2021 година


Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, който ще се проведе 18.06.2021 г.

Публикувана на 26.05.2021 г.


Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост, представляващ 20.00 кв.м. от спортна зала, който ще се проведе на 15.06.2021 г.

Публикувана на 21.05.2021


Препис от заповед РД-З-509/17.05.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, за срок от пет стопански години, за отглеждане на полски и зеленчукови култури, на земеделски земи, представляващи ниви.

Публикувана на 17.05.2021 г.


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост, който ще се проведе на 04.06.2021 г. от от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище. 

Публикувана на 17.05.2021 г.


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, който ще се проведе на 07.04.2021 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище 

Публикувана на 24.02.2021 г.


Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи административна сграда с идентификатор 73626.507.66.1 който ще се проведе на 08.04.2021 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище 

Публикувана на 24.02.2021 г.


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, който ще се проведе на 19.03.2021 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище 

Публикувана на 24.02.2021 г.


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в центъра на село Лиляк, кв. 63Б, съгласно Акт за общинска собственост № 416/01.07.2008 г., за търговска дейност, с площ 76.00 кв.м., за срок от 10 (десет) години и начална тръжна цена – 2 189.00 лв./год. без ДДС.

Публикувана на 19.02.2021 г.


ОБЯВЛЕНИЕ ОБ-10/20.01.2021 г. - на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Кметът на община Търговище, със Заповед № РД-З-59/19.01.2021 г., ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението и предоставянето на следните социални услуги:

 Заповед № РД-З-59/19.01.2021 г.

Документи за участие в конкурса за «Център за социална рехабилитация и интеграция» с капацитет 30 места 

Документи за участие в конкурса за «Защитено жилище за лица с умствена изостаналост» с капацитет 8 места 

 

2020 година


Обявление ОБ-Т-138/22.12.2020 г. за конкурс  за възлагане управлението и предоставянето на социалните услуги «Дневен център за пълнолетни лица с увреждания» и «Защитено жилище за лица с психични разстойства» на територията на община Търговище

Препис от заповед З-01-1038/18.12.2020 г. за обявяване на конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалните услуги «Дневен център за пълнолетни лица с увреждания» и «Защитено жилище за лица с психични разстойства» на територията на община Търговище

Документи за участие в конкурса

Публикувани на 22.12.2020 г.


Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти общинска собственост, който ще се проведе на 15.01.2021 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Публикувана на 16.12.2020 г.


Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост, който ще се проведе на 12.01.2021 г. от  14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Публикувана на 16.12.2020 г.


Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, за срок от 10 (десет) години, който ще се проведе на 29.12.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Публикувана на 03.12.2020 г.


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, който ще се проведе на 11.12.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище

Публикувана на 23.11.2020 г.


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, който ще се проведе на 15.12.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище

Публикувана на 23.11.2020 г.


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на право на строеж на гаражи, който ще се проведе на 18.11.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище

 Публикувана на 04.11.2020 г.


Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, общинска собственост съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за срок от една стопанска година

Публикувана на 25.05.2020 г.


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, който ще се проведе на 29.09.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище

Публикувана на 01.09.2020 г.


 Препис от Заповед З-01-333/19.05.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, за срок от пет стопански години, на земеделски земи

Публикувана на 20.05.2020 г.


Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински поземлени имоти, по местонахождение на 25.03.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище

Публикувана на 02.03.2020 г.


 

2019 година


Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински поземлени имоти, находящи се в местност „Драка” в землището на град Търговище, който ще се проведе на 18.10.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 28 на Община Търговище

 Публикувана на 24.09.2019 г.


Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба, който ще се проведе на 17.10.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 28 на Община Търговище

 Публикувана на 24.09.2019 г.


Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, който  ще се проведе на 16.10.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 28, ет. 2  в сградата на Община Търговище

Публикувана на 24.09.2019 г.


П Р О Т О К О Л за разглеждане на документите, които следва да представи определеният за изпълнител по дейността товарене, транспортиране и разтоварване на 317 плътни куб. м дърва за огрев, от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти на територията на Община Търговище, по обявен със Заповед № З-ОП-33/30.04.2019 г., открит конкурс

Публикуван на 11.07.2019 г.


 Обява и заповед З-ОП-62/04.07.2019 г. за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, общинска собственост съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за срок от една стопанска година

Публикувани на 03.07.2019 г.


Заповед З-01-375/30.05.2019 г.  за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на плодни дървета – орехи и ябълки, общинска собственост, за срок до прибиране на реколта 2018/2019 стопанска година

Публикувана на 30.05.2019 г.


