Програми


Външен авариен план на Община Търговище 

Публикуван на 29.01.2020


Външен авариен план на Община Търговище


 Програма за управление на отпадъците на територията на Община Търговище 2015 – 2020, публикувана на 14.07.2015 г.

Изтегляне

Решение на РИОСВ-Шумен относно извършена преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка на програмата


Програма за опазване на околната среда на Община Търговище 2015-2020 г., публикувана на 14.07.2015 г.

Изтегляне

Решение на РИОСВ-Шумен относно извършена преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка на програмата


Програма за опазване на околната среда на община Търговище 2009 - 2014.
  За теглене

Програма
Съдържание
Анотация
Приложения

Програма за управление на отпадъците на територията на община Търговище за периода 2008-2013 г. / актуализация /

     Отчет по изпълнение на Програма за опазване на околната среда 2009-2014 г

     Отчет по изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците 2008 - 2013 г.


 

Програма за енергийната ефективност на Община Търговище 2008- 2013 година

 


 

П Р О Г Р А М А за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 – 2015 година

П Р О Г Р А М А за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 – 2022 година