2019 година


OБ-ТСУ-13/20.02.2019 г. за проект на изменение на ПУП в кв. 47, по плана на с. Руец

Публикувано на 21.02.2019 г.


 

Обявление № ОБ-ТСУ- 12 /14.02.2019 г.

 Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-6/08.02.2019 г. e разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ IX-1848, УПИ X-1847, УПИ XI-1847 и УПИ XII-4403  в кв. 11, гр. Търговище и План-схема за елементи на техническата инфраструктура. С Проекта за изменение регулационните граници на УПИ X-1847 и УПИ XI-1847 съответно към УПИ IX-1848 и УПИ XII 4403 да се поставят в съответствие с кадастрални граници на поземлен имот с идентификатор 73626.506.79. За УПИ X-1847 и УПИ XI 1847 в кв. 11, гр. Търговище да се определи жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина (Жс), като се запази определения с действащия ПУП начин на застрояване.

 На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Публикувано на 15.02.2019


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00- 8 от 11.02.2019 г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 11 от 11.02.2019 г.
обект: НАВЕС ЗА ПАЛЕТИ КЪМ ЗАВОД ЗА ОБРАБОТКА НА СТЪКЛО, ЗП = РЗП = 713 м2
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ;
2. № РС – 01- 12 от 11.02.2019 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ
ЗП Жил. застр. = 128,86м2, ЗП Гараж =41,47м2, РЗП Жил. застр. = 221,89м2, РЗП Гараж =88,05м2
ЗП Общо = 170,33м2, РЗП Общо = 309,94м2;
местонахождение: УПИ IV, ПИ 73626.512.40, кв. 17, ул. „Шести септември” № 2,
с. Разбойна, общ. Търговище;
3. № РС – 01- 13 от 11.02.2019 г.
обект: СПОМАГАТЕЛНА ПОСТРОЙКА КЪМ ДЖАМИЯ, ЗП = РЗП = 18,00 м2
местонахождение: УПИ I за джамия, кв. 14, с. Надарево, общ. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-10/01.02.2019 г.
Община Търговище на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП–План за регулация и застрояване за УПИ VIII-280 и УПИ IX-281 (ул. „Средна гора №1 и №3) в кв. 95, гр. Търговище, с който урегулираните имоти се обединяват в един нов УПИ, като се определя за жилищно застрояване със средна височина (Жс).
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от Обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Записка

План за регулация- частичен

План за регулация

ПУП

Публикувано на 05.02.2019 г.


Обявление  № ОБ-ТСУ-11/04.02.2019 г. за зработени:
1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ II-1143, УПИ III-1147, УПИ IV-1148, УПИ XV-1145 и УПИ XVI-1144 в кв. 76, гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулирани поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот с идентификатор 73626.506.424.
2. Проект на за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ III
-1147 в кв. 76, гр. Търговище

Публикувано на 05.02.3019 г.


 ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 10 от 31.01.2019г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-7 от 01.02.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за обект: МОДУЛНА АВТОМИВКА НА САМООБСЛУЖВАНЕ – 5+1 ПОСТА,ЗП = РЗП = 221,38 м2
местонахождение: УПИ XXXIX за търговско и комплексно обществено обслужване, кв. 20, Промишлена зона, ул. „Ал. Стамболийски” № 27, гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01 - 9 от 29.01.2019г., като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ, изпратено с писмо изх.№ 24-00 - 6 от 30.01.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за обект: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ОТРАБОТЕНИ АВТОМОБИЛНИ МАСЛА, РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ МАЗНИНИ И ДРУГИ ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА МАЗУТ) ЗП нова сграда - инсталация = 341,48 м2, ЗП същ. сграда – обслужваща сграда = 74,00 м2,
ЗП общо = РЗП общо = 415,48 м2
местонахождение: ПИ 51024.29.12, с. Надарево, общ. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-7/24.01.2019 г. за изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I129, 130 и УПИ II464-„за трафопост” в кв. 113, гр. Търговище.

Публикувано на 1 февруари 2019 година


 

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-5 от 24.01.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 7 от 23.01.2019 г.
обект: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЦСМП) И НАВЕСИ ЗА ЛИНЕЙКИ, ЗПЦСМП=200м2, РЗПЦСМП=400м2, ЗПНАВЕСИ=РЗПНАВЕСИ=210м2, РЗПОБЩО=610 м2
местонахождение УПИ VII„за XЕИ”, кв. 318, ПИ с идентификатор по КККР 73626.508.158, ул. „Трети март” № 61, гр. Търговище, община Търговище;
2. № РС – 01- 8 от 24.01.2019 г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, ЗП = РЗП = 24.00 м2, при условията на Наредба 19/ 2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им
местонахождение: ПИ 73626.156.278 по КК на землище Търговище, местност „ДРАКАТА Б”
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Търговище съобщава, че със Заповед № З-01-7/23.01.2019 г. на Кмета на Община Търговище са одобрени:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VII3137-„за транспортно предприятие” в кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище.

2. Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за новообразуваните УПИ XLIV-„за производствени и складови дейности” и УПИ XLV-„за транспортно предприятие“ в кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище.

3. План-схема за елементите на техническата инфраструктура към ПУП, с която се предвижда трасето на канализационно отклонение през УПИ XXXVI3137-„за производствена и складова дейност“ (ПИ № 73626.504.526) в кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище.

4. Комуникационно-транспортен план, който предвижда изграждането на проектната улица с осови точки 24а-24б-24в и връзката й с ул. „Никола Маринов“.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска администрация /Заповеди на кмета, към Заповед № З-0-7/23.01.2019 г.

В 14 – дневен срок от съобщението Заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК, чрез Община Търговище пред Административен съд – Търговище. 

Публикувано на 24.01.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00- 4 от 23.01.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 4 от 17.01.2019 г.,
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА
местонахождение: в Многофамилна жилищна сграда - етажна собственост на ул. ”Цар Освободител” № 32, вх. А и вх. Г, гр. Търговищe;
2. № РС – 01- 5 от 21.01.2019 г
обект: СГРАДA ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ НА СТЪКЛО КЪМ ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО,
ЗП = 78.74м2, РЗП = 314.96м2
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ;
3. № РС – 01- 6 от 21.01.2019 г.
обект: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СТОПАНСКА СГРАДА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В РАБОТИЛНИЦА ЗА БИТОВА ТЕХНИКА, ЗП = 21.81м2
местонахождение: УПИ VI - 198, кв. 111, (ПИ 73626.509.628), гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление № ОБ-ТСУ-5 /15.01. 2019 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработени:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ II-„за заведение за обществено хранене” в кв. 176, гр. Търговище, с който за урегулирания поземлен имот се определя ново предназначение „за общественообслужващи дейности и хотел”.

2. Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ II-„за общественообслужващи дейности и хотел” (проектен) в кв. 176, гр. Търговище

Публикувано на 15.01.2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
 

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-3 от 14.01.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 2 от 11.01.2019 г., като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ
обект: ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА СТЪКЛО, РАЗШИРЕНИЕ НА СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ, БКТП 2х1250 kVА/ 20/ 0,4kV И КАБЕЛНИ ЛИНИИ Ср.Н и НН
ЗП цех = 2300,84 м2, ЗП разширение склад = 372,48 м2, ЗП трафопост = 22,40 м2,
РЗП = 2695,72 м2
местонахождение: УПИ XLVIIза обработка на стъкло, кв. 9, ПИ 73626.504.790, Промишлена зона, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 3 от 14.01.2019 г. като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП = РЗП = 136,14 м2
местонахождение: УПИ ХVII75, кв. 14, с. Бистра, общ. Търговище
 

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 1 от 04.01.2019г., изпратено с писмо изх. № 24-00 - 2 от 07.01.2019г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ №73626.511.63.17.1 – ЖИЛИЩЕ ВЪВ ФРИЗЬОРСКИ САЛОН на основание чл.38, ал.4 и ал.9 от ЗУТ,
ЗП ПРЕУСТР. = 19,50 м2, ЗП ПРИСТР. СТЪЛБИЩЕ = 3,75 м2,
ЗП = РЗП ФРИЗ. САЛОН = 23,25 м2, ЗП = РЗП ЖИЛИЩЕ = 69,45 м2
местонахождение: УПИ I за компл. жил. застрояване, гаражи-пристройки, подземни гаражи. ТР.П, кв. 188, ул. ”Хан Крум” № 2, гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-4/14.01.2019 г.

 Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-2/11.01.2019 г. e разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Жилищна сграда в УПИ XVII, кв. 70, гр. Търговище”, който да съдържа следните съставни части:

1.Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ XVII3248, 3251 и УПИ XVI3247 в кв. 70, гр. Търговище, с който регулационната граница между урегулираните поземлени имоти да се постави в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти с идентификатори № 73626.507.743 и №73626. 507.192.

Проектза изменение на Плана за застрояване за УПИ XVII в кв. 70, гр. Търговище, с който за урегулирания поземлен имот да се определи жилищната устройствена зона с преобладаващо застрояване със среднависочина (Жс) с устройствени показатели както следва: Пзастр. ≤ 70%, Кинт. ≤ 2,0, Позел. ≥ 30% и Н ≤ 15м (≤ 5 ет.) в съответствие с ОУП на Община Търговище. Бъдещото застрояване в УПИ XVII да се определи с ограничителни линии на застрояване, които да отстоят на минимум 6 м от дъното на урегулирания поземлен имот, на минимум 1/3 Н от вътрешните му регулационни граници и на минимум 3 м от външната регулационна граница на УПИ към улица с о. т. 315–329 (ул. „Кюстенджа”).

2. Инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда в УПИ XVII, кв. 70, гр. Търговище”.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Публикувано на 14.01.2019 г.


Oбявление №ОБ-ТСУ-3/10.01.2019 г.

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-1/09.01.2019 г. e разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I296, УПИ XIII295 и УПИ XII287 в кв. 47, с. Руец, община Търговище, с който вътрешните регулационни граници между урегулираните поземлени имоти да се поставят в съответствие с кадастралните граници между поземлени имоти с №296, №295 и №287. С проекта за изменение на ПУП-ПР да се запази предназначението на урегулираните поземлени имоти „за жилищно застрояване” и жилищната устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина - Жм.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Публикувано на 11 януари 2019 г.


Обявление № ОБ-ТСУ-2/02.01.2019 г.

  Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение №10 по протокол №45/18.12.2018 г. на Общински съвет – Търговище е разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с проектни идентификатори 73626.518.120 и 73626.518.121 по кадастрална карта на землището на гр. Търговище, местност „Чобан Пунар”, образувани от съсобствен поземлен  имот с идентификатор 73626.518.8 с площ 4,405 дка. С проекта на ПУП-ПЗ за проектни поземлени имоти да се определи допустимото застрояване в съответствие с устройствена зона Пп и показатели за застрояване както следва: плътност на застрояване (Пзастр.) - максимум 80%, минималната озеленена площ (Позел.) - минимум 20%, интензивност на застрояване (К инт.) – максимум 2,4, максимална височина на застрояване до 15 м (максимум 3 етажа). Застрояването в имота да се определи с ограничителни линии, отстоящи на минимум 3 м от вътрешните граници на поземлените имоти на 5 м от съществуващите общински пътища с идентификатори 73626.318.89 и 73626.518.10. След получаване на становища от експлоатационните дружества да се изработи Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електрозахранване и ВиК. Транспортният достъп до имотите да се осъществява от съществуващите общински пътища. Към ПУП-ПЗ да се изготви справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване, съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗУТ.

Наоснование чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

Публикувано на 2 януари 2019 година


Обявление № ОБ-ТСУ-1/02.01.2019 г.

  Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение №5 по протокол №45/18.12.2018 г. на Общински съвет – Търговище е разрешено изработването на Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Търговище в обхват на поземлени имоти с идентификатори 39390.222.10 и 39390.222.14 по кадастралната карта за землището на с. Кралево, община Търговище, с обща площ 174,092 дка, с който за поземлените имоти да се определи „Чисто производствена устройствена зона” (Пч) в съответствие с чл. 23 и чл. 24 от Наредба №7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на Община Търговище. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

Публикувано на 2 януари 2019 година


2018 година

Обявление ОБ-ТСУ-55/28.12.2018 г. за разрешение за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ I129, 130 и УПИ II464-„за трафопост” в кв. 113, гр. Търговище.

Публикувано на 28 декември 2018 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-94 от 20.12.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 101 от 19.12.2018 г.
обект: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА – НАВЕС ЗА СЕНО, ЗП = 352,20м 2
местонахождение: ПИ 39390.32.19 по КК за неурбанизирана територия в землището на с. Кралево (стар номер 032019), местност „Юртлук”, община Търговище;
2. № РС – 01- 102 от 20.12.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДВА МАГАЗИНА ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРОХОД В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, КАФЕ – КЛУБ И ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ – БИСТРО
ПОДОБЕКТИ:
I ЕТАП – ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗП = РЗП = 136.21 кв.м.
II ЕТАП – КАФЕ – КЛУБ, ЗП = РЗП = 115.45 кв.м.
III ЕТАП – МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗП = РЗП = 55.71 кв.м.
РАМПИ ЗА ДОСТЪП И ПЛОЩАДКИ, ЗПОБЩО = 28.37 кв.м.
местонахождение: УПИ III ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, ПАРКИНГ, МАГАЗИНИ И ОБЩ. ОБСЛУЖВАНЕ, кв.5, (73626.508.426.1), кв. „Запад 1”, гр.Търговище;
3. № РС – 01- 103 от 20.12.2018 г.
обект: КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН от ТП „БОРОВЕЦ” до ЕЛ. ТАБЛА ТЕПО за ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ на обект: „ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ XXXI за жилищно застрояване, кв. 193, (ПИ 73626.511.409), ул. „Трапезица” № 47, гр.Търговище”, Дължина на трасето 118.00м и сервитут 244.23м
Трасе: от ТП „Боровец” (с идентификатор 73626.511.311.35) до новомонтирани кабелни касети РК1 и РК2 и до електромерно табло ТЕПО пред УПИ XXXI за жилищно застрояване, (ПИ 73626.511.409), кв. 193, гр. Търговище;
4. № РС – 01- 103 от 20.12.2018 г.
обект: РАЗШИРЕНИЕ на АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с ид. № 73626.533.9.45, ЛАБОРАТОРИЯ и ИЗМЕСТВАНЕ на ТРАФОПОСТ с ид. № 73626.533.9.44 към ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО, ЗП=375,71 м2, РЗП=680,21 м2;
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-93 от 18.12.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 98 от 14.12.2018 г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА МРЕЖА НН ОТ МТП „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ”,
Дължина на трасето на кабелната линия 554.00 м,
Дължина на трасето на въздушната линия 2565.00 м
местонахождение: местност „Драка” по КК за землището на гр. Търговище;
2. № РС – 01- 99 от 17.12.2018 г., като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ
обект: ПУНКТ ЗА АВТОУСЛУГИ, ЗП = РЗП = 108,00 м2
местонахождение: УПИ ХVIII за автоуслуги, кв. 53, (ПИ 73626.502.458), кв. „Въбел”, гр. Търговище;
3. № РС – 01- 100 от 18.12.2018 г.
обект: КОНТРОЛНО – ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ ЗА АВТОМОБИЛИ, ЗП = РЗП = 90,00 м2
местонахождение: УПИ IV 203, за жилищна сграда и контролно – диагностичен пункт, кв. 19, (ПИ 73626.502.440)
ул. „Ал. Стамболийски” № 130, кв. „Въбел”, гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-69/18.12.2018 г. e разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ ХV4070 (ул.„Боровец”, №12) в кв. 197, гр. Търговище, с който да се определи  устройствена зона за жилищно застрояване със средна  височина - Жс с устройствени показатели в съответствие с Общия устройствен план на Община Търговище, както следва: Пзастр. ≤ 70%, Кинт. ≤ 2,0, Позел. ≥ 30% и Н ≤ 15 м (≤ 5 ет.), като минимум 1/3 от озеленената площ – дървесна растителност. Бъдещото застрояване в УПИ XV4070 да се определи с ограничителни линии на застрояване, които да отстоят: на минимум 3 м от външната регулационна граница към улица с о. т. 709 - 664 (ул. Боровец), на минимум 6 м от дъното на УПИ и на 1/3 Н от вътрешните регулационни граници на УПИ. За УПИ XV4070 в кв. 197 да се предвиди подземно застрояване, което да съвпада с регулационните му граници със съседните урегулирани поземлени имоти, като към ул. „Боровец” да се предвиди да е на минимум 1,5 м.

 

Изтегляне


 ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 97 от 13.12.2018г., изпратено с писмо изх. № 24-00- 92 от 13.12.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: СГРАДА ЗА СПОМАГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ПОМЕЩЕНИЕ ЗА КОМПРЕСОРИ И ВЪЗДУШНИ НАГНЕТАТЕЛИ КЪМ ПЕЩ ЗА ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТЪКЛО, КЪМ ЗАВОД ЗА ОБРАБОТКА НА СЪКЛО
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр.Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б  Я В  Л  Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ- 52    /12.12. 2018 г.

Община Търговище наоснование чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработени:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация  в обхват на УПИ VII3137-„за транспортно предприятие” в кв. 14, Промишлена зона гр. Търговище, с който поземлени имоти с идентификатори № 73626.504.526 и № 73626.504.527 по Кадастралната карта на гр.Търговище, които са част от урегулирания поземлен имот се урегулират съответно:

- ПИ № 73626.504.526 като нов УПИ XLIV-„за производствени и складови дейности“ (проектен) в кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище, като западната му регулационна граница се измества в съответствие с кадастралната граница на поземления имот;

- ПИ № 73626.504.527 се урегулира, като улица с осови точки 24а-24б (проектна);

Останалата част от УПИ VII3137-„за транспортно предприятие“ в кв. 14 се урегулира, като УПИ XLV-„за транспортно предприятие“ (проектен). УПИ VII3137-„за транспортно предприятие“ в кв. 14 се заличава.

2. Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ XLIV-„за производствени и складови дейности” в кв. 14, Промишлена зона, гр. Търговище.

 Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


 

 О  Б  Я В  Л  Е  Н  И  Е  № ОБ-ТСУ-  51/10.12. 2018 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за изработени:

1. Проект за изменение на Подробен устройственплан – План за регулация в обхват на УПИ I-„за бизнес център, за административни и търговски услуги и паркинг”, УПИ II-„за комплексно жилищно застрояване и търговия”, УПИ IV1186, УПИ IXобщ., УПИ V4492 и УПИ VIII1181 в кв.75

2. Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ I-„за жилищно застрояване и обществено-обслужващи дейности” (проектен) в кв. 75, гр. Търговище

Публикувано на 11 декември 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 96 от 07.12.2018г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 91 от 07.12.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ПАРАКЛИС,
ЗП = РЗП = 34,64м 2,
местонахождение: УПИ VЗА ЦЪРКВА, ПАРАКЛИС, кв. 15, с. Съединение, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-89 от 05.12.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 94 от 04.12.2018 г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА И АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДИ
Първи етап: Реконструкция на съществуваща административна сграда- ЗПIет.= 104.40 м2, ЗПIIет.= 104.40 м2, РЗП = 208.80 м2
Нова производствена сграда – I етап (от ос 1 до ос 6 вкл.) – ЗП = РЗП = 540.00 м2
РЗП I ЕТАП = 744.80 м2
Втори етап: Нова производствена сграда – II етап (от ос 6 до ос 9 вкл.) – ЗП = РЗП = 327.50 м2
Нова сграда склад за готова продукция – ЗП = РЗП = 214.50 м2, РЗП II ЕТАП = 542.00 м2
Трети етап: Нова административно-търговска сграда – ЗПIет. = 292.40 м2, ЗПIIет. = 293.80 м2, ЗПIIIет. = 305.40 м2, РЗП III ЕТАП = 891.60 м2
местонахождение: УПИ XLIЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ, кв. 20, Промишлена зона, гр. Търговище;
2. № РС – 01- 95 от 04.12.2018 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м към УПИ IV178, УПИ V178 и УПИ VII181, кв. 14, с. Васил Левски , с Дължина на оградата L= 37,00 м
местонахождение: УПИ VI177, кв. 14, с. Васил Левски, общ. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-49/30.11.2018 г. за изготвен проект ПУП-ПЗ в обхват ПИ 73262.517.1 в кв. Въбел

Публикувано на 3 декември 2018 година


Обявление № ОБ-ТСУ- 47  /23.11. 2018 г. за преработен Работен устройствен план в обхват на УПИ III-„За административно и делово обслужване” (проектен) и УПИ IV–„За търговско-администратвино обслужване и банка” (проектен) в кв. 125, гр. Търговище.

