TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Вторник, 07 април 2020 / ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ-Kонцесии
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.

2020 година

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ

(НАЦИОНАЛНО ОБЯВЛЕНИЕ)

за концесия без трансграничен интерес по чл. 50, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите и Приложение № 8 към

 

чл. 75, ал. 2 от Закона за концесиите

1. Обявление

2. Решение Кмет

3. Скица

4. АОС

5. Обосновка

6. Документация

7. Приложения за попълване


 

2018 година

Препис от Решение № 6 по протокол № 32 от 31.01.2018 г. на Общински съвет Търговище

План за действие за общинските концесии за 2018 г., приет с Решение № 6 по протокол № 32 от 31.01.2018 г. на Общински съвет Търговище

Публикувани на 5 февруари 2018 година


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Ви уведомяваме, че комисия, назначена със Заповед № 3-01-358/23.04.2015г. на Кмета на Община Търговище, приключи подбора по открита процедура по предоставяне на концесия на обект, публична общинска собственост - язовир „Мировец”, с. Мировец, община Търговище с Решение № 1 и Решение № 2 от 08.06.2015 год.

На основание чл. 55 „а”, ал. 1 от ППЗК, Ви уведомяваме че отварянето на предложенията и на обвързващите предложения ще се извърши на 15.06.2015 год. от 10.00 часа в зала 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

 Председател на комисията : Десислава Петрова /п/


ОБЯВЛЕНИЕ  -  изтегли документите

 На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз. „Мировец” с. Мировец, общ. Търговище, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” на 21.04.2015 г. под № 1 и в “Националния концесионен регистър” пореден № А-000698,

ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „Мировец” с.  Мировец , общ. Търговище, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.

2. Срок на концесията –20 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията – Открита процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата – 1000 лв.

5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,30 часа на 18.05.2015 г. в  стая 83 на Общината.

6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 29.05.2015 г.

8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 01.06.2015 г. в Зала 74  на  Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел.

0601/68769  или стая 83 на Общината.

 

Гл.Експерт ОСОП

 

Инж.Димитър Колев /П/


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме ви, че на 07.08.2014 г. от 10.00 часа, в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със заповед № З-Кн-8/07.07.2014 г. за провеждане на процедура  по отдаване на концесия на язовири „Вардун-2” , с.Вардун и яз.”Търновца”, с.Търновца, Община Търговище ще отвори пликове №№ 2 и 3 /”Обвързващо предложение” и „Предложение”/

С уважение,

 

инж. Димитър Колев
Зам.Председател на комисия, назначена със заповед  № З-Кн-8/07.07.2014 г.


Документация

за участие в открита процедура по предоставяне на концесия на яз.”Търновца”, с.Търновца, Община Търговище

Изтегляне


Документация

за участие в открита процедура по предоставяне на концесия на яз.Вардун-2, с.Вардун, Община Търговище

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз. „Търновца” с. Търновца, общ. Търговище, публикувано в електронната страница на “Държавен вестник” на 23.06.2014 г. под № 1 и в “Националния концесионен регистър” пореден  № А-000579,

ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „Търновца ” с.  Търновца , общ. Търговище, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.

2. Срок на концесията –20 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията – Открита процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата – 300 лв.

5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,30 часа на 18.07.2014 г. в  стая 83 на Общината.

6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 29.07.2014 г.

8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 01.08.2014 г. в Зала 74  на  Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел.

0601/68769  или стая 83 на Общината.

Гл.Експерт ОСОП

Инж.Димитър Колев 

 


 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание ОБЯВЛЕНИЕ за КОНЦЕСИЯ за яз. „Вардун-2”, с. Вардун, общ. Търговище, публикувано в

електронната страница на “Държавен вестник” на 23.06.2014 г. под № 2 и в “Националния концесионен регистър” пореден

№ А-000580,

ОБЯВЯВА, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на обект яз. „Вардун-2 ” с.  Вардун , общ. Търговище, при следните условия:

1. Предмет на концесията: Концесия за услуга –управление, експлоатация и поддържане на гореспоменатия обект-язовир.

2. Срок на концесията –20 години.

