2020 година


На основание чл.62а, ал.2, от Закон за водите – директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” обявява инициатива на „Тракиявин” ООД, касаещо Разрешително № 23110025/14.07.2014 г. за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ воден обект: „Канализационно система на винарска изба с приемна и стая за гости”, разположена в ПИ № 0206010 в землището на село Овчарово, община Търговище.

Публикувано на 08.06.2020 г.


2016 година


С Ъ О Б Щ Е Н И Е, публикувано на 16 май 2016 година

На основание чл.62а, ал.2, от Закон за водите – директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” обявява инициатива на община Търговище за ползване на воден обект – река Дългачка .

Изтегляне


СЪОБЩЕНИЕ, публикувано на 11 януари 2016 година - изтегли съобщението
На основание чл. 75 от Закона за водите Басейнова дирекция "Черноморски район" обявява инициативата на Община Търговище за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект река Врана за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект Канализаационна система на град Търговище

Заинтересованите лица могат да възразят в 14 дневен срок от обявяване на съобщението