ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Общински план за развитие

 Актуализиран Общински план за развие на
община Търговище за 2014-2020

 изтегли

 Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020

 изтегли

 Общински план за развитие за периода 2007-2013

 изтегли

Програма за реализация на Общински план за развитие

 Актуализирана Програма за реализация на актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.

 изтегли

Програма за реализация на общински план за развитие на община Търговище

 изтегли

Актуализиран документ за изпълнение на  Общински план за развитие на община Търговище 2007-2013 г. (актуализация 2011)

 изтегли

Изпълнение на Общински план за развитие

Годишен отчетен доклад за 2019 година за наблюдение изпълнението на ОПР 2014-2020 година Изтегли
Годишен отчетен доклад за 2018 година за наблюдение изпълнението на ОПР 2014-2020 година Изтегли
Междинна оценка на Общински план за развитие на община Търговище 2014--2020 г. (оценка март 2017) Изтегли
Годишен отчетен доклад за 2016 година за наблюдение изпълнението на ОПР 2014-2020 година Изтегли
Годишен отчетен доклад за 2015 година за наблюдение изпълнението на ОПР 2014-2020 година изтегли

 Последваща оценка на изпълнението на общински план за развитие на община Търговище за периода 2007-2013 г., приета с Решение № 3 по Протокол 39 от 31 юли 2014 г. на Общински съвет Търговище

 изтегли

Годишен отчетен доклад за 2014 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 г., приет с Решение № 5 по Протокол 49 от 27 март 2015 г.  изтегли

 Междинна оценка на Общински план за развитие на община Търговище 2007-2013 г. (оценка 2011)

 изтегли

 Презентация - Междинна оценка и Актуализация на Общински план за развитие на община Търговище 2007-2013 г. (презентация 2011)

 изтегли