3. Процедура за предоставяне на концесията - Открита процедура.

4. Гаранция за участие в процедурата – 400 лв.

5. Срок за закупуване на конкурсни документи за участие в процедурата – до 16,30 часа на 18.07.2014 г. в  стая 83 на

Общината.

6. Цена на конкурсните документи- 50 лв. без ДДС, които се внасят в брой в касата на Общината.

7. Срок за подаване на Заявленията и Офертите и съпровождащите ги документи- до 16,00 часа на 29.07.2014 г.

8. Място и дата за отваряне на Офертите - 10,00 часа на 01.08.2014 г. в Зала 74  на  Общината.

За по-подробна информация по процедурата на тел.

0601/68769  или стая 83 на Общината.

 Гл.Експерт ОСОП

Инж.Димитър Колев 

 


 Документация

за участие в открита процедура за предоставяне на концесия на язовир „Божурка”, с.Божурка, Община Търговище

Изтегляне


Документация

за участие в открита процедура за предоставяне на концесия на язовир „Пресиян”, с.Пресиян Община Търговище

Изтегляне


Документация за предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост  - язовир с.Баячево, Община Търговище

Изтегли документацията


 9025180 - Публична покана, публикувана на 28.01.2014 за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка чрез покупка на течни горива за нуждите на ОУ " Христо Ботев" - с.Макариополско, общ.Търговище по две обособени позиции:"

1- ва обособена позиция - дизелово гориво за автомобилите, използвани за нуждите на училището;

2- ра обособена позиция - газьол за отопление на сградата на училището.
 

Валидност на поканата от 28.01.2014 до 04.02.2014 г. краен срок за получаване на оферти 05.02.2014 г. до 16:00 часа в с.Макариополско

Изтегляне


9025113 Публична покана, публикувана на 27 януари 2014 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми по 2 /две/ обособени позиции”

 Валидност на поканата от 27.01.2014 г. до 03.02.2014 г.

Краен срок за получаване на оферти: 04.02.2014 г. до 16:00 ч. 

Изтегли поканата

Изтегли маршрутни разписания


 

9025039 Публична покана, публикувана на 23 януари 2014 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Текущо поддържане на осветителната мрежа на територията на Община Търговище, подмяна на светлинни източници, осветителни тела, преносни и командни съоръжения и компоненти”

 Валидност на поканата от 23.01.2014 г. до 30.01.2014 г.

 Краен срок за получаване на оферти: 31.01.2014 г. до 16:00 ч. 

Изтегли поканата


 

9024623 -Публична покана, публикувана на 13 януари 2014 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на оценка на съответствието на 9 (девет) инвестиционни проекта със съществените изисквания към строежите (на всички части на проекта, включително части „Конструктивна” и „Енергийна ефективност”), съгласно чл. 142 и чл. 166 от ЗУТ по проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година“, финансиран по ОПРР”

 Валидност на поканата от 13.01.2014 г. до 20.01.2014 г.


Краен срок за получаване на оферти: 
21.01.2014 г. до 16:00 ч. 

Изтегли поканата


9023914 -Публична покана, публикувана на 13 декември 2013 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 Извършване на "Случаен превоз" на служители на общинска администрация, общински мероприятия и дейности и граждани на Община Търговище

 

Валидност на поканата от 13.12.2013 г. до 20.12.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 
21.12.2013 г. до 16:00 ч. 

Изтегли поканатаДокументация

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „ Доставка на употребявани автомобили/бусове/ за транспорт на храна,втора употреба-3 броя”

Изтегляне


Документация

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на самосвал-втора употреба”

Изтегляне


Документация

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на самосвал-втора употреба”

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 20 ноември 2013 г. - изтегли съобщението

Уведомяваме Ви, че на 22.11.2013 г. от 14:00 часа в зала № 28 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-114/24.09.2013 г. за провеждане на открита процедура с предмет Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 (четиринадесет) обособени позиции” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

 С уважение:

 ЕМИНЕ ЯКУБОВА

Председател на Комисията

 

назначена със заповед № З-ОП-114/24.09.2013 г.