Публикувано на 28 ноември 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-84 от 23.11.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 91 от 22.11.2018 г.
обект: НАВЕС към „Магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив”,
ЗП НАВЕС = РЗП НАВЕС = 62,25 м2,
местонахождение: ХI 357, кв. 40, с. Баячево, общ. Търговище;
2. № РС – 01- 92 от 23.11.2018 г.
обект: СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ (СО) – Вътрешно преустройство на част от съществуващи сгради на МБАЛ Търговище АД, ЗП ПРЕУСТР. = 547,50м2
местонахождение: УПИ V –„за болница”, кв. 318, ПИ с идентификатор по КККР 73626.508.136, гр. Търговище, общ. Търговище;
3. № РС – 01- 93 от 23.11.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЦЕХ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ВИНО В ЦЕХ ЗА СМЕСВАНЕ НА СЪСТАВКИ ЗА БИОЛОГИЧНИ ТОРОВЕ, ЗП преустройство = РЗП = 1580,00м 2
местонахождение: Поземлен имот № 64, кв. 51, с. Надарево, общ.Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-02-15-80/09.11.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за Разрешаване изработването на проект на ПУП – Парцеларен план за обект: „Газопроводно отклонение „Търговище – DN 250, PN 5,4 MPa” на територията на област Търговище, община Търговище и област Разград, община Лозница, с който се засягат поземлени имоти в землищата на с.Миладиновци, с.Голямо Соколово, с.Ралица, с.Давидово и гр.Търговище, община Търговище.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-83 от 19.11.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 89 от 15.11.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ TGV0005.A000 с честотен обхват 900 MHz на „Мобилтел” ЕАД в базова станция TGV0005.A001 “Golyamo novo” с честотен обхват 900 MHz – 2100 MHz на „А1 България” ЕАД, разположена на покрива и в помещение на трети етаж в училищната сграда
местонахождение: УПИ I за училище, кв. 27, с. Голямо Ново, общ. Търговище
2. № РС – 01- 90 от 19.11.2018 г.
обект: ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ И НАВЕС КЪМ ПУНКТОВЕ ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ ЗП ПОМЕЩЕНИЕ = 33.62м2, ЗП НАВЕС = 11.98м2
местонахождение: ПИ № 73626.113.21, местност „Първи долап”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ОБ-ТСУ-44/19.11.2018 г. за частично изменение на ПУП в с. Алваново

Публикувано на 19.11.2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 88 от 09.11.2018г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 81 от 09.11.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Полуподземен етаж – 4 бр. гаражи, 11 бр. складови помещения към жилища и 1 бр. под стълбище;
Първи етаж – 3 бр. жилища и 1 бр. общо помещение;
Втори и Tрети етажи – общо 6 бр. жилища;
Четвърти етаж – 2 бр. жилища;
Места за паркиране: 11 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 4 бр. гаражи (единият, от които за 2 бр. автомобили), 1 бр. покрито място за паркиране на МПС и 5 бр. открити места за паркиране в рамките на имота; 15 бр. велосипедни паркоместа,
ЗП = 190.27 м2, РЗП = 851.98 м2,
местонахождение: УПИ VII3499, кв. 127, (ПИ 73626.507.305), ул. „Царевец” № 6, гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-80 от 05.11.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 85 от 02.11.2018 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи етаж (приземен) – 2 бр. гаражи, 2 бр. покрити места за паркиране на МПС, 3 бр. складови помещения към жилища, 1 бр. офис;
Втори етаж – 2 бр. жилища, 1 бр. ателие за индивидуална творческа дейност;
Tрети етаж – 2 бр. жилища;
Четвърти етаж – 2 бр. жилища, 1 бр. ателие за индивидуална творческа дейност;
Места за паркиране: 9 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 2 бр. гаражи, 2 бр. покрити места за паркиране на МПС и 5 бр. открити места за паркиране в рамките на имота; 15 бр. велосипедни паркоместа, ЗП = 191.28 м2, РЗП = 803.31 м2
местонахождение: УПИ XIII3718, кв. 183, (ПИ 73626.507.731), ул. „Отец Паисий” № 38Б, гр. Търговище
2. № РС – 01- 86 от 05.11.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДВА БАНКОВИ ОФИСА с идентификатори 73626.507.72.4.26 и 73626.507.72.4.27 В ЕДИН БАНКОВ ОФИС, на основание чл.38, ал.5 от ЗУТ, ЗППРЕУСТР. = 242,00 м2
местонахождение: УПИ XVII за компл. жил. застрояване и търговия, кв. 61, ул. ”Васил Левски” № 23, гр. Търговище
3. № РС – 01- 87 от 05.11.2018 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
ЗП = 105,00 м2, РЗП = 212,00 м2с идентификационен № 73626.507.702.1
местонахождение: УПИ II1338 (ПИ 73626.506.590), кв. 42, ул. „Витоша” № 12, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Проект на ПУП за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - фаза окончателен проект за обект: „РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ПАРАЛЕЛНО НА СЕВЕРНИЯ (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКАТА ГРАНИЦА”, включващ Парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землището на с. Миладиновци, община Търговище.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

Ситуация

Парцеларен план

Обяснителна записка

Баланси1

Баланси2

Регистър на засегнатите имоти 1

Регистър на засегнатите имоти 2


 ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-79 от 01.11.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 81 от 30.10.2018 г.
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ГОРСКИ АВТОМОБИЛЕН ПЪТ „МОМИНО”,
ДГС ”Търговище”, преминаващ през ПИ № 48920.14.51, ПИ № 48920.11.65, ПИ № 48920.8.41, ПИ № 48920.14.51 и ПИ № 48920.13.25, Дължина на участъка 2124 м
местонахождение: в землището на с. Момино, общ. Търговище от км 0+000 до км 2+123,49
2. № РС – 01- 82 от 31.10.2018 г.
обект: ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № 4864 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
върху сграда с идентификатор 73626.508.338.2;
местонахождение: УПИ XIX, гр. Търговище, кв. ”Запад - 3” бл. 63, вх. Б
 

3. № РС – 01- 83 от 31.10.2018 г.
обект: ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОФИСИ В СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА
с идентификационен № 73626.507.702.1
местонахождение: УПИ I за съд, прокуратура, общ. хранене, подземни гаражи, медии и жил. застрояване, тр.п, кв. 106,
ул. „Преслав” № 2, гр. Търговище
4. № РС – 01- 84 от 01.11.2018 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м към УПИ XIII - 188, кв. 36, с. Лиляк,
Дължина на оградата L= 37,00 м
местонахождение: УПИ XII-191, кв. 36, ул.”Алеко Константинов”№ 17, с. Лиляк, общ. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление за частично изменение на ПУП - План за регулация на с. Макариополско общ. Търговище в обхват УПИ II-563 от кв. 64

Публикувано на 24 октомври 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешение за строеж – 1 брой, изпратено с писмо изх. № ТСУ- 24-00-76 от 29.10.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
1. № РС- 01 – 80 от 11.05.2018 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Подземен етаж – 20 бр. избени помещения към жилища;
Първи етаж – 8 бр. гаражи и 2 бр. търговски обекти;
Втори, Трети, Четвърти и Пети етажи (по 5 жилища) - Общо 20 бр. жилища;
21 бр. места за паркиране на автомобили в рамките на имота, от които 8 бр. гаражи и 13 бр.открити места за паркиране на автомобили, 24 броя велосипедни паркоместа
ЗП = 316,27 м2, РЗП = 1897,07 м2
местонахождение: УПИ XIV-”за жилищно застрояване”, (ПИ73626.507.653), кв.72, ул. „Kюстенджа”№15, гр.Търговище
II. Заповеди по чл. 154, ал.5 от ЗУТ– 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-77 от 29.10.2018г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район съответно:
1. № 3-01-750/ 25.10.2018г. към Разрешение за строеж № РС- 01- 73 от 27.05.2015 г.
за строеж: „ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ПЕТ ЕТАЖА в УПИ I, кв. 122, ПИ 73626.509.449, гр. Търговище, ул.”Любен Каравелов” № 27А”,
2. № 3-01-775/ 26.10.2018г. към Разрешение за строеж № РС- 01- 28 от 25.04.2018 г.,
за строеж: СГРАДA ЗА НАТРОШЕНИ СТЪКЛА КЪМ ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО
в ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр.ТЪРГОВИЩЕ
ЗПСграда=936 м2, РЗПСграда=1602м2, ЗПДоп.к-я 1(навес)=56 м2, ЗПДоп.к-я 2=60 м2, ЗПДоп.к-я 3=60 м2,
ЗПОбщо=1112 м2, РЗПОбщо=1778 м2,
при достигнати градоустройствени показатели,
ЗПСграда=951,56 м2, РЗПСграда=1627,37 м2, ЗПДоп.к-и 1(навес), 2 и 3=РЗП=176 м2,
ЗПОбщо=1127,56 м2, РЗПОбщо=1803,37 м2

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 79 от 23.10.2018г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 74 от 23.10.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ към с.о. № 73626.511.160.5.14 -- жилище, В АТЕЛИЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ при условията на чл.38, ал.3 и ал.9 от ЗУТ, ЗП ПРЕУСТР. = 38,70 м2
местонахождение: УПИ I за компл. жил. застрояване, кв. 200, ”Граф Игнатиев” № 13, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-73 от 19.10.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 75 от 15.10.2018 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с Н до 2.20м, към УПИ ІІ-1006 за пункт за годишни прегледи на коли, кв. 84, гр. Търговище;
местонахождение: УПИ ІIІ-1007, част от ПИ № 73626.509.630, кв. 84, ул. „Одрин”№ 13, гр. Търговище;
2. № РС - 01 76 от 17.10.2018 г.
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПЛЪТНА ОГРАДА към УПИ VI1183 и УПИ VIII1181 с височина до 2.20м ЗП реконструкция = 112,33м2;
местонахождение: УПИ VII1182, кв. 75, ул. „Христо Ботев” № 25, гр. Търговище;
3. № РС – 01- 77 от 17.10.2018 г.
обект: РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕТО на ГО „ТЪРГОВИЩЕ” ПРИ ПОДВОДЕН ПРЕХОД на СОКОЛОВСКО ДЕРЕ в РАЙОНА на км 8,4
местонахождение: в землището на с. Голямо Соколово, общ. Търговище
4. № РС – 01- 78 от 19.10.2018 г., в условията на чл.150 от ЗУТ
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
ЗП = 148,52 м2, РЗП = 492,13 м2
Първи етаж – 1 бр. жилище, 4 бр. гаражи със складови помещения към тях и 1 бр. складово помещение;
Втори и Tрети етажи – общо 6 бр. жилища;
Тавански етаж – 1 бр. жилище и 2 бр. складови помещения
Места за паркиране: 8 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 4 бр. гаражи и 4 бр. в рамките на имота и 6 бр. велосипедни паркоместа
местонахождение: УПИ I (ПИ 73626.506.698), кв. 97, ул. „Веслец” № 2, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издаденa Заповед № 3-01-697/ 05.10.2018г. по чл. 154, ал.5 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-70 от 05.10.2018г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,към Разрешения за строеж № РС- 01- 23 от 20.04.2018г. за строеж: СПОМАГАТЕЛНИ СГРАДИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ КЪМ ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО: Трафостанция; Помпена станция; Басейн за технологична вода; Охладителна система и Охладителни кули
местонахождение: в ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр.ТЪРГОВИЩЕ
в гр.ТЪРГОВИЩЕ
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е  № ОБ-ТСУ-41/04.10.2018 г.

 Община Търговище на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за частично изменение на  ПУП план за регулация в обхват на УПИ V-386 и УПИ VI-268 от кв.57 по ПУП на с. Руец.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 4 октомври 2018 г.


О Б Я ВЛ Е Н И Е № ОБ-ТСУ-38/21.09.2018 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за частично изменение на  ПУП план за регулация на с.Кръшно, общ. Търговище в обхват на УПИ IV-260, УПИ V-261, УПИ VI-262, VII-263 и УПИ III-259 от кв.19.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Публикувано на 4 октомври 2018 г.


Обявление за ЧИ на ПУП - ПР на с.Вардун в обхват УПИ XV-45 и УПИ XIV-46 от кв.2

Публикуван на 2 октомври 2018 година


Проект за изменение на ПУП в УПИ VIII и УПИ IX, кв. 44, с. Баячево

Публикуван ан1 октомври 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС – 01- 74 от 20.09.2018 г., изпратено с писмо изх. № ТСУ- 24-00-68 от 21.09.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за
обект: ПРИСТРОЙКА ЗА СЪБЛЕКАЛНЯ НА ПЕРСОНАЛА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА – СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ КЪМ ЗАВОД ЗА ДОМАКИНСКО СТЪКЛО
ЗП Пристройка = 241,40 м2 , РЗП Пристройка = 482,80 м2, ЗПново = 123.14 м2 , ЗПобщо = 200.14 м2 , РЗП = 271.14 м2
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС – 01- 73 от 11.09.2018 г., изпратено с писмо изх. № ТСУ- 24-00-67 от 17.09.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за
обект: ЗИМНА ГРАДИНА КЪМ РЕСТОРАНТ, ЗПново = 123.14 м2 , ЗПобщо = 200.14 м2 ,
РЗП = 271.14 м2
местонахождение: УПИ VI 415, кв. 155, (ПИ 73626.510.23), ул. „Спиридон Грамадов” № 6,
гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
 Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС – 01- 72 от 11.09.2018 г., изпратено с писмо изх. № ТСУ- 24-00-65 от 11.09.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 218.09 м2
местонахождение: УПИ III131, кв. 7, с. Осен, общ. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление  № ОБ-ТСУ-37/11.09.2018 г. за  изработен проект на подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Местен път в землището на с. Голямо Ново, местност „Калепунар”, община Търговище”.

Публикувано на 11 септември 2018


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешение за строеж № РС – 01- 71 от 04.09.2018 г., изпратено с писмо изх. № ТСУ- 24-00-60 от 04.09.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на ул. ”Цар Освободител”№ 30, гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, в УПИ III за комплексно жил. застрояване, трафопост, кв. 176, сграда с идентификатор 73626.5510.305.8, гр. Търговище, общ. Търговище
местонахождение:
II. Заповед № 3-01-610/ 03.09.2018г. по чл. 154, ал.5 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-62 от 04.09.2018г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,към Разрешения за строеж № РС- 01- 86 от 25.08.2017 г. и № РС- 01- 122 от 03.11.2017 г.
за строеж: ”ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище – ЕТАП 35”
местонахождение: в гр.ТЪРГОВИЩЕ
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-59 от 31.08.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 69 от 31.08.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО РАЗДЕЛЯНЕ НА МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ МАГАЗИНА ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ зпПРЕУСТР. = 80,00 м2, зпМ1 = 39,60 м2, зпМ2 = 40,40 м2,
местонахождение: в УПИ Х за обществено-обслужващи дейности, кв. 318, кв. „Запад”, гр. Търговище
2. № РС - 01 – 70 от 31.08.2018 г.
обект: ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ към ПИ № 73626.113.7 за обект: „Търговско-складова база в ПИ № 73626.113.7, местност „Първи долап” в землището на гр. Търговище”,
местонахождение: в ПИ № 73626.113.1 и част от ПИ № 73626.202.177, местност „Първи долап” в землището на гр. Търговище,

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Заповед З-О-43/27.08.2018 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване и на Работен устройствен план в обхват на УПИ XII-3717, УПИ XIII-3718 и УПИ XIV-3719 в кв. 183, гр. Търговище Публикувана на 4 септември 2018 година


Заповед З-О-42/27.08.2018 г за одобряване на проект за изменение на ПУП, кв. 3, с. Стража

Заповед З-О-41/24.08.2018 г за одобряване на проект за изменение на ПУП, кв. 157, Търговище

Публикувани на 29 август 2018 година


ЗАПОВЕД  № З-0-40/22.08.2018 г. на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и след като разгледах административна преписка, образувана по повод постъпили заявления с вх. №ТСУ 26-00- 72/21.06.2018 г. и вх. №26-00-589/01.08.2018 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в обхват на УПИ П4358, УПИ III333, УПИ IV332, УПИ V333, УПИ IX337, УПИ XIII343, УПИ XIV344, УПИ XV345 и УПИ XVI346 в кв. 96, гр. Търговище, и План за застрояване в обхват на УПИ ХУП-„за жилищно застрояване" (проектен) в кв. 96, гр. Търговище, които са част от комплексен проект за нвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ

 


 ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-57 от 23.08.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 67 от 22.08.2018 г. в условията на чл.150 от ЗУТ
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП = 584,72 м2, РЗП = 2995,11 м2
Вход „А” Първи етаж – 9 бр. гаражи, 9 бр. складови помещения, 1 бр. жилище в съответствие с изискванията за достъпна среда и 1 бр. общо помещение;
Втори, Трети и Четвърти етажи по 5 бр. жилища; Пети етаж – 2 бр. жилища и 1 бр. складово помещение, Общо за вх.”А” - 18 бр. жилища
Вход „Б” Първи етаж – 8 бр. гаражи, 16 бр. избени помещения и 1 бр. общо помещение; Втори, Трети и Четвърти етажи по 4 бр. жилища на етаж; Пети етаж –2 бр. жилища
Общо в Жилищната сграда: 32 бр. жилища, 32 бр. места за паркиране и гариране на автомобили, от които 17 бр. гаражи и 15 бр. места за паркиране в рамките на имота, 29 бр. велосипедни паркоместа
местонахождение: УПИ XVII-”за жилищно застрояване”, (ПИ 73626.506.752 – проектен), кв. 96, ул. „Веслец” № 3А и 3Б, гр. Търговище

2. № РС - 01 – 68 от 23.08.2018 г.
обект: ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за глас и/ или данни
на „БТК” ЕАД № MN 4819_А
местонахождение: в сграда с идентификатор 73626.504.541.1, УПИ XIX, кв.20,
Промишлена зона, гр. Търговище на ул. ”Александър Стамболийски” № 27
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б Я  В  Л Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ-34/22.08.2018 г. Община Търговище на основание чл. 128, ал. 10 от ЗУТ съобщава, че са преработени:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VIII-„за обществено обслужващи дейности”, УПИ Х223 и УПИ III-„за комплексно жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище, с който регулационните граници между УПИ VIII-„за обществено обслужващи дейности”, УПИ Х223 и УПИ III-„за комплексно жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот с идентификатор 73626.506.696, което е допустимо на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, и за УПИ VIII-„за обществено обслужване” в кв. 93, гр. Търговище, се определи ново предназначение „за жилищно застрояване”, в съответствие с ОУП на Община Търговище.

2. Проект на Подробен устройствен план План за застрояване за УПИ VIII-„за жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище. 

Приложение


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешение за строеж № РС – 01- 66 от 20.08.2018 г., изпратено с писмо изх. № ТСУ- 24-00-55 от 21.08.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за обект: местонахождение: ПИ 73626.504.559 по КК на гр. Търговище, УПИ VI 3089,3284-за хранително-вкусова промишленост, кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище
II. Заповед № 3-01-556/ 10.08.2018г. по чл. 154, ал.5 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-54 от 16.08.2018г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
към Разрешение за строеж № РС- 01-23 от 20.04.2018г.,
за строеж: СПОМАГАТЕЛНИ СГРАДИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ КЪМ ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО: Трафостанция; Помпена станция; Басейн за технологична вода;
Охладителна система и Охладителни кули
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр.ТЪРГОВИЩЕ
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-53 от 16.08.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 54 от 15.08.2018 г.
обект: ПРОМЯНА НАЧИНА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СОБСТВЕН ТРАФОПОСТ с наименование „Стария дъб” от въздушно в кабелно,
Трасе – в рамките на ПИ 73626.504.559: от съществуващ ЖР – стълб № 1, ЕПО за ТП „Стария дъб”, ВЕЛ „Възлова I”, Дължина на трасето 39.00м
местонахождение: ПИ 73626.504.559 по КК на гр. Търговище, УПИ VI 3089,3284-за хранително-вкусова промишленост, кв. 9, Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС - 01 – 55 от 15.08.2018 г.
обект: ГАРАЖ, при условията на чл.50, т.1, буква „д” от ЗУТ,
със ЗП = 89,34 м2
местонахождение: ПИ 73626.504.48, кв. 18, Промишлена зона, гр. Търговище
II. Заповед № 3-01-556/ 10.08.2018г. по чл. 154, ал.5 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-54 от 16.08.2018г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
към Разрешение за строеж № РС- 01-23 от 20.04.2018г.,
за строеж: СПОМАГАТЕЛНИ СГРАДИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ КЪМ ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО: Трафостанция; Помпена станция; Басейн за технологична вода;
Охладителна система и Охладителни кули
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр.ТЪРГОВИЩЕ

