ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ:

 № BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”,

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  BG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020


   На 15.12.2020 г. се проведе финална пресконференция и церемония „Официално откриване” по проект BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”, с които се приключиха дейностите по изпълнение на проекта.

   Общата стойност на проекта е 986 516,05 лв., от които 838 538,65 лв.  – европейско съфинансиране и 147 977,40 лв. – национално съфинансиране.

      Основната цел на проекта е осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нови качествени социални услуги в Община Търговище.    

   С изпълнението на проекта е реализирана конкретната цел, а именно реконструкция на сградата и прилежащата ѝ инфраструктура за предоставяне на две нови услуги: Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни и хора в невъзможност за самообслужване.   

На церемонията присъстваха кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров, зам.-областният управител Панайот Димитров, ръководният екип на Общината и кметът на село Съединение Илия Илиев. Приветствие към гостите отправи Кмета на общината, след което присъстващите бяха подробно запознати с резултатите от изпълнените дейности по проекта.

      

 

                     Съобщението е публикувано на 15.12.2020 г.


           Поради създалата се обстановка в страната свързана с разпространението на COVID-19, събитията се проведоха на открито, като бяха спазени всички противоепидемични изисквания.

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ:

 № BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”,

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  BG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020


           На 15.12.2020 г. от 11,00 часа в двора на обновената сграда, която се намира на ул. „Христо Ботев”№ 21, село Съединение, община Търговище, ще се проведе  финална пресконференция и церемония „Официално откриване” по проект BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ” .

             Общата стойност на проекта е 986 516,05 лв., от които 838 538,65 лв.  – европейско съфинансиране и 147 977,40 лв. – национално съфинансиране.

              При реализирането на проекта е преустроена, реконструирана и пристроена сграда, общинска собственост, със застроена площ от близо 500 кв м. Въведени са мерки за енергийна ефективност, подменена е дограмата, обособени са спални помещения със санитарни възли към тях, дневни стаи с трапезарии и стаи за терапия. Монтиран е вътрешен асансьор за хора с увреждания. Извършено е и външно озеленяване и благоустрояване. Доставено и монтирано е ново мебелно и медицинско оборудване и обзавеждане, черна и бяла техника и компютърно оборудване и периферни устройства.

           Поради създалата се обстановка в страната свързана с разпространението на COVID-19, събитията ще се проведат на открито, като ще бъдат спазени всички противоепидемични изисквания.

                              

 За подробна информация:„Наутилус Дизайн“ ЕООД гр.София

/изпълняващо дейностите по информация и комуникация по проекта/

0898 955 032; 0877 955 032,nedkodachev@gmail.com 

Съобщението е публикувано на 14.12.2020 г.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ВЪВЕДЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА по проект: BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот”

Съобщението е публикувано на 07.12.2020 г.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ:
„РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ – ЕТАП 2“
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

             На 21.10.2020 г. от 10,30 часа на бул. „Трайко Китанчев” в участъка на кръстовището с бул. „Цар Освободител” се проведе начална пресконференция и официална церемония по започване на строителството – „Първа копка” на обект: „Цялостна реконструкция  и разширение на бул.”Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „Цар Освободител”. Строителните дейности са по Проект BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище-етап 2", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е община Търговище. Общата стойност на проекта е 1 606 567,02 лв., от които – 1 180 256,07 лв. европейско финансиране, 208 280,48 лв. национално съфинансиране и 218 030,47 лв. финансиране от община Търговище. Основната цел на проекта е да се създаде привлекателна, устойчива и достъпна градска среда.

Изказване направиха кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров и ръководителят на проекта инж. Димо Димов.

            Строителните дейности включват цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „Цар Освободител”, с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи обществени функции, допълващ градската среда.

 

 

 

 

За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 

Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865

 

Забележка:Поради създалата се епидемична обстановка в страната събитията се проведоха на открито.


ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.033-0003 „РАЗВИТИЕ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГРАД ТЪРГОВИЩЕ – ЕТАП 2”
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

 

На 21.10.2020 г. от 10.30 ч. на бул. „Трайко Китанчев“, в участъка на кръстовището с бул. „Цар Освободител“, ще се проведе начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“ за стартиране на дейностите по Проект BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище. Общата стойност на проекта е 1 606 567,02 лв., от които: 1 180 256,07 лв.– европейско съфинансиране, 208 280,48 лв. – национално съфинансиране и 218 030,47 лв.– собствен принос на Община Търговище. 

Продължителността на проекта е 19 месеца.

На събитията Кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров и Ръководителят на проекта инж. Димо Димов ще запознаят присъстващите с дейностите и очакваните резултати по проекта.

