TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Понеделник, 19 април 2021 / ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ-Заповеди на кмета за 2021 година
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2021 година


Заповед РД-З-289/25.03.2021 г. за осигуряване на пожарна безопасност в горските територии в община Търговище

Публикувана на 26.03.2021 г.


Заповед РД-З-239/12.03.2021 г. за одобряване на ПУП - План за застрояване за ПИ 73626.162.933 в землището на гр. Търговище

Публикувана на 17.03.2021 г.


Заповед № РД-З-241/12.03.2021 г. - за изменение на Заповед № З-О-70/13.12.2019 г. на Кмета на община Търговище

Публикувана на 15.03.2021


Препис от заповед РД-З-2014/04.03.2021 г. за прекратяване на договор Договор № Д-МП-13/13.07.2020 г. с наемател Мердин Мехмедалиев 

Протокол от извършена проверка на сключените договори със животновъди за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

Публикувани на 05.03.2021 г.


Заповед № РД-З-212/02.03.2021 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ XLIII и УПИ XLV-„за Транспортно предприятие”, кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувана на 05.03.2021 г.


Заповед № РД-З-191/24.02.2021 г. - за одобряване на проект на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия СрН от ТП „Хан Крум” до ТП „Крали Марко”, извод „Враня”, гр.Търговище”

Публикувана на 01.03.2021


Заповед № РД-З-184/22.02.2021 г. - за одобряване на проект на ПУП –план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.521.10, с НТП „за стопански двор”, кв. Бряг, гр. Търговище

Публикувана на 24.02.2021


Заповед № РД-З-153/16.02.2021 г. - за одобряване на проект за изменение на ПУП –план за регулация в обхват на УПИ IV – „за комплексно жилищно застрояване”, УПИ IX-13, УПИ Х-14, УПИ XI -15 и УПИ ХIV– „за бензиностанция”, кв. 90, гр. Търговище и изменение на план за застрояване за УПИ Х-14, кв. 90, гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ за обект: „Еднофамилна жилищна сграда с височина да 9 м в УПИ Х, кв. 90, гр. Търговище”.

Публикувана на 22.02.2021 г.


Препис от заповед РД-З-136/12.02.2021 г. за подготовка на договори за наем за ползване на имотите – полски пътища през стопанската 2020 – 2021 година

Публикувана на 19.02.2021 г.


Препис от заповед РД-З-162/17.02.2021 за одобряване на:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ I-109 в кв. 7, с. Александрово, община Търговище, с който ПИ № 109 се урегулира като УПИ XI-109 и XII-109 с предназначение „за безвредни производствени дейности” в кв. 7, поземлен имот № 110 се урегулира като УПИ Х-110 с предназначение „за безвредни производствени дейности” в кв. 7, а УПИ I-109 се заличава.

2. Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за проектните УПИ Х-110, УПИ XI-109 и УПИ XII-109 с предназначение „за безвредни производствени дейности” в кв. 7

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ III-286, УПИ IV-286, УПИ II-289, УПИ ХХ-288, УПИ XIV-282 и УПИ V-285, кв. 1, с. Стража

2. Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за проектен УПИ XХI-286 в кв. 1, с. Стража

Публикувана на 17.02.2021 г.


Препис от заповед РД-З-160/17.02.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП - План за регулация в кв. 131, гр. Търговище

Публикувана на 17.02.2021 г.

Препис от заповед РД-З-159/ за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ VI-175 в кв. 23, с. Дългач, община Търговище

Публикувана на 17.02.2021


Препис от заповед РД-З-158/17.02.2021 г.   за изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация в УПИ VI-206, УПИ VII-236, УПИ  IV-205  кв. 10 с. Стража, община Търговище

Публикувана на 17.02.2021 г.


 
Публикувана на 17.02.2021 г.

 
Публикувана на 17.02.2021 г.

Препис от заповед РД-З-155/17.02.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП - План за регулация в кв. 29, с. Руец, община Търговище

Публикувана на 17.02.2021 г.


Препис от заповед РД-З-152/16.02.2021  за одобряване на:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII в кв. 129, гр. Търговище

 2. Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване за УПИ IV, проектни УПИ IX и УПИ Х в кв. 129, гр. Търговище

Публикувана на 17.02.2021 г.


Препис от ЗаповедРД-З-128/11.02.2021 г. - за одобряване на проект на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за електрозахранване на УПИ VI-38 (ПИ №73626.513.97), кв. 5, КК „Парка север”, гр. Търговище

Публикувана на 12.02.2021 г.


Препис от Заповед № РД-З-105/04.02.2021 г. - за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XXVIII, УПИ XXIX- „за жилищно застрояване”, кв. 102, гр.Търговище

Публикувана на 08.02.2021 г.


Препис от Заповед № РД-З-67/22.01.2021 г. за забрана пашата на селскостопански животни за горски територии по землища на община Търговище

Публикувана на 22.01.2021


Заповед № РД-З-46/18.01.2021 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ VI, кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище

Публикувана на 19.01.2021 г.

Заповед

Записка

 План за регулация и застрояване


Заповед № РД-З-49/18.01.2021 г. - за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ V-80, УПИ VI-81, УПИ VII-82, УПИ VIII-82, УПИ IX-84, УПИ X-84, УПИ XI-84, УПИ XII-83 и УПИ XIII-83 в кв. 14А, с. Бистра, общ.Търговище

Публикувана на 19.01.2021 г.

Заповед

Записка

 План за регулация

 План за застрояване


Заповед № РД-З-12/07.01.2021 г. - за одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ III-50, УПИ VIII-54, УПИ X-52 и УПИ XI-53 в кв. 3, с.Буховци, общ. Търговище.

Публикувана на 11.01.2021 г.

Заповед

ПУП

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com