Водоснабдяване, канализация и пречиствателна станция за отпадни води


Водоснабдяването на населените места в община Търговище е над средното в страната. Всички селища имат външно и вътрешно водоснабдяване. Вътрешните водопроводни мрежи са амортизирани. Те са изградени през 60-те и 70-те години. Това води до големи загуби на вода.
Водоизточниците са плитко подпочвени каптажи и дренажи, които се влияят от атмосферните условия.
Най-големият консуматор на питейна вода в общината е град Търговище. Основният водоизточник за града е язовир „ Тича „, който му осигурява нормално водоподаване през всички сезони на годината. Съществуващата водопроводна мрежа на града е 121 км., от които 73 % са с изтекъл срок на годност и много течове.Вследствие на това възникват много аварии.
В града има изградена пречиствателна станция за питейни води – микрофилтрационна озонаторна станция.В нея водата се пречиства / филтрира/от два броя микрофилтри с общ капацитет - 400л / сек., след което се озонира в контактни камери.
Канализационната мрежа на град Търговище е от смесен тип т.е. битовите и дъждовните води се вливат в едни и същи колектори. В Търговище има два главни колектора които минават от двете страни на река Врана. Тъй като са незавършени, те не достигат до площадката на ПСОВ . За цялостното отвеждане на отпадъчните води на гр. Търговище до Пречиствателна станция за отпадъчни води е необходимо до изграждането на колекторите и изграждане на трети нов колектор на североизток от Пречиствателна станция за отпадъчни води, свързващ промишлената зона с единия от главните колектори, намиращ се от лявата страна на река Врана.
Една част от работещите промишлени предприятия имат локални пречиствателни станции.
В момента тече строителството на Пречиствателната станция за отпадъчни води на град Търговище, която е част от Националната програма на Българското правителство за приоритетно изграждане на 36 пречиствателни станции.
Нашата е една от четирите пречиствателни станции, които са включени като Втори Пакет Градски Пречиствателни Станции за Отпадъчни Води в Черноморския Басейн, финансирани по ИСПА.
Град Търговище е с 62 460 еквивалент жители. Избраната площадка за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води е върху земя, притежавана от Общината и е на разстояние около 1 километър от жилищни сгради, в промишлената зона на града.
В бъдещата Пречиствателна станция за отпадъчни води ще се прилагат механични, физикохимични и биологични методи на пречистване на отпадъчни води. Пречиствателната станция за отпадъчни води гр. Търговище ще работи със капацитет 14 884 м3 / д .