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 15 ноември 2013 г. - изтегли съобщението

Уведомяваме ви, че на 19.11.2013 г. от 10.00 часа, в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище, комисията, назначена със Заповед №З-ОП-116/27.09.2013 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работни инвестиционни проекти и обследвания за енергийна ефективност на сгради по две обособени позиции по проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година”, финансиран по договор №BG161PO001/5-02/2012/005 по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”, ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

С уважение,

 ИНЖ. ТЕОДОР ГЯУРОВ

Председател на комисията
Съгласно Заповед №З-ОП-116/27.09.2013 г.


Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на самосвал-втора употреба”

Изтегляне


9021791 -Публична покана, публикувана на 4 ноември  2013 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 Доставка на мини челен товарач

Валидност на поканата от 04.11.2013 г. до 12.11.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 
14.11.2013 г. до 16:00 ч. 


ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


9021749 -Публична покана, публикувана на 1 ноември  2013 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 ''Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект:     ''Приют за безстопанствени животни в Промишлена зона на гр.Търговище - етап 1А''

 Валидност на поканата от 01.11.2013 г. до 08.11.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти:
11.11.2013 г. до 16:00 ч. 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


9021612- Публична покана, публикувана на 29 октомври 2013 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на контейнери за битови отпадъци  с обем 1,1 м³ тип „Бобър” и контейнери за строителни отпадъци тип 4м³ за нуждите на  Община Търговище"

 Валидност на поканата от 29.10.2013 г. до 07.11.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти:
08.11.2013 г. до 16:00 ч. 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


 

Документация

за участие в открита процедура за предоставяне на концесия

на обект, публична общинска собственост-язовир,с.Стража,Община Търговище”

Изтегляне


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че на 21.10.2013 г. в 16.00 часа в зала № 28 на Община Търговище, комисия със Заповед № З-ОП-113/24.09.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”, включително разширение на пешеходна зона III етап”” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

С УВАЖЕНИЕ:…………………….

/СВИЛЕН ВАСИЛЕВ/

Председател на комисията

съгласно Заповед № З-ОП-113/24.09.2013 г.

на зам. кмета на Община Търговище

Изтегляне


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че на 18.10.2013 г. от 14.00 часа, в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-125/15.10.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Търговище и участък от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Търговище - оперативен зимен сезон 2013-2014 година” ще отвори плика с предлаганата цена на участника в горепосочената процедура, чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя.

С уважение,

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ

Председател на комисията

съгласно Заповед №З-ОП-125/15.10.2013г.

на заместник-кмета на Община Търговище

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 11 октомври 2013 г. -  ИЗТЕГЛИ СЪОБЩЕНИЕТО

Уведомяваме Ви, че на 14.10.2013 г. от 14.00 часа, в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-118/02.10.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Ремонт на два пътни участъка от общинската пътна мрежа и две улици на територията на община Търговище – 2013 г. по четири обособени позиции” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

 С уважение,

 ИНЖ. ДИМО ДИМОВ
Председател на комисията,
съгласно Заповед № З-ОП-118/02.10.2013 г.
 на кмета на Община Търговище


 

СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 9 октомври 2013 г. - ИЗТЕГЛИ

Уведомяваме Ви, че на 11.10.2013 г. от 11:00 часа в зала № 74 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-108/11.09.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Ремонт и преоборудване на кухня-майка за детските градини в ІV ОУ ”Иван Вазов” гр. Търговище” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

 С уважение:

 ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА

Председател на Комисията

назначена със заповед № З-ОП-108/11.09.2013 г.

 


 

 СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 9 октомври 2013 г. - изтегли

Уведомяваме Ви, че на 11.10.2013 г. от 10.00 часа, в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-109/13.09.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Ремонт на сградата на Общинска администрация Търговище” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя

С уважение,

 ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ

Председател на комисията,

съгласно Заповед № З-ОП-109/13.09.2013 г.

на кмета на Община Търговище


9020363 - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изграждане на Приют за безстопанствени животни в Промишлена зона на гр. Търговище – Етап 1А”

 

Валидност на поканата от 26.09.2013 г. до 03.10.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 09.10.2013 г. до 16:00 ч.

Изтегляне


9020083- Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност по проект: „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в гр.Търговище” - основен обект на интервенцията, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007- 2013 г.”.