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-50 от 10.08.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 62 от 09.08.2018 г.
обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 36
Обща дължина на Газоразпределителна мрежа гр.Търговище - Етап 36 – 3 295.30м
с включени 18 броя участъци с обща дължина – 1501.10 м и 129 броя отклонения с обща дължина – 1794.20 м, съответно:
Отклонение към ул. „Ал.р Стамболийски” №14
Отклонение към ул. „Ал. Стамболийски” №16
Участък по ул. “Вит”
Отклонение към ул. „Вит”№4
Отклонение към ул. „Ал. Стамболийски” №34, вх.А
Отклонение към кв. „Запад” №15, вх.Б
Отклонение към ул. „Ал. Стамболийски” №38, вх.А
Отклонение към ул. „Алеко Константинов”№1
Отклонение към ул. „Алеко Константинов”№3-А
Отклонение към ул. „Бузлуджа”№1
Участък по ул.“Вардар”
Отклонение към ул. „Вардар” №7
Отклонение към ул. „Вардар” №6
Отклонение към ул. „Вардар” №8
Отклонение към ул. „Вардар” №10
Отклонение към ул. „Ангел Кънчев” №7
Отклонение към ул. „Любен Каравелов” №27-А
Участък към ул. “Антим I” №5, вх.Б
Отклонение към ул. „Антим I” №5, вх.Б
Отклонение към ул. „П. Р. Славейков” №18
Отклонение към ул. „П. Р.Славейков” №23
Отклонение към ул. „Антим I” №43
Отклонение към ул. „Палаузов” №27
Участък по ул. “Възраждане”
Отклонение към ул. „Васил Левски” №35
Отклонение към ул. „Васил Левски” №39
Отклонение към ул. „Васил Левски” №43
Отклонение към ул. „Г. С. Раковски” №12
Отклонение към ул. „Г. С. Раковски” №85
Отклонение към ул. „Ген. Столетов” №8
Отклонение към ул. „Първи май” №11
Отклонение към ул. „Граф Игнатиев” №30
Отклонение към ул. „Дамян Груев” №5
Отклонение към ул. „Дамян Груев” №7
Отклонение към ул. „Ивайло” №24
Отклонение към ул. „Козлодуй” №18
Отклонение към ул. „Искър” №1
Отклонение към ул. „Н. Богданов” №2А
Участък по ул. „Н. Богданов”
Отклонение към ул. „Н. Богданов” №4
Отклонение към ул. „Кап. Данаджиев” №7
Отклонение към ул. „Кап. Данаджиев” №5
Отклонение към ул. „Кап. Данаджиев” №17
Отклонение към ул. „Куманово” №1, вх.В
Отклонение към ул. „Кюстенджа” №12
Отклонение към ул. „Кюстенджа” №10
Участък по ул. “Л. Каравелов”
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №4
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №5
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №2
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №3
Отклонение към ул. „Трети март” №21
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №1
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №22
Отклонение към ул. „Л. Каравелов” №20
Участък по ул. “Ген. Столетов” и ул. „Палаузов”
Отклонение към ул. „Ген. Столетов” №2
Отклонение към ул. „Палаузов” №4
Отклонение към ул. „Палаузов” №5
Отклонение към ул. „Палаузов” №3
Отклонение към бул. „Митрополит Андрей” №18
Отклонение към ул. „Хр. Самсаров” №1
Отклонение към ул. „Н. Петков” №2
Отклонение към ул. „В. Петлешков” бл.7, вх.Б
Отклонение към ул. „Н. Симов” бл.4, вх.Д
Отклонение към ул. „Н. Симов” №5
Отклонение към ул. „Осогово” бл.7, вх.А
Отклонение към ул. „Осогово” №12
Отклонение към ул. „Осъм” №16
Отклонение към ул. „Паисий” бл.20, вх.Б
Отклонение към ул. „Паисий” бл.22, вх.А
Участък по ул. „Първи май”
Отклонение към ул. „Първи май” №19
Отклонение към ул. „Паисий” №48
Участък по ул. „Панагюрище”
Отклонение към ул. „Панагюрище” №21, 23
Отклонение към ул. „Панагюрище” №20, 22
Отклонение към ул. „Панагюрище” №25, 27
Отклонение към ул. „Панагюрище” №24
Отклонение към ул. „Панагюрище” №26
Отклонение към ул. „Панагюрище” №28
Отклонение към ул. „Панагюрище” №32
Отклонение към ул. „Панагюрище” №29
Отклонение към ул. „Панагюрище” №34, 36
Отклонение към ул. „Панагюрище” №31
Участък по ул. “В. Търново”
Отклонение към ул. „Плевен” №1
Отклонение към ул. „Ген. Скобелев” №4
Отклонение към ул. „Странджа” №5
Отклонение към ул. „Странджа” №7
Отклонение към ул. „Първи май” №24а
Отклонение към ул. „Шейново” №11
Отклонение от ул. „Парчевич” към
ул. „Полк. Карганов” №2
Участък по ул. “Средна гора”
Отклонение към ул. „Средна гора” №2
Отклонение към ул. „Христо Ботев” №36А
Отклонение към ул. „Стара планина” №19
Отклонение към ул. „Стефан Караджа” №28
Отклонение към ул. „Трайко Китанчев” №43, вх.А
Отклонение към ул. „Урвич” №11
Отклонение към ул. „Цар Шишман” №9
Отклонение към ул. „Цар Освободител” №7, вх.В
Отклонение към ул. „Цар Освободител” №9, вх.А
Отклонение към ул. „Цар Освободител” бл.31, вх.А
Участък към ул. “Цар Освободител” бл.32, вх.В и вх.Г
Отклонение към ул. „Цар Освободител” бл.32, вх.В
Отклонение към ул. „Цар Освободител” бл.32, вх.Г
Отклонение към ул. „Цар Симеон” №23
Отклонение към кв. „Запад” УПИ XIX кв.5
Отклонение към кв. „Запад” бл.22, вх.А
Участък в кв. “Запад” към бл.26
Отклонение към бл.27, вх.А – кв. „Запад”
Отклонение към бл.26, вх.Б – кв. „Запад
Отклонение към бл.26, вх.А – кв. „Запад”
Участък в кв. “Запад” към бл. 39
Отклонение към бл.39, вх.Б – кв. „Запад”
Отклонение към бл.39, вх.А – кв. „Запад”
Отклонение към бл.48, вх.Б – кв. „Запад”
Участък в кв. “Запад” към бл.57
Отклонение към бл.57, вх.В – кв. „Запад”
Отклонение към бл.57, вх.Б – кв. „Запад”
Отклонение към бл.57, вх.А – кв. „Запад”
Участък в кв.“Запад” към бл.58
Отклонение към бл.58, вх.Г – кв. „Запад”
Отклонение към бл.58, вх.В – кв. „Запад”
Отклонение към бл.58, вх.Б – кв. „Запад”
Отклонение към бл.60, вх.Б – кв. „Запад”
Отклонение към бл.60, вх.Д – кв. „Запад”
Отклонение към ул. „Г. Бенковски” бл.7, вх.Г
Отклонение към ул. „Бузлуджа” №9
Отклонение към ул. „Република” №26
Участък по ул. “Росица”
Отклонение към ул. „Росица” №17
Отклонение към ул. „Росица” №24
Отклонение към ул. „Росица” №19
Отклонение към ул. „Росица” №26, 28
Отклонение към ул. „Росица” №21
Участък по ул. “Скопие” и бул. „Митр. Андрей”
Отклонение от ул. „Скопие”
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.З
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.Ж
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.Е
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.Д
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.Г
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.В
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.Б
Отклонение към бул. „Митр. Андрей” бл.85, вх.А
2. № РС - 01 – 63 от 10.08.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с идентификатор 73626.502.433.1 в ЦЕХ ЗА ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ПЧЕЛИ
ЗП ПРЕУСТР. = 118,00 м2
местонахождение: УПИ VII 172 – за нежилищни нужди, кв. 61, ул. „Петър Берон” № 3, кв. „Въбел”, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
 

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-49 от 07.08.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 60 от 01.08.2018 г.
обект: ПРИСТРОЙКА и НАДСТРОЙКА ЗА ЖИЛИЩЕ към СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ”КАФЕ – АПЕРИТИВ и МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ” с РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЗП Същ. сграда кафе-ап. и магазин= 80,20 м2, ЗП Пристр. за жилище= 17,20 м2, ЗП Пристр. за кафе-ап.= 4,20 м2,
ЗП Общо първи етаж= 101,60 м2, ЗП Надстройка за жилище = 115,70 м2, РЗП Жилище = 132,90 м2,
РЗП Сграда = 217,30м2
местонахождение: УПИ I, кв. 48, ул.” Ст. Караджа” № 1, с. Вардун, общ. Търговище
2. № РС - 01 –61 от 06.08.2018 г.
обект: АКУМУЛАТОРНА СТАНЦИЯ В СГРАДА “СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ-ЛИНИЯ ЗА ОГЛЕДАЛА” с идентификатор 73626.533.9.31 към ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО ЗП Акумулаторна станция = 196 м2 , ЗП Ел. помещение = 6,25 м2, ЗП Общо = РЗП Общо = 202,25 м2
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-48 от 02.08.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 57 от 01.08.2018 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м към УПИ I за комплексно жилищно застрояване, трафопост, гаражи, кв. 173, гр. Търговище, Дължина на оградата L= 17,50 м
местонахождение: УПИ III 916, кв.173, ПИ № 73626.510.285, ул. „Войнишка” № 7, гр. Търговище
2. № РС - 01 – 58 от 01.08.2018 г.
обект: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 265,94 м2, РЗП = 497,70 м2
местонахождение: УПИ II 1, кв. 1, ул. „Н. Цонев” № 1, с. Ловец, общ. Търговище,
3. № РС – 01- 59 от 01.08.2018 г. в условията на чл.150 от ЗУТ
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, БАРБЕКЮ, ГРАДИНСКА ПЕРГОЛА и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м към УПИ VII 635, УПИ XI 639 и УПИ IX 637,
ЗП Жил. сграда 1 ет = 162,25 м2, ЗП Веранда =24,32 м2, ЗП Барбекю = 22,46 м2, ЗП Пергола=35,41 м2,
ЗП Склад= 19,48 м2, ЗП Жил. сграда 2 ет. =177,58 м2, ЗП Обща= 263,92 м2,
РЗП Жил. сграда= 339,83 м2, РЗП Общо= 441,50 м2,
местонахождение: УПИ XXIII, кв. 160, ПИ № 73626.510.458, ул. „Екзарх Йосиф” № 6, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 56 от 27.07.2018г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-47 от 31.07.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ
с иденетификатор 73626.511.131.1.8 от АТЕЛИЕ № 8 в ЖИЛИЩЕ –АПАРТАМЕНТ № 8, ЗП ПРЕУСТР.= 125,90 м2
местонахождение: УПИ VI-4195, кв.182, ПИ 73626.511.131, ул.“Мургаш” № 10, гр. Търговище,
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадена:
Заповед № 3-01-509/ 24.07.2018г. по чл. 154, ал.5 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-46 от 27.07.2018г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, към Разрешение за строеж № РС-01-33 от 11.04.2017г., за строеж: ”РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО
НА съществуващИ сградИ С прИСТРОЙКА В АДМИНИСТРАТИВНО – УЧЕБНИ СГРАДИ И пРОЕКТИРАНЕ НА НОВА СГРАДА С МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ в УПИ ХV-406, кв. 40, с. Надарево, общ. Търговище”
Първи етап: НОВА СГРАДА С МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
зп нова сграда = 340,90 м2, Рзп нова сграда = 679,00 м2
Нова сграда с места за настаняване, тип пансион на два етажа;
Благоустрояване около сградите, включително всички настилки и паркинги, без озеленяване;
Всички външни връзки и захранвания на сградите от двата етапа - захранване с вода, монтаж на Модулна пречиствателна станция, ел. захранване и външен топлопровод.
Втори етап: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА съществуващИ сградИ
С прИСТРОЙКА В АДМИНИСТРАТИВНО – УЧЕБНИ СГРАДИ
зп преустр. = 225,40 м2, Рзп преустр. = 254,60 м2,
Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради;
Пристройка навес за места за паркиране на велосипеди;
Пристройка с остъкляване приемна;
Бетонова площадка за инвентар;

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ЗАПОВЕД   № З-0-39 /20.08.2018 г. гр. Търговище, на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и след като разгледах административна преписка, образувана по повод постъпили заявления с вх. №ТСУ 94-00-1227/21.05.2018 г. и №ТСУ 94-00-1688/19.07.2018 г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I296, УПИ II299, УПИ Х302, УПИ XI300, УПИ XII300, УПИ XIII295, УПИ ХIV295 и бивш общински поземлен имот, продаден с Договор вписан под №149, том XIV, дв. вх. №4699/14.11.2017 г., придаваем към УПИ XI300, в кв. 15, с. Вардун, община Търговище, и План за застрояване в обхват на УПИ XV300 (проектен), кв. 15, с. Вардун, които са част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ


 Обява относно инвестиционно предложение  за oбeкт ,Автомагистрала „Хемус“ c участък ,,Белокопитово-Буховци от км 310+940 до км 327+260"

 Равностойностно парично обезщетение за имоти и части от имоти, засягащи се от oбeкт ,Автомагистрала „Хемус“ c участък ,,Белокопитово-Буховци от км 310+940 до км 327+260"

 Писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“ относно технически  проект за oбeкт ,Автомагистрала „Хемус“ c участък ,,Белокопитово-Буховци от км 310+940 до км 327+260"

 Линк към сайта на МРРБ с публикуваното обявление


О Б Я В Л Е Н И Е №ОБ-ТСУ-31/20.07.2018 г. Община Търговище на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ XLI и УПИ V , кв. 20, Промишлена зона, гр.Търговище и План за застрояване в обхват УПИ XLI, кв. 20, Промишлена зона, гр.Търговище. 

 


О Б Я В Л Е Н И Е № ОБ-ТСУ-32/20.07.2018 г. Община Търговище на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за частично изменение на ПУП-ПР на с.Баячево, общ.Търговище  в обхват УПИ VIII-305 и УПИ IX-304 от кв.44.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-45 от 13.07.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 54 от 12.07.2018 г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, ЗП = 60.00 м2
при условията на Наредба 19/ 2012г.
местонахождение: ПИ 73626.113.8, местност „Първи долап”, землище Търговище,
2. № РС - 01 – 55 от 13.07.2018 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 161.74 м2
местонахождение: УПИ V 74, кв. 5, с. Руец, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ЗАПОВЕД  № З-О-33/13.07.2018г. гр. Търговище, На основание чл. 44, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, след като разгледах административна преписка, образувана по повод постъпило заявление с вх. № ТСУ 94-00-1034/31.05.2018 г., за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ I132 и УПИ II131 в кв. 7, с. Осен


 ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-44 от 10.07.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 51 от 09.07.2018 г.
обект: ДВА ГАРАЖА, ЗП = 42.00 кв.м., РЗП = 98.58 кв.м.
местонахождение: УПИ III-177, кв. 33, с. Макариополско, общ. Търговище
2. № РС - 01 – 52 от 10.07.2018 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 160.75 м2, РЗП = 959.90 м2,
Първи приземен етаж – 5 бр. гаражи, 3 бр. складови помещения, 1 бр. общо помещение;
Втори, Трети и Четвърти етажи – общо 9 бр. жилища;
Пети етаж – 2 бр. жилища;
Места за паркиране: 11 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 5 бр. гаражи и 6 бр. открити места за паркиране в рамките на имота; 10 бр. велосипедни паркоместа
местонахождение: УПИ XIХ 3725, кв. 183, (ПИ 73626.507.438), ул. „Аксаков” № 5, гр.Търговище
3. № РС – 01- 53 от 10.07.2018 г.
обект: НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНАСГРАДА, ЗП = 159.47 кв.м., РЗП = 400.00 кв.м.
местонахождение: УПИ ХII158, кв. 119, (ПИ 73626.509.138), ул. „В. Петлешков” № 37,
гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-00 от 00.00.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 51 от 09.07.2018 г.
обект:местонахождение:
2. № РС - 01 – 52 от 10.07.2018 г.
обект: местонахождение:
3. № РС – 01- 53 от 10.07.2018 г.
обект: местонахождение:
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-43 от 06.07.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 49 от 04.07.2018 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 184.14 м2, РЗП = 874.54 м2
Подземен етаж – 8 бр. складови помещения, гараж с 6 бр. места за паркиране и 14 бр. велосипедни паркоместа;
Първи етаж – 1 бр. магазин за хранителни стоки, 1 бр. магазин за промишлени стоки;
Втори и Трети и етажи – общо 6 бр. жилища;
Четвърти етаж – 3 бр. жилища, като жилище „А9” е разположено на четвърти и пети етажи
Места за паркиране: 10 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 6 бр. в подземен гараж и 4 бр. в рамките на имота; 20 бр. велосипедни паркоместа
местонахождение: УПИ XII за жилищни нужди, кв. 95, (ПИ 73626.506.727), ул. „Братя Миладинови” № 17, гр. Търговище;
2. № РС - 01 – 50 от 05.07.2018 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2.20м към УПИ XIV 3993, при условията на чл.48, ал.4 и ал.5 от ЗУТ,
ЗП = 257.17 м2, РЗП = 1 259.84 м2
Подземен етаж – 16 бр. избени помещения и 9 бр. места за паркиране;
Първи (приземен) етаж – 3 бр. жилища и 4 бр. гаражи;
Втори етаж – 4 бр. жилища
Трети етаж – 4 бр. жилища
Четвърти етаж – 4 бр. жилища
Тавански етаж – 1 бр. жилище
Места за паркиране: 3 броя открити места за паркиране на автомобили, 9 броя покрити места за паркиране на автомобили, 4 броя гаражи, и общо 14 броя велосипедни паркоместа
местонахождение: УПИ XV3994, кв.193, (ПИ 73626.511.336), ул. „Трапезица”№55, гр.Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ- 26  /26.06. 2018 г. Община ърговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че e изработен РУП в обхват на УПИ III-„за административно и делово обслужване” (проектен) и УПИ –„за търговско-администратвино обслужване банка” (проектен) в кв. 125, гр. Търговище.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-43 от 06.07.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 49 от 04.07.2018 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 184.14 м2, РЗП = 874.54 м2
Подземен етаж – 8 бр. складови помещения, гараж с 6 бр. места за паркиране и 14 бр. велосипедни паркоместа;
Първи етаж – 1 бр. магазин за хранителни стоки, 1 бр. магазин за промишлени стоки;
Втори и Трети и етажи – общо 6 бр. жилища;
Четвърти етаж – 3 бр. жилища, като жилище „А9” е разположено на четвърти и пети етажи
Места за паркиране: 10 броя за паркиране и гариране на автомобили, от които 6 бр. в подземен гараж и 4 бр. в рамките на имота; 20 бр. велосипедни паркоместа
местонахождение: УПИ XII за жилищни нужди, кв. 95, (ПИ 73626.506.727), ул. „Братя Миладинови” № 17, гр. Търговище;
2. № РС - 01 – 50 от 05.07.2018 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2.20м. към УПИ XIV 3993, при условията на чл.48, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, ЗП = 257.17 м2, РЗП = 1 259.84 м2
Подземен етаж – 16 бр. избени помещения и 9 бр. места за паркиране;
Първи (приземен) етаж – 3 бр. жилища и 4 бр. гаражи;
Втори етаж – 4 бр. жилища
Трети етаж – 4 бр. жилища
Четвърти етаж – 4 бр. жилища
Тавански етаж – 1 бр. жилище
Места за паркиране: 3 броя открити места за паркиране на автомобили, 9 броя покрити места за паркиране на автомобили, 4 броя гаражи, и общо 14 броя велосипедни паркоместа
местонахождение: УПИ XV 3994, кв. 193, (ПИ 73626.511.336), ул. „Трапезица” № 55, гр.Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ЗАПОВЕД № З-0-32/06.07. 2018 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и след като разгледах административна преписка, образувана по повод постъпило заявление с вх. №ТСУ 94-00-1382/12.06.2018 г. за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План на регулация в обхват на УПИ V386 и УПИ IX386 в кв. 57, с. Руец, община Търговище


 

ЗАПОВЕД на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, след като разгледах административна преписка, образувана по повод постъпило заявление с вх. №ТСУ 26-00-450/18.06.2018 г. за одобряване на Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ II1006 – „за пункт за годишни прегледи на коли” и УПИ I1005 в кв. 84, гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ

 Обяснителна записка - изтегли

Разрешение за строеж - изтегли

Скица за частично изменение на ПУП - изтегли

 

Публикувани на 5 юли 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-42 от 04.07.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 46 от 02.07.2018 г., по чл.150 от ЗУТ
обект: ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ КЪМ СГРАДА ЗА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, ЗП = РЗП = 71.82 м2,
местонахождение: УПИ II 1006-ПУНКТ ЗА ГОДИШНИ ПРЕГЛЕДИ НА КОЛИ, кв. 84, ул. „Опълченска” № 16, гр. Търговище;
2. № РС - 01 – 47 от 02.07.2018 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м
местонахождение: УПИ X279 към УПИ IX499 в кв. 18, ул. „Елин Пелин” № 17, кв. „Въбел”, гр. Търговище,
3. № РС – 01- 48 от 03.07.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 73626.508.47.7.2 – МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В КАФЕ – БАР, ЗП ПРЕУСТР. = 68,00 м2,
местонахождение: УПИ II, кв.5, кв. „Запад”, гр. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ- 23/26.06.2018 г. Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, чe са изработени:

  

1. Проект за Изменение на подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VI104, УПИ X100, УПИ XI99 и УПИ XII97, 98 в кв. 203, гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлен имот с идентификатор 73626.509.89.

  


 

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ- 29 /28.06. 2018 г. Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват на поземлен имот №73626.533.9, гр. Търговище, с който за поземления имот се определя Чисто производствена устройствена зона (Пч) в съответствие с ОУП на Община Търговище със следните устройствени показатели: Пзастр. – максимум 80%, като показателят включва всички технологични пътища и обслужващи открити площи; Кинт. – максимум 2,5; Позел. – минимум 20%, Нмакс. – 40 м, която не се отнася за височината на съоръженията, Нсъоръж. – максимум 140м.


 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ- 25 /26.06.2018 г. Община Търговище на основание чл. 128, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ I2060-„за мелница”, УПИ II2061-„за складова база за дърва за огрев” и УПИ VIII-„за мелница” в кв. 2, гр.Търговище

 

 


ОБ-ТСУ-22/26.06.2018 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват на УПИ XII3717, УПИ XIII3718 и УПИ XIV3719 в кв. 183, гр. Търговище, с който се променя конфигурацията на задължителните линии на застрояване и дълбочината на застрояване, определена с ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед №336/09.07.1996 г. За урегулираните поземлени имоти се запазва характера и начина на застрояване определени с предходния план, а устройствената зона и параметрите на застрояване се определят в съответствие с ОУП на Община Търговище.
На основание чл. 113, ал. 2 от ЗУТ е изработен ПУП-РУП в обхват на УПИ XII3717, УПИ XIII3718 и УПИ XIV3719 в кв. 183, гр. Търговище.

Обявление

Обяснителна записка

План за застрояване

Работен устройствен план

Силуетни планове


ОБ-ТСУ-27/26.06.2018 г.
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ III3706, УПИ V3708, УПИ VI3709, УПИ VII3710, УПИ XII3717, УПИ XIII3718 и УПИ XIV3719 в кв. 183, гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти с идентификатори 73626.507.441, 73626.507.443, 73626.507.395, 73626.507.397, 73626.507.445, 73626.507.444 и 73626.507.442. Урегулираните поземлени имоти: УПИ V3708 и УПИ VI3709 се обединят в един нов УПИ XХI-„за жилищно застрояване” в кв. 183, а УПИ V3708 и УПИ VI3709 се заличават.
За новообразувания УПИ XXI – „за жилищно застрояване” в кв. 183 е изработен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване, с който за УПИ XXI се определя допустимото застрояване с ограничителни и задължителни линии на застрояване, в съответствие с ОУП на Община Търговище и правилата и нормативите за прилагането му. За УПИ XXI (проектен) се определя свързано застрояване с УПИ III3706.

Обявление

Обяснителна записка - План за регулация

План за регулация

Обяснителна записка - План за застрояване

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-40 от 25.06.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 44 от 22.06.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4522 на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД,
местонахождение: на покрива на жилищна сграда с идентификатор 73626.507.510.1, с административен адрес ул. „Антим I” № 17, вх. Б, гр. Търговище ;
2. № РС - 01 – 45 от 22.06.2018 г.
обект: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 74,70 м2, РЗП = 153,80 м2.
местонахождение: УПИ ХVI 537, кв. 50, ПИ № 73626.502.276, гр.Търговище, ул.”Тополница” № 43, кв. „Въбел”, гр.Търговище,
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-39 от 21.06.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 42 от 20.06.2018 г.
обект: ГАРАЖ № 2, ЗП = 17.82м 2
местонахождение: УПИ I ЗА КОМПЛ. ЖИЛ. ЗАСТРОЯВАНЕ, ТРАФОПОСТ, ГАРАЖИ, кв. 173, ПИ 73626.510.321, гр. Търговище;
2. № РС - 01 – 43 от 20.06.2018 г.
обект: ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.316.38 по кадастралната карта за землището на гр. Търговище, местност „Джевезлика”, община Търговище, с Дължина на трасето 1385.00 м.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б  Я В  Л  Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ- 28 /26.062018 г. Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ I735 и УПИ II736 в кв. 157, гр. Търговище, с който УПИ I735 и УПИ II736 се обединят в един нов УПИ XI (проектен) в кв.157, а УПИ I735 и УПИ II736 се заличаватт. За новообразувания УПИ XI е изработен проект на План за застрояване, с който се определя  устройствена зона за жилищно застрояване с малка  височина, разновидност Жм1 с устройствени показатели в съответствие с Общия устройствен план на Община Търговище, както следва: Пзастр. ≤ 60%, Кинт. ≤ 1,0, Позел. ≥ 40% и Н ≤ 7 м (≤ 2 ет.), като минимум 1/3 от озеленената площ – дървесна растителност. Бъдещото застрояване в УПИ XI (проектен) се определя със задължителните линии на застрояване, като се запазва свързаното застрояване с УПИ Х744 в кв. 157, предвидено с ПУП-ПЗ, одобрен със заповед №336/09.07.1996 г.