Основната цел на проекта създаване на привлекателна, устойчива и достъпна градска среда чрез цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев“ от ул. „3 март“ до бул. „Цар Освободител“, с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи функции, допълващ градската среда.

Поради създалата се обстановка свързана с разпространението на COVID-19, събитията ще се проведат на открито, като ще бъдат спазени всички противоепидемиологични изисквания.

 

 За повече информация:

инж. Димо Димов– Ръководител проект, тел. 0885 044 025

e-mail:dimov.d@targovishte.bg

 Организатор:

Издателска къща „АБ“ ЕООД

Анелия Минкова – Управител, тел. 0887 619 244

гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 58, вх.0, ет.3

e-mail:ik-ab@outlook.com; ab_publishing@abv.bg

 

тел.: 359 422 591 51; 0896 776 865 


Проект: „Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище ”

         Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

         Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.033-0004-C01, №РД-02-37-54 от 14.08.2020 г.

 

 Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0004 „Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище ”:

1 296 531,00 лв.

 В това число:

 

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

1 296 531,00 лв.

 

Продължителност: 30 (тридесет) месеца.

 Описание:

               Проектното предложение е насочено към изграждане на социални жилища в града Търговище , което ще създаде подготовка за достъпни за настаняване, съвременни и адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение.

           Предвижда се изграждане на жилищна сграда за социални жилища в гр.Търговище с 18 бр.жилища, разпределени на 3 етажа за хора от уязвимите групи от населението с подходящо оборудване и обзавеждане. Предвидено е благоустройство и паркоустройство на прилежащия терен, както и достъп на лица с увреждания.

           Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Подготовка и провеждане на обществени поръчки и Проектиране;

Дейност 2 – Извършване на строителни работи;

Дейност 3 – Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане;

Дейност 4 – Извършване на строителен надзор;

Дейност 5 –Упражняване на авторски надзор;

Дейност 6 – Въвеждане на обекта в експлоатация;

Дейност 7 – Упражнение на финансов  одит;

Дейност 8 – Дейности за информация и комуникация;

 

Дейност 9 – Управление на проекта; 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРИКЛЮЧВА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

по проект: BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”

 

Приключват строителните дейности по реконструкцията на сградата, в която ще бъдат разположени:

Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни и хора в невъзможност

за самообслужване, находяща се в село Съединение, община Търговище.

Сградата, обект на интервенция е по проект: BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”,

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По процедура за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за възрастни и

хора с увреждания", с бенефициент Община Търговище.

Предстои доставката и монтажа на предвиденото оборудване и обзавеждане, и въвеждането на обекта в

експлоатация.

Крайният срок на изпълнение на проекта е 18.01.2021 г.

 

 

 

   

 

 Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Публикуван на 24 август 2020 г.


 

 

 

 

                                      

Проект: BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”

         Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Търговище”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

         Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.033-0003-С01, №РД-02-37-53 от 14.08.2020 г.

 

 Стойност на проектно предложение BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”:

1 606 567,02 лв.

 

В това число:

 

Безвъзмездна финансова помощ (100%):

1 388 536,55 лв.

Собствен принос на бенефициента:       

218 030,47 лв.

 

Продължителност: 19 (деветнадесет) месеца.

 

Описание:

          Проектното предложение предвижда цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул.”Цар Освободител”, с прилежаща зеленина и велоалея, като елемент с обслужващи обществени функции, допълващ градската среда.

           Интервенцията по настоящият проект попада в зона за въздействие по ИПГВР – зона с преобладаващ социален характер, която се комбинира с вече реализирани проекти, а именно цялостен ремонт и реконструкция на ул. „3 март”, бул. „Сюрен” и благоустрояването на квартал „Запад” 2, включващ кв.307, кв.308, кв.309, кв.310 и кв. 311 по плана на гр.Търговище, които са изпълнени по проект: „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище” - първи етап.

           Основни дейности по проекта:

Дейност 1 – Организация, управление и контрол;

Дейност 2 – Подготовка на тръжни документации и избор на изпълнители по проекта;

Дейност 3 – Изпълнение на строително-монтажни работи по цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул.”Цар Освободител” ;

Дейност 4 – Осъществяване на независим строителен надзор;

Дейност 5 – Извършване на авторски надзор;

Дейност 6 – Въвеждане на обекта в експлоатация;

Дейност 7 – Дейности за информация и комуникация;

Дейност 8 – Одит.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговищеетап 2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Публикуван на 21 август 2020 г. 


 

 

ПОКАНА

   

 

По Проект:  BG16RFOP001-5.001-0031

 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Търговище има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция, която ще се проведе на адрес: ул. “Александър Стамболийски” № 23

на 09.07.2020 г. /четвъртък/ от 11.00 ч.

