2020 година


Обявление ОБ-Т50/04.06.2020 г. за обявяване на конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга «Защитено жилище за лица с психични разстойства» на територията на община Търговище

Заповед З-ОП-31/03.06.2020 г. за обявяване на конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга «Защитено жилище за лица с психични разстойства» на територията на община Търговище

Приложение 1 – Заявление за участие в конкурс за възлагане управлението на социалната услуга «Защитено жилище за лица с психични разстройства» с капацитет 4 места на територията на община Търговище.

Приложение 2 - ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение 3 - Декларация за допустимост на кандидат до конкурс за възлагане управлението на социалната услуга «Защитено жилище за лица с психични разстройства» с капацитет 4 места на територията на община Търговище

Публикувани на 08.06.2020 г.


 

Регистър на социалните услуги в община Търговище

Публикуван на 07.01.2020 г.


2019 година


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Изтегли документация

Публикувано на 25.07.2019 г.


Документи за възлагане управлението и предоставянето на социални услуги в общността «Дневен център за стари хора» и «Дневен център за пълнолетни лица с увреждания» на територията на община Търговище

Публикувани на 18.02.2019 г.


 

Обявление ОБ-Т-70/16.04.2017 г. за възлагане управлението на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства

 

Заповед З-01-239/16.04.2018 година за обявяване на конкурс за възлагане управлението на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 

Публикувани на 24 април 2018 година


 С П И С Ъ К  за потребителите на обществена трапезария – град  Търговище

публикуван на 2 март 2018 година


Препис от заповед З-01-719/19.09.2017 г. за възлагане управлението на социалната услуга «Обществени трапезарии», по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002-0149-С02 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“

 Обявление ОБ-Т-136/20.09.2017 г. за възлагане управлението на социалната услуга «Обществени трапезарии», по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002-0149-С02 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“

Приложение 1

Приложение 2

Публикувани на 21 септември 2017


ОБЯВА за  КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги в Комплекс за психично-здравни грижи в общността, състоящ се от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 30 места и Защитено жилище за лица с психични разстройства с капацитет 8 места на територията на община Търговище изтегли обявлението

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Публикувано на 4 август 2017 


ОБЯВА за КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги в “Защитено жилище за лица с психични разстройства” с капацитет 8 места на територията на Община Търговище

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Публикувани на 28 юли 2017


 ОБЯВА за КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги в “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” с капацитет 15 места на територията на Община Търговище - изтегли цялата обява

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Публикувани на 28 юли 2017


С П И С Ъ К  НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015 В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


О Б Я В Л Е Н И Е – ОБ-Т-145/28.10.2016 г.

Oбщина Търговище в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година обявява процедура за подбор на 2-ма социални работника  – изтегли цялото обявление

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Автобиография

Декларация – приложение 1

Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

  Заявление за участие в подбор


Процедура за разглеждане на жалби от кандидат-потребители, потребители и предоставящи грижа за  тях в "Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги" по проект "Нови хоризонти", публикувана на 13 октомври 2016 г.

Методика за кандидатстване, оценка и класиране  на кандидат-потребителите и предоставящи грижа за  тях в "Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги" по проект "Нови хоризонти", публикувана на 13 октомври 2016 г.


С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР НА ДВАМА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