 

Валидност на поканата от 19.09.2013 г. до 26.09.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 27.09.2013 г. до 16:00 ч.

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


”Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Търговище и участък от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Търговище - оперативен зимен сезон 2013-2014 година”

Изтегляне


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано е решение за промяна по обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”, включително разширение на пешеходна зона III етап””.

С решението можа да се запознаете тук.


9019652- Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

«ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ»

по проект: „Не в дома, а у дома”, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007- 2013 г.”.

Валидност на поканата от 05.09.2013 г. до 12.09.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 13.09.2013 г. до 16:00 ч.

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
”Ремонт на два пътни участъка от общинската пътна мрежа и две улици на територията на община Търговище – 2013 г. по четири обособени позиции”

 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. „Ремонт на път ТGV-2161/ІІІ-5102, Мировец - Буховци/ Буйново - Твърдинци -/І-2/ от км. 3+800 до км. 4+600 и от км. 4+600 до км. 11+000”;
2. „Ремонт на път ТGV-2160 /ІІІ-5102, Мировец-Буховци/-Макариополско - Алваново /І-4/ от км. 0+550 до км. 0+800 и от км. 0+800 до км. 6+400”;
3. Ремонт на ул. „Хаджи Димитър” с. Кралево
4. Ремонт на ул. „Македония” с. Васил Левски

Изтегляне


9019432- Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

''Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”, включително разширение на пешеходна зона III етап” - основен обект на интервенцията, финансиран по ОПРР”

 

Валидност на поканата от 30.08.2013 г. до 10.09.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 11.09.2013 г. до 16:00 ч.

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изготвяне на работни инвестиционни проекти и обследвания за енергийна ефективност на сгради по две обособени позиции по проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година”, финансиран по договор №BG161PO001/5-02/2012/005 по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. „Проектиране на линейни обекти”
2. „Енергийно обследване и проектиране на сгради”

Изтегляне, 40 MB
 


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 14 (четиринадесет)обособени позиции”.

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строително монтажни работи на обект:

„Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”,  включително разширение на пешеходна зона III етап””- основен обект на интервенцията

Изтегляне, 153 MB

1.РАЗЯСНЕНИЕ към участниците, закупили тръжна документация за участие в ОП „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”,  включително разширение на пешеходна зона III етап””, публикувано на 12 септември 2013 година в 14.40, часа
Изтегли разяснението

2. РАЗЯСНЕНИЕ към участниците, закупили тръжна документация за участие в ОП „Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”,  включително разширение на пешеходна зона III етап””, публикувано на 13 септември 2013 година в 11.44, часа
Изтегли разяснението


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 ”Ремонт на сградата на Общинска администрация Търговище”

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 14 август 2013 година

Уведомяваме Ви, че на 15.08.2013г. от 14.00 часа, в зала № 74 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-88/13.08.2013 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване на смесени отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Пайдушко, поддържане на склада за строителни отпадъци в с. Пролаз,  снегопочистване на улици и тротоари в град Търговище” ще отвори плика с предлаганата цена на участника.

С уважение,

 ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА

Председател на комисията,

съгласно Заповед № З-ОП-88/13.08.2013 г.

 

на заместник-кмета на Община Търговище

Изтегляне на файла


 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 ”Ремонт и преоборудване на кухня-майка за детските градини в ІV ОУ ”Иван Вазов” гр. Търговище”

Изтегляне


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че на 12.08.2013г. от 14.00 часа, в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-72/09.07.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на регионално депо за неопасни битови отпадъци за регион Търговище” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

 С уважение,

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ
Председател на комисията,
съгласно Заповед № З-ОП-72/09.07.2013 г.
на кмета на Община Търговище

Изтегляне


Разяснение до участниците в Публична покана с премет "Изработване на ПУП за ПИ № 73626.508.143 " - изтегли 

9018527- Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на ПУП за ПИ № 73626.508.143 по кадастралната карта на

гр. Търговище (бивше Военно поделение)”, финансиран по ОПРР”

 

Валидност на поканата от 07.08.2013 г. до 15.08.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 16.08.2013 г.

