» Друга информация по ЗОП

» Предварителни обявления

» Профил на купувача от 15.04.2016 г.

» Профил на купувача от 01.10.2014 г. до 14.04.2016 г.

» Профил на купувача до 30.09.2014 г.

* За всяка обществена поръчка от Профила на купувача статусите са както следва:

 

 

Вътрешни правила  за управление  на цикъла  на обществените поръчки в Община Търговище, свалени в архив на 12 април 2018

 Вътрешни правила за планиране и организация на провеждане на процедурите и контрол на изпълнение на сключените  договори за обществени поръчки, свалени в архив

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача на Община Търговище