Проекти

1. „Проект за реконструкция на главни колектори на град Търговище, канализационна мрежа на квартал Въбел/ зона север от ул. „ Ал. Стамболийски / и реконструкция на водопроводна мрежа на квартал Въбел / зона севар от ул. „ Ал. Стамболииски „ . Проекта ще бъде финансиран по ИСПА. Стойността на проекта възлиза на 5 000 000 евро. Срок за изпълнение 31.12.2010 година.

2. „Проект за реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Страцин „ , град Търговище „. Проекта ще бъде финансира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Стойността на проекта възлиза на 480 000 лева.

3. „Проект рехабилитация и ремонт на възстановителни работи на напорен водопровод между помпена станция Цветница 1 - първи подем и помпена станция Цветница -2 втори подем /система село Божурка, село Пайдушко, село Братово, село Цветница и село Лиляк /. Проекта ще бъде финансира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Стойността на проекта възлиза на 320 000 лева

4. „Проект за допълнително водоснабдяване от помпена станция Цветница – 2 до село Лиляк, община Търговище”. Проекта ще бъде финансира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Стойността на проекта възлиза на 170 000 лв.

5.„Проект за рехабилитация на ВиК мрежите на град Търговище „ . Проекта ще бъде финансиран по Оперативна програма „ Околна среда 2007-2013 година „ . Стойността на проекта възлиза на 17 669 812 лева. Срок за изпълнение 31.12.2011 година