ПРОТОКОЛ №14 от Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище”, публикуван на 18 юли 2018 година


ПРОТОКОЛ №13 от Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище”, публикуван на 27 април 2018 година


Протокол № 12 от 11 януари 2018 година от общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, регион Търговище, публикуван на 17 януари 2018 година


Протокол № 11 от 6 декември 2017 г. от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците, регион Търговище, публикуван на 8 декември 2017 г.


Протокол № 10 от 31.10.2017г. от общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Търговище“, публикуван на 3 ноември 2017 година


Протокол № 9 от 27.10.2016 г. от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище

Протокол № 8 от 03.02.2016 година от Общото събрание на регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище

Протокол № 7 от 01.02.2014 година от Общото събрание на регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище

Протокол №6 от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище - изтегли


Протокол №5 от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище - изтегли


Протокол №4 от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище - изтегли


Протокол №3 от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище - изтегли


Протокол №2 от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище - изтегли1изтегли2


Протокол №1 от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище - изтегли стр.1стр.2,стр.3стр. 4


 

Регионално депо за неопасни твърди отпадъци

17.01. 2013 г.

Открит обществен достъп до Информация по приложение №2 към чл.6 от Наредба за ОВОС за инвестиционно предложение: "Изготвяне на ПУП на регионално депо за неопасни отпадъци в с.Пайдушко и специализирана схема за елементи на техническата инфраструктура; рекултивация и закриване на съществуваща  клетка;изграждане на ЛПОВ  за нуждите на депо; Изграждане на площадка за съхранение на земни маси, обръщач и друга довеждаща ; разширение на КПП и стопански двор" в имот №00022; №00024; №00025; №00031   - Информация изтегли, по Приложение №2 -  изтегли, изтегли, изтегли, изтегли, изтегли, изтегли, изтегли, изтегли, изтегли. Информация по Приложение №3 - изтегли, изтегли, изтегли, изтегли, изтегли.

 

На територията на община Търговище функционира депо за твърди битови отпадъци на 13 км. от град Търговище, в землището на село Пайдушко. Капацитетът на депото е 393 800 м3. Експлоатацията му е започнала през 1996 г. Общата му площ  възлиза на 37,713 дка., от които към този момент е заета 1/3 с отпадъци. Те са  в категорията „неопасни отпадъци „ според Наредба № 3 за класификация на отпадъците. До депото има изграден асфалтов път. То е оградено, водоснабдено и ел. снабдено.
Според „ Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2003-2007 ” е предвидено общинското депо за твърди битови отпадъци да стане Регионално депо, което да обслужва общините Търговище и Попово. То е под номер 54 в цитираната програма и е определено като депо от Група 6 / това е група от 5 депа, чието изграждане следва да започне поради изчерпване на капацитета на съществуващите депа или депа, които обслужват сравнително малък брой жители и съществуващите съоръжения не представляват реален риск за околната среда /.

Община Търговище е в процес на  процедура за избор на изпълнител по ЗОП за изготвяне на „Технически проект за Регионалното депо”, след което ще кандидатства за държавно финансиране за изграждане на нова клетка за депониране на отпадъци, която да отговаря на действащото екологично законодателство.

Община Търговище подготвя и процедура за избор на изпълнител по ЗОП за „Предоставяне на услуги по сепариране на смесени битови отпадъци, с  която се цели намаляване на депонираните отпадъците и отделяне на рециклируемите компоненти.