СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Структурата на общинската администрация се изгражда, съобразно функциите и задачите й.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА

  ЗАМЕСТНИК - КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Структурата на общинската администрация се утвърждава с Решение на общинския съвет. Промени по нея се извършват по реда, по който е утвърдена.