TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Четвъртък, 26 ноември 2020 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1. Т.2 и Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ за 2020 година
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1. Т.2  и Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ

 

Име,  фамилия

Длъжност

Декларация
по чл. 35, ал. 1, т. 2

Част I. Имущество

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Част II. Интереси

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

 

 

 

Входящ номер

Дата

Входящ номер

дата

изтегли

Входящ номер

дата

изтегли

Алберт Бутрев

гл.експерт

К-1

14.01.2020

К-1

14.01.2020

изтегли

 

 

 

Халиме Ахмедова

главен вътрешен одитор

К-2

24.02.2020

К-2

24.02.2020

изтегли

 

 

 

Иван Бонев

младши експерт

К-3

18.03.2020

К-3

18.03.2020

изтегли

 

 

 

Павлина Иванова

началник отдел

К-4

14.04.2020

К-4

14.04.2020

изтегли

 

 

 

Рена Стефанова

специалист

К-5

14.04.2020

К-5

14.04.2020

изтегли

 

 

 

Нели Цонева

специалист

К-6

15.04.2020

К-6

15.04.2020

изтегли

 

 

 

Христалина Халачева

секретар

К-7

15.04.2020

К-7

15.04.2020

изтегли

 

 

 

Георги Георгиев

старши експерт

К-8

16.04.2020

К-8

16.04.2020

изтегли

 

 

 

Светослав Стоянов

младши експерт

К-9

21.04.2020

К-9

21.04.2020

изтегли

 

 

 

Деница Илиева

старши експерт

К-10

21.04.2020

К-10

21.04.2020

изтегли

 

 

 

Фериде Чакър

главен експерт

К-11

21.04.2020

К-11

21.04.2020

изтегли

 

 

 

Галина Недева

главен експерт

К-12

21.04.2020

К-12

21.04.2020

изтегли

 

 

 

Здравко Владимиров

специалист

К-13

23.04.2020

К-13

23.04.2020

изтегли

 

 

 

Душка Тотева

главен експерт

К-14

23.04.2020

К-14

23.04.2020

изтегли

 

 

 

Румен Георгиев

главен специалист

К-15

24.04.2020

К-15

24.04.2020

изтегли

 

 

 

Димитър Колев

главен експерт

К-16

27.04.2020

К-16

27.04.2020

изтегли

 

 

 

Деница Петкова

специалист

К-17

27.04.2020

К-17

27.04.2020

изтегли

 

 

 

Маргарита Маринова

старши специалист

К-18

27.04.2020

К-18

27.04.2020

изтегли

 

 

 

Несрин Черкезова

специалист

К-19

28.04.2020

К-19

28.04.2020

изтегли

 

 

 

Красимир Манасиев

старши инспектор

К-20

28.04.2020

К-20

28.04.2020

изтегли

 

 

 

Даниела Петрова

главен специалист

К-21

28.04.2020

К-21

28.04.2020

изтегли

 

 

 

Богомил Богданов

старши инспектор

К-22

28.04.2020

К-22

28.04.2020

изтегли

 

 

 

Галина Траянова

главен експерт

К-23

28.04.2020

К-23

28.04.2020

изтегли

 

 

 

Станислава Йорданова

началник отдел

К-24

28.04.2020

К-24

28.04.2020

изтегли

 

 

 

Даниела Григорова

началник отдел

К-25

28.04.2020

К-25

28.04.2020

изтегли

 

 

 

Мирослав Стратев

кметски наместник

К-26

28.04.2020

К-26

28.04.2020

изтегли

 

 

 

Мехмед Мустафов

кметски наместник

К-27

28.04.2020

К-27

28.04.2020

изтегли

 

 

 

Стоян Стоянов

кметски наместник

К-28

28.04.2020

К-28

28.04.2020

изтегли

 

 

 

Пламен Стефанова

главен специалист

К-29

04.05.2020

К-29

04.05.2020

изтегли

 

 

 

Петко Петков

кметски наместник

К-30

04.05.2020

К-30

04.05.2020

изтегли

 

 

 

Аптула Абтулов

кметски наместник

К-31

04.05.2020

К-31

04.05.2020

изтегли

 

 

 

Билял Исмаилов

кметски наместник

К-32

04.05.2020

К-32

04.05.2020

изтегли

 

 

 

Неджайтин Ахмедов

кметски наместник

К-33

04.05.2020

К-33

04.05.2020

изтегли

 

 

 

Емел Исуфова

финансов контрольор

К-34

04.05.2020

К-34

04.05.2020

изтегли

 

 

 

Павлина Захариева

специалист

К-35

04.05.2020

К-35

04.05.2020

изтегли

 