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 19 юли 2013 година
Община Търговище - бенецифиент по Проекта за социално включване, отправя покана за изпращане на запечатани оферти от подходящи кандидати за извършване на СМР по Проект "Създаване на общностен център за деца и семейства гр. Търговище

Изтегляне на Покана за представяне на тръжни предложения


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване на смесени отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Пайдушко, поддържане на склада за строителни отпадъци в с. Пролаз, снегопочистване на улици и тротоари в град Търговище”

Изтегляне


ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в открита процедура за предоставяне на концесия

на обекти, публична общинска собственост- язовири

Изтегляне


ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пълно описание на предмета на поръчката и правно основание за възлагане, техническо задание, изисквания и указания към участниците

І. Пълно описание на предмета на поръчката и правно основание за възлагане.

1.1. Предмет на поръчката.
“Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност по проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година“, финансиран по ОПРР”.
1.2. Цели на услугата: осъществяване на мерки за информация и публичност по договор №BG161PO001/5-02/2012/005 за изпълнение на проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година“, съгласно изискванията на Договора за безвъзмездна финансова помощ и Насоки за информация и публичност за бенефициенти по ОПРР.
1.3. Обща информация за проекта: Общата цел на проектното предложение е укрепване капацитета на Община Търговище за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие до 2020 година, чрез инвестиционно проектиране на приоритетни обекти, включени в плана.

...

 Изтегляне на пълната документация


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

”Ремонт и преоборудване на кухня-майка за детските градини в ІV ОУ ”Иван Вазов” гр. Търговище”

Изтегляне


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че на 24.06.2013 г. от 10:00 часа в зала № 74 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-55/07.06.2013 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предоставяне на услуги на Община Търговище по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на Община Търговище, преди тяхното депониране” ще отвори плика с предлаганата цена на участника в горепосочената процедура, чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя.

С уважение:

ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ

Председател на Комисията
назначена със заповед № З-ОП-55/07.06.2013 г.

Изготвил:
Мариана Тодорова, гл. експерт в отдел ОСОП

  Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 17.06.2013г. от 14.00 часа, в зала № 74 на Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-57/10.06.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общински пътища на територията на община Търговище по шест обособени позиции – 2013 г.” ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

С уважение,
Сафка Василева
Председател на комисията, съгласно заповед З-ОП-57/10.06.2013 г.

 
 Изтегляне 


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
 
За участие в открита процедура по зоп при спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Проектиране на регионално депо за неопасни битови отпадъци за регион Търговище”

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме ви, че на 31.05.2013 г. от 14.00 часа, в зала №74 на Община Търговище, комисията, назначена със Заповед №З-ОП-35/15.05.2013 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за два Центъра за настаняване от семеен тип по проект на Община Търговище: „Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в Община Търговище“, осъществяван по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-12/2011/003 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията.
С уважение,

РУМЯНА ДЕСКОВА

Председател на комисията

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 22.05.2013 г от 10:00 часа в зала № 74 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-ОП-36/16.05.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП при спазване на опростените правила за възлагаме ма обществена поръчка с предмет "Ремонт на улици в град Търговище- 2013 по две обособени позиции" ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

С уважение

ИНЖ ДИМО ДИМОВ

Председартел на Комисията

назначена със Заповед № З-ОП-36/16.05.2013 г.

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
”Ремонт на общински пътища на територията на община Търговище по шест обособени позиции – 2013 г.”

Изтегляне


 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 9а, ал. 5 от Правилника за прилагане на обществени поръчки оттеглям публична покана с предмет: "ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЦИАЛНИ И ОХРАНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: ГР. ТЪРГОВИЩЕ" с уникален код в Портала на обществени поръчки: 9015051

 

ДИЯН РУСЕВ ДЕЧЕВ:    п

Заместник- кмет на община Търговище

Изтегляне


9014753- Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Проект за Общ устройствен план за терен на бивше военно поделение,гр.Търговище"

Валидност на поканата от 23.04.2013 г. до 09.05.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 10.05.2013 г.

