Политика за защита на личните данни в Община Търговище


Данни за администратора 


Длъжностно лице по защита на данните


Политика за защита на личните данни в Община Търговище


Права на гражданите съгласно Общ регламент за защита на личните данни /GDPR/


РЕГЛАМЕНТ  (ЕС)  2016/679  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА СЪВЕТА от  27  април  2016  година  относно  защитата  на физическите  лица  във  връзка  с  обработването  на  лични  данни  и  относно  свободното  движение  на  такива  данни  и  за  отмяна  на Директива  95/46/EО  (Общ  регламент  относно  защитата  на  данните)


 Съобщение за поверителност при обработване на лични данни от Община Търговище по време на извънредното положение на територията на Република България.