Общинска програма за закрила на детето за 2021 г., приета с Решение № 20 по протокол 20/25.03.2021 г. на Общински съвет Търговище


 Общински годишен план за младежта на община Търговище за 2021 година, Приет от Общински съвет Търговище с Решение №19 по Протокол №18 на 28.01.2021 г.


 Общинска програма за закрила на детето за 2020 г., приета с Решение № 16 по протокол 6/31.03.2020 г. на Общински съвет Търговище


 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище 2019-2020 г.


Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище за 2019 г.