ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Община Търговище се характеризира с развитие на многоотраслова икономика. Индустриалното производство е концентрирано почти изключително в град Търговище.
Икономическите показатели определят град Търговище като важен икономически център на развитие в областта, но със слаби позиции в Североизточния район за планиране и страната.
Икономическият спад и последиците от ликвидирането на значителна част от структуроопределящите производства от близкото минало още не са преодолени. Промишленото развитие изисква продължително реструктуриране и модернизация. Ориентирането към иновационни и конкурентноспособни традиционни производства ще изисква значителни инвестиции.
Забелязват се някои положителни признаци в развитието на местната икономика - увеличаване на ДМА, намаляване на безработицата, но произведената продукция и нетните приходи от продажби не се характеризират с устойчив растеж, което не позволява да се постигне сериозно стабилизиране на икономическите процеси в общината. Липсват нови елементи в структурата на икономическия комплекс, способни да дадат силен тласък на производството като подобрят технологичната и бизнес среда
Нетните приходи от продажби в общината се формират главно от малките и средни предприятия, които трудно могат да предложат необходимото преструктуриране в конкурентноспособни и динамични производства. Те са "буфер" срещу безработицата и фактор за "оцеляване", но не и фактор за развитие на ефективно и конкурентоспособно производство.