Срокове за отговор на писма, сигнали, искания, заявления

Писма - 7 работни дни; Сигнали/Жалби - 30 работни дни; Заявления - 30 работни дни; Искания - 14 работни дни

Административно-технически услуги