ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

мандат 2019-2023 година

 

1. Икономическа политика

Членове - 11 души:

1.                Тахир Тахиров – Председател                    

2.                Пламен Белколев – Зам. председател

3.                Актер Шакирова

4.                Венцислав Илиев

5.                Гергана Цонева

6.                Диян Дечев

7.                Мария Николова

8.                Светослав Стефанов

9.                Синан Самиев

10.              Таня Станкова

11.              Хамди Илиязов

  2. Териториално-селищно устройство

Членове – 7 души:

 1.                Венцислав Илиев - Председател               

2.                Турхан Хаджиибрямолу – Зам. председател

3.                Алдин Топалов

4.                Борис Димитров

5.                Мехмед Младенов

6.                Никола Найденов

7.                Тахир Тахиров

 3.                Образование и култура

Членове – 7 души:

                                                                                   

1.   Анета Куманова - Председател                                          

2.                Илия Илиев – Зам. председател

3.                Бюлянт Бейтула

4.                Дарина Костова                                                                           

5.                Ипек Юсуфова

6.                Петър Илиев

7.                Сюзан Мехмедова                                                                                                                  

 4.                 Здравеопазване и социална политика

Членове – 7 души:                                                                                     

1. Димчо Димов – Председател                                     

2.   Сюзан Мехмедова - Зам. председател

3.   Илия Илиев  

4.   Теодора Маринова

5.   Танер Ахмедов

6.   Тихомир Боев

7.   Христо Стойнев

5.                 Законност и установяване на конфликт на интереси

Членове – 7 души:

1.                Сунай Хасанов – Председател                                  

2.                Весела Василева – Зам. председател

3.                Гергана Цонева

4.                Десислава Петрова

5.                Сейхан Салиев

6.                Теодора Маринова

7.                Христо Стойнев

  

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

 

1.                    Хамди Илиязов, заместник Тахир Тахиров

2.                    Анета Куманова, заместник Гергана Цонева

3.                    Светослав Стефанов, заместник Диян Дечев