 

 

 

 

www.eufunds.bg

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0031-

 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 


ПОКАНА

   

 

По Проект:  BG16RFOP001-5.001-0031- С01

 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Търговище има удоволствието да Ви покани

на официална церемония “Първа копка”, която ще се проведе на адрес: ул. “Александър Стамболийски” № 23,

на 09.07.2020 г. /четвъртък/ от 11.30 ч.

 

 

 

 

www.eufunds.bg

 

 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.001-0031-C01 „Сигурност в общността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Търговище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.


 

Прессъобщение

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ДАДЕ СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”

 

        На 19 декември 2019 г. от 11,30 ч. пред сградата на бившето училище в село Съединение, община Търговище с официална церемония „Първа копка“ се стартираха СМР по Проект BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна подкрепа „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище.  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 24 месеца.

        ОБЩA СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 109 989,59 лв.

        Безвъзмездна финансова помощ 100 %, от които 943 491,15 лв. - европейско съфинансиране  и   166 498,44 лв. - национално съфинансиране.

        Изказване направиха кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров и ръководителят на проекта инж.Димо Димов.

        Строителните дейности включват преустройство, цялостна реконструкция и изграждане на пристройка към сградата (ползвала се като училище) в  Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ползвала се като училище.

       

 

За повече информация:

инж.Димо Димов – ръководител проект, тел. 0885044025

 

Организатор:„Наутилус Дизайн“ ЕООД гр.София

Недко Дачев – Управител; 0898 955 032; 0877 955 032 

 

nedkodachev@gmail.com

Публикувано на 19.12.2019 г.Прессъобщение

ОФИЦИАЛЕН СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”

       На 19 декември 2019 г., от 10,00 ч. в Заседателната зала № 28 на Община Търговище се проведе начална пресконференция по Проект BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за възрастни и хора с увреждания", с продължителност: 24 месеца. ОБЩA СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 109 989,59 лв., Безвъзмездна финансова помощ 100 %, от които 943 491,15 лв. - европейско съфинансиране и 166 498,44 лв. - национално съфинансиране

      На пресконференцията ръководителят на проекта инж.Димо Димов подробно запозна присъстващите с дейностите  по проекта и очакваните резултати от изпълнението му. Изказване направи кметът на Община Търговище – д-р Дарин Димитров, който подчерта, че Община Търговище води ясна социална политика при изпълнение на „Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Търговище 2016 г. - 2020 г.“, която има за цел развитие на иновативна и качествена система от социални услуги, насочена към подобряване качеството на живот, към пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи, както и за тяхното социално включване.

    Главната цел на проекта е: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги в Община Търговище. 

 

За повече информация:инж.Димо Димов – ръководител проект, тел. 0885044025

 

Организатор:„Наутилус Дизайн“ ЕООД гр.София

Недко Дачев – Управител; 0898 955 032; 0877 955 032 

 

nedkodachev@gmail.com

Публикувано на 19.12.2019 г.


 


Прессъобщение

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ДАВА СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ
„АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”

 

С официална церемония „Първа копка“, която ще се проведе на 19 декември 2019 г. от 11,30 ч. в двора на училището в село Съединение, община Търговище ще стартират СМР по Проект BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна подкрепа „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Търговище, с бенефициент Община Търговище. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 24 месеца 

ОБЩA СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 109 989,59 лв.

Безвъзмездна финансова помощ 100 %:                                                                    

- 943 491,15 лв. - европейско съфинансиране

- 166 498,44 лв. - национално съфинансиране

Строителните дейности включват преустройство, цялостна реконструкция и изграждане на пристройка на сградата (ползвала се като училище) в  Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ползвала се като училище.  

Община Търговище води ясна социална политика при изпълнение на „Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Търговище 2016 г. - 2020 г.“, която има за цел развитие на иновативна и качествена система от социални услуги, насочена към подобряване качеството на живот, към пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи, както и за тяхното социално включване.   

За по-подробна информация:„Наутилус Дизайн“ ЕООД

/изпълняващо дейностите по информация и комуникация по проекта/

Недко Дачев - Управител

0898 955 032; 0877 955 032

nedkodachev@gmail.com

Публикувано на 17.12.2019 г.   

Прессъобщение

ОФИЦИАЛЕН СТАРТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”

На начална пресконференция, която ще се проведе на 19 декември 2019 г., от 10,00 ч. в Заседателната зала № 28 на Община Търговище ще бъде официално представен:

           Проект BG16RFOP001-5.002-0019 „АЛТЕРНАТИВА ЗА ЖИВОТ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на на ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за възрастни и хора с увреждания", с бенефициент Община Търговище.

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 24 месеца

ОБЩA СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 109 989,59 лв.

Безвъзмездна финансова помощ 100 %:                                                                    

- 943 491,15 лв. - е