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

”Ремонт на улици в град Търговище – 2013 г. по две обособени позиции”

Изтегляне


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА
за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

    “Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за два Центъра за настаняване от семеен тип по проект на Община Търговище: „Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в Община Търговище“, осъществяван по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 161PO001/1.1-12/2011/003 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството“

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 11.04.2013 г. от 09:00 часа в зала № 28 в Община Търговище комисията, назначена със Заповед № З-О/01.03.2013 г. за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Търговище по обособени позиции" ще отвори пликовете с предлаганите цени на участниците в горепосочената процедура, чийто оферти отговарят на условията на Възложителя.

С уважение:

Анжела Георгиева,

Председател на комисията

назначена със Заповед № З-О/01.03.2013 г

Изтегляне


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Предоставяне на услуги на Община Търговище по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на Община Търговище, преди тяхното депониране”

Изтегляне


9012928- Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"Изработване на задание за Общ устройствен план на Община Търговище"

Валидност на поканата от 08.03.2013 г. до 17.03.2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 18.03.2013 г.

Изтегляне


 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

”ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. „Месо и месни продукти”
2. „Плодове и зеленчуци в прясно и консервирано състояние”
3. „Млечни продукти”
4. „Мелничарски продукти, хлебни и тестени изделия”
5. „Различни хранителни продукти”

Изтегляне


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

“Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за два Центъра за настаняване от семеен тип по проект на Община Търговище: „Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в Община Търговище“, осъществяван по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 161PO001/1.1-12/2011/003 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството“

Изтегляне


 

О Б Я В А

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 5 от НВИДСППСКВПП, във връзка с Решение  № 11 / 31.05.2012 г. на ОбС – Търговище, Община Търговище,открива процедура за провеждане на открит конкурс за изготвяне на анализ на правното състояние на общинското участие от 45 %, представляващо 4118 дяла в капитала на „Ново Радио Търговище” ООД, ЕИК 125043932  гр. Търговище.
   1.Изисквания към кандидатите:
1.1 Съгласно чл. 13 и чл. 14 от НВИДСППСКВПП.
2.2 Да притежават  удостоверение за юридическа правоспособност.
2. Срок за закупуване на  правилата за провеждане на конкурса –  до 25 дни считано от датата на публикуване на настоящата обява .
3. Цена на правилата за провеждане на конкурса – 50 лв., която се заплаща в касата на Общината. Правилата се получават в стая  № 40 на Общината.
4. Срок за подаване на предложенията – до 35-я ден, считано от датата на публикуване на настоящата обява..
5. Размер на депозита за  участие – 100 лв.

Тел.за контакти-0601 68697
Уеб страница-www.targovishte.bg

Изтегляне


О Б Я В А

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 5 от НВИДСППСКВПП, във връзка с Решение  № 11 / 31.05.2012 г. на ОбС – Търговище, Община Търговище,открива процедура за провеждане на открит конкурс за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум на общинското участие от 45 %, представляващо 4118 дяла в капитала на „Ново Радио Търговище” ООД, ЕИК 125043932  гр. Търговище.
   1.Изисквания към кандидатите:
1.1     Съгласно чл. 13 и чл. 14 от НВИДСППСКВПП.
2.2 Да притежават сертификат за правоспособност на независим оценител за извършване на оценка на търговски предприятия и вземания,издаден от  Камарата на независимите оценители.
2. Срок за закупуване на  правилата за провеждане на конкурса –  до 25 дни считано от датата на публикуване на настоящата обява .
3. Цена на правилата за провеждане на конкурса – 50 лв., която се заплаща в касата на Общината. Правилата се получават в стая  № 40 на Общината.
4. Срок за подаване на предложенията – до 35-я ден, считано от датата на публикуване на настоящата обява..
5. Размер на депозита за  участие – 100 лв.

Тел.за контакти-0601 68697
Уеб страница-www.targovishte.bg

Изтегляне


 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Търговище - бенефициент по Проекта за социално включване, отправя покана за изпращане на запечатани оферти от подходящи кандидати за извършване на СМР по Проект "Създаване на общностен център за деца и семейства" - гр. Търговище.

Изтегляне


 

 

 

 

 

 

 За да отворите файловете - решения и обявления e необходимо първо да ги разархивирате, след това да изтеглите следния софтуер за преглеждане от тук

 

 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com