com