TARGOVISHTE.BG НАЧАЛО | КОНТАКТ | ФОРУМ | КАРТИ |

ЛОКАЛНО ТЪРСЕНЕ
T A R G O V I S H T E * * * M U N I C I P A L I T Y

Сряда, 27 май 2020 /
Добре дошли в официалния сайт на Община Търговище !!!
0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/
0601 68 646 - Телефон за корупционни сигнали
0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност /денонощно/.
НОВИНИ от 2010-02-25

  О Б Я В А  на основание чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. ДВ, бр.3/2006г. и ДВ, бр.80/09.10.2009 г.) Община Търговище,  Седалище: град Търговище, пл. „Свобода”  и Община Попово, Седалище: град Попово, пл. „Ал. Стамболийски” 1

Уведомяват обществеността, че имат намерение да реализира следните инвестиционни предложения:

Реконструкция и модернизация на съществуващото депо на община Търговище в землището на село Пайдушко, община Търговище;

Изграждане на Претоварна станция за обслужване на община Попово“ и

Рекултивация на съществуващото регламентирано депо на община Попово (по разработен идеен проект за закриване и рекултивация на съществуващото депо на община Попово)“.

1.      Резюме на предложението:

Регионално депо за неопасни отпадъци ще обслужва Общините Търговище и Попово, които на основание чл.19а, ал.1 от ЗУО на 29.09.2009 година са сключили споразумение за управление на отпадъците.

Площта, на която ще бъде осъществена реконструкцията, модернизацията и разширението на регионалното депо и неговият капацитет ще бъдат уточнени по време на разработването на прединвестиционното проучване и изготвянето на идейният проект на депото. По предварителна експертна оценка регионалното съоръжение се очаква да бъде предвидено за депониране на около 700 000 т. отпадъци, генерирани на териториите на двете общини.

Предвижданията са експлоатацията на реконструираната и модернизирана част на депото и на разширението му да бъде за период най-малко 20 години.

Предвижданията са новоизграденото регионално депо да бъде съоръжено с тръбопроводна мрежа за улавяне и събиране на инфилтрата и отделяния биогаз, както и съоръжения за тяхното третиране. На площадката на депото ще бъдат осигурени защитен зелен пояс и подходяща обваловка. Дъждовните и другите повърхностни води ще бъдат улавяни с цел недопускане до обема на депото. Необходимостта от други площадки, съоръжения (вкл. за предварително третиране на отпадъците), сгради и т.н. ще бъде обоснована в прединвестиционното проучване и идейният проект на обекта. 

Изграждане на Претоварна станция за обслужване на община Попово - за отпадъци ще бъде една и ще обслужва община Попово. Общината е определила терен 00173 от 57,030 дка, частна общинска собственост, трета, пета и седма категория на земята, в землището на село Светлен (на около 1,7 км извън регулацията на селото в посока гр. Търговище). Като алтернатива ще бъде разгледан и оценен и допълнително предложеният от община Попово терен  с идентификатор на поземлен имот № 57649.55.145  от 54,233 дка, общинска собственост, в землището на гр. Попово (в близост до регулацията, СИ от града, вляво от пътя за с. Кардам). Размерът на парцела върху който ще се разполагат необходимете обекти и съоръжения и вида на самите тях ще бъде обоснован в прединвестиционното проучване и идейният проект на обекта. Характерът на строителните обекти на претоварната станция ще гарантира незасягане на територията извън определената площадка, с изключение на довеждащ път.

Рекултивация на съществуващото регламентирано депо на община Попово - на съществуващото регламентирано депо на община Попово (по разработен идеен проект за закриване и рекултивация на съществуващото депо на община Попово). Общината е преустановила експлоатацията му и депонира събраните отпадъци на регионалното депо в Търговище. Закритото депо е в границите на имот 427 с размер 49,428 дка. Предстои да се направи преглед на съществуващия проект за закриване и рекултивация на депото и да се предвидят следващите стъпки до цялостното закриване на депото и рекултивиране на терените заети с битови отпадъци. 

2.      Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

 Изброените инвестиционни предложения за “Реконструкция и модернизация на съществуващото депо на община Търговище“ в землището на село Пайдушко, община Търговище, “Изграждане на Претоварна станция за обслужване на община Попово“ и “Рекултивация на съществуващото регламентирано депо на община Попово са част от регионалната система за управление на отпадъците на регион Търговище (по смисъла на чл. 28, ал. 4 от ЗУО) и нямат връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на неговото въздействие, с изключение на Регионалното депо за неопасни твърди битови отпадъци в землището на село Пайдушко.

3. Местоположение на площадката:

Регионално депо за неопасни отпадъци;

Поземлен имот 000031 от 37,713 дка, частна общинска собственост (акт 240 от 22.12.2006 г.), в землището на село Пайдушко, с начин на трайно ползване сметище.

Част от поземлен имот 000024 от 75,085 общинска собственост, в землището на село Пайдушко, с начин на трайно ползване храсти.

Част от поземлен имот 000025 от 157,195 общинска собственост, в землището на село Пайдушко, с начин на трайно ползване храсти. 

Изграждане на Претоварна станция за обслужване на община Попово
 

Поземлен имот 000173 от 57,030 дка, частна общинска собственост, в землището на село Светлен - трета, пета и седма категория на земята, с начин на трайно ползване нива.

Идентификатор на поземлен имот № 57649.55.145 от 54,233 дка, общинска собственост, в землището на гр. Попово, с начин на трайно ползване сметище (СИ от града, вляво от пътя за с. Кардам). 

Рекултивация на съществуващото регламентирано депо на община Попово- на съществуващото регламентирано депо на община Попово.