 

 

Петинка Кирова

старши експерт

К-36

05.05.2020

К-36

05.05.2020

изтегли

 

 

 

Любомир Желязков

старши юрисконсулт

К-37

05.05.2020

К-37

05.05.2020

изтегли

 

 

 

Весела Коларова

юрисконсулт

К-38

05.05.2020

К-38

05.05.2020

изтегли

 

 

 

Румянка Ганева

старши специалист

К-39

05.05.2020

К-39

05.05.2020

изтегли

 

 

 

Меглена Цанкова

главен експерт

К-40

05.05.2020

К-40

05.05.2020

изтегли

 

 

 

Илияна Динева

касиер

К-41

07.05.2020

К-41

07.05.2020

изтегли

 

 

 

Цветелина Герова

младши експерт

К-42

07.05.2020

К-42

07.05.2020

изтегли

 

 

 

Снежана Аврамова

младши експерт

К-43

07.05.2020

К-43

07.05.2020

изтегли

 

 

 

Севдалина Михова

директор ДГ

К-44

07.05.2020

К-44

07.05.2020

изтегли

 

 

 

Мариана Ботева

старши счетоводител

К-45

08.05.2020

К-45

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Добринка Иванова

старши счетоводител

К-46

08.05.2020

К-46

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Наташа Петрова

старши счетоводител

К-47

08.05.2020

К-47

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Янка Николова

главен експерт

К-48

08.05.2020

К-48

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Милена Стоянова

старши счетоводител

К-49

08.05.2020

К-49

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Златка Иванова

старши счетоводител

К-50

08.05.2020

К-50

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Йорданка Харизанова

касиер

К-51

08.05.2020

К-51

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Станислав Станчев

старши специалист

К-52

08.05.2020

К-52

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Симеонка Симеонова

старши счетоводител

К-53

08.05.2020

К-53

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Лена Богоева

старши счетоводител

К-54

08.05.2020

К-54

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Силвия Георгиева

началник отдел

К-55

08.05.2020

К-55

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Николета Александрова

старши специалист

К-56

08.05.2020

К-56

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Весела Христова

младши експерт

К-57

08.05.2020

К-57

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Венета Иванова

старши специалист

К-58

08.05.2020

К-58

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Свилена Георгиева

специалист

К-59

08.05.2020

К-59

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Ивелина Златева-Петкова

специалист

К-60

08.05.2020

К-60

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Халиме Мехмедова

специалист

К-61

08.05.2020

К-61

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Ирина Иванова

старши специалист

К-63

08.05.2020

К-63

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Миглена Стефанова

старши специалист

К-64

08.05.2020

К-64

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Анна Панова

началник отдел

К-65

08.05.2020

К-65

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Кирил Керев

главен експерт

К-66

08.05.2020

К-66

08.05.2020

изтегли

 

 

 

Фикрие Мехмед

специалист

К-67

11.05.2020

К-67

11.05.2020

изтегли

 

 

 

Билял Чолаков

старши експерт

К-68

11.05.2020

К-68

11.05.2020

изтегли

 

 

 

Петя Райкова

старши специалист

К-69

11.05.2020

К-69

11.05.2020

изтегли

 

 

 

Йоана Славева

старши експерт

К-70

11.05.2020

К-70

11.05.2020

изтегли

 

 

 

Виолета Пенчева

специалист

К-71

11.05.2020

К-71

11.05.2020

изтегли

 

 

 

Нели Николова

старши юрисконсулт

К-72

11.05.2020

К-72

11.05.2020

изтегли

 

 

 

Златка Георгиева

старши специалист

К-73

11.05.2020

К-73

11.05.2020

изтегли

 

 

 

Гюлджихан Ахмедова

главен специалист

К-74

11.05.2020

К-74

11.05.2020

изтегли

 

 

 

Деница Йорданова

юрисконсулт

К-75

12.05.2020

К-75

12.05.2020

изтегли

 

 

 

Румяна Савова

главен експерт

К-76

12.05.2020

К-76

12.05.2020

изтегли

 

 

 

Леман Адем

директор ОМ СП

К-77

12.05.2020

К-77

12.05.2020

изтегли

 

 

 

Красимира Петрова

специалист

К-78

12.05.2020

К-78

12.05.2020

изтегли

 

 

 

Марина Дойчева

главен експерт

К-79

12.05.2020

К-79

12.05.2020

изтегли

 

 

 

Любомир Любомиров

старши експерт

К-80

12.05.2020

К-80

12.05.2020

изтегли

 

 

 