Заповед  № З-ОП-33/30.04.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на 317 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище

Публикувана на 30.04.2019 г.


Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, общинска собственост съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за срок от една стопанска година

Публикувана на 25.04.2019 г.


Заповед З-ОП-32/25.04.2019 г. за  търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, общинска собственост съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за срок от една стопанска година

Публикувана на 25.04.2019 г.


Заповед З-ОП-29/18.04.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи

Публикувана на 18.04.2019 г.


 Документи за възлагане управлението и предоставянето на социални услуги в общността «Дневен център за стари хора» и «Дневен център за пълнолетни лица с увреждания» на територията на община Търговище

Публикувани на 18.02.2019 г.


Процедура № 5/2019 г. Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от Общински горски територии, собственост на Община

Търговище – 2019 г.

Публикувано на 30.01.2019 г.


 Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от Общински горски територии, собственост на Община Търговище – 2019 година

Публикуван на 11.01.2019 г.


2018 година

О Б Я В Л Е Н И Е  ОБ-Т-155/28.09.2018 г.

На основание чл. 75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта кметът на Община Търговище обявява, че ще бъде извършена процедура по отдаване под наем на помещение с площ 30.00 кв.м., находящо се в сградата на Спортна зала „Дечко Стефанов” с цел извършване на спортни дейности. В едномесечен срок от публикуване на обявлението се подават мотивирани искания за наемането на обекта от лицензирани спортни организации или спортен клуб, членуващ в такива организации. Те следва да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност. Искането трябва да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и ал. 5 от ППФВС и се подава в Център за административно обслужване в сградата на Община Търговище.

Публикувано на 2 октомври 2018 година


 

Заповед З-ОП-62 от 26.07 2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на земеделски земи с начин на трайно ползване „Пасище”, „Пасище с храсти”, „ливада” и „гробищен парк - за ливада”, собственост на Община Търговище, за индивидуално ползване. Право на участие в търга имат собственици на пасищни селскостопански животни, и всички лица, които поемат задължението да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

Публикувана на 7 август 2018 година


 О Б Я В А

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, общинска собственост съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за срок от една година.

Право на участие в търга имат собственици на пасищни  животни и всички лица, които поемат задължението да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

Цена на тръжната документация – 10,00 лв./ с ДДС /

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозита – до 12:00 часа на 20.08.2018 г.

Срок за подаване на предложение за участие до 16:00 часа на 20.08.2018 г. в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Търговище, работно място № 5 или № 6.

Търгът ще се проведе на 21.08.2018 г. от 10:00 часа  в зала 74 в сградата на Общината.

Допълнителна информация – на тел. 0601 6-86-72 и  в стая № 81 в сградата на Общината.

Публикувана на 7 август 2018 година


Заповед № З-ОП-68 от 03.08.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост, за срок до прибиране на реколта 2017/2018 стопанска година

Публикувана на 6 август 2018


 ЗАПОВЕД  № З-ОП-48 гр. Търговище, 26.06.2018 г за проведеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на следните земеделски земи с начин на трайно ползване

 


Заповед № З-ОП-33 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост, за срок до прибиране на реколта 2017/2018 стопанска година

Публикувана на 15 юни 2018 година


 

Заповед №З-ОП-37 по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии

 Публикувана на 11 юни 2018 година


Препис от Заповед № З-01-321/ 09.05.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

 Публикувана на 10 май 2018 година


  

Обявление ОБ-Т-70/16.04.2017 г. за възлагане управлението на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства

 

Заповед З-01-239/16.04.2018 година за обявяване на конкурс за възлагане управлението на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 

Публикувани на 24 април 2018 година


 

Договор за изпълнение Обект №1 -ОГТ (публикуван на 23.04.2018г.)

Договор за изпълнение Обект № 2 – ОГТ (публикуван на 23.04.2018г.)

Договор за изпълнение Обект № 3 – ОГТ (публикуван на 23.04.2018г.)

 

Договор за изпълнение Обект № 4 – ОГТ (публикуван на 23.04.2018г.)


 

Протокол и заповеди с номера 65/29.03.2018, 66/29.03.2018, 67/29.03.2018 и 68/29.03.2018 за класиране на участници по процедура - открит конкурс Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от общински горски територии на Община Търговище, намиращи се в района на дейност на ТП „ДГС Търговище“

Публикувани на 29 март 2018 година


Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от общински горски територии на Община Търговище, намиращи се в района на дейност на ТП „ДГС Търговище“, за обособени обекти с номера:

ЗА ОБЕКТИ:

с № 1- ОГТ с общо прогнозно количество дървесина – 1 138 м3 ;

с № 2 – ОГТ с общо прогнозно количество дървесина – 1 335 м ;

с № 3 – ОГТ с общо прогнозно количество дървесина – 1 280 м3 ;

с № 4 – ОГТ с общо прогнозно количество дървесина – 1 331 м3

Заповед  № 49 от 08.03.2018 год. на директора на ТП ДГС „Търговище“ – публикувана на 09.03.2018 г.