О  Б  Я   Л  Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ-24/26.062018 г. Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че са изработени:

1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VIII-„за обществено обслужващи дейности”, УПИ Х223 и УПИ III-„за комплексно жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище, с който регулационните граници между УПИ VIII-„за обществено обслужващи дейности”, УПИ Х223 и УПИ III-„за комплексно жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот с идентификатор 73626.506.696, което е допустимо на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, и за УПИ VIII-„за обществено обслужване” в кв. 93, гр. Търговище, се определи ново предназначение „за жилищно застрояване”, в съответствие с ОУП на Община Търговище.


О  Б  Я В  Л  Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ- 21 /26.06.2018 г.

 

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I132 и УПИ II131 в кв. 7, с. Осен, община Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти с №131 и №132. УПИ II131 в кв. 7, се разделя на два регулирани поземлени имота: УПИ III131 (проектен) и УПИ IV131 (проектен) в кв. 7, а УПИ II131 се заличава. За УПИ III131 (проектен) в кв. 7, с. Осен, е изработен План за застрояване, с който за УПИ се определя жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина до 10 м (3 ет.) – Жм.

 


О  Б  Я В  Л  Е  Н  И  Е № ОБ-ТСУ- 19   /14.06.2018 г.

 

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на урегулиран поземлен имот - УПИ II203 в кв. 37, с. Стража, община Търговище, с който от УПИ II203 се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ XIII203 и УПИ XIV203 в кв. 37, с. Стража, община Търговище, а УПИ II203 в кв. 37 се заличава


О Б Я В Л Е Н И Е № ОБ-ТСУ- 20 /14.06.2018 г
Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че са изработени:
1. Проект за изменение на ПУП-ПЗ в обхват на УПИ XIII3285, 3286 в кв. 61, гр. Търговище.
2. РУП в обхват на УПИ XIII3285, 3286 в кв. 61, гр. Търговище.

Изтегляне


 О Б Я В Л Е Н И Е № ОБ-ТСУ- 18 /14.06.2018 г.
 Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че са изработени:
 1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на в обхват на УПИ II3313, УПИ III3314 и УПИ IV3315 в кв.72, гр. Търговище.
2. Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ XIV (проектен) в кв.72, гр. Търговище.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-36 от 15.06.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС – 01- 38 от 14.06.2018 г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м
местонахождение: в УПИ XХI към УПИ XVIII в кв. 18, ул. „ Девети септември” № 10, с. Руец, общ. Търговище;
2. № РС - 01 – 39 от 15.06.2018 г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
в кв. ”Запад-2”, бл. 53,гр. Търговище по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
местонахождение:УПИ I жилищен комплекс, кв. 313, (в ПИ 73626.508.75), гр. Търговище, общ. Търговище;
3. № РС - 01 – 40 от 15.06.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА КАФЕ – АПЕРИТИВ В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ ЗП ПРЕУСТР. = 276,75 м2
местонахождение: УПИ IV за компл. жил. застр., търговия и общ. хранене, кв. 61, ул. ”Епископ Софроний” № 10, ет. 1, гр. Търговище;
4. № РС - 01 – 41 от 15.06.2018 г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 90,12 м2, РЗП = 186,66 м2,
ул.”Цар Шишман” № 3, гр.Търговище,
местонахождение: УПИ VIII 1097, кв. 80, ПИ № 73626.506.408, гр.Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 37 от 13.06.2018г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-1033 от 13.06.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект:
ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ
ЗП ЖИЛ. СГРАДА = 165,91м 2, РЗП ЖИЛ. СГРАДА = 323,05м 2 ЗП ГАРАЖ = 48,31м 2 ЗП ОБЩО = 214,22м 2
РЗП ОБЩО = 371,36м 2
местонахождение: УПИ ХХVII 4027, кв. 191 (ПИ 73626.511.196), гр.Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-31 от 29.05.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС - 01 – 35 от 25.05.2018 г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ, ЗП ПРЕУСТР. = 30,21 м2,
местонахождение: УПИ V, кв. 196, ул. ”Славянска” № 10, гр. Търговище
2. № РС - 01 – 36 от 28.05.2018 г.
oбект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА В АВТОЦЕНТЪР, ЗП ПРЕУСТР. = 216,00 м2, РЗП ПРЕУСТР. = 438,00 м2
местонахождение: УПИ IX за общ. обслужващи дейности, кв. 8, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01 - 34 от 18.05.2018г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 30 от 22.05.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ПОДЗЕМНА ОПТИЧНА МРЕЖА ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ
за нуждите на „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Етап 1 – трасе в землището на с. Маково с дължина 3151м
Етап 2 – трасе в землището на с. Миладиновци с дължина 3296м
местонахождение: на територията на Община Търговище – трасе по общински асфалтов път с обща дължина 6447м
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление ТСУ-92-00-1/22.05.2018 за изменение на кадастралния план на с. Кръшно в кв. 19

Публикувано на 22 май 2018


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-28 от 11.05.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 31 от 11.05.2018 г.
обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ СГРАДА ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ – МАГАЗИН-СЛАДКАРНИЦА, ЗП ПРИСТР. = РЗП ПРИСТР. = 36,10м2, РЗП СЪЩ. СГР. и ПРИСТР. = 184,51м2
местонахождение: УПИ VII ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, кв. 36, с. Баячево, общ.Търговище
2. № РС- 01 – 32 от 11.05.2018 г.
oбект: ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП = 106,40м2, РЗП = 405,54м2
местонахождение: УПИ VII 1258, кв. 58 (ПИ 73626.506.647), гр.Търговище
3. № РС- 01 – 33 от 11.05.2018 г.
oбект:ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПОКРИВ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА – СВИНАРНИК, ЗП преустр. и реконстр. на част от покрив = 560,00м 2
местонахождение: УПИ I, кв. 29, с. Певец, общ.Търговище
II. Заповеди по чл. 154, ал.5 от ЗУТ– 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-29 от 11.05.2018г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район съответно
1. № 3-01-326/ 11.05.2018г., по чл. 154 от ЗУТ, към Разрешение за строеж № РС- 01-128 от 13.11.2017г., за строеж: „СКЛАД ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И АВТОВЕЗНА в поземлен имот с № 000162 в землището на с. Ловец, общ. Търговище”,
2. № 3-01-328/ 11.05.2018г., по чл. 154 от ЗУТ, към Разрешение за строеж № РС - 01- 92 от 11.09.2017г., за строеж: „Еднофамилна ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХVIII-667, кв. 162, (ПИ 73626.510.131), ул. „Добрич” № 5, гр. Търговище, ЗП 1етаж= 117,10 м2, ЗП 2етаж= 76,31 м2 и РЗП = 193,41 м2”,
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01 - 30 от 04.05.2018г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 26 от 04.05.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект:
Производствена, складова и спомагателна сгради към ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ
зпПроизв. сграда= РЗП Произв. сграда= 671,62 м2, зпскл. сграда = РЗП скл. сграда= 1159,26 м2,
зпспом. сграда = РЗП спом. сграда= 246,70 м2,
зпобщо нови сгради = РЗПобщо нови сгради = 2077,58 м2, пЛОЩ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА= 3537 м2,
местонахождение: УПИ I, кв. 18, с. Алваново, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление  № ОБ-ТСУ-17/02.05.2018 г. - Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-23/27.04.2018 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено: Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ VIII-„за обществено обслужващи дейности”, УПИ Х223 и УПИ III-„за комплексно жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище, с което регулационните граници между УПИ VIII-„за обществено обслужващи дейности”, УПИ Х223 и УПИ III-„за комплексно жилищно застрояване” в кв. 93, гр. Търговище

Публикувано на 3 май 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 1 от 29 от 26.04.2018г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 23 от 27.04.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район на обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на ул. „Цар Освободител” № 36, гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” местонахождение: УПИ III за копмлексно жил. застрояване, трафопост, кв. 176, (в ПИ 73626.510.305), гр. Търговище, общ. Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 28 от 25.04.2018г., изпратено с писмо изх.№ ТСУ-24-00- 22 от 25.04.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
oбект: СГРАДA ЗА НАТРОШЕНИ СТЪКЛА КЪМ ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО
ЗП Сграда=936 м2, РЗП Сграда=1602м2, ЗП Доп.к-я 1(навес)=56 м2, ЗП Доп.к-я 2=60 м2,ЗП Доп.к-я 3=60 м2
ЗП Общо=1112 м2, РЗП Общо=1778 м2
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. ТЪРГОВИЩЕ
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-21 от 24.04.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 26 от 24.04.2018 г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 324.24 м2, РЗП = 1 757.77 м2
Първи етаж – 3 бр. жилища и 4 бр. гаражи
Втори и Tрети етажи – общо 8 бр. жилища и 2 бр. ателиета
Четвърти етаж – общо 2 бр. жилища
Места за паркиране: 11 броя открити места за паркиране на автомобили и 4 броя гаражи, и 24 броя велосипедни паркоместа
местонахождение: УПИ XVII3996, кв. 193, (ПИ 73626.511.333), ул. „Боровец” № 36, гр.Търговище
2. № РС- 01 –27 от 24.04.2018 г.
oбект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, ЗП = 180,00 м2, РЗП = 360,00 м2 местонахождение: ПИ с идентификатор 73626.116.12 по КК на гр.Търговище, местност „Първи долап”, община Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление № ОБ-ТСУ-16 /20.04.2018 г. Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.526.1014, с който за имота се определя застрояване с вилна сграда.

Публикувано на 24 април 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-20 от 20.04.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 23 от 20.04.2018г.
обект: СПОМАГАТЕЛНИ СГРАДИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ КЪМ ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО: Трафостанция; Помпена станция; Басейн за технологична вода; Охладителна система и Охладителни кули
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр.ТЪРГОВИЩЕ
2. № РС- 01 –24 от 20.04.2018г.
oбект: СКЛАД ЗА ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛO
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр.ТЪРГОВИЩЕ
3. № РС- 01 –25 от 20.04.2018г.
oбект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, с височина Н = 2.60 м, ЗП = 19.50 м2, при условията на Наредба 19/ 2012г. за СЗЗ без промяна на предназначението им
местонахождение: ПИ 48920.23.64 (стар идентификатор 023064), местност „Бакък алта”, землище с. Момино, общ. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-19 от 17.04.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 21 от 17.04.2018г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, при усл. на чл.50, т.2, буква „а” от ЗУТ, ЗП = РЗП = 79,98 м2
местонахождение: ПИ с идентификатор 73626.501.21, кв. 2, кв. „Въбел”, гр.Търговище
2. № РС- 01 –22 от 17.04.2018г.
oбект: ВИЛНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 131,04м 2
местонахождение: ПИ с идентификатор 73626.157.991 по КК на гр.Търговище,
местност „Серсем”, община Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-  15 /12.04.2018 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план – Работен устройствен план в обхват на УПИ XIV3719, УПИ XIII3718 и УПИ XII3717 в кв. 183, гр. Търговище, с който конкретизират се предвижданията на ПУП и се определя разположението и очертанията на сградите в план, разстоянията между тях и до имотните граници, максималната им височина и височината на билата им в абсолютни коти, броя на етажите, формата и наклона на покривите и архитектурната връзка между тях.

Публикувано на 12 април 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-  14/29.03.2018 г. Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I-„за средна и тежка селскостопанска техника”, УПИ II-„за овчарник”, УПИ III-„за техническа и коларо-железарска работилница” и УПИ IV-„за складова база-зърно” в кв. 39, с. Здравец, община Търговище, с който УПИ I-„за средна и тежка селскостопанска техника”, УПИ II-„за овчарник”, УПИ III-„за техническа и коларо железарска работилница” и УПИ IV-„за складова база-зърно” в кв. 39 се обединяват в един нов УПИ V в кв. 39 с предназначение „за производствена и складова дейност”, а УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ IV в кв. 39 се заличават.

Публикувано на 12 април 2018 година


 ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ- 13/29.03.2018 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I-„за складова база – тревни и груби фуражи” в кв. 41, с. Здравец, община Търговище, с който за УПИ I-„за складова база – тревни и груби фуражи” в кв. 41 се определя ново предназначение „за производствена и складова дейност”.

Публикувано на 12 април 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-12 /29.03.2018 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава,че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ I-„за лека селскостопанска техника” и  УПИ II-„за овчарник” в кв. 40, с. Здравец, община Търговище, с който УПИ I-„за лека селскостопанска техника” и  УПИ II-„за овчарник” в кв. 40 се обединяват в един нов УПИ III в кв. 40 с предназначение „за производствена и складова дейност”, а УПИ I и УПИ II в кв. 40 се заличават

Публикувано на 12 април 2018 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-18 от 05.04.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 19 от 05.04.2018г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 123,86 м2, РЗП = 204,66 м2
местонахождение: УПИ XIII 590, кв. 112, с. Лиляк, общ.Търговище
2. № РС- 01 –20 от 05.04.2018г.
oбект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 73626.511.378.1.55 – КАФЕ- АПЕРИТИВ във ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА с ТЪРГОВСКА ЧАСТ (АПТЕКА)
ЗП ПРЕУСТР. = 131,39 м2
местонахождение: УПИ ХХ, кв. 180, ул. ”Стефан Куцаров” № 22, вх. А, ет. 1, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-17 от 02.04.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 17 от 29.03.2018г.,
обект: ГАРАЖ, ЗП ГАРАЖ = РЗП ГАРАЖ = 44,00 м2
местонахождение: УПИ V 202, кв. 25, с. Руец, общ. Търговище
2. № РС- 01 –18 от 29.03.2018г.
oбект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ GSM/UMTS TGV 0021 В БАЗОВА СТАНЦИЯ TGV 0021”REDZHINA’’с честотен обхват 900–2100 МНz НА “МОБИЛТЕЛ” ЕАД, върху сграда с идентиф. 73626.510.326.1 по КК на гр. Търговище, ул. ”Трети март” № 1, вх. А
местонахождение: УПИ XIII, кв. 165, (ПИ 73626.510.326), гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П / /инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-11 /29.03.2018 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ V-„за селкооп” в кв. 11, с. Горна Кабда, община Търговище

Публикувано на 29 март 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 16 от 23.03.2018г., изпратено с писмо изх.№ ТСУ-24-00- 16 от 23.03.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
oбект: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА СЪДЕБНА ПАЛАТА, включващ сграда с идентификатор 73626.507.238.1 (Сутерен, 1, 2, 3 и 4 етаж); част от сгради с идентификатори 73626.507.238.2 (1 и 2 етаж) и 73626.507.238. 12 (Сутерен и 1етаж)
Площ ОСНОВЕН РЕМОНТ = 5075 м2
местонахождение: УПИ I ЗА СЪД, ПРОКУРАТУРА, ОБЩ. ХРАНЕНЕ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, МЕДИИ И ЖИЛ. ЗАСТРОЯВАНЕ, ТРАФОПОСТ, кв. 106, ул. ”Ст. Караджа” № 1, гр.Търговище.
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 15 от 21.03.2018г., в условията на чл. 150 от ЗУТ, изпратено с писмо изх.№ 24-00- 15 от 22.03.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП = 320.93 м2, РЗП = 1683.29 м2,
Подземен етаж – 13 бр. избени помещения
Първи етаж – 12 бр. гаражи и 8 бр. избени помещения и 1 бр. общо помещение;
Втори, Tрети, Четвърти и Пети етажи – общо 20 бр. жилища;
Места за паркиране: 20 броя за паркиране и гариране на автомобили- 12 бр. гаражи и 8 бр. са в рамките на имота; 18 бр. велосипедни паркоместа
местонахождение: УПИ XIII за жилищно застрояване, кв. 58, ул. „Ген. Скобелев” № 1, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 14 от 20.03.2018г., изпратено с писмо изх.№ ТСУ-24-00- 14 от 20.03.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район oбект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СТОПАНСКА СГРАДА в МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗП ПРЕУСТР. = 30,00 м2
местонахождение: УПИ I 51, кв. 37, с. Росина, общ. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Oбявление  ОБ-ТСУ- 10 /14.03.2018 г. - Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава за  изработен  Проект на подробен устройствен план – План за застроване за поземлени имоти с идентификатори 73626.114.12, 73626.114.13 и 73626.114.22 по кадастрална карта за землището на гр. Търговище

Публикувано на 20 март 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-13 от 13.03.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 11 от 12.03.2018г., в условията на чл. 150 от ЗУТ
обект: АВТОСЕРВИЗ И АВТОМИВКА, ЗП = РЗП = 483,60м 2
местонахождение: УПИ XVIII за автосервиз и автомивка, кв. 319, кв. „Запад 2”, гр. Търговище
2. № РС- 01 –12 от 13.03.2018г.
oбект: ПОДМЯНА НА ФУНДАМЕНТ НА ПЕЩ В СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с идентификатор № 73626.533.9.32 - ПЕЩНО ОТДЕЛЕНИЕ НА ЗАВОД ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „ВЪБЕЛ”, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр.ТЪРГОВИЩЕ
3. № РС- 01 – 13 от 13.03.2018г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 788,33 м2, РЗП = 4155,70 м2,
Полуподземен етаж – 45 бр. складови помещения, 3 бр. гаражи, 19 бр. места за паркиране на автомобили и 43 броя велосипедни паркоместа;
Тяло А Тяло Б
Първи етаж – 4 бр. жилища; Първи етаж – 5 бр. жилища, 1 бр. ателие;
Втори и Tрети етажи – общо 10 бр. жилища; Втори и Tрети етажи – общо 8 бр. жилища;
Четвърти етаж – 4 бр. жилища; Четвърти етаж – 5 бр. жилища;
Пети етаж – 4 бр. жилища; Пети етаж – 3 бр. жилища, 1 бр. ателие;
Места за паркиране и гариране на автомобили 45 броя – 19 броя в подземен паркинг, 3 броя гаражи, 25 броя в рамките на имота и 69 броя велосипедни паркоместа
местонахождение:УПИ XXXIза жилищно застрояване, кв.193, (ПИ73626.511.409), ул. „Трапезица”№ 47, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-12 от 07.03.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 8 от 02.03.2018г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м
местонахождение: в УПИ XIII 1081 ( ПИ № 73626.506.344), към УПИ I 1082 и УПИ XII 1080 в кв. 79, ул. „Цар Шишман” № 13, гр. Търговище
2. № РС- 01 –9 от 06.03.2018г., в условията на чл. 150 от ЗУТ
oбект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕГО
ЗП СЪЩ. СГРАДА = 94,56м 2, ЗП ПРИСТР. = 20,41м 2, ЗП ОБЩО = РЗП = 114,97м 2
местонахождение: УПИ V363, кв. 35, с. Голямо Ново, общ. Търговище
3. № РС- 01 – 10 от 07.03.2018г.
обект:ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ,
окачена на стълбове НН в с. Миладиновци, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление № ОБ-ТСУ- 8 /27.02.2018 г. за  изработени:

1. Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ ХII146, УПИ ХIII-„за спиртоварна” и УПИ „за озеленяване”  в кв. 28, кв. Въбел, гр. Търговище.

 

2. ПУП – План за застрояване за новообразувани урегулирани поземлени имоти: УПИ XIV-„за склад” и УПИ XV-„за спиртоварна” в кв. 28, кв. Въбел, гр. Търговище, в съответствие с ОУП на Община Търговище.

Публикувани на 28 февруари 2018 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 7 от 16.02.2018г., в условията на чл. 150 от ЗУТ, изпратено с писмо изх.№ 24-00- 11 от 16.02.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: РАБОТИЛНИЦА ЗА АВТОРЕМОНТНИ И АВТОБОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ И МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
Първи етап - РАБОТИЛНИЦА ЗА АВТОРЕМОНТНИ И АВТОБОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ
ЗП I ЕТАП = РЗП I ЕТАП =238,77м 2,
Втори етап - МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОФИСИ КЪМ РАБОТИЛНИЦА ЗА АВТОРЕМОНТНИ И АВТОБОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ
ЗП II ЕТАП = 113,71м 2, РЗП II ЕТАП = 242,57м 2,
ЗП ОБЩО = 352,48м 2, РЗП ОБЩО = 481,34м 2
местонахождение: УПИ LII-за автоцентър, кв. 20, Промишлена зона, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – Парцеларен план за обект: „Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище” при подводен преход на Соколовско дере в района на км 8,4 в землището на с. Голямо Соколово, община Търговище”. С проекта на ПУП-ПП се засягат поземлен имот № 15919.4.48 (частна собственост, Земеделска територия с НТП: „Ливада”, стар № 004048) и ПИ № 15919.4.102 (Държавна частна собственост, с НТП: „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение”, стар № 000102).Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Записка

ПУП

Регистри


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ- 24-00-10 от 06.02.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 5 от 05.02.2018г.
обект: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ  СГРАДА с идентификатор 73626.504.48.7 в ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ,  ЗП ПРЕУСТР. = 329,70 м2
местонахождение: УПИ XVIII 2129-за лека и хранително-вкусова промишленост, търговия и услуги, кв. 5, Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС- 01 –6 от 06.02.2018г.
oбект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОБЕКТИ НА КОО В ОФИС, ЗП ПРЕУСТР. = 65,90 м2
местонахождение: в УПИ I ЗА СЪД, ПРОКУРАТУРА, ОБЩ. ХРАНЕНЕ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, МЕДИИ И ЖИЛ. ЗАСТРОЯВАНЕ, ТР.П, в сграда с идентификатор 73626.507.702.1, кв. 106, ул. ”Преслав” № 2,
гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 4 от 26.01.2018г., изпратено с писмо изх.№ ТСУ-24-00- 08 от 30.01.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
oбект: КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, ПРИ ПРОМЯНА БРОЯ НА ФАЗИТЕ, трасе: от съществуваща РК № 1 на ТП „Улично осветление” преминава през ПИ № 73626.155.436 – публична общинска собственост с начин на трайно ползване селскостопански, горски, ведомствен път, до трифазно електромерно табло пред ПИ № 73626.155.199, Дължина на трасето 233.00м и сервитут 466.00м
местонахождение: ПИ №73626.155.199 по КК за землището на гр. Търговище, местност „Драка”

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ ОБ-ТСУ- 7/30.01.2018 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на урегулирани поземлени имоти - УПИ VII-436 и УПИ VIII-436 в кв. 35, с. Стража, община Търговище, с който регулационната граница между урегулираните поземлени имоти се поставя в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти  №477 и №478.
Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:
/инж. Т. Керемидчиева/

Обяснителна записка

План за регулация


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ ОБ-ТСУ- 5  /25.01.2018 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват на УПИ I-„за обществен център” и УПИ III-„за жилищна сграда със смесено предназначение” в кв. 49, с. Дралфа, община Търговище, с който се предвижда свързано застрояване на 2 етажа на общата регулационна граница между урегулираните поземлени имоти и на уличната регулационна линия на улица с о.т.117-127. За УПИ I-„за обществен център” и УПИ III-„за жилищна сграда със смесено предназначение” в кв. 49, с. Дралфа, община Търговище, се запазва устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м) (Жм) с устройствените показатели за застрояване, както следва: Пзастр. – максимум 60%, Кинт. – максимум 1,2; Позел. – минимум 40%; Н максимална – 10 м (3 ет.).

