“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Търговище е регистрирано в ТОС с Решение №2121/04.10.1991 г. по ф.д. 1965 от 1991 г. със седалище гр.Търговище,адрес на управление бул.”29 януари” №3, с капитал 193 775 лв.С Решение №1314/20.12.1996 г. на ТОС се вписва пререгистрацията на “ВиК” ЕООД с държавно имущество в дружество с ограничена отговорност с наименование “ВиК” ООД гр. Търговище с предмет на дейност-проучване, проектирани,изграждане,поддържане и управление на водоснабдителни,канализационни,електро и топло-енергийни системи/включително и пречиствателни станции/ и всички други дейности в страната и чужбина,незабранени от закона. Прехвърлят се 62 008 дяла от по 1 000 лв. всеки от Държавата на новоприетия съдружник-Община Търговище,прехвърлят се 25 191 дяла от по 1 000 лв. всеки от Държавата на новоприетия съдружник-Община Омуртаг,прехвърлят се 7 751 дяла от по 1 000 лв. всеки от Държавата на новоприетия съдружник-Община Антоново. Дружеството се управлява и представлява от Управителя-Михаил Костадинов Тешовски. С Решение №687/03.08.1998 г. на ТОС се вписва освобождаването на Михаил Костадинов Тешовски, като Управител на дружеството. Вписва за Управител Атанас Маргаритов Атанасов, за срок от три години. С Решение №148/09.02.2000 г. на ТОС се вписва освобождаването на Атанас Маргаритов Атанасов, като Управител на дружеството. Вписва за Управител Михаил Костадинов Тешовски. С Решение №359/04.04.2000 г. на ТОС се вписва освобождаването на Михаил Костадинов Тешовски, като Управител на дружеството. Вписва за Управител Атанас Маргаритов Атанасов. С Решение №72/23.01.2002 г. на ТОС се вписва освобождаването на Атанас Маргаритов Атанасов, като Управител на дружеството. Вписва Никола Георгиев Арабов.