» Друга информация по ЗОП

» Предварителни обявления

» Пазарни консултации

» Обществени поръчки от 14.06.2020 г. ЦАИС ЕОП

» Обществени поръчки от 15.04.2016 г. до 13.06.2020 г.

» Обществени поръчки от 01.10.2014 г. до 14.04.2016 г.

» Обществени поръчки до 30.09.2014 г.

 

* За всяка обществена поръчка от Профила на купувача статусите са както следва:

 

Вътрешни правила  за управление  на цикъла  на обществените поръчки в Община Търговище, свалени в архив на 12 април 2018

Вътрешни правила за планиране и организация на провеждане на процедурите и контрол на изпълнение на сключените договори за обществени поръчки, свалени в архив

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача на Община Търговище