Бюджет на Община Търговище за 2013 г.

 Докладна записка от д-р Красимир Мирев- кмет на община Търговище

 Приложение № 1- Приходи

 Приложение № 2- Разпределение на преходен остатък за 2012 г

 Приложение № 3 Разходи по дейности и функции

 Приложение № 5 Първоначален бюджет

 Приложение №6 Капиталови разходи 

 Приложение № 7 Kапиталови разходи  с  приходи от продажба на  нефинансови активи за 2013 г.

 Приложение № 8 Фонд за покриване на разходите по приватизацията и следприватизационен контрол по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСК за 2013 г. на Община-Търговище

 Приложение № 9 Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2013 г. на Община-Търговище

 Приложение № 10.1 Средства за работни заплати- държавни дейности

 Приложение № 10.2 Средства за работни заплати- местни дейности

 Приложение № 10.3 Средства за работни заплати- дофинансиране

 Приложение № 11 ПЛАН -  СМЕТКА ЗА 2013 ГОДИНА на общинско предприятие "Социални и охранителни дейности" Търговище

 Приложение № 12 План - сметка за 2013 година общинско предприятие "Флора" Търговище

Списък на лица с транспортни разходи

 Училища и Детски градини, други

 Култура

 Социален патронаж

 Приложение № 14 Второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 г.

 Приложение № 15 Разплатени просрочени задължения

 Всички Приложения