План за поетапно закриване на съществуващи селски сметища на територията на община Търговище.

През 2007 година на територията на община Търговище беше въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всичките 51 села и 2 квартала. Съгласно изискванията на екологичното законодателство е необходимо закриване на съществуващите селски сметища.
Във връзка с горе изложеното община Търговище през 2008 година изготви План за поетапното закриване на съществуващи селски сметища, който беше разделен на шест етапа.
Метод „ in situ” беше избран за закриването на селските сметища, чрез полагане на минерален запечатващ пласт / запръстяване на отпадъците / , чрез което се предотвратява достъпа на повърхностни води до отпадъците, както и прекия контакт на хора и животни с тях. Крайното оформяне на повърхността е под формата на купол с подходящ наклон, което позволява безопасното оттичане на повърхностните води
Средствата за закриване на селските сметища бяха осигурени от бюджета на община Търговище . Изразходвани са 20 000 лв. за закриването на съществуващите селски сметища.
Ежемесечно се осъществява контрол от експерти на РИОСВ и експерти от общинска администрация.