БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2018 ГОДИНА 

Препис от Решение № 2 по Протокол № 32 от 31 януари 2018 година на Общински съвет Търговище за приемане бюджета на Община Търговище за 2018 година

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПРИХОДИ ПО  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 2

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ 2018 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Изтегли

Приложение 3

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

Изтегли

Приложение 4

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА   КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2018 г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Изтегли

Приложение 5

РАЗЧЕТ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2018г.

Изтегли

Приложение 6

С П Р А В К А ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2017 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 Г.

Изтегли

Приложение 7.1

С П Р А В К А  ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА,  РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ  ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ  ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2018 Г.

Изтегли

Приложение 7.2

С П Р А В К А  ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА, РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ  И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2018 Г.

Изтегли

Приложение 7.3

С П Р А В К А  ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА,  РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ   ЗА  ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА  ДЕЙНОСТИ - ДОФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР  ПО БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2018 Г. 

Изтегли

Приложение 8

ПЛАН-СМЕТКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНИ И ОХРАНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Изтегли

Приложение 9

ПЛАН-СМЕТКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФЛОРА“

Изтегли

Приложение 10

ПЛАН-СМЕТКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „„БКС-ТЪРГОВИЩЕ““

Изтегли

Приложение 11

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ  ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ТЪРОВИЩЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 12

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г.

Изтегли

Приложение 13

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Изтегли

Приложение 14

УТВЪРДЕНИ СПИСЪЦИ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ

Изтегли

Приложение 15

ПЛАН - ГРАФИК  ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Изтегли

Приложение 16

ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2018 Г.

Изтегли