Комунална дейност

На територията на община Търговище са разположени общо 1 770 броя контейнери тип „ Бобър „ / 950 броя контейнери на територията на град Търговище и 820 броя контейнери в селата / .
Дейностите по подържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване както и експлоатацията на Регионално депо за неопасни твърди битови отпадъци се осъществяват от общинска фирма „ БКС- Търговище „ ЕООД , избрана с процедура по ЗОП..
Съгласно чл. 63,ал. 2 от Закона за местните данъци и такси / ЗМДТ / кметът  на общината ежегодно издава Заповед за определяне районите за сметосъбиране и сметоизвозване, както и честотата на извозване от тези райони.