Документация (публикувана на 09.03.2018 г.)

Технологични планове за обекти :

 Обект № 1 – ОГТ ; Обект № 2 – ОГТ Обект № 3 –  ОГТ; Обект № 4 – ОГТ ( публикувани на 09.03.2018 г.)

 

2017 година


ОБЯВЯВА за конкурс за възлагане управлението на социалната услуга «Център за социална рехабилитация и интеграция» с капацитет 30 места на територията на община Търговище 

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Публикувани на 19 януари 2018 година


Община Търговище обявява публично оповестен конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № З-ОП-108 от 04.10.2017 г. на кмета на Община Търговище

публикувана на 17 октомври 2017 г.

Община Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост – орехи, за срок до прибиране на реколтата в землища на Общината изтегли обявата

 Препис от заповед № З-ОП-92/ 21.08.2017 г. за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост, за срок до прибиране на реколта 2016/2017 стопанска година – изтегли заповедта

публикувани на 21 август 2017 г.


Обявява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, общинска собственост съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за срок от една година – изтегли цялата обява

Препис от заповед З-OП-89/14.08.2017 г. за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година  на земеделски земи с начин на трайно ползване „Пасище, мера”  и „Пасище с храсти”, собственост на Община Търговище – изтегли цялата заповед

Публикувани на 14 август 2017 г.


Обява за търг с тайно наддаване за отдаване по наем на пасища и мери, общинска собственост - изтегли цялата обява

Препис от заповед за за отдаване по наем на пасища и мери, общинска собственост - изтегли заповедта Публикувани на 28 юли 2017 г.


Заповед  № З-01-506/19.07.2017 г. за определяне на „Виктори  Агро” ООД за спечелил конкурса за отдаване под аренда, за срок от двадесет стопански години, на земеделски земи, собственост на Община Търговище – изтегли цялата заповед

Публикувана на 20 юли 2017 г.


З-ОП-63/03.07.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайнно наддаване за отдаване под наем на орехови дървета, общинска собственост - изтегли цялата заповед

 Публикувана на 3 юли 2017 г.С Ъ О Б Щ Е Н И Е


С Решение № З-ОП-40/09.05.2017г., Кметът на Община Търговище допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № З-ОП-35/27.04.2017 г. за обявяване на търг за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи, като:
1. В т. 2, 3, 4 и 6, вместо думите „публичен търг с явно наддаване” да се чете „публичен търг с тайно наддаване”.
2. В т. 7, вместо: „до 12.00 часа на 15.05.2017 г.”, да се чете: „до 12.00 часа на 18.05.2017 г.”.

 


 

Препис от заповед З-ОП-35/27.04.2017 г.  за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за  земеделски земи
Публикувана на 28 април 2017 г.


 Документи за откриване на процедура за провеждане на открит конкурс за извършване на товарене, транспортиране и разтоварване на 371 плътни куб. м. дърва за огрев от временен склад в горски територии, собственост на Община Търговище, по кметства, пенсионерски клубове по населените места и други обекти на територията на община Търговище

Публикувани на 27 април 2017 г.


Препис от заповед  № З-ОП-27/07.04.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дървета, общинска собственост – орехи, череши и ябълки, за срок до прибиране на реколта 2016/2017 стопанска година – изтегли цялата заповед
Публикувана на 7 април 2017 г.


Уведомление ОБ-Т-15/03.02.2017 г. за избор на превозвач по автобусни линии „Русе-Търговище“ и „Търговище-Омуртаг“ – изтегли цялото уведомление

Приложения:

 Приложение № 1 – технически изисквания
Приложение № 2 – оферта
Приложение № 3 - декларация

Към офертата да се приложи  копие от талон или друг документ, удостоверяващ класа и екологичния  стандарт на автобусите


2016 година


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52 от НПУРОИ, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение № 6 по Протокол № 14 от 27.10.2016 г. на Общински съвет - Търговище и Заповед № З-ОП-61 от 30.11.2016 г. на кмета на Община Търговище ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински земеделски земи отредени „за земеделски труд и отдих” – изтегли цялата обява