ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Достъпът до обществена информация е регламентиран  в Закона за достъп до обществена информация  - изтегли закона

Съгласно  чл. 2 от Закона за достъп до обществена информация  “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:


ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

 Обжалването на решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация е съгласно    

Чл. 40. (1) „Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.

Заявления за достъп до обществена информация се приемат  всеки работен ден
от 8.30 до 17.00 часа
в
"Центъра за административно обслужване" на Община Търговище, 
пл. Свобода /срещу входа на х-л „Мизия“/
или на и-мейла на Община Търговище
obshtina@targovishte.bg

Приемането на устни запитвания се извършва от
н-к отдел НПО
 
Телефон за контакт: 0601/68646 - Тодор Тодоров

 Място за четене на предоставената информация -  Приемна на кмета на община Търговище в Центъра за административно обслужване

 Заявление за достъп до обществена информация

 Заповед З-01-178/09.03.2016 на кмета на общината за определяне на лица, компетентни да вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Заповед З-01-180/09.03.2016 г. на кмета на общината- за определяне на длъжностно лице, което отговаря пряко за предоставянето на обществена информация и мястото за четене на предоставената информация

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на  обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Търговище, утвърдени със Заповед З-01-179/09.03.2016 г.

Препис от Заповед З-01-999/14.12.2018 г. за обявяване на "Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в Община Търговище

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Търговище за сферата на дейност на Община Търговище