ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Община Търговище е разположена на територия от 872 кв.км. в източната част на Дунавската равнина. С население от 64025 жители и 52 населени места тя се нарежда на осмо място по брой населени места,петнадесето място по територия и на двадесет и трето място по брой на населението в трудоспособна възраст. Административен общински център е гр. Търговище. Близостта му изходните пунктове на страната Варна -130 км. И Русе- 100 км. прави територията на общината стратегическо кръставище по тези направления. Удобна е и връзката за Южна България през Котел. Шосейната мрежа е 282,2 км. През Търговище преминава железопътната линия София-Варна.На 13 км. се намира базата на летище Търовище, което в момента не се използва. Районът е беден на водни ресурси, но 98,5 % от населението на общината ползва вода от централни водоизточници, което представлява по- високо ниво от средното за страната. С финансовата подкрепа на ИСПА се изгражда пречиствателна станция за отпадни води. Изградени са и се ползват 37 язовири. Общината има добре изградена пътна, електрозпределителна, газопреносна и телекомуникационна мрежи.Изградено е покритието на двата мобилни оператора.
Водещи отрасли в промишлената продукция са винарството, млекопреработването, производсво на стъкло, производство на напитки, мебелопроизводство, строителство, шивачество, услуги, търговия.
Растениевъдството и животновъдството са от основните направления в икономиката на общината. 57.2% от селскостопанския фонд е обработваема земя. Отглеждат се предимно пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, зеленчуци, плодове. Животновъдството е дребно, слабомеханизирано и изцяло в частния сектор. На територията на общината функционират земеделски и животински пазари, публични складове за зърно.Предстои изграждането на стоково тържище.
Полезните изкопаеми са основно находища от скални материали, чиито доказани запаси са около 50 млн. куб. м., а непроучените предполагаеми запаси се оценяват на още над 20 млн. куб.м. Има оценки за промишлени запаси от червена глина и мергели.В близост до Търговище са локализирани няколко минерални извори с лечебно- профилактични характеристики.
Общината кандидатства пред различни български и чуждестранни донорски програми , институции и неправителствени организации.Реализирани са проекти в сферата на екологията, инфраструктурата, енергийната ефективност, културата, образованието. Общината Търговище е неизменна част от политическия, социално-икономическия и културния живот на страната.