Поземлен имот 000417 от 49,428 дка, частна общинска собственост, в землището на село Славяново, с начин на трайно ползване сметище.

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

В процеса на строителство ще бъдат използвани следните ресурси: земя, вода, ел. енергия, строителни материали – глина, пясък, чакъл, геотекстил, полиетиленови тръби, бетон, цимент, тухли и др.

В процеса на експлоатация ще се използват: изкопни земни маси за запръстяване, вода, ел. енергия, горива.

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират:

В процеса на строителство се очаква да бъдат генерирани основно изкопни земни маси, които ще се използват за запръстяване на депото след въвеждането му в експлоатация и незначителни количества строителни отпадъци, които ще бъдат депонирани на специализиранте за целта общински депа на територията на двете общини.

При експлоатацията на депото и претоварната станция ще се генерират основно смесени битови отпадъци от обслужващия персонал, които ще се обезвреждат в границите на обекта; както и отпадъци, формирани при поддръжката и ремонта на обслужващата техника. Последните ще бъдат класифицирани на по-късен етап и в зависимост от техния характер ще бъдат обезвреждани чрез депониране или предаване за последваща обработка на лицензирани фирми.

            Вследствие закриването и рекултивацията на депото до с. Славяново не се очаква генериране на отпадъци и замърсявания.


          Мнения и възражения  относно инвестиционното предложение се приемат в сградата на Министерството на околната среда и водите / МОСВ /, бул. „ М. Луйза „ № 22 .

 
Д-Р КРАСИМИР МИРЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 


2010-03-01
„Как да пишем проекти”
2010-02-28
От 1 март до края на април плащаме задължения и участваме в жребий
2010-02-25
Обява до жителите на село Пайдушко, община Търговище
2010-02-24
Резултати от конкурса "България в картини и слово"
2010-02-22
Грамота от Фондация за прозрачни регламенти
2010-02-19
Поклон пред паметта на Левски!
2010-02-19
Годишна среща по програма "Младежта в действие"
2010-02-19
Днес е Ден на траур
2010-02-17
19 февруари е Ден на траур за община Търговище
2010-02-16
СЪВРЕМЕННИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА БЪДЕЩОТО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ В ТЪРГОВИЩЕ
2010-02-15
Начална пресконференция за представяне на Договор
2010-02-15
Да измерим градуса на любовта
2010-02-15
Мартеници за приятели
2010-02-15
Кметът ще участва в Общото събрание на НСОРБ
2010-02-13
Общинско първенство за ученици по ВОЛЕЙБОЛ
2010-02-12
Награда за певческата група на ПК "Кап. Петко войвода"
2010-02-11
Лиеж обеща помощ за загиналите от Пробуда
2010-02-11
УС на секретарите на общини в Търговище
2010-02-10
Кметът д-р Мирев е преизбран в ръководството на КР
2010-02-10
На търг са имотите край "Момима чешма"
2010-02-09
Помощ за близките в Пробуда
2010-02-08
Ще осигурим с дърва семейството от Пробуда
2010-02-04
Д-р Мирев заминава за заседание на КР в Брюксел
2010-02-03
Отчет на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
2010-02-01
Интересен празничен концерт за Освобождението на Търговище
2010-02-01
Започва подготовката на Панаира
АРХИВ
  2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
 2010-12
 2010-11
 2010-10
 2010-09
 2010-08
 2010-07
 2010-06
 2010-05
 2010-04
 2010-03
 2010-02
     01-03-2010
    „Как да пишем проекти”

     28-02-2010
    От 1 март до края на април плащаме задължения и участваме в жребий

     25-02-2010
    Обява до жителите на село Пайдушко, община Търговище

     24-02-2010
    Резултати от конкурса "България в картини и слово"

     22-02-2010
    Грамота от Фондация за прозрачни регламенти

     19-02-2010
    Годишна среща по програма "Младежта в действие"

     19-02-2010
    Днес е Ден на траур

     19-02-2010
    Поклон пред паметта на Левски!

     17-02-2010
    19 февруари е Ден на траур за община Търговище

     16-02-2010
    СЪВРЕМЕННИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА БЪДЕЩОТО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ В ТЪРГОВИЩЕ

     15-02-2010
    Да измерим градуса на любовта

     15-02-2010
    Кметът ще участва в Общото събрание на НСОРБ

     15-02-2010
    Мартеници за приятели

     15-02-2010
    Начална пресконференция за представяне на Договор

     13-02-2010
    Общинско първенство за ученици по ВОЛЕЙБОЛ

     12-02-2010
    Награда за певческата група на ПК "Кап. Петко войвода"

     11-02-2010
    УС на секретарите на общини в Търговище

     11-02-2010
    Лиеж обеща помощ за загиналите от Пробуда

     10-02-2010
    Кметът д-р Мирев е преизбран в ръководството на КР

     10-02-2010
    На търг са имотите край "Момима чешма"

     09-02-2010
    Помощ за близките в Пробуда

     08-02-2010
    Ще осигурим с дърва семейството от Пробуда

     04-02-2010
    Д-р Мирев заминава за заседание на КР в Брюксел

     03-02-2010
    Отчет на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

     01-02-2010
    Започва подготовката на Панаира

     01-02-2010
    Интересен празничен концерт за Освобождението на Търговище

 2010-01
2009
2008
2007
2006
2005
 
нагоре | назад | за печат

(C) 2006-2007, Всички права запазени - Община Търговище
Последно обновление: 2009-11-05 11:15
Web Design & Programming : stesoft@gmail.com
bogo@3soft-bg.com