Добромира Миланова

старши експерт

К-81

12.05.2020

К-81

12.05.2020

изтегли

 

 

 

Иван Иванов

главен експерт

К-82

12.05.2020

К-82

12.05.2020

изтегли

 

 

 

Ридван Сийфуллов

кмет на кметство

К-83

12.05.2020

К-83

12.05.2020

изтегли

 

 

 

Кольо Илиев

кметски наместник

К-84

12.05.2020

К-84

12.05.2020

изтегли

 

 

 

Лилия Ненова

главен експерт

К-85

12.05.2020

К-85

12.05.2020

изтегли

 

 

 

Милка Николова

директор ДГ

К-86

12.05.2020

К-86

12.05.2020

изтегли

 

 

 

Иван Грозев

главен експерт

К-87

13.05.2020

К-87

13.05.2020

изтегли

 

 

 

Иван Божков

главен експерт

К-88

13.05.2020

К-88

13.05.2020

изтегли

 

 

 

Цветанка Павлова

главен експерт

К-89

13.05.2020

К-89

13.05.2020

изтегли

 

 

 

Татяна Илиева

главен експерт

К-90

13.05.2020

К-90

13.05.2020

изтегли

 

 

 

Сание Мустафова

младши експерт

К-91

13.05.2020

К-91

13.05.2020

изтегли

 

 

 

Йоана Стефанова

старши експерт

К-92

13.05.2020

К-92

13.05.2020

изтегли

 

 

 

Меррин Бейтулова

старши експерт

К-93

13.05.2020

К-93

13.05.2020

изтегли

 

 

 

Теодора Христова

главен експерт

К-94

13.05.2020

К-94

13.05.2020

изтегли

 

 

 

Полина Радославова

главен експерт

К-95

13.05.2020

К-95

13.05.2020

изтегли

 

 

 

Виктория Габровска

старши юрисконсулт

К-96

14.05.2020

К-96

14.05.2020

изтегли

 

 

 

Татяна Керемидчиева

началник отдел

К-97

14.05.2020

К-97

14.05.2020

изтегли

 

 

 

Галина Георгиева

началник отдел

К-98

14.05.2020

К-98

14.05.2020

изтегли

 

 

 

Катина Надкова

директор дирекция

К-99

14.05.2020

К-99

14.05.2020

изтегли

 

 

 

Серхат Юсуфов

младши експерт

К-100

14.05.2020

К-100

14.05.2020

изтегли

 

 

 

Борислав Филипов

младши експерт

К-101

14.05.2020

К-101

14.05.2020

изтегли

 

 

 

Десислава Кръстева

старши юрисконсулт

К-102

15.05.2020

К-102

15.05.2020

изтегли

 

 

 

Михаил Миланов

младши експерт

К-103

15.05.2020

К-103

15.05.2020

изтегли

 

 

 

Сафка Василева

главен специалист

К-104

15.05.2020

К-104

15.05.2020

изтегли

 

 

 

Ивелин Стоянов

директор ЦПЛР-ОДК

К-105

15.05.2020

К-105

15.05.2020

изтегли

 

 

 

Миглена Сотирова

директор КЗСУ

К-106

15.05.2020

К-106

15.05.2020

изтегли

 

 

 

Миролюб Георгиев

директор ОП Обреди

К-107

15.05.2020

К-107

15.05.2020

изтегли

 

 

 

Мерал Мехмедова

специалист

К-108

18.05.2020

К-108

18.05.2020

изтегли

 

 

 

Симона Собаджиева

младши експерт

К-109

18.05.2020

К-109

18.05.2020

изтегли

 

 

 

Кремена Йорданова

главен  експерт

К-110

18.05.2020

К-110

18.05.2020

изтегли

 

 

 

Силвия Доманова

старши  експерт

К-111

15.05.2020

К-111

15.05.2020

изтегли

 

 

 

Тодор Тодоров

началник отдел

К-112

18.05.2020

К-112

18.05.2020

изтегли

 

 

 

Недялко Неделчев

директор ОП БКС-Търговище

К-113

18.05.2020

К-113

18.05.2020

изтегли

 

 

 

Асен Чакъров

директор ОП Флора

К-114

19.05.2020

К-114

19.05.2020

изтегли

 

 

 

Михаил Михайлов

директор ОП СОД

К-115

19.05.2020

К-115

19.05.2020

изтегли

 

 

 

Румяна Неделчева

ръководител „Вътрешен одит“

К-116

20.05.2020

К-116

20.05.2020

изтегли

 

 

 

Гюресел Хасанов

директор ОП ДУХ

К-117

20.05.2020

К-117

20.05.2020

изтегли

 

