2019 година

Решение № ШУ-18-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „ Разработване на находище за строителни материали- подземни богатства по чл.2,ал.1,т.5 от Закон за подземните богатства от находище „Кралево-2”в землището на село Кралево, община Търговище с възложител „Автомагистрали- Черно море” АД

 


  Решение № 1- ПР/ 2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП  „Газопроводно отклонение „ Търговище” условен диаметър DN 250, проектно предложение P 5,4 MPa” с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД


Решение № ШУ-01-С/2019 г. за спиране  на производство по инвестиционно предложение „ Разработване на находище за строителна материали-подземни богатства (варовици) в площ „Кралево-2” в землището на село Кралево, община Търговище с възложител  „Автомагистрали- Черно море”АД.


Решение ШУ-03- ПР/2019 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП  „Изграждане на предприятие за производство на каменна вата” в ПИ № 73626.504.228 с възложител  „ Рок7” ЕООД.


 

2018 година

 Решение ШУ- 32-П/ 2018 г.  на Директора на РИОСВ  за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „ Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици- кокошки носачки” в ПИ № 38501.102.24, в землището на село Копрец, община Търговище с възложител- Ахмед Ферадов Ахмедов.  

Публикувано на 14 септември 2018 година


 Решение № ШУ-23- ПР/2018  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната сред за ИП   „Добив на подземни води чрез ново съоръжение /каптаж/ с дебит Q= 1,4 l/s в ПИ № 000198 в землището на село Търновца, с възложите „ВиК” ООД.

Публикувано на 5 юли 2018 година


Решение № ШУ-10-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „ Монтиране  и експлоатация на инсталация за физико-химични преработка на отработени автомобилни масла, растителни, животински мазнини и други отпадъчни нефтопродукти” с възложител „ Ингаз комерс” ЕООД .

Публикувано на 19 февруари 2018 г.


 

2017 г.


Решение №  ШУ-13-ЕО/2017 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ИП „ ПУП-ПП  за водопровод  до ПИ № 73626.316.38 по КК  на град Търговище” с възложител- Димитрина Стоянова Милчева

Публикувано на 15 ноември 2017


Решение № ШУ-45-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП  „Преустройство на съществуваш цех за бутилиране на  вино в цех за смесване на съставки за биологични торове” в землището на село Надарево,община Търговище, с възложител „ Гроу Грийн Юръп” АД


Решение № ШУ-44-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната реда на ИП „ Изграждане и експлоатация на  нов склад за съхранение на химични вещества към „Тракия Глас България” с възложител „ Тракия Глас България” ЕАД.


 Решение №ШУ-42-ПР/2017 г. за  преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП  „Изграждане на предприятие за пране и багрене на готово конфекционирани  облекла” в ПИ с идентификатори 73626.508.458; 73626.508.459; 73626.508.460 по КК на град Търговище, с възложител „ Реди Гармънт Технолоджи България” ЕООД


Решение № ШУ-11-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП  „Преустройство на съществуваща сграда в Дом за възрастни хора в ПИ № 73626.504.173 по КК на град Търговище, община Търговище, с възложител „ ЕМУ” АД.


Решение № ШУ-09-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на ИП „Проектиране и изграждане към  инсталациите за домакински стъкло: Инсталация за производство на водород с общ капацитет  до 150 Нм 3/часа,състояща се от мобилни модули и резервоари за съхранение на водород с капацитет 3х31,6 м3   и  Декориращи машини и модули за тях” в ПИ № 73626.533.9 по КК на град Търговище,община Търговище с възложител „ Пашабахче България” ЕАД. 


Решение № ШУ-05-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда за ИП „  ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В АДМИНИСТРАТИВНО- УЧЕБНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ НА НОВА СГРАДА С МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ”  в  УПИ XIII и УПИ XIV в кв. 40 по плана на село Надарево, община Търговище с възложител – Апостол Кънчев Апостолов, публикувано на 19.01.2017

Изтегляне


2016 г.


Решение № ШУ- 05-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП „ Създаване на трайни насаждения-лешници в имоти № 042002,042003” в землището на село Кралево,община Търговище, публикувано на 05.12.2016 г.

