Годишни  отчети за предоставяне на достъп до обществена информация


  

 

2016 година

2017
година

2018
година

Постъпили заявления за достъп до обществена информация

Брой

Брой

Брой

От граждани

47

61

79

От журналисти

0

0

0

От фирми

1

3

5

От неправителствени организации

5

7

8

ОБЩО

53

71

92

Вид на заявлението

Брой

Брой

Брой

Писмени заявления

52

65

91

Устни заявления

0

0

0

Заявления по електронен път

1

6

1

ОБЩО

53

71

92

Вид на информацията

Брой

Брой

Брой

Официална информация

14

16

19

Служебна информация

 39

55

73

ОБЩО

53

71

92

Взети решения за:

Брой

Брой

Брой

Предоставяне на пълен достъп до обществена информация

 47

68

87

Препращане

 0

0

0

Частичен достъп

 1

3

4

Отказ (засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично съгласие за предоставяне на исканата обществена информация)

1

0

0

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца

0

0

0

Неуточнена информация -Община Търговище не разполага с исканата информация

4

0

1

ОБЩО

 53

71

92

Срок за издаване на разрешението за достъп до обществена информация

Брой

Брой

Брой

Веднага

0

0

0

В 14 дневен срок

 50

69

92

В законоустановения срок
след удължаването му

3

2

0

След срока

0

0

0

ОБЩО

 53

71

92

Теми, по които е искана обществена информация

Брой

Брой

Брой

Упражняване на права или законни интереси

 4

3

2

Процес на вземане на решения

 6

11

15

Отчетност на институцията

 

 2

14

6

Други

 41

43

69

ОБЩО

 53

71

92

 

 

2010  
година

2011
 година

2012
година

2013
година

2014 година 2015
година

Постъпили заявления за достъп до обществена информация

Брой

Брой

Брой

Брой

Брой  Брой

От граждани

13

20

14

30

31 41

От журналисти

0

0

0

 

0 0

От фирми

12

6

1

4

0 4

От неправителствени организации

2

1

2

4

4 3

ОБЩО

27

27

17

36

35 48

Вид на заявлението

Брой

Брой

Брой

Брой

 Брой  Брой

Писмени заявления

26

26

15

33

 33 45

Устни заявления

0

0

0

0

 0 0

Заявления по електронен път

1

1

2

3

 2 3

ОБЩО

27

27

17

36

 35 48

Вид на информацията

Брой

Брой

Брой

Брой

 Брой  Брой

Официална информация

3

3

1

12

   9 8

Служебна информация

24

24

16

24

 26 40

ОБЩО

27

27

17

36

 35 48

Взети решения за:

Брой

Брой

Брой

Брой

 Брой  Брой

Предоставяне на пълен достъп до обществена информация

24

17

12

25

 22 41

Препращане

0

2

0

0

 0 2

Частичен достъп

2

2

3

7

 4 2

Отказ (засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично съгласие за предоставяне на исканата обществена информация)

1

2

2

2

 2 0

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца

0

0

0

0

 0 0

Неуточнена информация -Община Търговище не разполага с исканата информация

0

4

0

2

 7 3

ОБЩО

27

27

17

36

 35 48

Срок за издаване на разрешението за достъп до обществена информация

Брой

Брой

Брой

Брой

 Брой  Брой

Веднага

0

0

0

0

 0 0

В 14 дневен срок

27

25

12

33

 34 43

В законоустановения срок
след удължаването му

0

2

5

3

 1 5

След срока

0

0

0

0

 0 0

ОБЩО

27

27

17

36

 35 48

Теми, по които е искана обществена информация

Брой

Брой

Брой

Брой

 Брой  Брой

Упражняване на права или законни интереси

0

3

0

 0

 0  2

Процес на вземане на решения

1

18

0

10

5  0

Отчетност на институцията

 

15

0

3

8

 1  10

Други

11

6

14

18

 29  36

ОБЩО

27

27

17

36

 35 48