Кодекс за етично поведение на служителите в Община Търговище

 Утвърден със заповед З-01-472/14.07.2020 г.

Устройствен правилник на общинска администрация Търговище

 Утвърден със заповед З-01-1019/16.12.2020 г.

Комуникационна стратегия на община Търговище 2020 

 Утвърдена на 07.04.2020 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Вътрешни правила за работа в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в администрацията на Община Търговище

Утвърдени със заповед З-01-246/06.04.2020 г.

Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в Портала за отворени данни в отворен формат в Община Търговище

Утвърдени със заповед З-01-247/06.04.2020 г.

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Търговище

Утвърдени със заповед З-01-244/06.04.2020 г.

 Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали подадени до Община Търговище

Утвърдени със заповед З-01-250/06.04.2020

Вътрешни правила за работа със сигнали за корупция, нередности и измами, постъпили в Община Търговище

Утвърдени със заповед З-01-178/10.03.2020

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси  в Община Търговище

Утвърдени със заповед З-01-800/01.11.2018 г.

Вътрешни правила /политика за защита на личните данни в общинска администрация Търговище

Утвърдени със заповед З-01-718/12.10.2018 г. 

Вътрешни правила за наблюдение прилагането на Кодекса за етично поведение на служителите в общинска администрация Търговище Утвърдени със заповед З-01-473/14.07.2020 г.

Вътрешни правила организация на административното обслужване в Община Търговище
Приложения към Вътрешните правила

Утвърдени със заповед З-01-727/30.09.2020 г.

Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Търговище Утвърден със заповед РД-З-446/29.04.2021 г.

Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потреботелите на административни услуги в Община Търговище

Утвърдени със заповед З-01-830/26.10.2017 г.

 Вътрешни правила организация за пропускателния режим в сградата на Община Търговище  
Вътрешни правила  за управление  на цикъла  на обществените поръчки в Община Търговище