Изтегляне

Решение ШУ-36-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложени: „ Изграждане и дестилерия за етерично-маслени култури  и изграждане на  сондажен  кладенец за технологично водоснабдяване в УПИ III-184 и  IV-185, кв. 44 по плана на село Ралица, община Търговище., публикувано на 23.11.2016 г.

Изтегляне

Решение № ШУ-31-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ Изграждане на нова птицеферма с капацитет 20 000броя места за отглеждане на бройлери” в ПИ № 052004 в землището на село Кралево,община Търговище с инвеститор - Емине Рамаданова .

Изтегляне

Решение по оценка на въздействието върху околната среда № ШУ- 4-4/2016 г. за ИП „ Модернизация и реорганизация на процесите по отглеждане на свине в свинекомплекс село Алваново, община Търговище” с възложител :  ЕТ „ Милена Митова”.

Изтегляне

09.09.2016-  Решение № ШУ-25-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда за ИП:  „Преустройство на  съществуващи сгради и пристройки към тях за птицеферма с капацитет 38 880 броя места за отглеждане на пилета бройлери”  в ПИ № 73626.520.11 по КК на гр. Търговище с възложител : ЕТ „ ВАСИКО- КОЛО ВАСИЛЕВ” .

Изтегляне

05.01.2016- Становище по Екологична оценка № ШУ-1-1/2015 г. на Общ устройствен план /ОУП/ на община Търговище.

Изтегляне

 

2015 г.


 

05.06.2015 г. - Решение на РИОСВ-Шумен за преценяване необходимостта от ЕО на „Програма за управление на отпадъците на Община Търговище 2015-2020 г." като част от Програма за опазване на околната среда в Община Търговище 2015-2020 г.

Изтегляне

 

2014 г.


 

Решение № ШУ- 25- ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на „ Експо- ХК „ ЕООД- гр. Търговище.

Решение № ШУ- 04-ОС/ 2014 г. за преценяване на вероятна степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение : „ Създаване на орехова градина „ в ПИ № 021018 в землището на село Пролаз.

Решение № ШУ-22-ПР/2014 Г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на „ ТАЙФУН – БГ” ООД.

 Решение № ШУ-22-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение.

Решение № ШУ-04-ЕО/2014 на МОСВ за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, публикувано на 25 юни 2014 г.

 

2013 г.


 

Решение № ШУ-34-ПР/2013 за преценяване на необходинмостта от извършване на ОВОС, публикувано 16.10.2013

Решение № ШУ-03-ЕО/2013 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за бивше военно поделение

Решение № ШУ-25-ПР/2013 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

2012 г.


 

Решение № ШУ - 34 - ПР/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение № ШУ - 33 - ПР/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение № ШУ - 31 - ПР/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Разрешение №ШУ- 28 - ПР/2012 г. за проучване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Разрешение 265 на МИЕТ за проучване на строителни материали, подземни богатства в землището на с. Кралево, община Търговище

Решение №ШУ - 24 - ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение №ШУ - 23 - ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Разрешение 274 на МИЕТ за проучване на строителни материали, подземни богатства в землищата на с. Пайдушко и Лиляк 

Решение №ШУ - 19 - ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение №ШУ - 17- ПР/2012 г. за преценяване на необходимоста от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение №ШУ-10- ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Разрешение 193 на МИЕТ за проучване на строителни материали, подземни богатства в землището на с. Ловец, община Търговище

Решение №ШУ - 14-ПР/2012г. - за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


2011 г.

           

             Решение №ШУ - 35 - ПР/2011 г. - за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

             Решение №ШУ-31-ПР/2011 г. - за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

             Решение №ШУ-33-ПР/2011 г. - за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

             Решение №ШУ-26-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

              Решение №ШУ-22-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

             Решение №ШУ-24-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

              Решение №ШУ-19-ПР/2011г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда

              Решение №ШУ-02-ПР/2011г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

              Решение №ШУ-11-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 г

        .         Решение №ШУ- 37 – ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху  околната среда

                  Решение №ШУ-25-ПР/2010г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

               На основание чл.62 ал 1 от Закона за Водите, директорът на басейнова дирекция Черноморски район ОБЯВЯВА инициатива  на СН "Вардун", гр. Търговище


 2009 г