 

 

Диана Маринова

директор ЦНСТ

К-118

21.05.2020

К-118

21.05.2020

изтегли

 

 

 

Тодорка Николова

младши експерт

К-119

21.05.2020

К-119

21.05.2020

изтегли

 

 

 

Дениз Хюсниев

юрисконсулт

К-120

22.05.2020

К-120

22.05.2020

изтегли

 

 

 

Драгомир Димов

старши  експерт

К-121

22.05.2020

К-121

22.05.2020

изтегли

 

 

 

Кяшиф Алиев

кметски наместник

К-122

22.05.2020

К-122

22.05.2020

изтегли

 

 

 

Даниела Марчева

директор ЦМДИ

К-123

27.05.2020

К-123

27.05.2020

изтегли

 

 

 

Валентина Малинова

специалист

К-124

28.05.2020

К-124

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Валентин Стоянов

главен специалист

К-125

28.05.2020

К-125

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Магдалена Жечева

директор РИМ

К-126

28.05.2020

К-126

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Росица Куцарова

директор РБ

К-127

28.05.2020

К-127

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Гюнер Халилов

кметски наместник

К-128

28.05.2020

К-128

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Христина Атанасова

кметски наместник

К-129

28.05.2020

К-129

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Лиляна Стефанова

кметски наместник

К-130

28.05.2020

К-130

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Тошко Николов

кметски наместник

К-131

28.05.2020

К-131

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Димитър Йорданов

кметски наместник

К-132

28.05.2020

К-132

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Исмаил Исмаилов

кметски наместник

К-133

28.05.2020

К-133

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Иванка Атанасова

главен експерт

К-134

28.05.2020

К-134

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Шюкрие Ахмедова

кметски наместник

К-135

28.05.2020

К-135

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Елшан Мехмедов

кметски наместник

К-136

28.05.2020

К-136

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Зиля Мехмедова

кметски наместник

К-137

28.05.2020

К-137

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Пламен Проданов

директор ХГ

К-138

28.05.2020

К-138

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Светослава Атанасова

главен експерт

К-139

28.05.2020

К-139

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Галина Дочева

главен експерт

К-140

28.05.2020

К-140

28.05.2020

изтегли

 

 

 

Димитринка Атанасова

директор ДГ

К-141

01.06.2020

К-141

01.06.2020

изтегли

 

 

 

Борянка Стойчева

кметски наместник

К-142

01.06.2020

К-142

01.06.2020

изтегли

 

 

 

Христина Чаушева

главен специалист

К-143

02.06.2020

К-143

02.06.2020

изтегли

 

 

 

Валентина Цонева

директор ДГ

К-144

03.06.2020

К-144

03.06.2020

изтегли

 

 

 

Румяна Атанасова

директор ДГ

К-145

04.06.2020

К-145

04.06.2020

изтегли

 

 

 

Даниела Димитрова

директор ДГ

К-146

05.06.2020

К-146

05.06.2020

изтегли

 

 

 

Тихомир Николов

младши експерт

К-147

08.06.2020

К-147

08.06.2020

изтегли

 

 

 

Станислава Солакова

главен експерт

К-148

08.06.2020

К-148

08.06.2020

изтегли

 

 

 

Косьо Костов

директор

К-149

09.06.2020

К-149

09.06.2020

изтегли

 

 

 

Евгени Василев

младши експерт

К-150

10.06.2020

К-150

10.06.2020

изтегли

 

 

 

Даниела Миткова

директор ДГ

К-151

10.06.2020

К-151

10.06.2020

изтегли

 

 

 

Цонка Ботева

директор ДГ

К-152

10.06.2020

К-152

10.06.2020

изтегли

 

 

 

Галя Борисова

директор ДГ

К-153

10.06.2020

К-153

10.06.2020

изтегли

 

 

 

Даниела Райкова

директор ДГ

К-154

10.06.2020

К-154

10.06.2020

изтегли

 

 

 

Ивелина Атанасова

директор ДГ

К-155

10.06.2020

К-155

10.06.2020

изтегли

 

 

 

Татяна Петрова

секретар МКБППМН

К-156

11.06.2020

К-156

11.06.2020

изтегли

 

 

 

Камелия Караджова

главен експерт

К-157

11.06.2020

К-157

11.06.2020

изтегли

 

 

 

Фатме Тахирова

директор ДГ

К-158

11.06.2020

К-158

11.06.2020

изтегли

 

 

 

Антоанета Стоянова

касиер

К-159

15.06.2020

К-159

15.06.2020

изтегли

 

 

 

 

 

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com