2021 година


Съобщение от Басейнова дирекция "Черноморски район" за издаване на разрешително на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище за водовземане от подземни води - КИ "Юртлука" и Дренаж "Преселец"  в с. Преселец

Публикувано на 14.04.2021


Съобщение от Басейнова дирекция "Черноморски район" за продължаване и изменение на Разрешително № 23140040/11.02.2016 г. на Община Търговище за ползване на воден обект: река Врана

Публикувано на 23.03.2021 г.


Съобщение от Басейнова дирекция "Черноморски район" за изменение на Разрешиттелно № 215100174/12.01.2011 г.  на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище за водовземане от подземни води -  сондаж Р-91х "Дралфа"

Публикувано на 24.02.2021 г.


Съобщение от Басейнова дирекция "Черноморски район" за изменение на Разрешиттелно № 215100173/12.01.2011 г.  на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище за водовземане от подземни води -  сондаж Р-117х "Бистра"

Публикувано на 13.01.2021 г.


Съобщение от Басейнова дирекция "Черноморски район" за издаване на разрешително на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище за водовземане от подземни води - шахтов кладенец ШК "Селския" в с. Надарево 

Публикувано на 07.01.2021 г.


2020 година


Съобщение от Басейнова дирекция "Дунавски район" за  продължаване и изменение на Разрешиттелно № 11510743/16.01.2012 г.  на  за водовземане от подземни води чрез "КИ - ВиК Търговище - ВС Буйново - Буйново"

Публикувано на 04.01.2021 г.


Съобщение от Басейнова дирекция "Черноморски район" за изменение на Разрешиттелно № 21510321/18.05.2013 г.  на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище за водовземане от подземни води - Каптиран извор "Марина дупка"

Публикувано на 20.12.2020 г.


Съобщение на Басейнова дирекция "Черноморски район" за инициатива на "Енола фарм" ЕООД за изменение на разрешително № 2152 0470/15.05.2018 г. за водовземане от шахтов кладенец ШК1 "ЕТ Митова-Алваново

Публикувано на 03.12.2020 г.


На основание чл.62а, ал.2, от Закон за водите – директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” обявява инициатива на „Тракиявин” ООД, касаещо Разрешително № 23110025/14.07.2014 г. за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ воден обект: „Канализационно система на винарска изба с приемна и стая за гости”, разположена в ПИ № 0206010 в землището на село Овчарово, община Търговище.

Публикувано на 08.06.2020 г.


2016 година


С Ъ О Б Щ Е Н И Е, публикувано на 16 май 2016 година

На основание чл.62а, ал.2, от Закон за водите – директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” обявява инициатива на община Търговище за ползване на воден обект – река Дългачка .

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 11 януари 2016 година - изтегли съобщението
На основание чл. 75 от Закона за водите Басейнова дирекция "Черноморски район" обявява инициативата на Община Търговище за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект река Врана за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект Канализаационна система на град Търговище

Заинтересованите лица могат да възразят в 14 дневен срок от обявяване на съобщението