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:
/инж. Т. Керемидчиева/

Обяснителна записка

План за застрояване


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ ОБ-ТСУ- 4 /25.01.2018 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ IV3090-„за строително производство” в кв. 9, Промишлена зона, гр.Търговище, с който от УПИ IV3090 се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ XLIII-„за строително производство” и УПИ XLIV-„за производствени и складови дейности” в кв. 9, а УПИ IV3090 се заличaват. Регулационните граници на УПИ XLIII и УПИ XLIV се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлени имоти с идентификатори 73626.504.716 и 73626.504.717.
За новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ XLIII и УПИ XLIV e изработeн Подробен устройствен план – План за застрояване, с който се определя допустимото застрояване и предимно производствена устройствена зона (Пп) в съответствие с ОУП на Община Търговище с устройствени показатели както следва: Пзастр. – максимум 80%; Кинт. – максимум 2,4; Позел. – минимум 20%; Н максимална – 15 м (3 ет.).
Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:
/инж. Т. Керемидчиева/

Обяснителна записка

Опорен план

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-06 от 24.01.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 2 от 23.01.2018г.
обект: СКЛАДОВА СГРАДА и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ XV3091-за лека и хранително-вкусова промишленост и търговия и УПИ XVIII3057-за шивашко предприятие, ЗП СКЛАДОВА СГРАДА = РЗП = 351,34м 2
местонахождение: УПИ XVI3091-за търговско-складова база, кв. 9, (ПИ 73626.504.147), Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС- 01 –3 от 23.01.2018г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи етап – ПОДЗЕМЕН, ПЪРВИ и ВТОРИ ЕТАЖИ
ЗП = 125.00 м2
РЗП I етап = 278.00 м2,
Втори етап – ТРЕТИ и ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖИ
РЗП II етап = 306.00 м2
РЗП ОБЩО = 584.00 м2
Подземен етаж – 3 бр. избени помещения, 1 бр. складово помещение;
Първи етаж – Кафе – сладкарница;
Втори, Tрети и Четвърти етажи – общо 3 бр. жилища
Места за паркиране: 5  броя за паркиране и гариране на автомобили и 8 броя велосипедни паркоместа
местонахождение: УПИ III4346,  кв. 142, (ПИ 73626.507.717), ул. „Паисий” № 34, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ОБ-ТСУ-2/17.01.2018 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията съобщава, че e изготвен проект за изменение на подробен устройствен план в обхват на УПИ I-общ., УПИ II–общ, УПИ III–общ., УПИ V–общ., УПИ VI–общ., УПИ VII–общ., УПИ VIII–общ. и УПИ IX–общ. в квартал 13, кв. Запад 3, гр. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в стая № 8 на I етаж в Община Търговище.                                         
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Гл. специалист в отдел ТСУ:
/Т. Петкова/

Обявление

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 1 от 13.11.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 03 от 11.01.2018г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ВЪНШНА ЕСТАКАДА ЗА ДОВЕЖДАЩИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОВОДИ И ВЪНШНИ ПЛОЩАДКОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
местонахождение: ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Съобщение от Министерство на околната среда и водите за постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от от язовир "Съединение"

Публикувано на 11 януари 2018 година


2017 година


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-91 от 12.12.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 142 от 20.12.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 209,78м 2
местонахождение: УПИ IV178, кв. 317, ПИ № 73626.508.178, кв. „Запад 2”, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 143 от 20.12.2017г.
oбект: МТТ – 100kVA; 20/ 0,4kV и КАБЕЛНА ЛИНИЯ – СрН за ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТ: „ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ” в ПИ 73626.518.111 по КК на гр. Търговище, кв. „Въбел”
Трасето на кабелната линия СН е с обща дължина 95,00м – от стълб № 6 на ЕПО за ТП „АПК” до ново МКТТ,  ЗП МТТ = 1,37м2,
местонахождение: ПИ 73626.518.111 по КК на гр. Търговище УПИ LXXVII за производствени-складови дейности, кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище
3. № РС- 01 – 144 от 20.12.2017г.
обект: СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗП = РЗП = 451,44м 2
местонахождение: УПИ XXV 3089 за хранително-вкусова промишленост, кв. 9, ПИ № 73626.504.172, Промишлена зона, гр. Търговище
4. № РС- 01 – 145 от 21.12.2017г.
oбект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 205,25м 2, РЗП = 344,35м 2
местонахождение: УПИ III 177, кв. 317, ПИ № 73626.508.177, кв. „Запад-2”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-94 от 20.12.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 139 от 19.12.2017г.
обект: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД , Дължина уличен водопровод L=470.00 м
местонахождение: за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 73626.533.10, Промишлена зона, кв.„Въбел”,                   гр. Търговище
2. № РС- 01 – 140 от 19.12.2017г.
oбект: СКЛАДОВА БАЗА
1. Административно-битова сграда, ЗП = 89.00м 2, РЗП = 178.00м 2
2. Складова сграда, ЗП = РЗП = 15 127.20 м 2
ЗП ОБЩО = 15 216.20 м 2 ; РЗПОБЩО = 15 305.20 м 2
местонахождение: ПИ № 73626.533.10, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр. Търговище
3. № РС- 01 – 141 от 19.12.2017г.
oбект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 149,70м 2, РЗП = 245,40м 2     местонахождение: УПИ XIII 1081, кв. 79, ПИ № 73626.506.344, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

 

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-93 от 15.12.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 136 от 14.12.2017г.
обект: СГРАДА – ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ
Жилищна сграда
Подземен етаж – 12 бр. избени помещения, подземен гараж с 6 бр. места за паркиране;
Първи (приземен) етаж – 3 бр. гаражи, 1 бр. апартамент;
Втори и Tрети етажи – 6 бр. апартаменти;
Четвърти етаж – 3 бр. апартаменти;
Пети етаж – 2 бр. ателиета за индивидуална творческа дейност
ЗП = 164.74 м2; РЗП = 913.13 м2
Обществено – обслужваща сграда – Заведение за бързо хранене
Места за паркиране: 15 броя за паркиране и гариране на автомобили, като 3 бр. от тях са гаражи, 6 бр. са покрити паркоместа, а 6 бр. са в рамките на имота; 23 бр. велосипедни паркоместа в съответствие с чл. 24 ал. 1 от Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии.
ЗП = 89.28 м2; РЗП = 171.70 м2,
ЗП ОБЩО = 254.02 м2; РЗП ОБЩО = 1084.83 м2
местонахождение: УПИ XXIV 584,  кв. 152, ул. „Васил Петлешков” № 24, гр.Търговище
2. № РС- 01 – 137 от 15.12.2017г.
oбект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТ: КПП в ПИ № 73626.30.46 по КК  на гр. Търговище, Трасе: от ТЕПО, монтирано в непосредствена близост до РК-1 на БКТП „Агротрон” преминава през ПИ № 73626.30.44 и ПИ № 73626.30.47 до ГРТ, монтирано в сградата на КПП.
Обща дължина на кабелното трасе 141.00м
местонахождение: за  ПИ № 73626.30.46 по КК на гр. Търговище
3. № РС- 01 – 138 от 15.12.2017г.
oбект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с идентификатор 61676.512.304.1 в СПЕЦИАЛИЗИРАН МАЛЪК ОБЕКТ ЗА ДЕСТИЛИРАНЕ (Пункт за изваряване на ракия)
ЗП ПРЕУСТР. = 111,00 м2
местонахождение: УПИ III, кв. 9, с. Разбойна, общ.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-91 от 12.12.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 134 от 12.12.2017г.
обект: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ за ПИ №73626.508.177 и ПИ №73626.508.178, кв. „Запад-2”, гр. Търговище
местонахождение: в ПИ №73626.508.138 и ПИ №73626.508.183, собственост на Община Търговище с НТП – за второстепенна улица
2. № РС- 01 – 135 от 12.12.2017г.
oбект: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА С КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ И АВТОМИВКА ЗП АДМ. СГРАДА = 145,25м 2, ЗП АВТОРАБОТИЛНИЦА С ДИАГН. ПУНКТ = 512,00м 2, ЗПАВТОМИВКА=22,00м2, РЗП = 679,25м2
местонахождение: УПИ LXXVII за производствени-складови дейности, кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ОБ-ТСУ- 51 /11.12.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване в обхват на УПИ VI-„за трафопост” и УПИ VII-„за мелница” в кв. 2, гр. Търговище, с който двата урегулирани поземлени имота да се обединят в един нов УПИ X, а УПИ VI-„за трафопост” и УПИ VII-„за мелница” в кв. 2 се заличават. За новообразувания УПИ Х се определя ново предназначение „за търговска и складова дейност” и предимно производствена устройствена зона (Пп), в съответствие с предвижданията на предварителния проект на ОУП на Община Търговище.
Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:
/инж. Т. Керемидчиева/

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-90 от 07.12.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 132 от 06.12.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – БКТП - 630kVA; 20/ 0,4kV и КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV за обект: „Цех за пране и багрене на готови конфекционирани облекла в УПИ ХХIза производствени и складови дейности в кв. 319, кв. „Запад-2”, гр. Търговище”
Трасето на кабелната линия 20kV е предвидено от свободна килия СрН в ТП „Вихрен” и е с обща дължина 298,00м. Кабелната линия ще завърши в ново БКТП ЗПБКТП = 7,41м2
местонахождение: за УПИ ХХIза производствени и складови дейности в кв. 319, кв. „Запад-2”, гр. Търговище,
2. № РС- 01 – 133 от 07.12.2017г.
oбект: ПОДЗЕМНА ТРЪБНА И КАБЕЛНА МРЕЖА ЗА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ на територията на гр.Търговище - ЕТАП 6,с обща дължина на трасето 7 460 м
и предвидени 25 броя телекомуникационни шкафа и 9 броя кабелни шахти с капак
местонахождение: на територията на гр.Търговище - ЕТАП 6

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 131 от 28.11.2017г. в условията на чл.150, ал.4 от ЗУТ,  изпратено с писмо изх.№ 24-00- 89 от 01.12.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
oбект:  ЖИЛИЩНА СГРАДА
Вход „А”
Подземен етаж – 4 броя гаражи, 11 броя избени помещения за вход „А” и 11 броя избени помещения за вход Б
Приземен етаж – 3 броя гаражи (единият с избено помещение), 2 броя жилища и 2 броя избени помещения;
Първи, Втори и Tрети етажи – общо 9 броя жилища;
Четвърти етаж – 2 броя ателиета за творческа дейност;
Вход „Б”
Приземен етаж – 1 брой гараж, 1 брой избено помещение, 1 брой офис и 2 броя жилища;
Първи, Втори и Tрети етажи – общо 9 броя жилища;
Места за паркиране: 24  броя места за паркиране и гариране на автомобили, като 8 бр. са гаражи, 16 бр. са в рамките на имота, като 4 бр. от тях са покрити; 30 бр. велосипедни паркоместа в съответствие с чл. 24 ал. 1 от Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии.
ЗПСГРАДА = 392.54 м2, ЗПСЛЪНЦЕЗАЩИТНО СЪОРЪЖ./ НАВЕС = 45.00 м2,
ЗПОБЩО = 437.54 м2, РЗП = 1816.49 м2
местонахождение: УПИ XVI, кв. 71, ПИ 73626.507.727, ул. „Епископ Софроний” № 29, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-88 от 23.11.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 129 от 23.11.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП = 289.00 м2, РЗП = 1479.70 м2
Първи (Приземен) етаж – 11 бр. гаражи, 3 бр. избени помещения, 1 бр. общо помещение;
Втори, Tрети и Четвърти етажи – общо 12 бр. жилища;
Пети (Тавански) етаж – 2 бр. жилища
Места за паркиране: 14  броя за паркиране и гариране на автомобили, като 11 бр. от тях са гаражи, а 3 бр. са в рамките на имота и 10 броя велосипедни паркоместа в съответствие с чл. 24 ал. 1 от Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии.
местонахождение: УПИ XI4049,  кв. 195, ул. „Граф Игнатиев” № 30, гр.Търговище
2. № РС- 01 – 130 от 23.11.2017г.
oбект: ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ
ЗП ПРИСТР. = 24,08м 2, ЗП СЪЩ. ЖИЛ. СГРАДА И ПРИСТР. = 102,52м 2
местонахождение: УПИ XIV154, кв. 22, с. Алваново, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадена Заповед № 3-01-949 от 22.11.2017г., по чл. 154 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00- 87 от 23.11.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, към Разрешение за строеж № РС- 01-87 от 30.08.2017г. за строеж: ЦЕХ ЗА ПРАНЕ И БАГРЕНЕ НА ГОТОВИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ОБЛЕКЛА, ЗП = РЗП = 3877,20 м2 в УПИ ХХI за производствени и складови дейности в кв. 319, кв. „Запад-2”, гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 128 от 13.11.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 85 от 15.11.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект СКЛАД ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И АВТОВЕЗНА,
ЗП СКЛАД = 818.00м2, ЗПАВТОВЕЗНА = 130.40м2,РЗП = 948.40м2
местонахождение:  поземлен имот  с № 000162 в землището на с. Ловец, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 5 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-80 от 25.10.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 123 от 08.11.2017г.
обект: ПРИСТРОЙКА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МАГАЗИН         ЗПпристр. = 72.00м 2
местонахождение: УПИ X1141, кв. 77, ПИ 73626.506.598, ул. „Братя Миладинови”, № 22A, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 124 от 08.11.2017г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на ул. ”Бузлуджа” № 1, вх. А и вх. Б и № 3, гр. Търговище по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ IIIза компл. жил. застрояване, кв. 93, (ПИ 73626.506.470.3), гр. Търговище, общ. Търговище
3.  № РС- 01 – 125 от 08.11.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩЕ (апартамент № 11, с идентификатор 73626.511.115.5.11) и ПРИОБЩАВАНЕ НА ЛОДЖИИ ЗППРЕУСТР. = 70,92 м2
местонахождение: УПИ II ЗА КОМПЛ. ЖИЛ. ЗАСТР., ГАРАЖИ, кв. 201, ул. ”Капитан Данаджиев” № 20,    вх. Б, ет. 3, ап. 11, гр. Търговище
4. № РС- 01 – 126 от 09.11.2017г.
обект: МИНАРЕ ЗП=4,40 м2, РЗП=10,10 м2
местонахождение: УПИ I123 за джамия, кв. 10, с. Подгорица, общ. Търговище
5. № РС- 01 – 127 от 09.11.2017г.
обект: ПОДЗЕМНА ОПТИЧНА МРЕЖА ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, за нуждите на „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ” ЕООД,
Подобект: Пресичане на 2 главна ЖП линия София – Горна Оряховица – Варна в ПИ 73626.334.1 под мостово съоръжение
местонахождение: на територията на Община Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ОБ-ТСУ-43./03.11.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, за изготвен проект на подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Оптична кабелна линия Търговище-Омуртаг”. Проектът е представен с парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура към действащите ПУП на населени места за обект „Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг”. Проектът е представен за следните землища на населени места: гр. Търговище, с. Лиляк, с. Пайдушко, с. Божурка в община Търговище.
Обявлението за изработения проект е публикувано в „Държавен вестник”, бр. 88 от 03.11.2017 г. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването на обявление в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.
 
Началник отдел ТСУ:
/инж. Т. Керемидчиева/

Документи


ОБ-ТСУ-48 / 09.11.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ VII594, УПИ VIII154 и УПИ ХIII154 в кв. 33, кв. Въбел, гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници между поземлени имоти с идентификатори 73626.501.252, 73626.501.238 и 73626.501.239.

С плана за застрояване за УПИ ХIII154 в кв. 33, кв. Въбел, гр. Търговище, се определя допустимото застрояване в съответствие с ОУП на Община Търговище и правилата и нормативите за прилагането му.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:  /П/
/инж. Т. Керемидчиева/

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


ОБ-ТСУ-47 / 09.11.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ II3727, УПИ III4346, УПИ IV3734 и УПИ I-„за детски дом” в кв. 142, гр. Търговище, с което регулационните граници между урегулирани поземлени имоти да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлени имоти №73626.507.498, №73626.507.717, 73626.507.500 и №73626.507.467. Действащия план за застрояване остава в сила.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:  /П/
/инж. Т. Керемидчиева/

Обявление

Обяснителна записка

Извадка от действащия регулационен план

Частично изменение на  ПУП - План за регулация


ОБ-ТСУ-45 / 09.11.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват на УПИ ХI3982, УПИ ХII3991 и УПИ XXII4001 в кв. 193, гр. Търговище, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти с идентификатори 73626.511.309, 73626.511.310 и 73626.511.307. Урегулираните поземлени имоти: УПИ ХI3982 и УПИ ХII3991 се обединяват в един нов УПИ XХХI-„за жилищно застрояване” в кв. 193, а УПИ ХI3982, УПИ ХII3991 се заличава.

За новообразувания УПИ XXXI – „за жилищно застрояване” в кв. 193 се определя допустимото застрояване с ограничителни линии на застрояване на минимум 3 м от уличната регулация и при условията на чл. 31, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, в съответствие с ОУП на Община Търговище и правилата и нормативите за прилагането му.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:  /П/
/инж. Т. Керемидчиева/

Обявление

Обяснителна записка - част 1

Обяснителна записка- част 2

Извадка от действащия регулационен план

Частично изменение на  ПУП - План за регулация

План за застрояване


ОБ-ТСУ-44 / 09.11.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване в обхват на УПИ VIII-“за автосалон, автосервиз и хотел” в кв. 21, Промишлена зона, гр. Търговище, с който се определя ново предназначение на УПИ VIII-„за производствени и складови дейности и общежитие”, запазва се Предимно производствена устройствена зона (Пп) с устройствени показатели в съответствие с ОУП на Община Търговище и допустимото застрояване с ограничителни линии на застрояване.

Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк –         Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:  /П/
/инж. Т. Керемидчиева/

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадена
I. Заповед № 3-01-878 от 02.11.2017г., по чл. 154 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00- 83 от 06.11.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, към Разрешение за строеж № РС- 01-69 от 17.09.2016г. за строеж: „КОНТРОЛНО – ПРОПУСКВАТЕЛЕН ПУНКТ (КПП) в ПИ 73626.30.46 по КК на гр. Търговище, местност „Махле Аркаса”.

