TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 13 юли 2020 / БЮДЖЕТ-Изпълнение на бюджета и отчета на Община Търговище за 2018 година
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

  Актуализиран годишен отчет по чл. 140, ал. 1 от закона за публичните финанси за периода от 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Публикуван на 09.08.2019 г.

Покана за публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Търговище за 2018 г. на 14.08.2019 г. от 17.00 часа в зала 74 на Община Търговище

Приложения 

Поканата и приложенията към нея са публикувани на 05.08.2019 г.


Информация от годишния финансов отчет на Община Търговище за 2018 г. съгласно т.74.4. от ДДС 8/21.12.2018 г. на МФ, Дирекция „Държавно съкровище“.

Писмо и одитен доклад на председателят на  Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Търговище

Писмо

Одитен доклад

 Обяснителна записка към ГФО на Община Tърговище за 2018 г. за прилагане на счетоводната политика, състоянието и изменението на основните активи и пасиви Изтегли
 Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Община Търговище към 31.12.2018 г. Изтегли
 Баланс на Община Tърговище към 31 декември 2018 г.  в лева Изтегли
 Сборен баланс и сборен отчет на Община Търговище за приходите и разходите в хиляди лв

Баланс

ОПР

 Заверен отчет Б-3 за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2018 г. Изтегли
 Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДЕС Изтегли
 Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-КСФ Изтегли
 Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-РА Изтегли
 Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК СЕС-3-ДМП Изтегли
 Отчет за изпълнение на  ИБСФ по пълна ЕБК Б-3 с код 33 Изтегли
 Отчет по т. 1.3 от Заповед ЗМФ-1338 2015 Изтегли

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com