В 14-дневен срок от датата на писмото заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 7 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-82 от 03.11.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 116 от 31.10.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ с честотен обхват 900–2100 МНz TGV0009.A ”ЛУДОГОРНА”
местонахождение: върху сграда с идентификатор 73626.509.389.1 по КК на гр. Търговище, в УПИ VI за жил. застрояване, кв. 88, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 117 от 31.10.2017г.
oбект: МТТ 20/0,4 kV; 50 kW за ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА СТРОЕЖ – ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ, състоящо се в изграждане на кабелно отклонение от стълб № 21 на ЕП-20kV „Твърдица” и МТТ
местонахождение: ПИ 3626.504.243, по КК на гр. Търговище, УПИ V 3048 за складова база, кв. 3, Промишлена зона, гр. Търговище,
3.  № РС- 01 – 118 от 02.11.2017г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в кв. ”Запад”, бл. 25, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ VI жил. строителство и магазини, кв. 6, (в ПИ 73626.508.51), гр. Търговище, общ. Търговище
4. № РС- 01 – 119 от 03.11.2017г.
обект: ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ – БОЙЛЕР  НА СПОРТНА ЗАЛА „ДЕЧКО СТЕФАНОВ”
местонахождение: УПИ III, кв. 109, в сграда с ПИ № 73626.506.561.1, ул. ”Христо Ботев”,                   гр. Търговище
5. № РС- 01 – 120 от 03.11.2017г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на ул. ”Цар Симеон” № 4, гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ I за компл. жил. застрояване, за обезщетяване на собственици от кв. 39 и гаражи, кв. 38, (ПИ 73626.506.217.1), гр. Търговище, общ. Търговище
6. № РС- 01 – 121 от 03.11.2017г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на ул. ”Скопие” № 16,  гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ XIII за компл. жил. застрояване, трафопост, кв. 7, (ПИ 73626.506.19.3), гр. Търговище, общ. Търговище
7. № РС- 01 – 122 от 03.11.2017г.
обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 35 Втори етап – Газоразпределителна мрежа гр.Търговище – Етап 35.2
Oбща дължина на Газоразпределителна мрежа гр.Търговище - Етап 35.2 – 1106.80м,
с включени 18 бр. участъци с обща дължина – 821.60 м 29 бр. отклонения с обща дължина – 285.20 м,
местонахождение: гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 115 от 26.10.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 81 от 27.10.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАна ул. ”Палаузов” № 8, гр. Търговище по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение:  УПИ IV за компл. жил. застрояване, магазини и трафопост, кв. 127, (ПИ 73626.507.336.2), гр. Търговище, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-80 от 25.10.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 112 от 25.10.2017г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на ул. ”Кюстенджа” № 4, № 6 и № 8, гр. Търговище по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ ХIII за компл. жил. застрояване, трафопост, полудземни гаражи, кв. 64, (ПИ 73626.507.60),гр. Търговище, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 113 от 25.10.2017г.
Обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП = РЗП = 177.50 м2,
местонахождение: УПИ III264, кв. 27, с. Стража, гр. Търговище
1.  № РС- 01 – 114 от 25.10.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП = РЗП = 209.05 м2
местонахождение: УПИ I, кв. 19, с. Стража, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ОБ-ТСУ-41/25.10.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ II-3560, УПИ III-„за административни услуги” и УПИ V-„за комплексно жилищно застрояване, търговия, адвокатски офиси и трафопост” в кв. 138, гр. Търговище.
Информация по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg,  линк – Общинска администрация / обяви и съобщения/ устройство на територията/. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Началник отдел ТСУ:
/инж. Т. Керемидчиева/

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –6 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-79 от 20.10.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 106 от 19.10.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ДЕВЕТ БРОЯ ГАРАЖИ – ГРУПА „Б”
Трасе: от ТП „Ком” до електромерно табло тип ТЕПО с кабел тип NAYY-j 4x95мм2
Обща дължина  на трасето през общински имоти 58м
местонахождение: УПИ V, кв. 1, ПИ 73626.508.280, кв. „Запад-3”, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 107 от 19.10.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
Обща дължина  на трасето през общински имоти 64м
местонахождение: УПИ X, кв. 9, кв. „Запад-3”, ПИ № 73626.508.263  пo KK на гр. Търговище, Трасе: от ТП „Рожен” до нова РК-3 пред ПИ 73626.508.263 с кабел тип NAYY-j 4x50мм2;
от нова РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО с кабел тип NAYY 4x16мм2
3. № РС- 01 – 108 от 19.10.2017г.
обект: СКЛАДОВА БАЗА ЗА ИНВЕНТАР И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЗП = РЗП = 401.50м 2
местонахождение: УПИ XI356, кв. 43, с. Буховци, общ. Търговище
4. № РС- 01 – 109 от 19.10.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩЕ В КОЗМЕТИЧЕН САЛОН
ЗП ПРЕУСТР. ОБЩО = 131,39 м2, ЗП ПРЕУСТР. СУТЕРЕН = 43,39 м2, ЗП ПРЕУСТР. ПЪРВИ ЕТ. = 88,00 м2
местонахождение: УПИ ХV1145, кв. 76 (ПИ № 73626.506.426), ул. ”Братя Миладинови” № 26, гр.Търговище
5. № РС- 01 – 110 от 19.10.2017г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на ул. ”Бенковски” № 7, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ IV за жил. застрояване, админ. сграда, търговия, адм. услуги, кв. 136, (ПИ 73626.507.447.8), гр. Търговище, общ. Търговище
6. № РС- 01 – 111 от 20.10.2017г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА на ул. ”Кюстенджа” № 79, вх. А и вх. Б, гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ ХV за компл. жил. застрояване, подземни гаражи, комплекс търговия, услуги, общ. хранене и спортни дейности, кв. 192, (ПИ 73626.511.311.7), гр. Търговище, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-77 от 06.10.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 104 от 04.10.2017г.
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на бул. ”Митрополит Андрей” № 83, вх. А, вх. Б и вх. В, гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ I за жил. застрояване, кв. 28, (ПИ 73626.506.126.1), гр. Търговище,                       общ. Търговище;
2. № РС- 01 – 105 от 04.10.2017г.;
обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на бул. ”Цар Освободител” № 32, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, гр. Търговище, по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ II за компл. жил. застрояване, тафопост, кв. 177, (ПИ 73626.510.305),                                  гр. Търговище, общ. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-73 от 04.10.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 100 от 14.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП = 161.22 м2
местонахождение: УПИ XIX, кв. 5, (ПИ 73626.508.201), кв. „Запад”, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 101 от 19.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 181,90 м2
местонахождение: УПИ ХIV321, кв. 28, с. Стража, общ. Търговище
3. № РС- 01 – 102 от 19.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 187,40 м2, РЗП = 370,50 м2 и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м в УПИ V3205 към УПИ III 3203, УПИ IV 3204 и УПИ VI за детска ясла,                 кв. 65, гр. Търговище
местонахождение: УПИ V3205, кв. 65, (ПИ73626.507.23), ул. „Панагюрище” № 8, гр. Търговище
4. № РС- 01 – 103 от 19.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – етап 1,  ЗП = 108,20 м2, РЗП = 342,16 м2
местонахождение: УПИ VII-132, кв. 182, (ПИ 73626.511.132), ул. „Мургаш” № 8, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01-99 от 29.09.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 72 от 29.09.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект СКЛАД ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И АВТОВЕЗНА,
ЗП СКЛАД = 818.00м2, ЗПАВТОВЕЗНА = 130.40м2,РЗП = 948.40м2
местонахождение:  поземлен имот  с № 000162 в землището на с. Ловец, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-49/29.09.2017 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Жилищна сграда в УПИ XIII – „за жилищно застрояване”, кв. 58, гр. Търговище”, който да съдържа следните съставни части:
1. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ II1266, УПИ Х1263, УПИ ХI1264 и УПИ XII1265 в кв. 58, гр. Търговище, с който:
регулационните граници между  УПИ II1266, УПИ Х1263, УПИ ХI1264 и УПИ XII1265 в кв. 58 да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлени имоти с идентификатори 73626.506.316, 73626.506.602, 73626.506.313 и 73626.506.315;
от УПИ ХI1264 и УПИ XII1265 в кв. 58 да се образува нов урегулиран поземлен имот - УПИ ХIII–„за жилищно застрояване” в кв. 58, а УПИ ХI1264 и УПИ XII1265 да се заличат.
За УПИ ХIII–„за жилищно застрояване” в кв. 58 да се изработи План за застрояване, да се определи  устройствена зона за жилищно застрояване със средна височина до 15 м (до 5 етажа) (Жс), с устройствени показатели в съответствие с Общия устройствен план на Община Търговище. Бъдещото застрояване в УПИ ХIII–„за жилищно застрояване” в кв. 58 да се определи с ограничителни линии на застрояване, при условията на чл. 31, ал. 2 и ал. 5, и чл. 32 от ЗУТ.
2. Инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда в УПИ ХIII–„за жилищно застрояване” в кв. 58, гр. Търговище”.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-71 от 19.09.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 95 от 14.09.2017г.
обект: МТТ – 100kVA; 20/ 0,4kV и КЛ-СрН за ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТ: „ПУНКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ И РЕМОНТ НА ППС” в УПИ I 4676, кв. 5, (ПИ 73626.504.85),                      гр. Търговище Трасето на кабелната линия СН е с обща дължина 107,00м – от стълб № 4 на ЕП „Сива” до ново МКТТ, ЗПМТТ = 1,37м2
местонахождение: УПИ I 4676, кв. 5, (ПИ 73626.504.85), гр. Търговище
2. № РС- 01 – 96 от 19.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 181,90 м2
местонахождение: УПИ ХIV321, кв. 28, с. Стража, общ. Търговище
3. № РС- 01 – 97 от 19.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 187,40 м2, РЗП = 370,50 м2 и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м в УПИ V3205 към УПИ III 3203, УПИ IV 3204 и УПИ VI за детска ясла,                 кв. 65, гр. Търговище
местонахождение: УПИ V3205, кв. 65, (ПИ73626.507.23), ул. „Панагюрище” № 8, гр. Търговище
4. № РС- 01 – 98 от 19.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – етап 1,  ЗП = 108,20 м2, РЗП = 342,16 м2
местонахождение: УПИ VII-132, кв. 182, (ПИ 73626.511.132), ул. „Мургаш” № 8, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 37/19.09.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава за изготвен проект на подробен устройствен план – план за застрояване за обект: „ХРИСТИЯНСКО ГРОБИЩЕ в с. Лиляк, поземлени имоти №089019, 089021, №089022 и части от поземлени имоти №089020, №014005 и №014010, с. Лиляк, община Търговище”.
Проектът може да бъдат разгледан на сайта на общинската администрация и в стая №14 на първи етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ИНЖ. ТАТЯНА КЕРЕМИДЧИЕВА
Началник отдел ТСУ
Община Търговище

Изтегляне


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
 
№ 36 /18.09.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава за изработен проект на подробен устройствен план – план за застрояване в обхват поземлен имот (ПИ) №73626.312.101, кв. Въбел, местността „Юртлук” с цел промяна на предназначението „за съоръжение на техническата инфраструктура” (за базова станция на „Теленор България” ЕАД).
    Проектът може да бъдат разгледан на сайта на общинската администрация и в стая №14 на първи етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
                                                   

ИНЖ. ТАТЯНА КЕРЕМИДЧИЕВА
Началник отдел ТСУ

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 94 от 13.09.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 69 от 13.09.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
на ул. „Република” № 24 и № 26 по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
местонахождение: УПИ I за компл. жил. застрояване, трафопост, гаражи, кв. 173, (ПИ 73626.510.318.5                      и ПИ 73626.510.318.6), гр. Търговище, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-68 от 12.09.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 91 от 07.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 80 м2
местонахождение: УПИ XVI-61, кв. 116, ПИ № 73626.509.62, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 92 от 11.09.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ЗП 1етаж= 117,10 м2, ЗП 2етаж= 76,31 м2 и РЗП = 193,41 м2
местонахождение: УПИ ХVIII-667, кв. 162, (ПИ 73626.510.131), ул. „Добрич” № 5,                                  гр. Търговище;
3.  № РС- 01 – 93 от 12.09.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м
местонахождение: УПИ X 3801 към УПИ XIII 3802, кв. 167, ул. „Троян" № 5, гр. Търговище.


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-35 / 13.09.2017 г.
 

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на ПИ № 73626.155.199 по КК на землището на гр. Търговище през ПИ № 73626.155.436 - за селскостопански път, общинска собственост. 
Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
МЛ.ЕКСПЕРТ-ОТДЕЛ ТСУ:   /П/
/С. Мустафова/

Обявление

Обяснителна записка

Парцеларен план за електрозахранване на ПИ 73626.155.199

Регистър на засегнатите имоти от трасето и сервитута на обект Външно електрозахранване на ПИ 73626.155.199


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава за издадена виза с изх. №СК-ТСУ-859/05.09.2017 г. за изработване на идеен проект за учредяване на право на пристрояване към съществуващ търговски обект на основание чл. 134, ал. 6 от ЗУТ.  
Визата може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуален кодекс пред Административен съд гр. Търговище чрез Община Търговище.

Приложение: скица с изх. №СК-ТСУ-859/05.09.2017 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-44/05.09.2017 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ VII594, УПИ VIII154 и УПИ ХIII154 в кв. 33, кв. Въбел, гр. Търговище, с което регулационните граници между урегулираните поземлени имоти да се поставят в съответствие с кадастралните граници между поземлени имоти с идентификатори 73626.501.252, 73626.501.238 и 73626.501.239.
С плана за застрояване за УПИ ХIII154 в кв. 33, кв. Въбел, гр. Търговище, да се определи допустимото застрояване в съответствие с ОУП на Община Търговище и правилата и нормативите за прилагането му.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.


ОБЯВЛЕНИЕ
 

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-67 от 04.09.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 89 от 01.09.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА при условията на чл. 50, т. 1, буква „б” и чл. 53 от ЗУТ
ЗП = 88,00 м2; РЗП = 170,53 м2
местонахождение: в УПИ V1508, кв. 51 (ПИ № 73626.505.107), ул. „Руен” № 12, ет. 1, гр.Търговище;
2. № РС- 01 – 90 от 04.09.2017г.
обект: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛИЦА с О.Т. 878-879, КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА УПИ ХХI за производствени и складови дейности И ПОДМЯНА НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ул. „ТРЕТИ МАРТ”     между О.Т. 826-825
Дължини водопровод: уличен водопровод L=75.00м, СВО L=5.50м;
Дължини канализация: улична канализация L=40.00м, СКО L=129.00м
местонахождение: за УПИ ХХI за производствени и складови дейности в кв. 319, кв. „Запад-2”, гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е

№ ОБ-ТСУ -33 /04.09.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, за изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ XIV3993 и УПИ XVII3996 в кв. 193, гр. Търговище, с който вътрешна регулационната граница между урегулирани поземлени имоти се поставя в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти №73626.511.336 и №73626.511.333.
Проектът може да бъдат разгледан на сайта на общинската администрация и в стая №14 на първи етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ИНЖ. ТАТЯНА КЕРЕМИДЧИЕВА
Началник отдел ТСУ

  Обявление

  План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-66 от 30.08.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 87 от 30.08.2017г.
обект: ЦЕХ ЗА ПРАНЕ И БАГРЕНЕ НА ГОТОВИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ОБЛЕКЛА
ЗП = РЗП = 3877,20 м2,
местонахождение: в УПИ ХХI за производствени и складови дейности в кв. 319, кв. „Запад-2”, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 88 от 30.08.2017г.
обект: НАВЕС ЗА ПЧЕЛАРСКИ ИНВЕНТАР, ЗП = РЗП = 60,00 м2
местонахождение: в имот № 026050, землище с. Пролаз, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


О Б Я В Л Е Н И Е

№ ОБ-ТСУ -32 /29.08.2017 г.


На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, че изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват УПИ I-„за джамия”, УПИ II-1250, УПИ III-1251, УПИ IV-1252, УПИ VII-1253, УПИ VIII-„за озеленяване” и УПИ IX-„за ГОЦ” в кв. 59, гр.Търговище. С проекта регулационните линии между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти. УПИ IX се отрежда „за обществено обслужващи дейности”..
Проектът може да бъдат разгледан на сайта на общинската администрация и в стая №14 на първи етаж в сградата на Община Търговище.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ИНЖ. ТАТЯНА КЕРЕМИДЧИЕВА
Началник отдел ТСУ

  Обявление

  План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 86 от 25.085.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 63 от 25.08..2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА гр.Търговище ЕТАП 35
Първи етап – Газоразпределителна мрежа гр.Търговище – Етап 35.1
Обща дължина на Газоразпределителна мрежа гр.Търговище - Етап 35.1 – 609.10м
с включени 4 бр. участъци с обща дължина – 69.10 м и 41 бр. отклонения с обща дължина – 540.00 м, съответно:

Участък по ул. „Ал.Стамболийски” 
Отклонение към ул. „Ал. Стамболийски” №18
Отклонение към ул. „Алеко Константинов” №3
Отклонение към ул. „Антим I” №4
Участък по ул. „Антим I”
Отклонение към ул. „Антим I” №29, вх.Г
Отклонение към ул. „Първи май” №12, вх.Б
Отклонение към ул. „Братя Миладинови” №14
Отклонение към ул. „Брегалница” бл.2, вх.Б
Отклонение към ул. „Брегалница” №5а
Отклонение към ул. „Бузлуджа” №12
Отклонение към ул. „Г. С. Раковски” №86
Отклонение към ул. „Г. С. Раковски” №102
Отклонение към ул. „Граф Игнатиев” №9
Отклонение към ул. „Граф Игнатиев” №14, вх.А
Отклонение от ул. „Орловец” към ул. „Богомил” №1
Отклонение към ул. „Граф Игнатиев” №25
Отклонение към ул. „Граф Игнатиев” №34
Отклонение към ул. „Кюстенджа” №8
Отклонение към ул. „Епископ Софроний” №20, вх.А
Отклонение към ул. „Епископ Софроний” №3
Отклонение към ул. „Епископ Софроний” №35
Отклонение към ул. „Здравец”, бл.1, вх.Г
Отклонение към ул. „Клокотница” №3
Отклонение към ул. „Лилия” №8, вх.Б
Отклонение към ул. „Любен Каравелов” №43
Участък по ул. „Стара планина”
Отклонение от ул. „Стара планина” към ул. „Морава” №3
Отклонение към ул. „Никола Симов” №2, вх.В
Отклонение към ул. „Никола Симов” №23
Отклонение към ул. „Осъм” №14
Отклонение към ул. „П. Р. Славейков” №5-7
Отклонение към ул. „П. Р. Славейков” №37а
Отклонение към ул. „Отец Паисий” №3, вх.Г
Отклонение към ул. „Отец Паисий” №17, вх.А
Отклонение към ул. „Спиридон Грамадов” №37
Отклонение към ул. „Трайко Китанчев” №45, вх.А
Отклонение към ул. „Трапезица” №53
Отклонение към ул. „Трети март” №53а
Отклонение към ул. „Урвич” №1
Отклонение към ул. „Христо Ботев” №20
Участък по ул. „Цар Шишман” и ул. „Велико Търново”
Отклонение от ул. „Велико Търново” към ул. „Цар Шишман” №24
Отклонение към бл.3, вх.Б, ж.к. „Запад”
Отклонение към бл.5, вх.А, ж.к. „Запад”

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление № ОБ-ТСУ-31/25.08.2017 г.,

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план в обхват на УПИ V-„за музей“ и УПИ XII-70 в кв. 15 по регулационния план на с.Съединение.

  Обявление

  План за регулация

  План за застрояване


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище съобщава, че Парцеларния план за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България” ЕООД на територията на община Търговище”, е одобрен с Решение № 9 по Протокол № 25 от 27.07.2017 г. на Общински съвет Търговище.

Решение

Обяснителна записка

Обща ситуация

Регистър на засегнатите имоти


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-40/23.08.2017 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на на УПИ V–„за музей“ и УПИ XII-70 в квартал 15, с.Съединение, общ. Търговище. С проекта УПИ V да се преотреди „за църква, параклис“ и регулационната граница между УПИ V–„за църква, параклис“ и УПИ XII-70 да се постави в съответствие с кадастралната граница между поземлените имоти. 
За УПИ V – „за църква, параклис“ да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване, с който бъдещото застрояване да се определи с ограничителни линии на застрояване, които да отстоят минимум на 3 м от границите на урегулирания поземлен имот и да се определи жилищна устройствена зона с малка височина - Жм със следните показатели: Пзастр. ≤ 60%, Кинт. ≤ 1,2, Позел. ≥ 40%, Н ≤ 10 м (3 ет.), Нкамбанария ≤15 м.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед №З-Д-39/23.08.2017 г. на Кмета на Община Търговище е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ I-„за джамия”, УПИ II-1250, УПИ III-1251, УПИ IV-1252, УПИ VII-1253, УПИ VIII-„за озеленяване” и УПИ IX-„за ГОЦ” в кв. 59, гр.Търговище. С проекта регулационните линии между урегулираните поземлени имоти да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти. УПИ IX да се отреди „за обществено обслужващи дейности”.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-60 от 17.08.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 82 от 15.08.2017г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
със ЗП=55,0 м2 и ЗП подпокр. ниво=55,0 м2
местонахождение: в УПИ IX-499, кв. 18, ПИ № 73626.502.75, кв. Въбел, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 83 от 16.08.2017г.
обект: ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ГАРАЖ    ЗП = 269,24м 2, РЗП = 345,24м 2
местонахождение: в УПИ IХ378, кв. 148, ПИ 73626.509.230, ул. „Хр. Самсаров” № 1,                                    гр. Търговище;
3.  № РС- 01 – 84 от 16.08.2017г.
обект: ГАРАЖ № 10 от група „В”,  ЗП = 17,82м 2
местонахождение:  в УПИ XV ЗА КОМПЛ. ЖИЛ. ЗАСТРОЯВАНЕ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, КОМПЛЕКС ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, ОБЩ. ХРАНЕНЕ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ, кв. 192, ПИ 73626.511.311, гр. Търговище;
4.  № РС- 01 – 85 от 16.08.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА СТРОЕЖ: „ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ 73626.117.530, по КК на гр. Търговище, местност „Войнишка градина”,
трасе на кабелна линия НН с обща дължина 175,00м
местонахождение: от БКТП „Войнишка градина” до РК2, монтирана на метална стойка на ново ел. табло ТЕПО 1Т+Ч

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-58 от 03.08.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 78 от 09.08.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 187,44 м2
местонахождение: УПИ X-431, кв. 35 по плана на с. Руец, общ. Търговище;
2. № РС- 01 – 79 от 09.08.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20м към УЛИЦА с о.т. 2 - 22
местонахождение: УПИ I-51, кв. 12, ул. „Опълченска”№ 11, с. Пресиян, общ. Търговище;
3.  № РС- 01 – 80 от 11.08.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕН МАГАЗИН И ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20м към УПИ VI-254, УПИ V-259 и УПИ VIII-255                                                                      ЗП 1етаж= 115,65 м2, ЗП 2етаж= 119,55 м2 и РЗП = 235,20 м2
местонахождение УПИ VII-254, кв. 31 по плана на с. Дралфа, общ. Търговище;
4. № РС- 01 – 81 от 11.08.2017г.
обект: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД за захранване на ПИ № 000162                                                                           трасе: от съществуващ водопровод Ф 80 АЦ по улица с о.т. 27-51 през ПИ № 000113
до ПИ № 000162 с обща дължина 199 м
местонахождение: в землище с. Ловец с ЕКАТЕЕ 43935, общ. Търговище.


В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Търговище съобщава, че със Заповед №3-О-39/10.08.2017 г. на Кмета на Община Търговище е одобрен проект за измениние на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, в обхват на урегулиран поземлен имот IV-203 в кв. 19, поземлен имот №73626.502.440, кв. Въбел, гр. Търговище.

Информацията по Проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.tarhovishte.bg, линк- Общинска администрация/ Заповеди на кмета, към Заповед №3-О-39/10.08.2017г.

В 14- дневен срок от съобщението Заповедта може да бъде обжалвана по реда на чл.215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Търговище пред Търговищки Административен Съд.

 Началник отдел ТСУ:   /П/

/инж. Т.Керемидчиева/

  Обявление

  Обяснителна записка

  План за регулация

  План за застрояване

  Организация на движение


Обявление № ОБ-ТСУ-29/10.08.2017 г

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци” при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово”). На територията на община Търговище Парцеларният план засяга поземлени имоти, находящи се в землищата на с.Буховци и с. Макариополско.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Файлове по проекта


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж –3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-58 от 03.08.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 75 от 02.08.2017г.
обект: БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4725 тип „Тelemоb 35” с честотен обхват 900, 1800 и 2100 МНz на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
местонахождение: имот № 000125, местност „Коренежа” в землището на с.Руец с ЕКАТТЕ 63241, общ.Търговище;
2. № РС- 01 – 76 от 03.08.2017г.
обект: СКЛАД ЗА МАСЛА И ИНВЕНТАР, ЗП = 36,00 м2
местонахождение: ПИ 73626.38.365 по КК на гр. Търговище, отреден „за автокомплекс”, местност ”Шуменско шосе”, общ. Търговище;
3.  № РС- 01 – 77 от 03.08.2017г.
обект: ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА с мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 73626.504.365.3 по КК гр.Търговище
местонахождение: УПИ XXVI за мебелно производство, кв. 20, Промишлена зона, гр.Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-28 / 04.08.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на план-схема за техническа инфраструктура за ГАЗОСНАБДЯВАНЕ към действащия ПУП в регулационните граници на гр.Търговище,  за обект: Разширяване на изградената Газоразпределителна мрежа на гр.Търговище в урбанизираната територия.

Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
МЛ.ЕКСПЕРТ-ОТДЕЛ ТСУ:   /П/
/С. Мустафова/

Обявление

План-схема Търговище записка

План-схема Търговище карта


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Търговище на основание чл. 129, ал. 5  от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия Подробен устройствен план на гр.Търговище – за подземна тръбна и кабелна мрежа за оптична свързаност на „Електроника НС“ ЕООД на територията на гр. Търговище, е одобрен с Решение № 10 по Протокол № 25 / 27.07.2017 г., Общински Съвет – гр. Търговище.

Решение

Обяснителна записка

Специализирана план - схема за елементи на техническата инфраструктура - 1

Специализирана план - схема за елементи на техническата инфраструктура - 2

Специализирана план - схема за елементи на техническата инфраструктура - 3


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Търговище на основание чл. 124б, ал. 2  от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение № 11 по Протокол № 25 / 27.07.2017 г. на Общински Съвет – гр. Търговище се разрешава да се изработи Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за електрозахранване на ПИ № 73626.155.199 по Кадастралната карта за землището на гр. Търговище, с който се определя трасе преминаващо през поземлен имот № 73626.155.436 - собственост на Община Търговище, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път.

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 74 от 28.07.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 55 от 31.07.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ В БАЗОВА СТАНЦИЯ с честотен обхват 900–2100 МНz на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД TGV0023.A001 ”SIZA”
върху сграда с идентификатор 73626.504.229.13 по КК на гр. Търговище
местонахождение: УПИ XVI-3051, кв. 4, Промишлена зона, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-55 от 26.07.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 72 от 25.07.2017г.
обект: “”КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН ЗА ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАСЕТИ № 1 и № 2 С ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ КАБЕЛИ ЗА СТРОЕЖ: „ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ПЕТ ЕТАЖА в УПИ I3788, 3789, кв. 166, ПИ 73626.511.373, ул. „П. Р. Славейков” № 5-7, гр. Търговище”

2. № РС- 01 – 73 от 25.07.2017г.
обект:   ГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ с дължина 10.00м
за ПИ 73626.506.265, ул. „Велико Търново”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-53 от 21.07.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 69 от 18.07.2017г.
обект: СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И НАВЕС
местонахождение: ПИ 73626.501.210, кв. 24, кв. „Въбел”, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 70 от 20.07.2017г.
обект:   ПАРАКЛИС, ЗП = 34,64м2
местонахождение: УПИ IVЗА ПАРАКЛИС, кв. 22, с. Мировец, общ. Търговище;
3.  № РС- 01 – 71 от 21.07.2017г.
обект:  ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ II, УПИ VII и УПИ IV, кв. 316
местонахождение: УПИ III, кв. 316, ПИ 73626.508.169, кв. „Запад – 2”, гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-27/07.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ XIII, УПИ XV, УПИ XVI – „за производствени и складови дейности” и УПИ XII – „за Специален терен”, кв. 319 по плана на кв. „Запад 2”, гр. Търговище и план-схеми за елементи на техническата инфраструктура – водоснабдяване и канализацията, електроснабдяване, преместване на съобщителен кабел.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

Техническа инфраструктура


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № 24-00-829 от 12.07.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 65 от 10.07.2017г.
обект: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ, ЗП = 144,74 м2, РЗП = 232,91 м2
местонахождение: ПИ № 73626.180.101, местност „Кованлъка”, по КК на гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 66 от 11.07.2017г.
обект ПРЕУСТРОЙСТВО НА АПТЕКА В АГЕНЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, ПРИЕМЕН ПУНКТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ЗА ПРОДАЖБА НА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ,  ЗП ПРЕУСТР. = 55,40 м2
местонахождение: УПИ IV-3540,4394, кв. 107, ПИ № 73626.507.451, ул. „Хан Кубрат”№ 18, ет. 1, гр.Търговище;
3.  № РС- 01 – 67 от 11.07.2017г. - Kомплексен инвестиционен проект в условията на чл.150, ал.4 от ЗУТ
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Подземен етаж – 20 бр. избени помещения;
Първи етаж – 10 бр. гаражи и 1 бр. офис;
Втори, Трети, Четвърти и Пети етажи – общо 20 бр. жилища;
Места за паркиране: 20  броя за паркиране и гариране на автомобили (гаражи), като 10 бр. от тях са покрити, а 10 бр. са в рамките на имота; 29 бр. велосипедни паркоместа.
ЗП = 272.76 м2, РЗП = 1574.80 м2
местонахождение: УПИ XIII,  кв. 72, ул. „Родопи” № 11, гр.Търговище;
4. № РС- 01 – 68 от 11.07.2017г. 
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20м към УПИ IX –„за Училище” и към УЛИЦА с о.т. 90 – 135 с Дължина на оградата L общо = 46,65 m;
местонахождение: УПИ X-150, кв. 25, ул. „П. К. Яворов” № 1, с. Дългач, общ. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № УО-ТСУ-181/21.06.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Търговище съобщава, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване в обхват на  урегулиран поземлен имот УПИ IV-203, в кв. 19, поземлен имот  № 73626.502.440, кв.Въбел, гр.Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая № 14 на първи етаж в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

част Пътна - Комуникационно - транспортен план - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ

част Пътна - Комуникационно - транспортен план - СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-50 от 30.06.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 61 от 29.06.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ 73626.510.439.1.29 и 73626.510.439.1.30 в ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗП ПРЕУСТР. = 110,18 м2
местонахождение: УПИ VI, кв. 170, ул. ”Трети март” № 4, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 62 от 29.06.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 104,14м2, РЗП = 227,97м2
местонахождение:УПИ VII1405, кв. 44, ПИ 73626.505.31,ул. „Опълченска” № 33, гр. Търговище;
3. № РС- 01 – 63 от 29.06.2017г.
обект: ГАРАЖ № 3, ЗП = РЗП = 17,82м 2
местонахождение: УПИ I-ЗА КОМПЛ. ЖИЛ. ЗАСТРОЯВАНЕ, ТРАФОПОСТ, ГАРАЖИ, кв. 173, ПИ 73626.510.321, ул. „Република”, гр. Търговище;
4. № РС- 01 – 64 от 30.06.2017г.
обект: ПРИСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА В МАГАЗИН И ОФИС ЗА ОФИС ТЕХНИКА и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м и обща дължина 32м, към УПИ XVIII 895 и УПИ XIII,      ЗП СЪЩ. СГРАДА = 91м2, ЗППРИСТРОЙКА = 37м2, като ЗП МАГАЗИН И ОФИС = 58м2, ЗП ЖИЛИЩЕ=70м2,ЗП ОБЩО = РЗП ОБЩО = 128м2,
местонахождение: УПИ XIX 896, 897, кв. 152, ПИ № 73626.510.281, ул. ”Трети март”№ 53,
гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 61 от 27.06.2017г., по одобрен комплексен инвестиционен проект в условията на чл.150, ал.4 от ЗУТ, изпратено с писмо изх.№ 24-00- 49 от 27.06.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район за
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Подземен етаж – 9 бр. места за паркиране на автомобили и 18 бр. паркоместа за велосипеди;
Първи етаж – 3 бр. магазини и 11 бр. избени помещения;
Втори, Tрети и Четвърти етажи – общо 9 бр. жилища;
ЗП = 138.44 м2, РЗП = 657.92 м2
местонахождение: УПИ VII3626, кв. 133, ПИ 73626.507.380, ул. „Трапезица” № 7, гр. Търговище   
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-48 от 26.06.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 57 от 23.06.2017г.
обект: ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ – БИЛБОРД с размери 3,0/4,0м и двустранна реклама площ по 12 м2, общо 24 м2
местонахождение: ПИ № 73626.508.128, кв. 310, кв. „Запад 2”, гр.Търговище
2. № РС- 01 – 58 от 23.06.2017г.
обект: ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ – БИЛБОРД
 с размери 3,0/4,0м и двустранна реклама площ по 12 м2, общо 24 м2
местонахождение:. ПИ № 73626.506.125 (улица), кв.39, гр.Търговище на кръстовището на ул.”Велико Търново”и ул.”Цар Симеон”, гр.Търговище
3. № РС- 01 – 59 от 23.06.2017г.
обект: СТОПАНСКА СГРАДА ЗА ПЪРВИЧЕН ДОБИВ НА ПЧЕЛЕН МЕД
ЗП СЪЩ. СГРАДА = 266,38м 2, ЗП НОВА СГРАДА = 454,17м 2, РЗП ОБЩО = 720,55м 2
местонахождение: УПИ VIII ЗА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЧЕЛЕН МЕД, кв. 26, с. Алваново, общ. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


Обявление

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на Специализирана план-схема за техническа инфраструктура за оптична свързаност на „Електроника НС” ЕООД към действащия ПУП в регулационните граници на гр. Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

Допълнение план-схема 1

Допълнение план-схема 2

Допълнение план-схема 3


Обявление
 

ОБ-ТСУ-26  / 29.06.2017 г.

Обявление

ПУП


Обявление

Община Търговище съобщава, че със Заповеди № З-Д-47/16.12.2016 г. и № З-Д-29/26.06.2017 г. на Кмета на Община Търговище, е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ XIII, УПИ XV, УПИ XVI – „за производствени и складови дейности” и УПИ XII – „за Специален терен”, кв. 319 по плана на кв. „Запад 2”, гр. Търговище и план-схеми за елементи на техническата инфраструктура.

З-Д-47/16.12.2016 г.

З-Д-29/26.06.2017 г.


ОБ-ТСУ-25/23.06.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – план за застрояване за ПИ № 73626.176.992 (проектен, представляващ част от  ПИ № 73626.176.278 и ПИ № 73626.176.605) по КК за землището на гр. Търговище и план-схема за елементи на техническата инфраструктура.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Записка

ПУП


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Търговище на основание  чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че проекта на ПУП - Парцеларен план за електрозахранване на ПИ № 73626.518.111 в землището на гр. Търговище, който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията  на чл. 150, ал. 2  от ЗУТ за обект:  „ МТТ-100 KVA, 20/0,4 KV и СрН за електрозахранване на ПИ № 73626.518.111,  гр. Търговище“,  с който се засягат поземлени имоти № 73626.316.50 и № 73626.317.92 в землището на,  гр. Търговище,  е одобрен с Решение № 15 по Протокол № 23 / 31.05.2017 г., Общински Съвет – гр. Търговище.

Препис от Решение 15

Обяснителна записка

ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементи на техническата инфраструктура - електрозахранване на ПИ 73626.518.111


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Търговище на основание  чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че проекта на ПУП - Парцеларен план за водопровод към поземлен имот  с идентификатор № 73626.316.38 по Кадастралната карта за  землището на гр. Търговище (м-ст „Джевизлика“), през поземлени имоти общинска и частна собственост (№ 73626.317.92, № 73626.316.40, № 73626.316.19 и № 73626.317.89) в землището на гр. Търговище,  е одобрен с Решение № 14 по Протокол № 23 / 31.05.2017 г., Общински Съвет – гр. Търговище.

  Препис от Решение 14 

Схема на Водопровод за ПИ 73626.316.38 - чертеж 1

Схема на Водопровод за ПИ 73626.316.38 - чертеж 2

Схема на Водопровод за ПИ 73626.316.38 - чертеж 3

Схема на Водопровод за ПИ 73626.316.38 - чертеж 4

Техническа записка към обект - Водопровод към ПИ с идентификатор 73626.316.38

Трасе на Водопровода - чертеж 1

Трасе на Водопровода - чертеж 2

Трасе на Водопровода - чертеж 3

Трасе на Водопровода - чертеж 4

Трасе на Водопровода - чертеж 5


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-45 от 14.06.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 53 от 12.06.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ (с идентификатори 73626.506.731.1.5 и 73626.506.731.1.6) В ИГРАЛНА ЗАЛА” , ЗП ПРЕУСТР. = 216.20 м2,
местонахождение: ПИ № 73626.506.731, УПИ XXIз а обществено обслужване, кв. 61, ул. „Цар Симеон” № 1, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 54 от 12.06.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 73626.507.97.11.8 – ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, В АТЕЛИЕ, ЗП ПРЕУСТР. = 60,80 м2
местонахождение: УПИ ХV ЗА КОМПЛ. ЖИЛ. ЗАСТРОЯВАНЕ, ПОЛУПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, кв. 68, гр. Търговище
3. № РС- 01 – 55 от 14.06.2017г.
обект: ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, със ЗП=25,0 м2, по чл. 46 от ЗУТ
местонахождение: УПИ IV-201,  кв. 67 по плана на с. Лиляк, общ. Търговище
4. № РС- 01 – 56 от 14.06.2017г.
обект: БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4530 на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
местонахождение: върху съществуваща ж.р. кула и в сграда с идентификатор № 73626.507.552.1 по КК на гр. Търговище, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-21/07.06.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ II-263, УПИ III-264, УПИ ХХIV-270, УПИ XXV-263 в кв. 27, с.Стража, община Търговище. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

Становище

ПУП


ОБ-ТСУ-23/09.06.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект за ИЗМЕНЕНИЕ на Специализирана план-схема за техническа инфраструктура за оптична свързаност на „Електроника НС” ЕООД към действащия ПУП в РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ на гр. Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

Допълнение към план- схема 1

Допълнение към план- схема 2

Допълнение към план- схема 3


 


ОБ-ТСУ-22/09.06.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – парцеларен план за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България” ЕООД на територията на община Търговище” в обхвата на селскостопански и местни пътища - Общинска собственост в землището на гр. Търговище. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

Обяснителна записка

Ситуация

Регистър засегнати имоти

Парцеларен план, част 1/1

Парцеларен план, част 1/2

Парцеларен план, част 1/3

Парцеларен план, част 2/1

Парцеларен план, част 2/2

Парцеларен план, част 3 


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени
I. Заповед № 3-01-381 от 05.06.2017г., по чл. 154 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-42 от 05.06.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, към Разрешение за строеж № РС- 01-11 от 26.02.2016г.
на обект: ЗАВОД ЗА ОБРАБОТЕНО И АВТОМОБИЛНО СТЪКЛО;
подобект: Цех за рязане на автомобилни стъкла (производствена и складова зона), административно–битова сграда, сграда за трансформатор, сграда компресорно и деминерализация на вода с два резервоара за вода по 100м3,
в ПИ 73626.533.9, кв. „Въбел”, Промишлена зона, гр.Търговище”;
като се обособяват следните етапи:
Първи етап: Подобект „ЦЕХ ЗА РЯЗАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА (производствена и складова зона), АДМИНИСТРАТИВНО – БИТОВА СГРАДА, СГРАДА КОМПРЕСОРНО И ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ НА ВОДА С ДВА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА ПО 100м3
Втори етап: Подобект „СГРАДА ЗА ТРАНСФОРМАТОР”
II. Разрешение за строеж № РС- 01- 52 от 02.06.2017г., като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в съставната си част инвестиционен проект  по чл. 150, ал.2, т.2 от ЗУТ, изпратено с писмо изх.№ ТСУ- 24 - 00 - 43 от 05.06.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи етаж – 8 бр. гаражи и 15 бр. избени помещения;
Втори, Tрети и Четвърти етажи – общо 12 бр. жилища;
Пети етаж – 3 бр. ателиета;
Места за паркиране: 16  броя за паркиране и гариране на автомобили, като 8 бр. от тях са покрити, а 8 бр. са в рамките на имота; 25 бр. велосипедни паркоместа в съответствие с чл. 24 ал. 1 от Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии.
ЗП = 260.82 м2, РЗП = 1371.00 м2,
местонахождение: УПИ V105, кв. 203, ПИ 73626.509.94, бул. „Митрополит Андрей” № 52, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 51 от 30.05.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 41 от 30.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина 2,20 м към УПИ IV3090, УПИ XXI 4665 и УПИ XI
местонахождение: в УПИ III3057, кв. 9, ПИ 73626.504.154, Промишлена зона, гр. Търговище,
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени
I. Разрешение за строеж № РС- 01- 50 от 22.05.2017г., изпратено с писмо изх.№ ТСУ- 24 - 00 - 39 от 22.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = 82,60м 2, РЗП = 148,10м 2
местонахождение: УПИ XVII109, кв. 15, с. Буховци, общ. Търговище
II. Заповед № 3-01-345/ 22.05.2017г., по чл. 154 от ЗУТ, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-40 от 22.05.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район, към Разрешение за строеж № РС- 01-9 от 16.02.2017r. на обект: ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ КУЛТУРИ и СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ,
в УПИ Х за безвредни производствени дейности, кв. 44, с. Ралица, община Търговище ЗП = Рзп = 200,56 м2,
ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м в УПИ Х за безвредни производствени дейности, кв. 44 към УПИ V186
 
В 14-дневен срок от датата на писмото заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-38 от 19.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 48 от 18.05.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ЗА ПРОДАЖБА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ при усл. на чл. 53 от ЗУТ, ЗП ПРЕУСТР. = 26,37 м2
местонахождение: УПИ IV329, кв. 22, с. Вардун, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 49 от 18.05.2017г.
обект: БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4644 на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, върху съществуваща базова станция „Кралево” TGV 0008 на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД
местонахождение: имот №000356, с. Кралево, ЕКАТТЕ 39390, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-35 от 16.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 46 от 15.05.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20 м към УПИ XIX, УПИ XVIII, УПИ XVII, УПИ XVI, УПИ XV, УПИ XIII, УПИ IX, УПИ VIII, УПИ II, УПИ III, УПИ IV и УПИ XX, кв. 1,                       с. Буйново, общ. Търговище
местонахождение УПИ X, кв. 1, с. Буйново, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 47 от 15.05.2017г.
обект: ГАРАЖ ЗП = РЗП = 41,53м 2
местонахождение: ПИ 73626.117.523, местност „Войнишка градина”, гр. Търговище;
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-33 от 11.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 44 от 11.05.2017г.
обект: ПОДПОРНА СТЕНА с височина от 1,20м до 2,00м и дължина L = 22,13м по част от източната и северната граници на застрояване на ПИ № 000162
местонахождение: поземлен имот  с № 000162, землище с. Ловец, общ. Търговище,
2. № РС- 01 – 45 от 11.05.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА,
трасе на кабелна линия НН: от ел. табло ТЕПО 1Т на фасадата на ТП 2 Момино и захранването му от свободно поле НН на трафопоста.  Обща дължина на трасето 183.40м
местонахождение: УПИ III-92, кв. 22, с. Момино, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-30 от 05.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 42 от 04.05.2017г.
обект: КОНТРОЛНО – ПРОПУСКВАТЕЛЕН ПУНКТЗП = 15.00 м2
местонахождение: ПИ 73626.85.29 по КК на гр. Търговище, местност „Гинов кладенец”
2. № РС- 01 – 43 от 05.05.2017г.
обект: ГАРАЖ при условията на чл.49, ал.2 и чл.50, т.2, буква „в” от ЗУТ, ЗП = РЗП = 60,00м2
местонахождение: УПИ II, кв. 317, ПИ 73626.508.176, кв. „Запад – 2”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-29 от 03.05.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 39 от 02.05.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА – ФУРНА В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ при усл. на чл. 53 от ЗУТ
ЗП ПРЕУСТР. = 195,00 м2
местонахождение: УПИ VII310, кв. 27, с. Буховци, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 40 от 02.05.2017г.
обект: ОТОПЛИТЕЛНА И ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДАТА НА АРХИВОХРАНИЛИЩЕ
местонахождение: УПИ XVІ - за училище, кв. 192, ПИ 73626.511.342.9, ул. „Кюстенджа” № 87,
гр. Търговище;
3. № РС- 01 – 41 от 03.05.2017г.
обект: ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА, ПОДПОРНА СТЕНА, при усл. на чл.147, ал.1, т.5 и ал.2 от ЗУТ в УПИ X с максимална височина 1.70м от по-ниския прилежащ терен към УПИ IX, УПИ IV и УПИ V от кв. 7, кв. „Въбел”, гр. Търговище и ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ с кабел НН на УПИ X, кв. 7, кв.„Въбел”, гр.Търговище,ЗП ОБСЛ. СГРАДА = РЗП = 67, 21м 2
местонахождение: УПИ X, кв. 7, ПИ 73626.501.421, кв. „Въбел”, гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-19/28.04.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – план за застрояване за поземлен имот № 73626.157.991 по КК за землището на гр. Търговище. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

ПУП


ОБ-ТСУ-20/02.05.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – парцеларен план за водопровод към ПИ №73626.316.38 по KK за землището на гр. Търговище (м-ст „Джевезлика”) през поземлени имоти: № 73626.317.92, № 73626.316.40, № 73626.316.19 и № 73626.317.89 в землищeтo на гр. Търговище. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

Регистър имоти

Геодезическа ситуация

Парцеларен план 1

Парцеларен план 2

Парцеларен план 5


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 38 от 25.04.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-26 от 26.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
за обект: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Жилищна сграда 1
Подземен етаж – 23 бр. избени помещения;
Приземен етаж – 4 бр. офиси, 2 бр. гаражи;
Първи, Втори, Tрети, Четвърти и Тавански етажи  – 14 бр. жилища;
ЗП СГРАДА 1  = 206,04 м2, РЗП СГРАДА 1 = 1338,32м2,ЗП ПРОХОД = 60,05 м2, РЗП ПРОХОД = 120,10м2
Жилищна сграда 2
Подземен етаж – подземен паркинг за 14 бр. места за паркиране на МПС и 27 бр. велосипеди;
Полуподземно ниво – 1 бр. офис;
Първи, Втори, Трети и Четвърти етажи – 8 бр. жилища;
ЗП СГРАДА 2 = 130,31 м2,  РЗП СГРАДА  2 = 555,92м2,
ЗП ОБЩО  = 396,40 м2,  РЗП ОБЩО = 2014,34 м2,
местонахождение: УПИ XI 3558, кв. 135, гр.Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-17/21.04.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен Проект на ПУП – план за застрояване и план-схема за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот № 73626.517.7 по КК за землището на гр. Търговище (Стопански двор, кв. Въбел). Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище.На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

Регистър имоти

План за застрояване

План схема ел.

План схема ВиК


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 37 от 21.04.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-25 от 21.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Полуподземен етаж – 8 бр. гаражи с 9 бр. места за паркиране, 12 бр. велосипедни паркоместа и
17 бр. складови помещения (мази);
Първи етаж – 5 бр. жилища;
Втори, Tрети и Четвърти етажи – общо 12 бр. жилища;
Тавански етаж – 2 бр. ателиета;
ЗП = 247.10 м2, РЗП = 1235,67 м2
местонахождение: УПИ VI, кв. 110, ПИ 73626.509.639, ул. „Сливница” № 8, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-24 от 20.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 34 от 19.04.2017г.
обект: ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА – ГАРАЖ, ЗП = РЗП = 141,78м 2
местонахождение: ПИ 73626.80.38 по КК на гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 35 от 19.04.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20 м към УПИ XL -за мебелно производство;
местонахождение: УПИ VI-3089, 3284 за хранително-вкусова промишленост, кв. 9, Промишлена зона гр. Търговище, ПИ № 73626.504.559 по КК на гр. Търговище, бул. „29-ти януари”;
3. № РС- 01 – 36 от 19.04.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20 м към УПИ VIII – 1345, УПИ IX - 1346 и УПИ XI - 1348
местонахождение: УПИ X -1347, кв.42, ПИ № 73626.506.233 по КК на гр. Търговище, ул. „Велико Търново”№ 9, гр. Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 8 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-23 от 12.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 26 от 07.04.2017г.
обект: ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД И МАГАЗИН ЗА МЕБЕЛИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ЗП ПРИСТР. = 558,14м 2, ЗП СЪЩ. СГРАДА = 2217,70м 2, ЗП ОБЩО = 2775,84м 2, РЗП ПРИСТР. = 1139,06м 2, РЗП СЪЩ. СГРАДА = 2377,68м 2, РЗП ОБЩО = 3516,74м 2 ;
местонахождение: ПИ № 73626. 31. 33,  местност „Джумаекинни”, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 27 от 11.04.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ
местонахождение: УПИ VI177, кв. 14, с. Васил Левски, общ. Търговище,
3. № РС- 01 – 28 от 11.04.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, ЗП = 150,49м 2, РЗП = 275,47м 2,
местонахождение: УПИ XVI143, кв. 24, с. Стража, общ. Търговище,
4. № РС- 01 – 29 от 11.04.2017г.
обект: БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4688 с честотен обхват 900 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
местонахождение: на покрива на сграда с идентификатор 73626.507.229.17,  ул.”Стефан Караджа” № 4, вх. А и вх. Б, гр. Търговище
5. № РС- 01 – 30 от 11.04.2017г.
обект: ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА СЪС СКЛАДИРАНЕ КЪМ АВТОСЕРВИЗ,
ЗП обсл. сграда = РЗП обсл. сграда = 475.50 кв.м. ЗП същ. сграда = 1079 кв.м., РЗП същ. сграда = 1188 кв.м. ЗП общо = 1554.50 кв.м., РЗП общо = 1663.50 кв.м.
местонахождение: ПИ 73626.30.44, местност “Джумаекинни”, гр. Търговище
6. № РС- 01 – 31 от 11.04.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, трасе:от ТП„Квартал 47” до ШК тип ШК–4 пред ПИ 73626.509.620 с кабел тип NAYY-j 4x185мм2.Обща дължина на трасето 41м
местонахождение: УПИ V, кв. 114, ПИ 73626.509.620, ул. „Г.С. Раковски” № 80,  гр.Търговище 
7. № РС- 01 – 32 от 11.04.2017г.
обект: ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, трасе: от съществуващ ШК, електрозахранен от ТП „Конфекция 63” до ШК тип ШК – 4 пред ПИ 73626.509.632 с кабели тип NAYY-j 4x185мм2 и от нов кабелен шкаф до електромерни табла тип ТЕПО пред имотите ще се изтеглят кабели тип NAYY-j 4x95мм2 и тип NAYY-j 4x185мм2. Обща дължина  на трасето 80м
местонахождение: ПИ 73626.509.637 по КК на гр.Търговище  УПИ XIII, кв. 122 ул. „Ангел Кънчев” № 4 и в ПИ 73626.509.632 по КК на гр.Търговище  УПИ V, кв. 122 ул. „Г.С. Раковски” №60
8. № РС- 01 – 33 от 11.04.2017г . на основание чл.150 от ЗУТ
обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ С ПРИСТРОЙКА В АДМИНИСТРАТИВНО – УЧЕБНИ СГРАДИ И ПРОЕКТИРАНЕ НА НОВА СГРАДА С МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ,  ЗП ПРЕУСТР. = 225,40 м2, РЗП ПРЕУСТР. = 254,60 м2, ЗП НОВА СГРАДА = 340,90 м2, РЗП НОВА СГРАДА = 679,00 м2,ЗП ОБЩО = 566,30 м2, РЗП ОБЩО =933,60 м2
местонахождение: УПИ ХV-406 в кв. 40, с. Надарево, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 25 от 04.04.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-21 от 05.04.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първи етап – ПЪРВИ И ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
Втори етап – ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
Първи етап ЗП = 164.88 м2, РЗП = 422.81м2
Втори етап ЗП = 164.88 м2, РЗП = 428.81м2
местонахождение: УПИ Х1347, ПИ № 73626.506.233, кв. 42, ул. „Велико Търново” № 9,                       гр. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-19 от 31.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 21 от 30.03.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА – ХОТЕЛ В ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ХОСПИС, ЗП = 654,50 м2, РЗП = 3081,00 м2
местонахождение: УПИ ХХVI, кв. 9, Промишлена зона гр. Търговище, ПИ №73626.504.173 по КК на гр.Търговище;
2. № РС- 01 – 22 от 31.03.2017г. обект:
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТРИ БРОЯ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТА (с идентификатори 73626.506.730.2.20, 73626.506.730.2.21, 73626.506.730.2.22 ) В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ (фаст фуудс) ОТ ВЕРИГАТА „АЛАДИН ФУУДС”, ЗП ПРЕУСТР. = 78.30 м2;
местонахождение: ПИ № 73626.506.730.2, УПИ XX за обществено обслужване, кв. 61, ул. „Цар Симеон”№ 4, гр. Търговище;
3. № РС- 01 – 23 от 31.03.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ 73626.506.466.1.6 (ОФИС) В ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ  ЗППРЕУСТР. = 30,00 м2
местонахождение: УПИ III 288, 289, кв. 99, , ул. ”Братя Миладинови” № 31, гр. Търговище;
4. № РС- 01 – 24 от 31.03.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА,  ЗП = 356.46 м2, РЗП = 2053.94
местонахождение:УПИ XII, кв.140, ПИ 73626.507.485, ул.„П. Р. Славейков” №23, гр.Търговище.

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ- 4/24.03.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвено Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване и Работен устройствен план в обхват на УПИ VI-4195,  УПИ VII-4196, УПИ VIII-4197 в кв. 182 по плана на гр. Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Записка

РУП

РУП Силуети

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 20 от 21.03.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 16 от 22.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район
на обект: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Сграда 1(Външно тяло),      ЗП СГРАДА 1  = 151,42 м2, РЗП СГРАДА 1 = 765,08м2,
Сграда 2 (Вътрешно тяло), ЗП СГРАДА 2   = 138,73 м2, РЗП СГРАДА  2 = 571,88 м2,
ЗП СГРАДА 1 И 2  = 290,15м2,  РЗП СГРАДА 1 И 2 = 1336,96м2
местонахождение: УПИ V- 3254, 3255 в кв. 70, ПИ №73626.507.156, гр.Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.


гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-13/23.03.2017 г.

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвено Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ I – „за търговско-административно обслужване и банка” в кв. 125, гр. Търговище.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Записка ПР

Записка ПЗ

План за регулация

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:

I. Разрешения за строеж – 4 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-14/17.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 16 от 17.03.2017г.
обект: ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ за сграда с ид.№73626.506.129.2, oт ПИ № 73626.506.136 (ул.„Радецки”-общинска публична собственост) до ПИ № 73626.506.129, с дължина L=12,00m
местонахождение:в УПИ VI-трафопост и общ. обслужване, кв.28, ПИ № 73626.506.129 по КК гр. Търговище, ул.„Цар Симеон” № 22 „А
2. № РС- 01 – 17 от 17.03.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 215.22 м 2
местонахождение: ПИ № 73626.117.515, местност „Войнишка градина”, гр. Търговище
3. № РС- 01 – 18 от 17.03.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП = 174,20м 2, РЗП = 339,60м 2
местонахождение: УПИ II3705, кв. 183, ПИ 73626.507.392, гр. Търговище, ул. „Антим I” № 43
4. № РС- 01 – 19 от 17.03.2017г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР, при условията на Наредба №19 от 25.10.2012г. за СЗЗ без промяна на предназначението им, ЗП = РЗП = 141,78м 2,
местонахождение: имот с идентификатор 73626.111.12, местност „Узун орман”, по КК на гр. Търговище

II. Заповед по чл. 154 от ЗУТ – 1 брой, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-15/17.03.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
1. Заповед № 3-01-183/17.03.2017г., към № РС-01-16 от 28.01.2015г., за обект СГРАДА НА ЧЕТИРИ ЕТАЖА, ЗП= 195.15 м2, РЗП= 801.78м2 и ПОДПОРНА СТЕНА с височина Н=2,50м, към УПИ VII-312, УПИ VIII-308 и УПИ IX-306, кв. 122, ПИ 73626.509.307, гр.Търговище, в УПИ III, кв. 122, ПИ № 73626.509.307, гр. Търговище, ул. „Ангел Кънчев” № 4”

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Заповед по чл. 154 от ЗУТ – 1 броя, изпратена с писмо изх. № ТСУ-24-00-12/09.03.2017г. до PO НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
1. Заповед № 3-01-164/08.03.2017г., към № РС-01-99 от 29.11.2016г., за
обект:„ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА ЗА ТРАНСФОРМАТОРИ – Пристройка, преустройство и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда с ид. № 73626.533.9.63, в ПИ 73626.533.9, кв.„Въбел”, Промишлена зона, гр. Търговище”,
2. Разрешение за строеж  1 брои, изпратено с писмо изх№ ТСУ-24-00-13/09.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 15 от 09.03.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н≤2,20 м към УПИ IV-147, при условията на чл.48, aл.4 и ал. 5 от ЗУТ; НАВЕС, при в условията на чл.46, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и БАСЕЙН с обем до 100м3,
ЗП НАВЕС = 4,00 м2
местонахождение: УПИ III – 146, кв. 21 по плана  на с. Овчарово, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-12 / 06.03.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че за урегулираните поземлени  имоти УПИ III-3203, УПИ IV-3204, УПИ V-3205 и УПИ VI-за детска ясла  в кв.65, гр.Търговище, община Търговище, е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация, с който регулационните граници между урегулираните поземлени имоти се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлени имоти с идентификатори 73626.507.22, 73626.507.38, 73626.507.23 и 73626.507.66.

Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище и на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк - обяви и съобщения, линк - устройство на територията към обявление № ОБ-ТСУ-12/06.03.2017 г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
МЛ.ЕКСПЕРТ-ОТДЕЛ ТСУ:   /П/
/С. Мустафова/

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-11 от 02.03.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 13 от 28.02.2017г.
обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ  НА СПОРТНА СГРАДА с идентификатор 73626.506.574.1, ул.” Христо Ботев”, гр. Търговище, ЗП = 976,76 м2, РЗП = 1967,66 м2
местонахождение: УПИ VII, кв.123, ПИ № 73626.506.574 по КК на гр. Търговище,
2. № РС- 01 – 14 от 02.03.2017г.
обект: ПРИСТРОЙКА и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина Н ≤ 2,20 м, към УПИ VI-198, при условията на чл. 48, aл. 4 и ал. 5 от ЗУТ, ЗП = РЗП = 6,30м2
местонахождение: УПИ VII-199, кв. 111, ПИ №73626.509.634, ул.„Сливница”№ 7, гр.Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх. № ТСУ-24-00-9 от 22.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 11 от 21.02.2017г.
обект: ЛЕКА ПОСТРОЙКА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИНВЕНТАР, в условията на чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, ЗП= 26,02 м2
местонахождение: УПИ VI – 315,  кв. 37 по плана на кв. Бряг, гр. Търговище;
2. № РС- 01 – 10 от 17.02.2017г.
Обекти : СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНВЕНТАР с височина Н=3,00м,
НАВЕС № 1 с височина Н=3,00м, НАВЕС № 2 с височина Н=2,50м, НАВЕС № 3 с височина Н=2,50м и БЕСЕДКА с височина Н=2,50м, ЗП СГРАДА ЗА ИНВЕНТАР=21м2, ЗП НАВЕС №1=60м2, ЗП НАВЕС №2=24м2, ЗП НАВЕС № 3=3,72м2 и ЗП БЕСЕДКА=6,30м2
местонахождение: ПИ с идентификатор 80741.59.10 по КК за с. Черковна, общ. Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, , изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-8 от 20.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 9 от 16.02.2017г., в условията на чл.150 от ЗУТ (комплексен инвестиционен проект)
обект: ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ЕТЕРИЧНО – МАСЛЕНИ КУЛТУРИ и СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЗП = РЗП = 200,56 м2,
ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ V186, УПИ I183 и северната регулационна граница на населеното място
местонахождение: УПИ Х за безвредни производствени дейности, кв. 44, с. Ралица, община Търговище;
2. № РС- 01 – 10 от 17.02.2017г.
обект: МТП 20/ 0.4 kV и КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV
за присъединяване на ПИ 73626.38.365 по КК на гр. Търговище отреден „за автокомплекс”.
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, в условията на чл.150 от ЗУТ (комплексен инвестиционен проект), изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-7 от 16.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 7 от 14.02.2017г.
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с ид.№ 73626.504.93. 1 и СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с ид.№ 73626.504.93. 3 В ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ
ЗП ПРЕУСТР. = 260 м2
местонахождение:ПИ №73626.504.93, УПИ XX-за производствено-складова база, кв.5, Промишлена зона, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 8 от 14.02.2017г.
обект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЗП = РЗП = 160,68 м 2 
местонахождение: ПИ № 04159.100.2, землище с. Бистра, общинаТърговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 6 от 09.02.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00- 6 от 09.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район на:
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МАГАЗИН, ЗППРЕУСТР. = 47.70м2 местонахождение: УПИ I- 66, кв. 37, ул. „Цар Симеон” № 4, с. Мировец, общ. Търговище
 
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00- 5 от 07.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 4  от 02.02.2017г.
обект:АВТОМИВКА със ЗП = 40.00 м2
местонахождение: УПИ ХI 1454, кв. 53, ПИ 73626.505.79, ул. „Одрин” № 30, гр. Търговище
2. № РС- 01 – 5  от 06.02.2017г.
обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП = 126.00 м2 и РЗП = 583.74 м2
Първи етап – Подземен паркинг
Втори етап – Жилищна сграда
местонахождение: УПИ XIІI, кв. 122, ПИ 73626.509.637, ул. „Поп Сава Катрафилов”№ 15, гр.Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-9/07.02.2017 г.

Община Търговище на основание чл. 128, ап. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че за урегулираните поземлени имоти (УПИ) III-109 и XV-109 в кв. 15, с, Буховци, община Търговище, е за изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план — план за регулация, с който УПИ III-109 и УПИ XV-109 в кв.15 се обединяват в един нов УПИ XVI1-109 в кв. 15, без промяна на предназначението „за жилищно застрояване с малка височина” и регулационната граница между УПИ XVII-109 и УПИ IX-108, кв. 15, се поставя по кадастралната граница между поземлени имот с №109 и №108.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище и на интернет страница на общината: www.targovishte.bg, линк - обяви и съобщения, линк - устройство на територията към обявление № ОБ-ТСУ-9/07.02.2017г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация


ОБЯВЛЕНИЕ № ОБ-ТСУ-8/07.02.2017 г.

Община Търговище на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че за урегулиран поземлен имот (УПИ) 1-123 в кв. 10, с.Подгорица, община Търговище, е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, с който за УПИ I-123 се определя ново предназначение „за джамия” и допустимото застрояване.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на 1 етаж в сградата на Община Търговище и на интернет страница на общината: www.targovishte.bg, линк - обяви и съобщения, линк - устройство на територията към обявление № ОБ-ТСУ-8/07.02.2017г.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Обявление

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване


СЪОБЩЕНИЕ

Община Търговище на основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издадена виза с изх. №СК-ТСУ-71/02.02.2017 г. за изработване на идеен проект за учредяване на право за пристрояване към съществуващ търговски обект на основание чл. 134, ал.6 от ЗУТ.

Визата може да бъде обжалвана в 14- дневен срок от съобщаването и по реда на Административнопроцесуален кодекс пред Административен съд гр. Търговище чрез Община Търговище.

Приложение: скица с изх. №СК-ТСУ-71/02.02.2017 г.

Началник отдел ТСУ:             /П/

/инж. Т.Керемедчиева/

Съобщение

Скица с изх. №СК-ТСУ-71/02.02.2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
I. Разрешения за строеж – 2 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00- 3 от 01.02.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 2  от 31.01.2017г.
обект: ПЛЪТНА ОГРАДА с височина до 2,20м към УПИ V 1844, кв. 12, гр. Търговище
местонахождение: в УПИ IV1845, кв. 12, гр. Търговище ул. „Ивайло” № 16
2. № РС- 01 – 3  от 31.01.2017г.
обект: ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНВЕНТАР с височина Н = 3.00 м, ЗП = 35.00 м2
местонахождение:имот № 007043, местност „Кору аркасъ”, землище с. Стража, общ. Търговище

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.

гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ- 5/25.01.2017 г.
 

Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвено Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, кв. 110, гр. Търговище и част от уширение на улица с о.т. 358-385 (ул. „Митрополит Андрей”), и РУП за УПИ IV, УПИ V и УПИ VI, кв. 110, гр. Търговище.Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен  срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обяснителна записка

План за регулация

План за застрояване

РУП

РУП разрези

РУП силуети


О Б Я В Л Е Н И Е, публикувано на 12 януари 2017 г.

Община Търговище на основание чл.124б, ал.2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-02-15-3/05.01.2017 г. на заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се разрешава на Агенция „Пътна инфраструктура” да изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Хемус”, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци” при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово”, в землищата на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище и с. Черенча и с. Градище, община Шумен.


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 1 от 09.01.2017г., изпратено с писмо изх.№ 24-00 - 2 от 09.01.2017г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ (МАГАЗИН № 4) В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ при усл. на чл. 38 от ЗУТ, ЗП преустр. I етаж = 59.50 м2, ЗПпреустр. общо = 109.33 м2
местонахождение: УПИ I, кв.151, в сграда с идентификатор 73626.509.536.1, ул. „Сп. Грамадов” № 39, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


ОБ-ТСУ-2/06.01.2017 г.
Община Търговище на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на с.Васил Левски, община Търговище, в обхват на УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII в кв.14.
Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая №14 на 1 етаж, в сградата на Община Търговище.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
МЛ.ЕКСПЕРТ-ОТДЕЛ ТСУ: /П/
/С. Мустафова/

Обявление

Обяснителна записка ПР

Обяснителна записка ПЗ

План за регулация

План за застрояване


ОБ-ТСУ-1 /06.01.2017 г.
Община Търговище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен нов проект за Частично изменение на ПУП – план за застрояване в обхват на УПИ III-3539, кв.107, гр. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14 на I етаж, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обява

Обяснителна записка

Опорен план

План за застрояване


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № РС- 01- 107 от 29.12.2016г., изпратено с писмо изх.№ 24-00-80 от 30.12.2016г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район,
обект: ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ БАНКОВ ОФИС В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С АВТОМАТИ ЗП ПРЕУСТР. = 130.00м2
местонахождение: УПИ V – обществено-обслужващи дейности, кв. 136, сграда с идентификатор 73626.507.475.1 по КК на гр. Търговище, бул. ”Митрополит Андрей”№ 21
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне


2016 година


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Търговище, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадени:
Разрешения за строеж– 4 броя, изпратени с писмо изх.№ ТСУ-24-00-77 от 20.12.2016г. до POНСК - Търговище при РДНСК Североизточен район:
1. № РС- 01 – 103 от 16.12.2016г., издадено в условията на чл. 150 от ЗУТ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива)
обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛОЗНО – СКЛАДОВО СТОПАНСТВО
Застроени площи на съоръжения и обекти
ЗП СИЛОЗ ЗА БЪРЗО РАЗТОВАРВАНЕ = 36,00 м2,
ЗП СИЛОЗ ЗА МОКРО ЗЪРНО = 45,00 м2,
ЗП КОНТРОЛЕН ПУНКТ ЗА ЕЛ. ТАБЛО = 71,00 м2,
ЗП СИЛОЗ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ = 24,00 м2,
ЗП СИЛОЗИ - ТРИ БРОЯ ОБЩО = 1578,00 м2,
ЗП ЕЛЕВАТОРНА КУЛА = 64,00 м2,
ЗП РАЗТОВАРИЩЕ = 93,00 м2,
ЗП ОБЩО = РЗП = 1911,00 м2
местонахождение: УПИ III, кв. 85, Стопански двор, с. Макариополско, общ. Търговище
2. № РС- 01 – 104 от 20.12.2016г.
обект:
ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА
ЗП ПЪРВИ ЕТАЖ = 63.75 м2, ЗП ВТОРИ ЕТАЖ = 63.96 м2 и РЗП = 127.71 м2
местонахождение: УПИ VII 177, кв. 26, с. Руец, общ. Търговище
3. № РС- 01 – 105 от 20.12.2016г.
обект:
ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ЗП = 135.28 м2, РЗП = 208.58 м2,
местонахождение: УПИ VIII 139, кв. 20, с. Ловец, общ. Търговище
4. № РС- 01 – 106 от 20.12.2016г.
обект
: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЦЕХ ЗА ЗАКУСКИ В 1 БРОЙ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
ЗП ПРЕУСТР. в ТЪРГ. ОБЕКТ =82,54 м2
местонахождение: УПИ III-за жил. стр., паркинги, магазини и общ. обслужване, кв. 5, ПИ № 73626.508.441.1 по КК на гр. Търговище, бул. ”Сюрен”№ 1, гр. Търговище
В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Търговище, Дирекция: УТ, отдел: САОС, ет. 1, стая № 17.
гл. експерт в отдел СА ОС: / П /
/инж. М. Дойчева /

Изтегляне